TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Amos 1:3--2:16

1:3 <01568> delgh <0853> ta <01270> lzrbh <02742> twurxb <01758> Mswd <05921> le <07725> wnbysa <03808> al <0702> hebra <05921> lew <01834> qvmd <06588> yesp <07969> hsls <05921> le <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk(1:3)

1:3 kai <2532> eipen kuriov <2962> epi <1909> taiv <3588> trisin <5140> asebeiaiv <763> damaskou <1154> kai <2532> epi <1909> taiv <3588> tessarsin <5064> ouk <3364> apostrafhsomai <654> auton <846> any <473> wn <3739> eprizon <4249> priosin sidhroiv tav <3588> en <1722> gastri <1064> ecousav <2192> twn <3588> en <1722> galaad

1:4 <01130> ddh <0> Nb <0759> twnmra <0398> hlkaw <02371> lazx <01004> tybb <0784> sa <07971> ytxlsw(1:4)

1:4 kai <2532> exapostelw <1821> pur <4442> eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> azahl kai <2532> katafagetai <2719> yemelia uiou <5207> ader

1:5 P <03068> hwhy <0559> rma <07024> hryq <0758> Mra <05971> Me <01540> wlgw <05730> Nde <01004> tybm <07626> jbs <08551> Kmwtw <0206> Nwa <01237> teqbm <03427> bswy <03772> ytrkhw <01834> qvmd <01280> xyrb <07665> ytrbsw(1:5)

1:5 kai <2532> suntriqw <4937> moclouv damaskou <1154> kai <2532> exoleyreusw katoikountav ek <1537> pediou wn <5607> kai <2532> katakoqw <2629> fulhn <5443> ex <1537> andrwn <435> carran kai <2532> aicmalwteuyhsetai <162> laov <2992> suriav <4947> epiklhtov legei <3004> kuriov <2962>

1:6 <0123> Mwdal <05462> rygohl <08003> hmls <01546> twlg <01540> Mtwlgh <05921> le <07725> wnbysa <03808> al <0702> hebra <05921> lew <05804> hze <06588> yesp <07969> hsls <05921> le <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk(1:6)

1:6 tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> epi <1909> taiv <3588> trisin <5140> asebeiaiv <763> gazhv <1047> kai <2532> epi <1909> taiv <3588> tessarsin <5064> ouk <3364> apostrafhsomai <654> autouv <846> eneken tou <3588> aicmalwteusai <162> autouv <846> aicmalwsian <161> tou <3588> salwmwn tou <3588> sugkleisai <4788> eiv <1519> thn <3588> idoumaian <2401>

1:7 <0759> hytnmra <0398> hlkaw <05804> hze <02346> tmwxb <0784> sa <07971> ytxlsw(1:7)

1:7 kai <2532> exapostelw <1821> pur <4442> epi <1909> ta <3588> teich <5038> gazhv <1047> kai <2532> katafagetai <2719> yemelia authv <846>

1:8 P <03069> hwhy <0136> ynda <0559> rma <06430> Mytslp <07611> tyras <06> wdbaw <06138> Nwrqe <05921> le <03027> ydy <07725> ytwbyshw <0831> Nwlqsam <07626> jbs <08551> Kmwtw <0795> dwdsam <03427> bswy <03772> ytrkhw(1:8)

1:8 kai <2532> exoleyreusw katoikountav ex <1537> azwtou <108> kai <2532> exaryhsetai <1808> fulh <5443> ex <1537> askalwnov kai <2532> epaxw thn <3588> ceira <5495> mou <1473> epi <1909> akkarwn kai <2532> apolountai oi <3588> kataloipoi <2645> twn <3588> allofulwn <246> legei <3004> kuriov <2962>

1:9 <0251> Myxa <01285> tyrb <02142> wrkz <03808> alw <0123> Mwdal <08003> hmls <01546> twlg <05462> Mrygoh <05921> le <07725> wnbysa <03808> al <0702> hebra <05921> lew <06865> ru <06588> yesp <07969> hsls <05921> le <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk(1:9)

1:9 tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> epi <1909> taiv <3588> trisin <5140> asebeiaiv <763> turou <5184> kai <2532> epi <1909> taiv <3588> tessarsin <5064> ouk <3364> apostrafhsomai <654> authn <846> any <473> wn <3739> sunekleisan <4788> aicmalwsian <161> tou <3588> salwmwn eiv <1519> thn <3588> idoumaian <2401> kai <2532> ouk <3364> emnhsyhsan <3403> diayhkhv <1242> adelfwn <80>

1:10 P <0759> hytnmra <0398> hlkaw <06865> ru <02346> tmwxb <0784> sa <07971> ytxlsw(1:10)

1:10 kai <2532> exapostelw <1821> pur <4442> epi <1909> ta <3588> teich <5038> turou <5184> kai <2532> katafagetai <2719> yemelia authv <846>

1:11 <05331> xun <08104> hrms <05678> wtrbew <0639> wpa <05703> del <02963> Prjyw <07356> wymxr <07843> txsw <0251> wyxa <02719> brxb <07291> wpdr <05921> le <07725> wnbysa <03808> al <0702> hebra <05921> lew <0123> Mwda <06588> yesp <07969> hsls <05921> le <03069> hwhy <0559> rma <03541> hk(1:11)

1:11 tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> epi <1909> taiv <3588> trisin <5140> asebeiaiv <763> thv <3588> idoumaiav <2401> kai <2532> epi <1909> taiv <3588> tessarsin <5064> ouk <3364> apostrafhsomai <654> autouv <846> eneka <1752> tou <3588> diwxai <1377> autouv <846> en <1722> romfaia ton <3588> adelfon <80> autou <846> kai <2532> elumhnato mhtran <3388> epi <1909> ghv <1065> kai <2532> hrpasen <726> eiv <1519> marturion <3142> frikhn autou <846> kai <2532> to <3588> ormhma <3731> autou <846> efulaxen <5442> eiv <1519> neikov

1:12 P <01224> hrub <0759> twnmra <0398> hlkaw <08487> Nmytb <0784> sa <07971> ytxlsw(1:12)

1:12 kai <2532> exapostelw <1821> pur <4442> eiv <1519> yaiman kai <2532> katafagetai <2719> yemelia teicewn <5038> authv <846>

1:13 <01366> Mlwbg <0853> ta <07337> byxrh <04616> Neml <01568> delgh <02030> twrh <01234> Meqb <05921> le <07725> wnbysa <03808> al <0702> hebra <05921> lew <05983> Nwme <01121> ynb <06588> yesp <07969> hsls <05921> le <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk(1:13)

1:13 tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> epi <1909> taiv <3588> trisin <5140> asebeiaiv <763> uiwn <5207> ammwn kai <2532> epi <1909> taiv <3588> tessarsin <5064> ouk <3364> apostrafhsomai <654> auton <846> any <473> wn <3739> anescizon tav <3588> en <1722> gastri <1064> ecousav <2192> twn <3588> galaaditwn opwv <3704> emplatunwsin ta <3588> oria <3725> autwn <846>

1:14 <05492> hpwo <03117> Mwyb <05591> reob <04421> hmxlm <03117> Mwyb <08643> hewrtb <0759> hytwnmra <0398> hlkaw <07237> hbr <02346> tmwxb <0784> sa <03341> ytuhw(1:14)

1:14 kai <2532> anaqw pur <4442> epi <1909> ta <3588> teich <5038> rabba kai <2532> katafagetai <2719> yemelia authv <846> meta <3326> kraughv <2906> en <1722> hmera <2250> polemou <4171> kai <2532> seisyhsetai <4579> en <1722> hmera <2250> sunteleiav <4930> authv <846>

1:15 P <03068> hwhy <0559> rma <03162> wdxy <08269> wyrvw <01931> awh <01473> hlwgb <04428> Mklm <01980> Klhw(1:15)

1:15 kai <2532> poreusontai <4198> oi <3588> basileiv <935> authv <846> en <1722> aicmalwsia <161> oi <3588> iereiv <2409> autwn <846> kai <2532> oi <3588> arcontev <758> autwn <846> epi <1909> to <3588> auto <846> legei <3004> kuriov <2962>

2:1 <07875> dyvl <0123> Mwda <04428> Klm <06106> twmue <08313> wprv <05921> le <07725> wnbysa <03808> al <0702> hebra <05921> lew <04124> bawm <06588> yesp <07969> hsls <05921> le <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk(2:1)

2:1 tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> epi <1909> taiv <3588> trisin <5140> asebeiaiv <763> mwab kai <2532> epi <1909> taiv <3588> tessarsin <5064> ouk <3364> apostrafhsomai <654> auton <846> any <473> wn <3739> katekausan <2618> ta <3588> osta <3747> basilewv <935> thv <3588> idoumaiav <2401> eiv <1519> konian

2:2 <07782> rpws <06963> lwqb <08643> hewrtb <04124> bawm <07588> Nwasb <04191> tmw <07152> twyrqh <0759> twnmra <0398> hlkaw <04124> bawmb <0784> sa <07971> ytxlsw(2:2)

2:2 kai <2532> exapostelw <1821> pur <4442> epi <1909> mwab kai <2532> katafagetai <2719> yemelia twn <3588> polewn <4172> authv <846> kai <2532> apoyaneitai <599> en <1722> adunamia mwab meta <3326> kraughv <2906> kai <2532> meta <3326> fwnhv <5456> salpiggov <4536>

2:3 P <03068> hwhy <0559> rma <05973> wme <02026> gwrha <08269> hyrv <03605> lkw <07130> hbrqm <08199> jpws <03772> ytrkhw(2:3)

2:3 kai <2532> exoleyreusw krithn <2923> ex <1537> authv <846> kai <2532> pantav <3956> touv <3588> arcontav <758> authv <846> apoktenw <615> met <3326> autou <846> legei <3004> kuriov <2962>

2:4 <0310> Mhyrxa <01> Mtwba <01980> wklh <0834> rsa <03577> Mhybzk <08582> Mwetyw <08104> wrms <03808> al <02706> wyqxw <03069> hwhy <08451> trwt <0853> ta <03988> Moam <05921> le <07725> wnbysa <03808> al <0702> hebra <05921> lew <03063> hdwhy <06588> yesp <07969> hsls <05921> le <03069> hwhy <0559> rma <03541> hk(2:4)

2:4 tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> epi <1909> taiv <3588> trisin <5140> asebeiaiv <763> uiwn <5207> iouda <2448> kai <2532> epi <1909> taiv <3588> tessarsin <5064> ouk <3364> apostrafhsomai <654> auton <846> eneka <1752> tou <3588> apwsasyai autouv <846> ton <3588> nomon <3551> kuriou <2962> kai <2532> ta <3588> prostagmata autou <846> ouk <3364> efulaxanto <5442> kai <2532> eplanhsen <4105> autouv <846> ta <3588> mataia <3152> autwn <846> a <3739> epoihsan <4160> oiv <3739> exhkolouyhsan <1811> oi <3588> paterev <3962> autwn <846> opisw <3694> autwn <846>

2:5 P <03389> Mlswry <0759> twnmra <0398> hlkaw <03063> hdwhyb <0784> sa <07971> ytxlsw(2:5)

2:5 kai <2532> exapostelw <1821> pur <4442> epi <1909> ioudan <2455> kai <2532> katafagetai <2719> yemelia ierousalhm <2419>

2:6 <05275> Mylen <05668> rwbeb <034> Nwybaw <06662> qydu <03701> Pokb <04376> Mrkm <05921> le <07725> wnbysa <03808> al <0702> hebra <05921> lew <03478> larvy <06588> yesp <07969> hsls <05921> le <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk(2:6)

2:6 tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> epi <1909> taiv <3588> trisin <5140> asebeiaiv <763> israhl <2474> kai <2532> epi <1909> taiv <3588> tessarsin <5064> ouk <3364> apostrafhsomai <654> auton <846> any <473> wn <3739> apedonto <591> arguriou <694> dikaion <1342> kai <2532> penhta <3993> eneken upodhmatwn <5266>

2:7 <06944> ysdq <08034> Ms <0853> ta <02490> llx <04616> Neml <05291> hrenh <0413> la <01980> wkly <01> wybaw <0376> syaw <05186> wjy <06035> Mywne <01870> Krdw <01800> Myld <07218> sarb <0776> Ura <06083> rpe <05921> le <07602> Mypash(2:7)

2:7 ta <3588> patounta <3961> epi <1909> ton <3588> coun thv <3588> ghv <1065> kai <2532> ekondulizon eiv <1519> kefalav <2776> ptwcwn <4434> kai <2532> odon <3598> tapeinwn <5011> exeklinan <1578> kai <2532> uiov <5207> kai <2532> pathr <3962> autou <846> eiseporeuonto <1531> prov <4314> thn <3588> authn <846> paidiskhn <3814> opwv <3704> bebhlwswsin <953> to <3588> onoma <3686> tou <3588> yeou <2316> autwn <846>

2:8 <0430> Mhyhla <01004> tyb <08354> wtsy <06064> Myswne <03196> Nyyw <04196> xbzm <03605> lk <0681> lua <05186> wjy <02254> Mylbx <0899> Mydgb <05921> lew(2:8)

2:8 kai <2532> ta <3588> imatia <2440> autwn <846> desmeuontev <1195> scoinioiv <4979> parapetasmata epoioun <4160> ecomena <2192> tou <3588> yusiasthriou <2379> kai <2532> oinon <3631> ek <1537> sukofantiwn epinon <4095> en <1722> tw <3588> oikw <3624> tou <3588> yeou <2316> autwn <846>

2:9 <08478> txtm <08328> wysrsw <04605> lemm <06529> wyrp <08045> dymsaw <0437> Mynwlak <01931> awh <02634> Noxw <01363> whbg <0730> Myzra <01363> hbgk <0834> rsa <06440> Mhynpm <0567> yrmah <0853> ta <08045> ytdmsh <0595> yknaw(2:9)

2:9 egw <1473> de <1161> exhra <1808> ton <3588> amorraion ek <1537> proswpou <4383> autwn <846> ou <3739> hn <1510> kaywv <2531> uqov <5311> kedrou to <3588> uqov <5311> autou <846> kai <2532> iscurov <2478> hn <1510> wv <3739> druv kai <2532> exhra <1808> ton <3588> karpon <2590> autou <846> epanwyen kai <2532> tav <3588> rizav autou <846> upokatwyen

2:10 <0567> yrmah <0776> Ura <0853> ta <03423> tsrl <08141> hns <0705> Myebra <04057> rbdmb <0853> Mkta <01980> Klwaw <04714> Myrum <0776> Uram <0853> Mkta <05927> ytyleh <0595> yknaw(2:10)

2:10 kai <2532> egw <1473> anhgagon <321> umav <4771> ek <1537> ghv <1065> aiguptou <125> kai <2532> perihgagon <4013> umav <4771> en <1722> th <3588> erhmw <2048> tessarakonta <5062> eth <2094> tou <3588> kataklhronomhsai thn <3588> ghn <1065> twn <3588> amorraiwn

2:11 <03068> hwhy <05002> Man <03478> larvy <01121> ynb <02063> taz <0369> Nya <0637> Pah <05139> Myrznl <0970> Mkyrwxbmw <05030> Myaybnl <01121> Mkynbm <06965> Myqaw(2:11)

2:11 kai <2532> elabon <2983> ek <1537> twn <3588> uiwn <5207> umwn <4771> eiv <1519> profhtav <4396> kai <2532> ek <1537> twn <3588> neaniskwn <3495> umwn <4771> eiv <1519> agiasmon <38> mh <3165> ouk <3364> estin <1510> tauta <3778> uioi <5207> israhl <2474> legei <3004> kuriov <2962>

2:12 <05012> wabnt <03808> al <0559> rmal <06680> Mtywu <05030> Myaybnh <05921> lew <03196> Nyy <05139> Myrznh <0853> ta <08248> wqstw(2:12)

2:12 kai <2532> epotizete <4222> touv <3588> hgiasmenouv <37> oinon <3631> kai <2532> toiv <3588> profhtaiv <4396> enetellesye <1781> legontev <3004> ou <3364> mh <3165> profhteushte <4395>

2:13 <05995> ryme <0> hl <04395> halmh <05699> hlgeh <05781> qyet <0834> rsak <08478> Mkytxt <05781> qyem <0595> ykna <02009> hnh(2:13)

2:13 dia <1223> touto <3778> idou <2400> egw <1473> kuliw upokatw <5270> umwn <4771> on <3739> tropon <5158> kulietai h <3588> amaxa h <3588> gemousa <1073> kalamhv <2562>

2:14 <05315> wspn <04422> jlmy <03808> al <01368> rwbgw <03581> wxk <0553> Umay <03808> al <02389> qzxw <07031> lqm <04498> ownm <06> dbaw(2:14)

2:14 kai <2532> apoleitai fugh <5437> ek <1537> dromewv kai <2532> o <3588> krataiov <2900> ou <3364> mh <3165> krathsh <2902> thv <3588> iscuov <2479> autou <846> kai <2532> o <3588> machthv ou <3364> mh <3165> swsh <4982> thn <3588> quchn <5590> autou <846>

2:15 <05315> wspn <04422> jlmy <03808> al <05483> owoh <07392> bkrw <04422> jlmy <03808> al <07272> wylgrb <07031> lqw <05975> dmey <03808> al <07198> tsqh <08610> vptw(2:15)

2:15 kai <2532> o <3588> toxothv ou <3364> mh <3165> uposth kai <2532> o <3588> oxuv <3691> toiv <3588> posin <4228> autou <846> ou <3364> mh <3165> diaswyh <1295> oude <3761> o <3588> ippeuv <2460> ou <3364> mh <3165> swsh <4982> thn <3588> quchn <5590> autou <846>

2:16 P <03068> hwhy <05002> Man <01931> awhh <03117> Mwyb <05127> owny <06174> Mwre <01368> Myrwbgb <03820> wbl <0533> Uymaw(2:16)

2:16 kai <2532> eurhsei <2147> thn <3588> kardian <2588> autou <846> en <1722> dunasteiaiv o <3588> gumnov <1131> diwxetai <1377> en <1722> ekeinh <1565> th <3588> hmera <2250> legei <3004> kuriov <2962>TIP #25: Tekan Tombol pada halaman Studi Kamus untuk melihat bahan lain berbahasa inggris. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA