TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Bilangan 12:1--13:33

Konteks
Pemberontakan Miryam dan Harun
12:1 Miryam g  serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan h  Kush yang diambilnya 1 , sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kush. 12:2 Kata mereka: "Sungguhkah TUHAN berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita i  juga Ia berfirman?" Dan kedengaranlah hal itu j  kepada TUHAN. 12:3 Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya 2 , k  lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. 12:4 Lalu berfirmanlah TUHAN dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miryam: "Keluarlah kamu bertiga ke Kemah Pertemuan." Maka keluarlah mereka bertiga. 12:5 Lalu turunlah TUHAN dalam tiang awan, l  dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miryam; maka tampillah mereka keduanya. 12:6 Lalu berfirmanlah Ia: "Dengarlah firman-Ku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka Aku, TUHAN menyatakan m  diri-Ku kepadanya dalam penglihatan, n  Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. o  12:7 Bukan demikian hamba-Ku Musa, p  seorang yang setia dalam segenap rumah-Ku. q  12:8 Berhadap-hadapan Aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki, r  dan ia memandang rupa TUHAN. s  Mengapakah kamu tidak takut mengatai hamba-Ku Musa? t " 12:9 Sebab itu bangkitlah murka TUHAN terhadap mereka, u  lalu pergilah Ia. v  12:10 Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, w  maka tampaklah Miryam kena kusta 3 , putih seperti salju; x  ketika Harun berpaling kepada Miryam, maka dilihatnya, bahwa dia kena kusta! y  12:11 Lalu kata Harun kepada Musa: "Ah tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini, yang kami perbuat z  dalam kebodohan kami. 12:12 Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur, yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya." 12:13 Lalu berserulah Musa kepada TUHAN: "Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. a " 12:14 Kemudian berfirmanlah TUHAN kepada Musa: "Sekiranya ayahnya meludahi mukanya, b  tidakkah ia mendapat malu selama tujuh hari? Biarlah dia selama tujuh hari dikucilkan ke luar tempat perkemahan, c  kemudian bolehlah ia diterima kembali." 12:15 Jadi dikucilkanlah Miryam ke luar tempat perkemahan d  tujuh hari e  lamanya, dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miryam diterima kembali. 12:16 Kemudian berangkatlah mereka dari Hazerot f  dan berkemah di padang gurun Paran. g 
Kedua belas pengintai
13:1 TUHAN berfirman kepada Musa: 13:2 "Suruhlah beberapa orang mengintai h  tanah Kanaan, i  yang akan Kuberikan kepada orang Israel; j  dari setiap suku k  nenek moyang mereka haruslah kausuruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka." 13:3 Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran, sesuai dengan titah TUHAN; semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. l  13:4 Dan inilah nama-nama mereka: Dari suku Ruben: Syamua bin Zakur; 13:5 dari suku Simeon: Safat bin Hori; 13:6 dari suku Yehuda: Kaleb bin Yefune; m  13:7 dari suku Isakhar: Yigal bin Yusuf; 13:8 dari suku Efraim: Hosea bin Nun; n  13:9 dari suku Benyamin: Palti bin Rafu; 13:10 dari suku Zebulon: Gadiel bin Sodi; 13:11 dari suku Yusuf, yakni dari suku Manasye: Gadi bin Susi; 13:12 dari suku Dan: Amiel bin Gemali; 13:13 dari suku Asyer: Setur bin Mikhael; 13:14 dari suku Naftali: Nahbi bin Wofsi; 13:15 dari suku Gad: Guel bin Makhi. 13:16 Itulah nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai o  negeri itu; dan Musa menamai Hosea bin Nun p  itu Yosua. q  13:17 Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan, r  katanya kepada mereka: "Pergilah dari sini ke Tanah Negeb s  dan naiklah ke pegunungan, t  13:18 dan amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu, apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah, apakah mereka sedikit atau banyak; 13:19 dan bagaimana negeri yang didiaminya, apakah baik atau buruk, bagaimana kota-kota yang didiaminya, apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu, 13:20 dan bagaimana tanah itu, apakah gemuk atau kurus, apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak. Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri u  itu." Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. v  13:21 Mereka pergi ke sana, lalu mengintai negeri itu mulai dari padang gurun Zin w  sampai ke Rehob, x  ke jalan yang menuju ke Hamat. y  13:22 Mereka berjalan melalui Tanah Negeb, lalu sampai ke Hebron; z  di sana ada Ahiman, Sesai dan Talmai, a  keturunan Enak. b  Hebron didirikan tujuh tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. c  13:23 Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, d  dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya, lalu berdualah mereka menggandarnya; juga mereka membawa beberapa buah delima e  dan buah ara. f  13:24 Tempat itu dinamai orang lembah Eskol, karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. 13:25 Sesudah lewat empat puluh hari g  pulanglah mereka dari pengintaian negeri h  itu, 13:26 dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kadesh, i  di padang gurun Paran. j  Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya k  dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri l  itu. 13:27 Mereka menceritakan kepadanya: "Kami sudah masuk ke negeri, ke mana kausuruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, m  dan inilah hasilnya. n  13:28 Hanya, bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar, o  juga keturunan Enak p  telah kami lihat di sana. q  13:29 Orang Amalek r  diam di Tanah Negeb, orang Het, s  orang Yebus t  dan orang Amori u  diam di pegunungan, v  orang Kanaan w  diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. x " 13:30 Kemudian Kaleb y  mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya: "Tidak! Kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya!" 13:31 Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata: "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat dari pada kita. z " 13:32 Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk 4  a  tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata: "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan b  penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. c  13:33 Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, d  orang Enak e  yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, f  dan demikian juga mereka terhadap kami."
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[12:1]  1 Full Life : PEREMPUAN KUSY YANG DIAMBILNYA.

Nas : Bil 12:1

Pernikahan Musa dengan seorang wanita Kusy tidaklah salah dari segi hukum atau moral. Keluhan Miryam dan Harun merupakan selubung dari rasa irihati mereka terhadap kekuasaan yang dimiliki Musa (ayat Bil 12:2).

[12:3]  2 Full Life : MUSA ... LEMBUT HATINYA

Nas : Bil 12:3

(versi Inggris NIV -- rendah hati). Acuan kepada Musa selaku orang yang paling lembut hati di muka bumi rupanya merupakan pernyataan sisipan yang ditambahkan Yosua setelah kematian Musa. Kerendahan hati Musa terletak dalam kepercayaan-Nya kepada Allah selaku Tuhan, sehingga ia bebas dari sifat mementingkan diri dan ambisi yang fasik. Ketika ditantang atau diancam, Musa bersandar kepada Allah dan mempercayai bahwa Ia akan menolong dan melindungi dirinya. Alkitab memastikan bahwa Allah senang membantu orang yang rendah hati (Mazm 22:27; 25:9; 147:6; 149:4; Mat 5:5; 1Pet 5:6). Yesus, seorang nabi seperti Musa (Kis 7:37), juga lembut dan rendah hati (Mat 11:29), dan Ia juga mempercayakan diri kepada Allah ketika dianiaya (1Pet 2:23).

[12:10]  3 Full Life : TAMPAKLAH MIRYAM KENA KUSTA.

Nas : Bil 12:10

Dosa Miryam dan Harun ketika mempersoalkan kekuasaan Musa adalah bahwa mereka tidak takut akan Allah atau tidak menghormati firman Allah melalui Musa nabi-Nya. Musa menjadi perantara perjanjian yang lama, sebagaimana Yesus adalah perantara perjanjian yang baru (bd. Ibr 3:2-6). Allah berbicara secara langsung kepada Musa (ayat Bil 12:8), jadi apa yang dikatakan Musa kepada bangsa itu merupakan firman Allah yang berwibawa. Sekalipun Miryam dan Harun menjadi pemimpin Israel, mereka tidak berhak meragukan kekuasaan Musa. Sebagaimana Allah menunjukkan kepada mereka bahwa mereka tidak setingkat dengan Musa, demikian pula orang percaya dewasa ini tidak berhak menempatkan diri mereka sejajar dengan Alkitab.

[13:32]  4 Full Life : KABAR BUSUK.

Nas : Bil 13:32

Ketidakpercayaan kesepuluh mata-mata itu memiliki dimensi ganda:

  1. (1) Kesetiaan Allah selama ini kepada umat-Nya tidak membawa kesepuluh orang ini pada hubungan yang setia kepada-Nya, dan
  2. (2) mereka tidak percaya kepada Allah dan janji-janji-Nya mengenai masa depan mereka (bd. Kej 15:18; 17:8; Kel 33:2); kekurangan iman mereka itu sangat bertentangan dengan iman Yosua dan Kaleb

    (lihat cat. --> Bil 14:6 berikutnya).

    [atau ref. Bil 14:6]TIP #25: Tekan Tombol pada halaman Studi Kamus untuk melihat bahan lain berbahasa inggris. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA