TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Galatia 6:11-18

6:11 idete <1492> (5628) phlikoiv <4080> umin <5213> grammasin <1121> egraqa <1125> (5656) th <3588> emh <1699> ceiri <5495>

6:12 osoi <3745> yelousin <2309> (5719) euproswphsai <2146> (5658) en <1722> sarki <4561> outoi <3778> anagkazousin <315> (5719) umav <5209> peritemnesyai <4059> (5745) monon <3440> ina <2443> tw <3588> staurw <4716> tou <3588> cristou <5547> [ihsou] <2424> mh <3361> diwkwntai <1377> (5747)

6:13 oude <3761> gar <1063> oi <3588> peritemnomenoi <4059> (5746) autoi <846> nomon <3551> fulassousin <5442> (5719) alla <235> yelousin <2309> (5719) umav <5209> peritemnesyai <4059> (5745) ina <2443> en <1722> th <3588> umetera <5212> sarki <4561> kauchswntai <2744> (5667)

6:14 emoi <1698> de <1161> mh <3361> genoito <1096> (5636) kaucasyai <2744> (5738) ei <1487> mh <3361> en <1722> tw <3588> staurw <4716> tou <3588> kuriou <2962> hmwn <2257> ihsou <2424> cristou <5547> di <1223> ou <3739> emoi <1698> kosmov <2889> estaurwtai <4717> (5769) kagw <2504> kosmw <2889>

6:15 oute <3777> gar <1063> peritomh <4061> ti <5100> estin <1510> (5748) oute <3777> akrobustia <203> alla <235> kainh <2537> ktisiv <2937>

6:16 kai <2532> osoi <3745> tw <3588> kanoni <2583> toutw <5129> stoichsousin <4748> (5692) eirhnh <1515> ep <1909> autouv <846> kai <2532> eleov <1656> kai <2532> epi <1909> ton <3588> israhl <2474> tou <3588> yeou <2316>

6:17 tou <3588> loipou <3064> kopouv <2873> moi <3427> mhdeiv <3367> parecetw <3930> (5720) egw <1473> gar <1063> ta <3588> stigmata <4742> tou <3588> ihsou <2424> en <1722> tw <3588> swmati <4983> mou <3450> bastazw <941> (5719)

6:18 h <3588> cariv <5485> tou <3588> kuriou <2962> [hmwn] <2257> ihsou <2424> cristou <5547> meta <3326> tou <3588> pneumatov <4151> umwn <5216> adelfoi <80> amhn <281>TIP #04: Coba gunakan range (OT dan NT) pada Pencarian Khusus agar pencarian Anda lebih terfokus. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA