TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

2 Timotius 1:14

1:14 thn <3588> kalhn <2570> parayhkhn <3866> fulaxon <5442> (5657) dia <1223> pneumatov <4151> agiou <40> tou <3588> enoikountov <1774> (5723) en <1722> hmin <2254>

Amsal 23:23

23:23 <0998> hnybw <04148> rowmw <02451> hmkx <04376> rkmt <0408> law <07069> hnq <0571> tma(23:23)

23:23

Lukas 8:15

8:15 to <3588> de <1161> en <1722> th <3588> kalh <2570> gh <1093> outoi <3778> eisin <1510> (5748) oitinev <3748> en <1722> kardia <2588> kalh <2570> kai <2532> agayh <18> akousantev <191> (5660) ton <3588> logon <3056> katecousin <2722> (5719) kai <2532> karpoforousin <2592> (5719) en <1722> upomonh <5281>

Lukas 11:28

11:28 autov <846> de <1161> eipen <2036> (5627) menoun <3304> makarioi <3107> oi <3588> akouontev <191> (5723) ton <3588> logon <3056> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> fulassontev <5442> (5723)

Yohanes 17:6

17:6 efanerwsa <5319> (5656) sou <4675> to <3588> onoma <3686> toiv <3588> anyrwpoiv <444> ouv <3739> edwkav <1325> (5656) moi <3427> ek <1537> tou <3588> kosmou <2889> soi <4674> hsan <1510> (5713) kamoi <2504> autouv <846> edwkav <1325> (5656) kai <2532> ton <3588> logon <3056> sou <4675> tethrhkan <5083> (5758)

Yohanes 17:1

17:1 tauta <5023> elalhsen <2980> (5656) ihsouv <2424> kai <2532> eparav <1869> (5660) touv <3588> ofyalmouv <3788> autou <846> eiv <1519> ton <3588> ouranon <3772> eipen <2036> (5627) pater <3962> elhluyen <2064> (5754) h <3588> wra <5610> doxason <1392> (5657) sou <4675> ton <3588> uion <5207> ina <2443> o <3588> uiov <5207> doxash <1392> (5661) se <4571>

Titus 1:1

1:1 paulov <3972> doulov <1401> yeou <2316> apostolov <652> de <1161> ihsou <2424> cristou <5547> kata <2596> pistin <4102> eklektwn <1588> yeou <2316> kai <2532> epignwsin <1922> alhyeiav <225> thv <3588> kat <2596> eusebeian <2150>

Wahyu 3:8

3:8 oida <1492> (5758) sou <4675> ta <3588> erga <2041> idou <2400> (5628) dedwka <1325> (5758) enwpion <1799> sou <4675> yuran <2374> hnewgmenhn <455> (5772) hn <3739> oudeiv <3762> dunatai <1410> (5736) kleisai <2808> (5658) authn <846> oti <3754> mikran <3398> eceiv <2192> (5719) dunamin <1411> kai <2532> ethrhsav <5083> (5656) mou <3450> ton <3588> logon <3056> kai <2532> ouk <3756> hrnhsw <720> (5662) to <3588> onoma <3686> mou <3450>

Wahyu 3:10

3:10 oti <3754> ethrhsav <5083> (5656) ton <3588> logon <3056> thv <3588> upomonhv <5281> mou <3450> kagw <2504> se <4571> thrhsw <5083> (5692) ek <1537> thv <3588> wrav <5610> tou <3588> peirasmou <3986> thv <3588> melloushv <3195> (5723) ercesyai <2064> (5738) epi <1909> thv <3588> oikoumenhv <3625> olhv <3650> peirasai <3985> (5658) touv <3588> katoikountav <2730> (5723) epi <1909> thv <3588> ghv <1093>TIP #05: Coba klik dua kali sembarang kata untuk melakukan pencarian instan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.11 detik
dipersembahkan oleh YLSA