TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Daniel 8:11-12

8:11 <04720> wsdqm <04349> Nwkm <07993> Klshw <08548> dymth <07311> *Mrwh {Myrh} <04480> wnmmw <01431> lydgh <06635> abuh <08269> rv <05704> dew(8:11)

8:11 kai <2532> ewv <2193> ou <3739> o <3588> arcistrathgov rushtai thn <3588> aicmalwsian <161> kai <2532> di <1223> auton <846> yusia <2378> erracyh kai <2532> egenhyh <1096> kai <2532> kateuodwyh autw <846> kai <2532> to <3588> agion <40> erhmwyhsetai <2049>

8:12 <06743> hxyluhw <06213> htvew <0776> hura <0571> tma <07993> Klstw <06588> espb <08548> dymth <05921> le <05414> Ntnt <06635> abuw(8:12)

8:12 kai <2532> edoyh <1325> epi <1909> thn <3588> yusian <2378> amartia <266> kai <2532> errifh camai <5476> h <3588> dikaiosunh <1343> kai <2532> epoihsen <4160> kai <2532> euodwyh <2137>

Daniel 8:26

8:26 <07227> Mybr <03117> Mymyl <03588> yk <02377> Nwzxh <05640> Mto <0859> htaw <01931> awh <0571> tma <0559> rman <0834> rsa <01242> rqbhw <06153> breh <04758> harmw(8:26)

8:26 kai <2532> h <3588> orasiv <3706> thv <3588> esperav <2073> kai <2532> thv <3588> prwiav thv <3588> rhyeishv alhyhv <227> estin <1510> kai <2532> su <4771> sfragison <4972> thn <3588> orasin <3706> oti <3754> eiv <1519> hmerav <2250> pollav <4183>

Daniel 11:31

11:31 <08074> Mmwsm <08251> Uwqsh <05414> wntnw <08548> dymth <05493> wryohw <04581> zwemh <04720> sdqmh <02490> wllxw <05975> wdmey <04480> wnmm <02220> Myerzw(11:31)

11:31 kai <2532> spermata <4690> ex <1537> autou <846> anasthsontai <450> kai <2532> bebhlwsousin <953> to <3588> agiasma thv <3588> dunasteiav kai <2532> metasthsousin <3179> ton <3588> endelecismon kai <2532> dwsousin <1325> bdelugma <946> hfanismenonTIP #25: Tekan Tombol pada halaman Studi Kamus untuk melihat bahan lain berbahasa inggris. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA