TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Ayub 22:21-30

22:21 <02896> hbwj <0935> Ktawbt <0> Mhb <07999> Mlsw <05973> wme <04994> an <05532> Nkoh(22:21)

22:21 genou <1096> dh <1161> sklhrov <4642> ean <1437> upomeinhv <5278> eit <1534> o <3588> karpov <2590> sou <4771> estai <1510> en <1722> agayoiv <18>

22:22 <03824> Kbblb <0561> wyrma <07760> Myvw <08451> hrwt <06310> wypm <04994> an <03947> xq(22:22)

22:22 eklabe de <1161> ek <1537> stomatov <4750> autou <846> exhgorian kai <2532> analabe <353> ta <3588> rhmata <4487> autou <846> en <1722> kardia <2588> sou <4771>

22:23 <0168> Klham <05766> hlwe <07368> qyxrt <01129> hnbt <07706> yds <05704> de <07725> bwst <0518> Ma(22:23)

22:23 ean <1437> de <1161> epistrafhv <1994> kai <2532> tapeinwshv <5013> seauton <4572> enanti <1725> kuriou <2962> porrw epoihsav <4160> apo <575> diaithv sou <4771> to <3588> adikon <94>

22:24 <0211> rypwa <05158> Mylxn <06697> rwubw <01220> rub <06083> rpe <05921> le <07896> tysw(22:24)

22:24 yhsh <5087> epi <1909> cwmati en <1722> petra <4073> kai <2532> wv <3739> petra <4073> ceimarrouv wfir

22:25 <0> Kl <08443> twpewt <03701> Pokw <01220> Kyrub <07706> yds <01961> hyhw(22:25)

22:25 estai <1510> oun <3767> sou <4771> o <3588> pantokratwr <3841> bohyov <998> apo <575> ecyrwn <2190> kayaron <2513> de <1161> apodwsei <591> se <4771> wsper <3746> argurion <694> pepurwmenon <4448>

22:26 <06440> Kynp <0433> hwla <0413> la <05375> avtw <06026> gnett <07706> yds <05921> le <0227> za <03588> yk(22:26)

22:26 eita <1534> parrhsiasyhsh enanti <1725> kuriou <2962> anableqav <308> eiv <1519> ton <3588> ouranon <3772> ilarwv <2431>

22:27 <07999> Mlst <05088> Kyrdnw <08085> Kemsyw <0413> wyla <06279> rytet(22:27)

22:27 euxamenou <2172> de <1161> sou <4771> prov <4314> auton <846> eisakousetai <1522> sou <4771> dwsei <1325> de <1161> soi <4771> apodounai <591> tav <3588> eucav <2171>

22:28 <0216> rwa <05050> hgn <01870> Kykrd <05921> lew <0> Kl <06965> Mqyw <0562> rmwa <01504> rzgtw(22:28)

22:28 apokatasthsei <600> de <1161> soi <4771> diaitan dikaiosunhv <1343> epi <1909> de <1161> odoiv <3598> sou <4771> estai <1510> feggov <5338>

22:29 <03467> eswy <05869> Mynye <07807> xsw <01466> hwg <0559> rmatw <08213> wlypsh <03588> yk(22:29)

22:29 oti <3754> etapeinwsen <5013> auton <846> kai <2532> ereiv uperhfaneusato kai <2532> kufonta ofyalmoiv <3788> swsei <4982>

22:30 P <03709> Kypk <01252> rbb <04422> jlmnw <05355> yqn <0336> ya <04422> jlmy(22:30)

22:30 rusetai aywon <121> kai <2532> diaswyhti <1295> en <1722> kayaraiv <2513> cersin <5495> sou <4771>TIP #07: Klik ikon untuk mendengarkan pasal yang sedang Anda tampilkan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA