TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Efesus 3:14--4:3

3:14 toutou <5127> carin <5484> kamptw <2578> (5719) ta <3588> gonata <1119> mou <3450> prov <4314> ton <3588> patera <3962>

3:15 ex <1537> ou <3739> pasa <3956> patria <3965> en <1722> ouranoiv <3772> kai <2532> epi <1909> ghv <1093> onomazetai <3687> (5743)

3:16 ina <2443> dw <1325> (5632) umin <5213> kata <2596> to <3588> ploutov <4149> thv <3588> doxhv <1391> autou <846> dunamei <1411> krataiwyhnai <2901> (5683) dia <1223> tou <3588> pneumatov <4151> autou <846> eiv <1519> ton <3588> esw <2080> anyrwpon <444>

3:17 katoikhsai <2730> (5658) ton <3588> criston <5547> dia <1223> thv <3588> pistewv <4102> en <1722> taiv <3588> kardiaiv <2588> umwn <5216>

3:18 en <1722> agaph <26> errizwmenoi <4492> (5772) kai <2532> teyemeliwmenoi <2311> (5772) (3-18) ina <2443> exiscushte <1840> (5661) katalabesyai <2638> (5641) sun <4862> pasin <3956> toiv <3588> agioiv <40> ti <5101> to <3588> platov <4114> kai <2532> mhkov <3372> kai <2532> uqov <5311> kai <2532> bayov <899>

3:19 gnwnai <1097> (5629) te <5037> thn <3588> uperballousan <5235> (5723) thv <3588> gnwsewv <1108> agaphn <26> tou <3588> cristou <5547> ina <2443> plhrwyhte <4137> (5686) eiv <1519> pan <3956> to <3588> plhrwma <4138> tou <3588> yeou <2316>

3:20 tw <3588> de <1161> dunamenw <1410> (5740) uper <5228> panta <3956> poihsai <4160> (5658) uper <5228> ekperissou <4057> wn <3739> aitoumeya <154> (5731) h <2228> nooumen <3539> (5719) kata <2596> thn <3588> dunamin <1411> thn <3588> energoumenhn <1754> (5734) en <1722> hmin <2254>

3:21 autw <846> h <3588> doxa <1391> en <1722> th <3588> ekklhsia <1577> kai <2532> en <1722> cristw <5547> ihsou <2424> eiv <1519> pasav <3956> tav <3588> geneav <1074> tou <3588> aiwnov <165> twn <3588> aiwnwn <165> amhn <281>

4:1 parakalw <3870> (5719) oun <3767> umav <5209> egw <1473> o <3588> desmiov <1198> en <1722> kuriw <2962> axiwv <516> peripathsai <4043> (5658) thv <3588> klhsewv <2821> hv <3739> eklhyhte <2564> (5681)

4:2 meta <3326> pashv <3956> tapeinofrosunhv <5012> kai <2532> prauthtov <4240> meta <3326> makroyumiav <3115> anecomenoi <430> (5740) allhlwn <240> en <1722> agaph <26>

4:3 spoudazontev <4704> (5723) threin <5083> (5721) thn <3588> enothta <1775> tou <3588> pneumatov <4151> en <1722> tw <3588> sundesmw <4886> thv <3588> eirhnhv <1515>TIP #11: Klik ikon untuk membuka halaman ramah cetak. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA