TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Ezra 1:2-4

Konteks
1:2 "Beginilah perintah Koresh, raja Persia 1 : Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh TUHAN, Allah semesta langit. Ia menugaskan c  aku untuk mendirikan d  rumah bagi-Nya di Yerusalem, yang terletak di Yehuda. 1:3 Siapa di antara kamu termasuk umat-Nya, Allahnya menyertainya! Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem, yang terletak di Yehuda, dan mendirikan rumah TUHAN. Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. 1:4 Dan setiap orang yang tertinggal, e  di manapun ia ada sebagai pendatang, harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, f  harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela g  bagi rumah Allah h  yang ada di Yerusalem. i "

Ezra 2:64-65

Konteks
2:64 Seluruh jemaah itu bersama-sama ada empat puluh dua ribu tiga ratus enam puluh orang 2 , 2:65 selain dari budak mereka laki-laki dan perempuan yang berjumlah tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh orang. Pada mereka ada dua ratus penyanyi q  laki-laki dan perempuan.

Ezra 3:2

Konteks
3:2 Maka mulailah Yesua w  bin Yozadak x  beserta saudara-saudaranya, para imam itu, dan Zerubabel bin Sealtiel y  beserta saudara-saudaranya membangun mezbah Allah Israel 3  untuk mempersembahkan korban bakaran di atasnya, sesuai dengan yang ada tertulis dalam kitab Taurat Musa, z  abdi Allah.

Ezra 5:1

Konteks
Pembangunan dimulai lagi dengan izin raja Darius
5:1 Tetapi nabi Hagai w  dan Zakharia x  bin Ido, kedua nabi itu, bernubuat y  terhadap orang-orang Yahudi 4  yang tinggal di Yehuda dan di Yerusalem dalam nama Allah Israel, yang menyertai mereka.
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[1:2]  1 Full Life : KORESY, RAJA PERSIA.

Nas : Ezr 1:2

Sekitar 160 tahun sebelum Koresy muncul, Yesaya sudah bernubuat tentang seorang raja bernama Koresy yang akan mengizinkan orang Yahudi kembali ke tanah air mereka untuk membangun kembali Yerusalem dan bait suci (Yes 44:26-28; 45:1,13; juga lih. Yes 41:2; 45:4-5).

[2:64]  2 Full Life : ADA 42.360 ORANG.

Nas : Ezr 2:64

Seluruh jumlah yang diberikan dalam ayat Ezr 2:3-63 kurang sekitar 11.000 orang dari jumlah 42.360 orang yang disebutkan di sini: jumlah tambahan 11.000 itu mungkin menunjuk orang buangan yang bukan dari suku Yehuda (bd. ayat Ezr 2:70; 6:17; 8:35), wanita, dan anak-anak serta sejumlah imam yang tidak tercatat (ayat Ezr 2:61-62). Beberapa perbedaan jumlah dalam daftar Nehemia (Ezr 7:6-73) mungkin disebabkan oleh kesalahan jurutulis ketika menyalin angka-angka.

[3:2]  3 Full Life : MEMBANGUN MEZBAH ALLAH ISRAEL.

Nas : Ezr 3:2

Prioritas utama orang buangan yang pulang itu ialah membangun mezbah untuk Tuhan. Mezbah adalah pusat penyembahan Yahudi, karena di atasnya korban dan darah pendamaian karena dosa dipersembahkan kepada Allah

(lihat cat. --> Kel 27:1).

[atau ref. Kel 27:1]

 1. 1) Umat itu terdorong untuk membangun mezbah, setidak-tidaknya sebagian, karena bahaya dari "penduduk negeri" (ayat Ezr 3:3). Mereka mengetahui bahwa Allah akan melindungi mereka dari bahaya hanya apabila mereka menghampiri-Nya dalam iman dan ketaatan (lih. Kel 19:5; Kel 29:43; bd. Ibr 4:16).
 2. 2) Mereka juga memahami maksud pokok eksistensi mereka. Mereka harus mempersembahkan korban kepada Allah selaku "kerajaan imam dan bangsa yang kudus" (Kel 19:6). Hanya dengan memenuhi panggilan rohani ini mereka dapat menjadi umat sebagaimana dikehendaki Allah. Demikian pula, orang percaya kepada Kristus harus menjadi "imamat yang rajawi, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, sehingga kamu dapat memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib" (1Pet 2:9), dan untuk mempersembahkan "persembahan rohani, yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah" (1Pet 2:5; lih. Ibr 13:10). Dengan kata lain, gereja selaku umat Allah zaman PB merupakan ahli waris dan penerus Israel.

[5:1]  4 Full Life : BERNUBUAT TERHADAP ORANG-ORANG YAHUDI.

Nas : Ezr 5:1

Pekerjaan membangun Bait Suci dilanjutkan dan diselesaikan karena pelayanan nabi Hagai dan Zakharia (lih. Hag 1:9-11). Nubuat-nubuat mereka mencakup

 1. (1) perintah langsung (Hag 1:8),
 2. (2) peringatan dan teguran (Hag 1:9-11),
 3. (3) nasihat (Hag 2:5), dan
 4. (4) pengobaran semangat dengan menjanjikan berkat-berkat di masa depan

  (lihat cat. --> Hag 2:7-10;

  lihat cat. --> Za 8:3).

  [atau ref. Hag 2:7-10; Za 8:3]

  Firman Allah melalui Yeremia telah menggerakkan awal pembangunan kembali Bait Suci (Ezr 1:1); demikian pula firman Tuhan melalui Hagai dan Zakharia kini memberi semangant untuk menyelesaikannya (Ezr 6:14).TIP #25: Tekan Tombol pada halaman Studi Kamus untuk melihat bahan lain berbahasa inggris. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA