TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Filipi 1:20-25

1:20 kata <2596> thn <3588> apokaradokian <603> kai <2532> elpida <1680> mou <3450> oti <3754> en <1722> oudeni <3762> aiscunyhsomai <153> (5701) all <235> en <1722> pash <3956> parrhsia <3954> wv <5613> pantote <3842> kai <2532> nun <3568> megalunyhsetai <3170> (5701) cristov <5547> en <1722> tw <3588> swmati <4983> mou <3450> eite <1535> dia <1223> zwhv <2222> eite <1535> dia <1223> yanatou <2288>

1:21 emoi <1698> gar <1063> to <3588> zhn <2198> (5721) cristov <5547> kai <2532> to <3588> apoyanein <599> (5629) kerdov <2771>

1:22 ei <1487> de <1161> to <3588> zhn <2198> (5721) en <1722> sarki <4561> touto <5124> moi <3427> karpov <2590> ergou <2041> kai <2532> ti <5101> airhsomai <138> (5698) ou <3756> gnwrizw <1107> (5719)

1:23 sunecomai <4912> (5743) de <1161> ek <1537> twn <3588> duo <1417> thn <3588> epiyumian <1939> ecwn <2192> (5723) eiv <1519> to <3588> analusai <360> (5658) kai <2532> sun <4862> cristw <5547> einai <1510> (5750) pollw <4183> gar <1063> mallon <3123> kreisson <2908>

1:24 to <3588> de <1161> epimenein <1961> (5721) th <3588> sarki <4561> anagkaioteron <316> di <1223> umav <5209>

1:25 kai <2532> touto <5124> pepoiywv <3982> (5756) oida <1492> (5758) oti <3754> menw <3306> (5692) kai <2532> paramenw <3887> (5692) pasin <3956> umin <5213> eiv <1519> thn <3588> umwn <5216> prokophn <4297> kai <2532> caran <5479> thv <3588> pistewv <4102>TIP #23: Gunakan Studi Kamus dengan menggunakan indeks kata atau kotak pencarian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA