TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Amos 2:4-5

2:4 <0310> Mhyrxa <01> Mtwba <01980> wklh <0834> rsa <03577> Mhybzk <08582> Mwetyw <08104> wrms <03808> al <02706> wyqxw <03069> hwhy <08451> trwt <0853> ta <03988> Moam <05921> le <07725> wnbysa <03808> al <0702> hebra <05921> lew <03063> hdwhy <06588> yesp <07969> hsls <05921> le <03069> hwhy <0559> rma <03541> hk(2:4)

2:4 tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> epi <1909> taiv <3588> trisin <5140> asebeiaiv <763> uiwn <5207> iouda <2448> kai <2532> epi <1909> taiv <3588> tessarsin <5064> ouk <3364> apostrafhsomai <654> auton <846> eneka <1752> tou <3588> apwsasyai autouv <846> ton <3588> nomon <3551> kuriou <2962> kai <2532> ta <3588> prostagmata autou <846> ouk <3364> efulaxanto <5442> kai <2532> eplanhsen <4105> autouv <846> ta <3588> mataia <3152> autwn <846> a <3739> epoihsan <4160> oiv <3739> exhkolouyhsan <1811> oi <3588> paterev <3962> autwn <846> opisw <3694> autwn <846>

2:5 P <03389> Mlswry <0759> twnmra <0398> hlkaw <03063> hdwhyb <0784> sa <07971> ytxlsw(2:5)

2:5 kai <2532> exapostelw <1821> pur <4442> epi <1909> ioudan <2455> kai <2532> katafagetai <2719> yemelia ierousalhm <2419>TIP #13: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab dalam format PDF. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA