TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Keluaran 6:14-16

Konteks
Nenek moyang Musa dan Harun
6:14 (6-13) Inilah para kepala kaum keluarga k  mereka: Anak-anak Ruben l  anak sulung Israel: Henokh, Palu, Hezron dan Karmi; itulah kaum-kaum Ruben. 6:15 (6-14) Anak-anak Simeon: m  Yemuel, Yamin, Ohad, Yakhin, Zohar, dan Saul, anak seorang perempuan Kanaan; itulah kaum-kaum Simeon. 6:16 (6-15) Inilah nama anak-anak Lewi n  menurut urutan kelahirannya: Gerson, o  Kehat dan Merari. p  Umur Lewi seratus tiga puluh tujuh tahun.

Kejadian 29:31--30:21

Konteks
Anak-anak Yakub
29:31 Ketika TUHAN melihat, bahwa Lea tidak dicintai 1 , q  dibuka-Nyalah kandungannya, r  tetapi Rahel mandul. 29:32 Lea mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, s  dan menamainya Ruben, t  sebab katanya: "Sesungguhnya TUHAN telah memperhatikan kesengsaraanku; u  sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku." 29:33 Mengandung pulalah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata: "Sesungguhnya, TUHAN telah mendengar, bahwa aku tidak dicintai, v  lalu diberikan-Nya pula anak ini kepadaku." Maka ia menamai anak itu Simeon. w  29:34 Mengandung pulalah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata: "Sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, x  karena aku telah melahirkan tiga anak laki-laki baginya." Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. y  29:35 Mengandung pulalah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata: "Sekali ini aku akan bersyukur kepada TUHAN." Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. z  Sesudah itu ia tidak melahirkan a  lagi. 30:1 Ketika dilihat Rahel, bahwa ia tidak melahirkan anak b  bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya c  itu, lalu berkata kepada Yakub: "Berikanlah kepadaku anak 2 ; kalau tidak, aku akan mati 3 ." 30:2 Maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel dan ia berkata: "Akukah pengganti Allah, d  yang telah menghalangi engkau mengandung? e " 30:3 Kata Rahel: "Ini Bilha, f  budakku perempuan, g  hampirilah dia, supaya ia melahirkan anak di pangkuanku, dan supaya oleh dia akupun mempunyai keturunan. h " 30:4 Maka diberikannyalah Bilha, budaknya itu, kepada Yakub menjadi isterinya i  dan Yakub menghampiri budak j  itu. 30:5 Bilha mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. 30:6 Berkatalah Rahel: "Allah telah memberikan keadilan k  kepadaku, juga telah didengarkan-Nya permohonanku dan diberikan-Nya kepadaku seorang anak laki-laki. l " Itulah sebabnya ia menamai anak itu Dan. m  30:7 Mengandung pulalah Bilha, n  budak perempuan Rahel, lalu melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. 30:8 Berkatalah Rahel: "Aku telah sangat hebat bergulat dengan kakakku, dan akupun menang. o " Maka ia menamai anak itu Naftali. p  30:9 Ketika dilihat Lea, q  bahwa ia tidak melahirkan lagi, r  diambilnyalah Zilpa, s  budaknya perempuan, dan diberikannya kepada Yakub menjadi isterinya. t  30:10 Dan Zilpa, u  budak perempuan Lea, melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. 30:11 Berkatalah Lea: "Mujur telah datang." Maka ia menamai anak itu Gad. v  30:12 Dan Zilpa, budak perempuan Lea, melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. 30:13 Berkatalah Lea: "Aku ini berbahagia! Tentulah perempuan-perempuan akan menyebutkan aku w  berbahagia. x " Maka ia menamai anak itu Asyer. y  30:14 Ketika Ruben pada musim z  menuai gandum pergi berjalan-jalan, didapatinyalah di padang buah dudaim, a  lalu dibawanya kepada Lea, ibunya. Kata Rahel kepada Lea: "Berilah aku beberapa buah dudaim yang didapat oleh anakmu itu." 30:15 Jawab Lea kepadanya: "Apakah belum cukup b  bagimu mengambil suamiku? Sekarang pula mau mengambil lagi buah dudaim c  anakku?" Kata Rahel: "Kalau begitu biarlah ia tidur dengan engkau pada malam ini sebagai ganti buah dudaim anakmu itu." 30:16 Ketika Yakub pada waktu petang datang dari padang, pergilah Lea mendapatkannya, sambil berkata: "Engkau harus singgah kepadaku malam ini, sebab memang engkau telah kusewa dengan buah dudaim d  anakku." Sebab itu tidurlah Yakub dengan Lea pada malam itu. 30:17 Lalu Allah mendengarkan permohonan Lea. e  Lea mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang kelima bagi Yakub. 30:18 Lalu kata Lea: "Allah telah memberi upahku 4 , karena aku telah memberi budakku perempuan kepada suamiku. f " Maka ia menamai anak itu Isakhar. g  30:19 Kemudian Lea mengandung pula dan melahirkan anak laki-laki yang keenam bagi Yakub. 30:20 Berkatalah Lea: "Allah telah memberikan hadiah yang indah kepadaku; sekali ini suamiku akan tinggal bersama-sama h  dengan aku, karena aku telah melahirkan enam orang anak laki-laki baginya." Maka ia menamai anak itu Zebulon. i  30:21 Sesudah itu ia melahirkan seorang anak perempuan dan menamai anak itu Dina. j 

Kejadian 35:18

Konteks
35:18 Dan ketika ia hendak menghembuskan nafas--sebab ia mati kemudian--diberikannyalah nama Ben-oni j  kepada anak itu, tetapi ayahnya menamainya Benyamin 5 . k 

Kejadian 35:23-26

Konteks
35:23 Anak-anak Lea s  ialah Ruben, anak sulung t  Yakub, kemudian Simeon, Lewi, Yehuda, u  Isakhar dan Zebulon. v  35:24 Anak-anak Rahel ialah Yusuf w  dan Benyamin. x  35:25 Dan anak-anak Bilha, y  budak perempuan Rahel ialah Dan serta Naftali. z  35:26 Dan anak-anak Zilpa, a  budak perempuan Lea ialah Gad b  dan Asyer. c  Itulah anak-anak lelaki Yakub, d  yang dilahirkan baginya di Padan-Aram. e 

Kejadian 46:8-26

Konteks
46:8 Inilah nama-nama bani Israel p  yang datang ke Mesir, yakni Yakub beserta keturunannya. Anak sulung q  Yakub ialah Ruben. 46:9 Anak-anak Ruben r  ialah Henokh, Palu, s  Hezron dan Karmi. t  46:10 Anak-anak Simeon u  ialah Yemuel, v  Yamin, Ohad, Yakhin dan Zohar w  serta Saul, anak seorang perempuan Kanaan. 46:11 Anak-anak Lewi x  ialah Gerson, y  Kehat z  dan Merari. a  46:12 Anak-anak Yehuda b  ialah Er, c  Onan, d  Syela, Peres e  dan Zerah; f  tetapi Er dan Onan mati di tanah Kanaan; g  dan anak-anak Peres h  ialah Hezron dan Hamul. i  46:13 Anak-anak Isakhar j  ialah Tola, Pua, k  Ayub l  dan Simron. 46:14 Anak-anak Zebulon m  ialah Sered, Elon dan Yahleel. 46:15 Itulah keturunan Lea, yang melahirkan bagi Yakub di Padan-Aram n  anak-anak lelaki serta Dina o  juga, anaknya yang perempuan. Jadi seluruhnya, laki-laki dan perempuan, berjumlah tiga puluh tiga jiwa. 46:16 Anak-anak Gad p  ialah Zifyon, q  Hagi, Syuni, Ezbon, Eri, Arodi dan Areli. 46:17 Anak-anak Asyer r  ialah Yimna, Yiswa, Yiswi dan Beria; Serah ialah saudara perempuan mereka; dan anak-anak Beria ialah Heber dan Malkiel. 46:18 Itulah keturunan Zilpa, s  yakni hamba perempuan yang telah diberikan Laban kepada Lea, t  anaknya perempuan, dan yang melahirkan anak-anak bagi Yakub; seluruhnya enam belas jiwa. 46:19 Anak-anak Rahel, u  isteri Yakub, ialah Yusuf dan Benyamin. v  46:20 Bagi Yusuf w  lahir Manasye x  dan Efraim y  di tanah Mesir, yang dilahirkan baginya oleh Asnat, anak perempuan Potifera, imam di On. z  46:21 Anak-anak Benyamin a  ialah Bela, Bekher, Asybel, Gera, Naaman, Ehi, Rosh, Mupim, Hupim dan Ared. b  46:22 Itulah keturunan Rahel, c  yang telah lahir bagi Yakub, seluruhnya berjumlah empat belas jiwa. 46:23 Anak Dan d  ialah Husim. e  46:24 Anak-anak Naftali f  ialah Yahzeel, Guni, Yezer dan Syilem. 46:25 Itulah keturunan Bilha, g  yakni hamba perempuan yang diberikan Laban kepada Rahel, h  anaknya yang perempuan dan yang melahirkan anak-anak itu bagi Yakub--seluruhnya berjumlah tujuh jiwa i . 46:26 Semua orang yang tiba di Mesir bersama-sama dengan Yakub, yakni anak-anak kandungnya, dengan tidak terhitung isteri anak-anaknya, seluruhnya berjumlah enam puluh enam jiwa 6 .

Kejadian 49:3-27

Konteks
49:3 Ruben, engkaulah anak sulungku, c  kekuatanku dan permulaan kegagahanku, d  engkaulah yang terutama dalam keluhuran, e  yang terutama dalam kesanggupan. 49:4 Engkau yang membual sebagai air, f  tidak lagi engkau yang terutama 7 , sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu; waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya. g  Dia telah menaiki petiduranku! 49:5 Simeon h  dan Lewi i  bersaudara; senjata mereka ialah alat kekerasan. j  49:6 Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permupakatan mereka, janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan k  mereka, sebab dalam kemarahannya l  mereka telah membunuh orang dan dalam keangkaraannya mereka telah memotong urat keting m  lembu. 49:7 Terkutuklah kemarahan mereka 8 , sebab amarahnya keras, terkutuklah keberangan mereka, sebab berangnya n  bengis. o  Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub dan menyerakkan mereka di antara anak-anak Israel. p  49:8 Yehuda, q  engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu, tanganmu akan menekan tengkuk r  musuhmu, kepadamu s  akan sujud anak-anak ayahmu. 49:9 Yehuda t  adalah seperti anak u  singa: v  setelah menerkam, w  engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku; ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina; siapakah yang berani membangunkannya? 49:10 Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda x  ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak y  atasnya 9 , maka kepadanya z  akan takluk bangsa-bangsa. 49:11 Ia akan menambatkan keledainya a  pada pohon anggur b  dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan; ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur dan bajunya dengan darah buah anggur. c  49:12 Matanya akan merah karena anggur dan giginya akan putih karena susu. d  49:13 Zebulon e  akan diam di tepi pantai laut, ia akan menjadi pangkalan kapal, dan batasnya akan bersisi dengan Sidon. f  49:14 Isakhar g  adalah seperti keledai yang kuat tulangnya, yang meniarap diapit h  bebannya, 49:15 ketika dilihatnya, bahwa perhentian itu baik dan negeri i  itu permai, maka disendengkannyalah bahunya untuk memikul, j  lalu menjadi budak rodi. k  49:16 Adapun Dan, l  ia akan mengadili bangsanya sebagai salah satu suku Israel. m  49:17 Semoga Dan n  menjadi seperti ular di jalan, seperti ular beludak di denai o  yang memagut tumit kuda, p  sehingga penunggangnya jatuh ke belakang. 49:18 Aku menanti-nantikan keselamatan q  yang dari pada-Mu, ya TUHAN. r  49:19 Gad, s  ia akan diserang oleh gerombolan, tetapi ia akan menyerang tumit mereka. t  49:20 Asyer, u  makanannya akan limpah mewah v  dan ia akan memberikan santapan raja-raja. w  49:21 Naftali x  adalah seperti rusa betina yang terlepas; ia akan melahirkan anak-anak y  indah. 49:22 Yusuf z  adalah seperti pohon a  buah-buahan yang muda, pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Dahan-dahannya b  naik mengatasi tembok. 49:23 Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, c  memanahnya dan menyerbunya, d  49:24 namun panahnya tetap kokoh e  dan lengan tangannya f  tinggal liat, oleh pertolongan Yang Mahakuat pelindung Yakub, g  oleh sebab gembalanya h  Gunung Batu Israel, i  49:25 oleh Allah j  ayahmu yang akan menolong k  engkau, dan oleh Allah Yang Mahakuasa, l  yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas, dengan berkat samudera raya yang letaknya di bawah, m  dengan berkat buah dada n  dan kandungan. o  49:26 Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni yang paling sedap di bukit-bukit p  yang berabad-abad; semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf, q  ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. r  49:27 Benyamin s  adalah seperti serigala t  yang menerkam; pada waktu pagi ia memakan mangsanya u  dan pada waktu petang ia membagi-bagi rampasannya. v "

Kejadian 49:1

Konteks
Perkataan Yakub yang penghabisan kepada anak-anaknya
49:1 Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya 10  dan berkata: "Datanglah berkumpul, supaya kuberitahukan kepadamu, apa yang akan kamu alami di kemudian hari. z 

Kejadian 2:1-2

Konteks
2:1 Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. l  2:2 Ketika Allah pada hari ketujuh m  telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuat-Nya itu, berhentilah Ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan n  yang telah dibuat-Nya itu.

Kejadian 12:1

Konteks
Abram dipanggil Allah
12:1 Berfirmanlah TUHAN kepada Abram: "Pergilah dari negerimu 11  dan dari sanak saudaramu dan dari rumah d  bapamu ini ke negeri e  yang akan Kutunjukkan kepadamu; f 

Kejadian 27:16-22

Konteks
27:16 Dan kulit d  anak kambing itu dipalutkannya pada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu. 27:17 Lalu ia memberikan makanan yang enak dan roti yang telah diolahnya itu kepada Yakub, anaknya. 27:18 Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata: "Bapa!" Sahut ayahnya: "Ya, anakku; siapakah engkau? e " 27:19 Kata Yakub kepada ayahnya 12 : "Akulah Esau, anak sulungmu. f  Telah kulakukan, seperti yang bapa katakan kepadaku. Bangunlah, duduklah dan makanlah daging buruan g  masakanku ini, agar bapa memberkati h  aku." 27:20 Lalu Ishak berkata kepada anaknya itu: "Lekas juga engkau mendapatnya, anakku!" Jawabnya: "Karena TUHAN, Allahmu, membuat aku mencapai tujuanku. i " 27:21 Lalu kata Ishak kepada Yakub: "Datanglah mendekat, anakku, supaya aku meraba engkau, j  apakah engkau ini anakku Esau atau bukan." 27:22 Maka Yakub mendekati Ishak, k  ayahnya, dan ayahnya itu merabanya l  serta berkata: "Kalau suara, suara Yakub; kalau tangan, tangan Esau."

Wahyu 7:4-8

Konteks
7:4 Dan aku mendengar jumlah z  mereka yang dimeteraikan itu: seratus empat puluh empat ribu a  yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel 13 . 7:5 Dari suku Yehuda dua belas ribu yang dimeteraikan, dari suku Ruben dua belas ribu, dari suku Gad dua belas ribu, 7:6 dari suku Asyer dua belas ribu, dari suku Naftali dua belas ribu, dari suku Manasye dua belas ribu, 7:7 dari suku Simeon dua belas ribu, dari suku Lewi dua belas ribu, dari suku Isakhar dua belas ribu, 7:8 dari suku Zebulon dua belas ribu, dari suku Yusuf dua belas ribu, dari suku Benyamin dua belas ribu.
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[29:31]  1 Full Life : TUHAN MELIHAT, BAHWA LEA TIDAK DICINTAI.

Nas : Kej 29:31

Allah mengizinkan Lea mempunyai anak. Dari Lea lahirlah Yehuda, dan dari keturunan Yehuda lahirlah Kristus (Mat 1:3,16). Sering kali Allah berada di pihak orang yang ditindas atau diperlakukan tidak adil (bd. Mazm 9:19; 22:25; Luk 4:18). Ketidakadilan tidak dapat diterima oleh Allah, khususnya antara umat perjanjian-Nya

(lihat cat. --> Kol 3:25).

[atau ref. Kol 3:25]

[30:1]  2 Full Life : BERIKANLAH KEPADAKU ANAK.

Nas : Kej 30:1-24

Ayat-ayat ini mencatat terbentuknya keluarga Yakub, para pendiri suku-suku Israel. Kisah ini menunjukkan bahwa Allah bekerja untuk mencapai tujuan akhir-Nya kendatipun kelemahan, pergumulan, dan kesalahan dalam keluarga Yakub.

[30:1]  3 Full Life : KALAU TIDAK, AKU AKAN MATI.

Nas : Kej 30:1

Di daerah Timur Dekat, seorang wanita yang tidak mempunyai anak dipandang hina (bd. Kej 16:2; 30:2); karena itulah ucapan Rahel yang putus asa.

[30:18]  4 Full Life : ALLAH TELAH MEMBERI UPAHKU.

Nas : Kej 30:18

Pernyataan Lea bahwa Allah telah memberinya upah karena telah memberikan budaknya kepada Yakub mencerminkan perasaannya sendiri dan bukan sikap Allah. Kisah ini hanya menyampaikan perkataan oleh Lea. Allah membiarkan situasi ini untuk sesaat dan bekerja melalui pernikahan Yakub

(lihat cat. --> Kej 29:28).

[atau ref. Kej 29:28]

[35:18]  5 Full Life : DIBERIKANNYALAH NAMA BEN-ONI ... AYAHNYA MENAMAINYA BENYAMIN.

Nas : Kej 35:18

Lea dan Rahel memberi nama kepada semua anak Yakub. Akan tetapi, nama Ben-Oni ("anak kesulitanku") akan membebani rasa bersalah pada anak itu, karena dia akan merasa bertanggung jawab atas kematian ibunya. Yakub mengubah namanya menjadi nama terhormat, Benyamin, "anak tangan kananku," yang menunjukkan bahwa Yakub bahagia memiliki Benyamin sebagai putranya sekalipun Rahel wafat. Anak-anak harus dilindungi dari rasa bersalah mengenai kesusahan yang terjadi yang bukan kesalahan mereka.

[46:26]  6 Full Life : ENAM PULUH ENAM JIWA.

Nas : Kej 46:26

Enam puluh enam jiwa adalah jumlah orang yang pergi ke Mesir bersama Yakub. Jumlah tujuh puluh dalam ayat Kej 46:27 mengikusertakan Yusuf, kedua putranya dan Yakub sendiri. Kis 7:14 memberikan jumlah tujuh puluh lima orang, jadi termasuk juga cucu-cucu Yusuf.

[49:4]  7 Full Life : TIDAK LAGI ENGKAU YANG TERUTAMA.

Nas : Kej 49:4

Ruben merupakan anak sulung Yakub. Karena itu ia berhak memperoleh hak kesulungan dan kedudukan tertinggi dalam kepemimpinan, hormat, dan kuasa. Akan tetapi, kedudukannya sebagai pemimpin diambil alih karena perbuatannya yang bejat dengan istri ayahnya (Kej 35:22; Ul 27:20). Dengan kata lain, kegagalan sifat, yang terungkap dalam tindakan-tindakan berdosa yang serius, dapat menggeser untuk selama-lamanya seseorang dari kedudukan pemimpin

(lihat art. SYARAT-SYARAT MORAL PENILIK JEMAAT).

[49:7]  8 Full Life : TERKUTUKLAH KEMARAHAN MEREKA.

Nas : Kej 49:7

Kutukan Yakub atas Simeon dan Lewi (ayat Kej 49:5-7) tergantung pada tindakan mereka, sebagaimana halnya semua berkat dan kutuk dalam pasal ini. Karena sikap berpihak kepada Allah yang ditunjukkan suku Lewi (yaitu keluarga Lewi) dalam peristiwa anak lembu emas, kutukan ini dihapuskan dan kedudukan yang terhormat dan berkat diberikan kepada mereka (Kel 32:26-29; Im 25:32-33; Ul 10:8; 33:8-11) -- ini menunjukkan bahwa kutukan atas seorang ayah dan keluarganya dapat dihapuskan dan disingkirkan oleh pertobatan dan iman anak-anaknya (Im 26:39-42; 2Taw 30:7-9; Yer 31:29-30; Yeh 18:1-9).

[49:10]  9 Full Life : SAMPAI DIA DATANG YANG BERHAK ATASNYA.

Nas : Kej 49:10

Berkat yang dicurahkan atas Yehuda (ayat Kej 49:8-12) menunjukkan bahwa dia diberikan hak kesulungan itu, dan dengan demikian, memperoleh berkat yang dijanjikan kepada Abraham (Kej 12:1-3). Hakikat janji ini ialah bahwa semua bangsa akan diberkati olehnya melalui "keturunan" wanita itu

(lihat cat. --> Kej 3:15;

[atau ref. Kej 3:15]

lihat art. PANGGILAN ABRAHAM).

  1. 1) Yehuda diberi tahu bahwa keturunannya akan mempunyai kedudukan yang umumnya lebih tinggi dari keturunan saudara-saudaranya "sampai Dia datang yang berhak atasnya" (ayat Kej 49:8-10). Sebagian nubuat ini digenapi dalam halnya bahwa keturunan kerajaan Israel adalah keturunan Daud, yaitu keturunan Yehuda.
  2. 2) "Dia datang yang berhak atasnya" (bd. Yeh 21:27) akhirnya menunjuk kepada Mesias yang akan datang, Yesus Kristus, yang keturunan suku Yehuda (Wahy 5:5). Yakub bernubuat bahwa semua orang akan tunduk kepada-Nya (ayat Kej 49:10; Wahy 19:15), dan bahwa Dia akan membawa berkat rohani yang besar (ayat Kej 49:11-12).

[49:1]  10 Full Life : YAKUB MEMANGGIL ANAK-ANAKNYA.

Nas : Kej 49:1

Ketika Yakub mendekati ajalnya, ia mengumpulkan anak-anaknya dan bernubuat mengenai kehidupan dan masa depan mereka dalam maksud penebusan Allah. Semua berkat dan kutuk di pasal ini tergantung pada hubungan keturunan itu dengan Allah

(lihat cat. --> Kej 49:7).

[atau ref. Kej 49:7]

[12:1]  11 Full Life : PERGILAH DARI NEGERIMU.

Nas : Kej 12:1

Pada saat ini Abram belum diberitahukan ke mana Allah akan menuntunnya (Ibr 11:8). Malah ia harus mengadakan perjalanan di bawah bimbingan Tuhan yang langsung.

[27:19]  12 Full Life : KATA YAKUB KEPADA AYAHNYA.

Nas : Kej 27:19

Jikalau saja Yakub mempercayai Allah dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dia akan memperoleh berkat tersebut pada saatnya Tuhan. Akan tetapi, dia menipu dua kali untuk memperoleh berkat itu dengan caranya sendiri (ayat Kej 27:19-20).

  1. 1) Dia memperoleh apa yang diinginkannya, tetapi harganya sangat mahal. Dia harus lari menyelamatkan diri dan meninggalkan harta milik serta kesenangan hidup di rumahnya. Ia sendiri ditipu (Kej 29:20-25; 31:7; Kej 37:32-36) dan hidup bertahun-tahun dalam pengasingan (Kej 31:41). Sepanjang hidupnya ia mengalami kemalangan demi kemalangan sampai akhirnya ia mengatakan, "Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya" (Kej 47:9).
  2. 2) Semua tindakan dan pengalaman Yakub harus dipikirkan oleh semua orang yang mengemukakan fakta-fakta yang tidak benar dan menipu orang lain dalam pekerjaan Kerajaan Allah. Keberhasilan rohani hendaknya dicapai dengan cara-cara yang benar, bukan melalui manipulasi dan penipuan.

[7:4]  13 Full Life : SERATUS EMPAT PULUH EMPAT RIBU ... DARI SEMUA SUKU KETURUNAN ISRAEL.

Nas : Wahy 7:4

Seratus empat puluh empat ribu orang ini digambarkan sebagai hamba-hamba Allah (ayat Wahy 7:3) dari suku-suku keturunan Israel (ayat Wahy 7:4-8). Allah akan menaruh sebuah meterai atau tanda di dahi mereka untuk menunjukkan penyerahan dan pemilikan (bd. Wahy 9:4; Yeh 9:1-6; 2Tim 2:19).

  1. 1) Beberapa penafsir Alkitab berpendapat bahwa orang percaya baru yang berasal dari suku-suku keturunan Israel akan diutus dan diberi kuasa oleh Roh untuk memberitakan Injil selama hari-hari kesengsaraan itu.
  2. 2) Kenyataan bahwa mereka dimeteraikan oleh Allah tidak berarti bahwa mereka dilindungi dari kematian jasmani atau dari mati syahid yang disebabkan oleh penganiayaan dari Iblis (ayat Wahy 7:14). Akan tetapi, mereka dilindungi dari hukuman Allah secara langsung dan dari serangan roh-roh jahat (Wahy 9:4).TIP #18: Centang "Hanya dalam TB" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab hanya dalam versi TB [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA