TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Bilangan 10:1--11:35

Konteks
Semboyan nafiri
10:1 TUHAN berfirman kepada Musa: 10:2 "Buatlah dua nafiri j  dari perak. Dari perak tempaan harus kaubuat itu, supaya dipergunakan untuk memanggil umat k  Israel dan untuk menyuruh laskar-laskarnya berangkat. l  10:3 Apabila kedua nafiri itu ditiup, segenap umat itu harus berkumpul kepadamu di depan pintu Kemah Pertemuan. 10:4 Jikalau hanya satu saja ditiup, maka para pemimpin, m  para kepala pasukan Israel harus berkumpul kepadamu. 10:5 Apabila kamu meniup tanda semboyan, maka haruslah berangkat n  laskar-laskar yang berkemah di sebelah timur; 10:6 apabila kamu meniup tanda semboyan kedua kalinya, maka haruslah berangkat o  laskar-laskar yang berkemah di sebelah selatan. Jadi tanda semboyan harus ditiup untuk menyuruh mereka berangkat; 10:7 tetapi untuk menyuruh jemaah itu berkumpul kamu harus meniup p  saja tanpa memberi tanda semboyan. q  10:8 Nafiri-nafiri itu harus ditiup oleh anak-anak imam Harun; itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. r  10:9 Dan apabila kamu maju berperang di negerimu melawan musuh yang menyesakkan kamu, s  kamu harus memberi tanda semboyan dengan nafiri, t  supaya kamu diingat 1  u  di hadapan TUHAN, Allahmu, dan diselamatkan dari pada musuhmu. v  10:10 Juga pada hari-hari kamu bersukaria, pada perayaan-perayaanmu dan pada bulan-bulan w  barumu haruslah kamu meniup nafiri x  itu pada waktu mempersembahkan korban-korban bakaranmu y  dan korban-korban keselamatanmu; z  maksudnya supaya kamu diingat di hadapan Allahmu; Akulah TUHAN, Allahmu. a "
Berangkat dari gunung Sinai
10:11 Pada tahun yang kedua, b  pada bulan yang kedua, pada tanggal dua puluh bulan itu, naiklah c  awan itu dari atas Kemah Suci, tempat hukum d  Allah. 10:12 Lalu berangkatlah orang Israel dari padang gurun Sinai menurut aturan keberangkatan mereka, kemudian diamlah awan itu di padang gurun Paran. e  10:13 Itulah pertama kali mereka berangkat menurut titah TUHAN dengan perantaraan Musa. f  10:14 Terdahulu berangkatlah laskar yang di bawah panji-panji g  bani Yehuda menurut pasukan mereka; yang mengepalai laskar itu ialah Nahason bin Aminadab; h  10:15 yang mengepalai laskar suku i  bani Isakhar j  ialah Netaneel bin Zuar; 10:16 yang mengepalai laskar suku bani Zebulon k  ialah Eliab bin Helon. l  10:17 Sesudah itu Kemah Suci dibongkar, dan berangkatlah m  bani Gerson dan bani Merari yang mengangkat Kemah Suci itu. 10:18 Kemudian berangkatlah laskar yang di bawah panji-panji n  Ruben o  menurut pasukan mereka; yang mengepalai laskar itu ialah Elizur bin Syedeur; p  10:19 yang mengepalai laskar suku bani Simeon q  ialah Selumiel bin Zurisyadai; 10:20 yang mengepalai laskar suku bani Gad r  ialah Elyasaf bin Rehuel. 10:21 Sesudah itu berangkatlah orang Kehat, s  yang mengangkat barang-barang t  tempat kudus; Kemah Suci sudah dipasang sebelum mereka datang. u  10:22 Kemudian berangkatlah laskar yang di bawah panji-panji bani Efraim v  menurut pasukan mereka; 10:23 yang mengepalai laskar itu ialah Elisama bin Amihud; w  yang mengepalai laskar suku bani Manasye x  ialah Gamaliel bin Pedazur; 10:24 yang mengepalai laskar suku bani Benyamin y  ialah Abidan bin Gideoni. 10:25 Sebagai barisan penutup z  semua laskar itu berangkatlah laskar yang di bawah panji-panji bani Dan menurut pasukan mereka; yang mengepalai laskar itu ialah Ahiezer bin Amisyadai; a  10:26 yang mengepalai laskar suku bani Asyer b  ialah Pagiel bin Okhran; 10:27 yang mengepalai laskar suku bani Naftali c  ialah Ahira bin Enan. 10:28 Itulah aturan keberangkatan orang Israel menurut pasukan mereka, ketika mereka berangkat. 10:29 Lalu berkatalah Musa kepada Hobab d  anak Rehuel e  orang Midian, mertua f  Musa: "Kami berangkat ke tempat yang dimaksud TUHAN ketika Ia berfirman: Aku akan memberikannya kepadamu. g  Sebab itu ikutlah bersama-sama dengan kami 2 , maka kami akan berbuat baik kepadamu, sebab TUHAN telah menjanjikan yang baik tentang Israel." 10:30 Tetapi jawabnya kepada Musa: "Aku tidak ikut, h  melainkan aku hendak pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku. i " 10:31 Kata Musa: "Janganlah kiranya tinggalkan kami, sebab engkaulah yang tahu, bagaimana kami berkemah di padang gurun, maka engkau dapat menjadi penunjuk jalan j  bagi kami. 10:32 Jika engkau ikut bersama-sama dengan kami, maka kebaikan yang akan dilakukan TUHAN kepada kami k  akan kami lakukan juga kepadamu. l " 10:33 Lalu berangkatlah m  mereka dari gunung TUHAN dan berjalan tiga hari perjalanan jauhnya, sedang tabut perjanjian TUHAN n  berangkat di depan mereka dan berjalan tiga hari perjalanan jauhnya untuk mencari tempat perhentian o  bagi mereka. 10:34 Dan awan TUHAN ada di atas mereka pada siang hari, apabila mereka berangkat dari tempat perkemahan. p  10:35 Apabila tabut itu berangkat, berkatalah Musa: "Bangkitlah, q  TUHAN, supaya musuh-Mu berserak r  dan orang-orang yang membenci Engkau melarikan diri dari hadapan-Mu. s " t  10:36 Dan apabila tabut itu berhenti, berkatalah ia: "Kembalilah, u  TUHAN, kepada umat Israel v  yang beribu-ribu laksa ini."
Api TUHAN
11:1 Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut 3  w  di hadapan TUHAN tentang nasib buruk mereka, dan ketika TUHAN x  mendengarnya bangkitlah y  murka-Nya, kemudian menyalalah api TUHAN di antara mereka z  dan merajalela a  di tepi tempat perkemahan. 11:2 Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa b  kepada TUHAN; c  maka padamlah api itu. 11:3 Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, d  karena telah menyala api TUHAN di antara mereka. e 
TUHAN berjanji memberi daging
11:4 Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus 4 ; f  dan orang Israelpun menangislah g  pula serta berkata: "Siapakah yang akan memberi kita makan daging? 11:5 Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. h  11:6 Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun, kecuali manna 5  i  ini saja yang kita lihat." 11:7 Adapun manna itu seperti ketumbar j  dan kelihatannya seperti damar bedolah. k  11:8 Bangsa itu berlari kian ke mari untuk memungutnya, l  lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dalam lumpang. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar; rasanya seperti rasa panganan yang digoreng. 11:9 Dan apabila embun m  turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga manna di situ. 11:10 Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum, menangis n  di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka TUHAN dengan sangat, dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. 11:11 Lalu berkatalah Musa kepada TUHAN: "Mengapa Kauperlakukan hamba-Mu ini dengan buruk o  dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di mata-Mu, sehingga Engkau membebankan kepadaku p  tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? 11:12 Akukah yang mengandung seluruh bangsa ini atau akukah yang melahirkannya, sehingga Engkau berkata kepadaku: Pangkulah dia seperti pak pengasuh 6  memangku anak yang menyusu, q  berjalan ke tanah yang Kaujanjikan dengan bersumpah r  kepada nenek moyangnya? s  11:13 Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa t  ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata: Berilah kami daging untuk dimakan. 11:14 Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. u  11:15 Jika Engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya Engkau membunuh v  aku saja, w  jika aku mendapat kasih karunia di mata-Mu, supaya aku tidak harus melihat celakaku." 11:16 Lalu berfirmanlah TUHAN kepada Musa: "Kumpulkanlah di hadapan-Ku dari antara para tua-tua x  Israel tujuh puluh orang, yang kauketahui menjadi tua-tua bangsa y  dan pengatur pasukannya, kemudian bawalah mereka ke Kemah Pertemuan, z  supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau. 11:17 Maka Aku akan turun dan berbicara dengan engkau a  di sana, lalu sebagian dari Roh yang hinggap padamu itu akan Kuambil dan Kutaruh atas mereka, b  maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu, jadi tidak usah lagi engkau seorang diri c  memikulnya. 11:18 Tetapi kepada bangsa itu haruslah kaukatakan: Kuduskanlah dirimu d  untuk besok, maka kamu akan makan daging; sebab kamu telah menangis e  di hadapan TUHAN dengan berkata: Siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir, f  bukan? --TUHAN akan memberi kamu daging g  untuk dimakan. 11:19 Bukan hanya satu hari kamu akan memakannya, bukan dua hari, bukan lima hari, bukan sepuluh hari, bukan dua puluh hari, 11:20 tetapi genap sebulan lamanya, sampai keluar dari dalam hidungmu dan sampai kamu muak h --karena kamu telah menolak TUHAN 7  i  yang ada di tengah-tengah kamu dan menangis di hadapan-Nya dengan berkata: Untuk apakah kita keluar dari Mesir? j " 11:21 Tetapi kata Musa: "Bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah enam ratus ribu orang k  berjalan kaki, namun Engkau berfirman: Daging akan Kuberikan kepada mereka, dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya! 11:22 Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka, l  sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup?" 11:23 Tetapi TUHAN menjawab Musa: "Masakan kuasa TUHAN akan kurang m  untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu n  atau tidak!"
Ketujuh puluh orang tua-tua
11:24 Setelah Musa datang ke luar, disampaikannya firman TUHAN itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan tujuh puluh orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. 11:25 Lalu turunlah TUHAN dalam awan o  dan berbicara kepada Musa, p  kemudian diambil-Nya sebagian dari Roh q  yang hinggap padanya, dan ditaruh-Nya atas ketujuh puluh tua-tua r  itu; ketika Roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi 8 , s  tetapi sesudah itu tidak lagi. 11:26 Masih ada dua orang tinggal di tempat perkemahan; yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika Roh itu hinggap pada mereka--mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah--maka kepenuhanlah mereka t  seperti nabi di tempat perkemahan. 11:27 Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa: "Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan." 11:28 Maka menjawablah Yosua bin Nun, u  yang sejak mudanya menjadi abdi v  Musa: "Tuanku Musa, cegahlah mereka! w " 11:29 Tetapi Musa berkata kepadanya: "Apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Ah, kalau seluruh umat TUHAN menjadi nabi 9 , x  oleh karena TUHAN memberi Roh-Nya y  hinggap kepada mereka! z " 11:30 Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel.
Burung puyuh
11:31 Lalu bertiuplah angin yang dari TUHAN asalnya; dibawanyalah burung-burung puyuh a  dari sebelah laut, dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya, kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru, dan kira-kira dua hasta tingginya dari atas muka bumi. 11:32 Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu--setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan sepuluh homer--,kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. 11:33 Selagi daging itu ada di mulut b  mereka, sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka c  TUHAN terhadap bangsa itu dan TUHAN memukul bangsa itu dengan suatu tulah d  yang sangat besar. 11:34 Sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot-Taawa, e  karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. 11:35 Dari Kibrot-Taawa berangkatlah bangsa itu ke Hazerot f  dan mereka tinggal di situ.
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[10:9]  1 Full Life : KAMU DIINGAT.

Nas : Bil 10:9

Allah akan menolong umat-Nya dalam perang hanya jikalau Dia dipanggil dengan nafiri (bd. Kel 28:12,29; 39:7). Dengan kata lain, Allah menetapkan beberapa syarat bagi orang Israel untuk memperoleh bantuan-Nya. Allah mungkin tidak akan bergerak menolong kita jikalau kita tidak menghampiri-Nya di dalam doa, berseru memohon kasih karunia, perlindungan, dan kehadiran-Nya.

[10:29]  2 Full Life : IKUTLAH BERSAMA-SAMA DENGAN KAMI.

Nas : Bil 10:29

Musa mengundang saudara iparnya, seorang bukan Israel, untuk ikut bersama mereka dan menikmati hal-hal baik yang dijanjikan Allah kepada mereka. Pintu senantiasa terbuka bagi orang bukan Israel untuk bergabung dengan mereka, menjadikan Allah Israel Allah mereka, dan ikut menikmati janji-janji dan berkat-berkat Allah. Hobab tampaknya menolak ajakan tersebut (tetapi lih. Hak 1:16; 4:11); kemudian Rahab, Rut, dan banyak orang bukan Israel lainnya diterima dan diberkati oleh Tuhan dan umat-Nya.

[11:1]  3 Full Life : BANGSA ITU BERSUNGUT-SUNGUT.

Nas : Bil 11:1

Setelah mengadakan perjalanan selama tiga hari saja (Bil 10:33), bangsa itu mulai bersungut-sungut karena keadaannya kurang menyenangkan.

  1. 1) Betapa cepatnya mereka melupakan pembebasan mereka dari perbudakan dan perbuatan-perbuatan besar Allah bagi mereka. Mereka tidak bersedia mempercayai Allah dan menyerahkan hidup serta masa depan mereka kepada-Nya. Hal inilah yang mendatangkan murka dan hukuman Allah atas mereka.
  2. 2) Sebagai orang percaya PB kita tidak boleh sekali-kali berhenti bersyukur atas korban kematian Kristus bagi kita, pembebasan kita dari dosa, dan persediaan Allah yang baik hati untuk pimpinan dan berkat dalam kehidupan kita.

[11:4]  4 Full Life : ORANG-ORANG BAJINGAN ... KEMASUKAN NAFSU RAKUS.

Nas : Bil 11:4

Inilah orang bukan Israel yang ikut umat itu ketika keluar dari Mesir (Kel 12:38); mereka mempengaruhi orang Israel untuk memberontak kepada Allah dan menginginkan kesenangan yang ada di Mesir (ayat Bil 11:5).

[11:6]  5 Full Life : MANNA.

Nas : Bil 11:6

Lihat cat. --> Kel 16:4.

[atau ref. Kel 16:4]

[11:12]  6 Full Life : PANGKULAH DIA SEPERTI PAK PENGASUH.

Nas : Bil 11:12

Musa menyangka akan memimpin suatu pasukan yang penuh kemenangan ke tanah perjanjian. Sebaliknya, bangsa itu bertindak seperti bayi-bayi rohani, dan Musa merasa bahwa beban itu terlalu berat baginya. Maka Allah mengambil sebagian Roh yang ada pada Musa dan menaruh-Nya pada tujuh puluh tua-tua untuk menolongnya dalam menjalankan kepemimpinan rohani (ayat Bil 11:16-17). Demikianlah, Musa tahu bahwa dengan kuasa Roh ia dapat menghadapi tantangan dari setiap tugas yang dibebankan Allah kepadanya, karena beban itu tidak perlu ditanggung dengan kekuatannya sendiri.

[11:20]  7 Full Life : KAMU TELAH MENOLAK TUHAN.

Nas : Bil 11:20

Bangsa itu mengeluh dengan sengit mengenai cara Allah memperlakukan mereka; mereka seperti anak-anak manja yang menginginkan kemauannya dituruti (ayat Bil 11:1,4-6). Allah membiarkan mereka memperoleh apa yang mereka inginkan, tetapi "didatangkan-Nya penyakit paru-paru di antara mereka" (Mazm 106:15; bd. Mazm 78:29-33). Peristiwa ini adalah suatu peringatan serius tentang hal memaksakan cara dan keinginan kita sendiri daripada dengan rendah hati tunduk kepada jalan Allah dan bersyukur atas persediaan-Nya. Menolak perlakuan Allah terhadap kita adalah sama dengan ketidakpercayaan dan pemberontakan yang mendatangkan hukuman-Nya (bd. Mazm 78:17-22).

[11:25]  8 Full Life : ROH ITU HINGGAP PADA MEREKA, KEPENUHANLAH MEREKA SEPERTI NABI.

Nas : Bil 11:25

Alkitab mengajarkan bahwa nubuat seringkali menyertai pekerjaan Roh Allah atas manusia (bd. 1Sam 10:5-6; 18:10; Yes 10:6-13; Yoel 2:28). Laporan dalam Kisah Para Rasul mengenai pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta dan setelah itu menunjukkan bahwa orang percaya yang dipenuhi Roh bernubuat dan berbicara dengan bahasa lidah karena dorongan Roh (Kis 2:4; 10:44-47; 19:6;

lihat art. KARUNIA-KARUNIA ROHANI ORANG PERCAYA).

[11:29]  9 Full Life : KALAU SELURUH UMAT TUHAN MENJADI NABI.

Nas : Bil 11:29

Ketika Eldad dan Medad terus bernubuat di perkemahan, Yosua meminta agar Musa menghentikan mereka. Akan tetapi, Musa sudah belajar. Ia mengerti bahwa tingkat rohani normal yang diharapkan dari seluruh umat Allah ialah bahwa mereka dapat bernubuat ketika Roh Allah ada di atas mereka. Pada zaman PL Roh Kudus hanya turun atas atau memenuhi beberapa orang untuk memberikan kuasa untuk melayani atau bernubuat. Yoel bernubuat bahwa akan tiba saatnya ketika seluruh umat Allah akan dipenuhi dengan Roh Kudus (Yoel 2:28-29). Nubuat ini digenapi pada hari Pentakosta ketika Roh Kudus dicurahkan di "atas semua orang" (Kis 2:4,16-17). Orang percaya yang belum dibaptis dalam Roh Kudus belum mengalami apa yang dijanjikan Allah kepada mereka dan yang Yesus ingin berikan kepada mereka (Kis 1:8; Kis 2:39; 1Kor 14:1-2,5,39).TIP #07: Klik ikon untuk mendengarkan pasal yang sedang Anda tampilkan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA