TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Amos 1:2--2:3

1:2 P <03760> lmrkh <07218> sar <03001> sbyw <07462> Myerh <04999> twan <056> wlbaw <06963> wlwq <05414> Nty <03389> Mlswrymw <07580> gasy <06726> Nwyum <03068> hwhy <0559> rmayw(1:2)

1:2 kai <2532> eipen kuriov <2962> ek <1537> siwn <4622> efyegxato <5350> kai <2532> ex <1537> ierousalhm <2419> edwken <1325> fwnhn <5456> autou <846> kai <2532> epenyhsan <3996> ai <3588> nomai <3542> twn <3588> poimenwn <4166> kai <2532> exhranyh <3583> h <3588> korufh tou <3588> karmhlou

1:3 <01568> delgh <0853> ta <01270> lzrbh <02742> twurxb <01758> Mswd <05921> le <07725> wnbysa <03808> al <0702> hebra <05921> lew <01834> qvmd <06588> yesp <07969> hsls <05921> le <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk(1:3)

1:3 kai <2532> eipen kuriov <2962> epi <1909> taiv <3588> trisin <5140> asebeiaiv <763> damaskou <1154> kai <2532> epi <1909> taiv <3588> tessarsin <5064> ouk <3364> apostrafhsomai <654> auton <846> any <473> wn <3739> eprizon <4249> priosin sidhroiv tav <3588> en <1722> gastri <1064> ecousav <2192> twn <3588> en <1722> galaad

1:4 <01130> ddh <0> Nb <0759> twnmra <0398> hlkaw <02371> lazx <01004> tybb <0784> sa <07971> ytxlsw(1:4)

1:4 kai <2532> exapostelw <1821> pur <4442> eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> azahl kai <2532> katafagetai <2719> yemelia uiou <5207> ader

1:5 P <03068> hwhy <0559> rma <07024> hryq <0758> Mra <05971> Me <01540> wlgw <05730> Nde <01004> tybm <07626> jbs <08551> Kmwtw <0206> Nwa <01237> teqbm <03427> bswy <03772> ytrkhw <01834> qvmd <01280> xyrb <07665> ytrbsw(1:5)

1:5 kai <2532> suntriqw <4937> moclouv damaskou <1154> kai <2532> exoleyreusw katoikountav ek <1537> pediou wn <5607> kai <2532> katakoqw <2629> fulhn <5443> ex <1537> andrwn <435> carran kai <2532> aicmalwteuyhsetai <162> laov <2992> suriav <4947> epiklhtov legei <3004> kuriov <2962>

1:6 <0123> Mwdal <05462> rygohl <08003> hmls <01546> twlg <01540> Mtwlgh <05921> le <07725> wnbysa <03808> al <0702> hebra <05921> lew <05804> hze <06588> yesp <07969> hsls <05921> le <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk(1:6)

1:6 tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> epi <1909> taiv <3588> trisin <5140> asebeiaiv <763> gazhv <1047> kai <2532> epi <1909> taiv <3588> tessarsin <5064> ouk <3364> apostrafhsomai <654> autouv <846> eneken tou <3588> aicmalwteusai <162> autouv <846> aicmalwsian <161> tou <3588> salwmwn tou <3588> sugkleisai <4788> eiv <1519> thn <3588> idoumaian <2401>

1:7 <0759> hytnmra <0398> hlkaw <05804> hze <02346> tmwxb <0784> sa <07971> ytxlsw(1:7)

1:7 kai <2532> exapostelw <1821> pur <4442> epi <1909> ta <3588> teich <5038> gazhv <1047> kai <2532> katafagetai <2719> yemelia authv <846>

1:8 P <03069> hwhy <0136> ynda <0559> rma <06430> Mytslp <07611> tyras <06> wdbaw <06138> Nwrqe <05921> le <03027> ydy <07725> ytwbyshw <0831> Nwlqsam <07626> jbs <08551> Kmwtw <0795> dwdsam <03427> bswy <03772> ytrkhw(1:8)

1:8 kai <2532> exoleyreusw katoikountav ex <1537> azwtou <108> kai <2532> exaryhsetai <1808> fulh <5443> ex <1537> askalwnov kai <2532> epaxw thn <3588> ceira <5495> mou <1473> epi <1909> akkarwn kai <2532> apolountai oi <3588> kataloipoi <2645> twn <3588> allofulwn <246> legei <3004> kuriov <2962>

1:9 <0251> Myxa <01285> tyrb <02142> wrkz <03808> alw <0123> Mwdal <08003> hmls <01546> twlg <05462> Mrygoh <05921> le <07725> wnbysa <03808> al <0702> hebra <05921> lew <06865> ru <06588> yesp <07969> hsls <05921> le <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk(1:9)

1:9 tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> epi <1909> taiv <3588> trisin <5140> asebeiaiv <763> turou <5184> kai <2532> epi <1909> taiv <3588> tessarsin <5064> ouk <3364> apostrafhsomai <654> authn <846> any <473> wn <3739> sunekleisan <4788> aicmalwsian <161> tou <3588> salwmwn eiv <1519> thn <3588> idoumaian <2401> kai <2532> ouk <3364> emnhsyhsan <3403> diayhkhv <1242> adelfwn <80>

1:10 P <0759> hytnmra <0398> hlkaw <06865> ru <02346> tmwxb <0784> sa <07971> ytxlsw(1:10)

1:10 kai <2532> exapostelw <1821> pur <4442> epi <1909> ta <3588> teich <5038> turou <5184> kai <2532> katafagetai <2719> yemelia authv <846>

1:11 <05331> xun <08104> hrms <05678> wtrbew <0639> wpa <05703> del <02963> Prjyw <07356> wymxr <07843> txsw <0251> wyxa <02719> brxb <07291> wpdr <05921> le <07725> wnbysa <03808> al <0702> hebra <05921> lew <0123> Mwda <06588> yesp <07969> hsls <05921> le <03069> hwhy <0559> rma <03541> hk(1:11)

1:11 tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> epi <1909> taiv <3588> trisin <5140> asebeiaiv <763> thv <3588> idoumaiav <2401> kai <2532> epi <1909> taiv <3588> tessarsin <5064> ouk <3364> apostrafhsomai <654> autouv <846> eneka <1752> tou <3588> diwxai <1377> autouv <846> en <1722> romfaia ton <3588> adelfon <80> autou <846> kai <2532> elumhnato mhtran <3388> epi <1909> ghv <1065> kai <2532> hrpasen <726> eiv <1519> marturion <3142> frikhn autou <846> kai <2532> to <3588> ormhma <3731> autou <846> efulaxen <5442> eiv <1519> neikov

1:12 P <01224> hrub <0759> twnmra <0398> hlkaw <08487> Nmytb <0784> sa <07971> ytxlsw(1:12)

1:12 kai <2532> exapostelw <1821> pur <4442> eiv <1519> yaiman kai <2532> katafagetai <2719> yemelia teicewn <5038> authv <846>

1:13 <01366> Mlwbg <0853> ta <07337> byxrh <04616> Neml <01568> delgh <02030> twrh <01234> Meqb <05921> le <07725> wnbysa <03808> al <0702> hebra <05921> lew <05983> Nwme <01121> ynb <06588> yesp <07969> hsls <05921> le <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk(1:13)

1:13 tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> epi <1909> taiv <3588> trisin <5140> asebeiaiv <763> uiwn <5207> ammwn kai <2532> epi <1909> taiv <3588> tessarsin <5064> ouk <3364> apostrafhsomai <654> auton <846> any <473> wn <3739> anescizon tav <3588> en <1722> gastri <1064> ecousav <2192> twn <3588> galaaditwn opwv <3704> emplatunwsin ta <3588> oria <3725> autwn <846>

1:14 <05492> hpwo <03117> Mwyb <05591> reob <04421> hmxlm <03117> Mwyb <08643> hewrtb <0759> hytwnmra <0398> hlkaw <07237> hbr <02346> tmwxb <0784> sa <03341> ytuhw(1:14)

1:14 kai <2532> anaqw pur <4442> epi <1909> ta <3588> teich <5038> rabba kai <2532> katafagetai <2719> yemelia authv <846> meta <3326> kraughv <2906> en <1722> hmera <2250> polemou <4171> kai <2532> seisyhsetai <4579> en <1722> hmera <2250> sunteleiav <4930> authv <846>

1:15 P <03068> hwhy <0559> rma <03162> wdxy <08269> wyrvw <01931> awh <01473> hlwgb <04428> Mklm <01980> Klhw(1:15)

1:15 kai <2532> poreusontai <4198> oi <3588> basileiv <935> authv <846> en <1722> aicmalwsia <161> oi <3588> iereiv <2409> autwn <846> kai <2532> oi <3588> arcontev <758> autwn <846> epi <1909> to <3588> auto <846> legei <3004> kuriov <2962>

2:1 <07875> dyvl <0123> Mwda <04428> Klm <06106> twmue <08313> wprv <05921> le <07725> wnbysa <03808> al <0702> hebra <05921> lew <04124> bawm <06588> yesp <07969> hsls <05921> le <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk(2:1)

2:1 tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> epi <1909> taiv <3588> trisin <5140> asebeiaiv <763> mwab kai <2532> epi <1909> taiv <3588> tessarsin <5064> ouk <3364> apostrafhsomai <654> auton <846> any <473> wn <3739> katekausan <2618> ta <3588> osta <3747> basilewv <935> thv <3588> idoumaiav <2401> eiv <1519> konian

2:2 <07782> rpws <06963> lwqb <08643> hewrtb <04124> bawm <07588> Nwasb <04191> tmw <07152> twyrqh <0759> twnmra <0398> hlkaw <04124> bawmb <0784> sa <07971> ytxlsw(2:2)

2:2 kai <2532> exapostelw <1821> pur <4442> epi <1909> mwab kai <2532> katafagetai <2719> yemelia twn <3588> polewn <4172> authv <846> kai <2532> apoyaneitai <599> en <1722> adunamia mwab meta <3326> kraughv <2906> kai <2532> meta <3326> fwnhv <5456> salpiggov <4536>

2:3 P <03068> hwhy <0559> rma <05973> wme <02026> gwrha <08269> hyrv <03605> lkw <07130> hbrqm <08199> jpws <03772> ytrkhw(2:3)

2:3 kai <2532> exoleyreusw krithn <2923> ex <1537> authv <846> kai <2532> pantav <3956> touv <3588> arcontav <758> authv <846> apoktenw <615> met <3326> autou <846> legei <3004> kuriov <2962>TIP #19: Centang "Pencarian Tepat" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab tanpa keluarga katanya. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA