TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Amos 8:4-8

8:4 <06041> Ura <06035> *yyne {ywne} <07673> tybslw <034> Nwyba <07602> Mypash <02063> taz <08085> wems(8:4)

8:4 akousate <191> dh <1161> tauta <3778> oi <3588> ektribontev eiv <1519> to <3588> prwi <4404> penhta <3993> kai <2532> katadunasteuontev <2616> ptwcouv <4434> apo <575> thv <3588> ghv <1065>

8:5 <04820> hmrm <03976> ynzam <05791> twelw <08255> lqs <01431> lydghlw <0374> hpya <06994> Nyjqhl <01250> rb <06605> hxtpnw <07676> tbshw <07668> rbs <07666> hrybsnw <02320> sdxh <05674> rbey <04970> ytm <0559> rmal(8:5)

8:5 oi <3588> legontev <3004> pote <4218> dieleusetai <1330> o <3588> mhn <3303> kai <2532> empolhsomen kai <2532> ta <3588> sabbata <4521> kai <2532> anoixomen <455> yhsaurouv <2344> tou <3588> poihsai <4160> mikron <3398> metron <3358> kai <2532> tou <3588> megalunai <3170> staymia kai <2532> poihsai <4160> zugon <2218> adikon <94>

8:6 <07666> rybsn <01250> rb <04651> lpmw <05275> Mylen <05668> rwbeb <034> Nwybaw <01800> Myld <03701> Pokb <07069> twnql(8:6)

8:6 tou <3588> ktasyai <2932> en <1722> arguriw <694> ptwcouv <4434> kai <2532> tapeinon <5011> anti <473> upodhmatwn <5266> kai <2532> apo <575> pantov <3956> genhmatov emporeusomeya <1710>

8:7 <04639> Mhyvem <03605> lk <05331> xunl <07911> xksa <0518> Ma <03290> bqey <01347> Nwagb <03068> hwhy <07650> ebsn(8:7)

8:7 omnuei kuriov <2962> kay <2596> uperhfaniav <5243> iakwb <2384> ei <1487> epilhsyhsetai eiv <1519> neikov panta <3956> ta <3588> erga <2041> umwn <4771>

8:8 o <04714> Myrum <02975> rwayk <08257> *heqsnw {hqsnw} <01644> hsrgnw <03605> hlk <02975> rak <05927> htlew <0> hb <03427> bswy <03605> lk <056> lbaw <0776> Urah <07264> zgrt <03808> al <02063> taz <05921> leh(8:8)

8:8 kai <2532> epi <1909> toutoiv <3778> ou <3364> taracyhsetai <5015> h <3588> gh <1065> kai <2532> penyhsei <3996> pav <3956> o <3588> katoikwn en <1722> auth <846> kai <2532> anabhsetai <305> wv <3739> potamov <4215> sunteleia <4930> kai <2532> katabhsetai <2597> wv <3739> potamov <4215> aiguptou <125>TIP #29: Klik ikon untuk merubah popup menjadi mode sticky, untuk merubah mode sticky menjadi mode popup kembali. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA