TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Ezra 3:8-10

3:8 P <03068> hwhy <01004> tyb <04399> tkalm <05921> le <05329> xunl <04605> hlemw <08141> hns <06242> Myrve <01121> Nbm <03881> Mywlh <0853> ta <05975> wdymeyw <03389> Mlswry <07628> ybshm <0935> Myabh <03605> lkw <03881> Mywlhw <03548> Mynhkh <0251> Mhyxa <07605> rasw <03136> qduwy <01121> Nb <03442> ewsyw <07597> laytlas <01121> Nb <02216> lbbrz <02490> wlxh <08145> ynsh <02320> sdxb <03389> Mlswryl <0430> Myhlah <01004> tyb <0413> la <0935> Mawbl <08145> tynsh <08141> hnsbw(3:8)

3:8 kai <2532> en <1722> tw <3588> etei <2094> tw <3588> deuterw <1208> tou <3588> elyein <2064> autouv <846> eiv <1519> oikon <3624> tou <3588> yeou <2316> eiv <1519> ierousalhm <2419> en <1722> mhni <3303> tw <3588> deuterw <1208> hrxato <757> zorobabel <2216> o <3588> tou <3588> salayihl <4528> kai <2532> ihsouv <2424> o <3588> tou <3588> iwsedek kai <2532> oi <3588> kataloipoi <2645> twn <3588> adelfwn <80> autwn <846> oi <3588> iereiv <2409> kai <2532> oi <3588> leuitai kai <2532> pantev <3956> oi <3588> ercomenoi <2064> apo <575> thv <3588> aicmalwsiav <161> eiv <1519> ierousalhm <2419> kai <2532> esthsan <2476> touv <3588> leuitav apo <575> eikosaetouv kai <2532> epanw <1883> epi <1909> touv <3588> poiountav <4160> ta <3588> erga <2041> en <1722> oikw <3624> kuriou <2962>

3:9 <03881> Mywlh <0251> Mhyxaw <01121> Mhynb <02582> ddnx <01121> ynbo <0430> Myhlah <01004> tybb <04399> hkalmh <06213> hve <05921> le <05329> xunl <0259> dxak <03063> hdwhy <01121> ynb <01121> wynbw <06934> laymdq <0251> wyxaw <01121> wynb <03442> ewsy <05975> dmeyw(3:9)

3:9 kai <2532> esth <2476> ihsouv <2424> kai <2532> oi <3588> uioi <5207> autou <846> kai <2532> oi <3588> adelfoi <80> autou <846> kadmihl kai <2532> oi <3588> uioi <5207> autou <846> uioi <5207> iouda <2448> epi <1909> touv <3588> poiountav <4160> ta <3588> erga <2041> en <1722> oikw <3624> tou <3588> yeou <2316> uioi <5207> hnadad uioi <5207> autwn <846> kai <2532> adelfoi <80> autwn <846> oi <3588> leuitai

3:10 <03478> larvy <04428> Klm <01732> dywd <03027> ydy <05921> le <03068> hwhy <0853> ta <01984> llhl <04700> Mytlumb <0623> Poa <01121> ynb <03881> Mywlhw <02689> twruuxb <03847> Mysblm <03548> Mynhkh <05975> wdymeyw <03068> hwhy <01964> lkyh <0853> ta <01129> Mynbh <03245> wdoyw(3:10)

3:10 kai <2532> eyemeliwsan <2311> tou <3588> oikodomhsai <3618> ton <3588> oikon <3624> kuriou <2962> kai <2532> esthsan <2476> oi <3588> iereiv <2409> estolismenoi en <1722> salpigxin <4536> kai <2532> oi <3588> leuitai uioi <5207> asaf en <1722> kumbaloiv <2950> tou <3588> ainein <134> ton <3588> kurion <2962> epi <1909> ceirav <5495> dauid basilewv <935> israhl <2474>TIP #14: Gunakan Boks Temuan untuk melakukan penyelidikan lebih jauh terhadap kata dan ayat yang Anda cari. [SEMUA]
dibuat dalam 0.16 detik
dipersembahkan oleh YLSA