TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

2 Tawarikh 1:1-17

1:1 <04605> hleml <01431> whldgyw <05973> wme <0430> wyhla <03068> hwhyw <04438> wtwklm <05921> le <01732> dywd <01121> Nb <08010> hmls <02388> qzxtyw(1:1)

1:1 kai <2532> eniscusen <1765> salwmwn uiov <5207> dauid epi <1909> thn <3588> basileian <932> autou <846> kai <2532> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> autou <846> met <3326> autou <846> kai <2532> emegalunen <3170> auton <846> eiv <1519> uqov <5311>

1:2 <01> twbah <07218> ysar <03478> larvy <03605> lkl <05387> ayvn <03605> lklw <08199> Myjpslw <03967> twamhw <0505> Myplah <08269> yrvl <03478> larvy <03605> lkl <08010> hmls <0559> rmayw(1:2)

1:2 kai <2532> eipen salwmwn prov <4314> panta <3956> israhl <2474> toiv <3588> ciliarcoiv <5506> kai <2532> toiv <3588> ekatontarcoiv kai <2532> toiv <3588> kritaiv <2923> kai <2532> pasin <3956> toiv <3588> arcousin <758> enantion <1726> israhl <2474> toiv <3588> arcousi <758> twn <3588> patriwn <3965>

1:3 <04057> rbdmb <03068> hwhy <05650> dbe <04872> hsm <06213> hve <0834> rsa <0430> Myhlah <04150> dewm <0168> lha <01961> hyh <08033> Ms <03588> yk <01391> Nwebgb <0834> rsa <01116> hmbl <05973> wme <06951> lhqh <03605> lkw <08010> hmls <01980> wklyw(1:3)

1:3 kai <2532> eporeuyh <4198> salwmwn kai <2532> pasa <3956> h <3588> ekklhsia <1577> met <3326> autou <846> eiv <1519> thn <3588> uqhlhn <5308> thn <3588> en <1722> gabawn ou <3739> ekei <1563> hn <1510> h <3588> skhnh <4633> tou <3588> marturiou <3142> tou <3588> yeou <2316> hn <3739> epoihsen <4160> mwushv paiv <3816> kuriou <2962> en <1722> th <3588> erhmw <2048>

1:4 <03389> Mlswryb <0168> lha <0> wl <05186> hjn <03588> yk <01732> dywd <0> wl <03559> Nykhb <07157> Myrey <0> tyrqm <01732> dywd <05927> hleh <0430> Myhlah <0727> Nwra <061> lba(1:4)

1:4 alla <235> kibwton <2787> tou <3588> yeou <2316> anhnegken <399> dauid ek <1537> polewv <4172> kariayiarim oti <3754> htoimasen <2090> auth <846> skhnhn <4633> eiv <1519> ierousalhm <2419>

1:5 <06951> lhqhw <08010> hmls <01875> whsrdyw <03068> hwhy <04908> Nksm <06440> ynpl <07760> Mv <02354> rwx <01121> Nb <0221> yrwa <01121> Nb <01212> lalub <06213> hve <0834> rsa <05178> tsxnh <04196> xbzmw(1:5)

1:5 kai <2532> to <3588> yusiasthrion <2379> to <3588> calkoun o <3739> epoihsen <4160> beselehl uiov <5207> ouriou <3774> uiou <5207> wr ekei <1563> hn <1510> enanti <1725> thv <3588> skhnhv <4633> kuriou <2962> kai <2532> exezhthsen <1567> auto <846> salwmwn kai <2532> h <3588> ekklhsia <1577>

1:6 <0505> Pla <05930> twle <05921> wyle <05927> leyw <04150> dewm <0168> lhal <0834> rsa <03068> hwhy <06440> ynpl <05178> tsxnh <04196> xbzm <05921> le <08033> Ms <08010> hmls <05927> leyw(1:6)

1:6 kai <2532> anhnegken <399> ekei <1563> salwmwn epi <1909> to <3588> yusiasthrion <2379> to <3588> calkoun enwpion <1799> kuriou <2962> to <3588> en <1722> th <3588> skhnh <4633> kai <2532> anhnegken <399> ep <1909> auto <846> olokautwsin cilian <5507>

1:7 <0> Kl <05414> Nta <04100> hm <07592> las <0> wl <0559> rmayw <08010> hmlsl <0430> Myhla <07200> harn <01931> awhh <03915> hlylb(1:7)

1:7 en <1722> th <3588> nukti <3571> ekeinh <1565> wfyh <3708> o <3588> yeov <2316> tw <3588> salwmwn kai <2532> eipen autw <846> aithsai <154> ti <5100> soi <4771> dw <1325>

1:8 <08478> wytxt <04427> yntklmhw <01419> lwdg <02617> dox <01> yba <01732> dywd <05973> Me <06213> tyve <0859> hta <0430> Myhlal <08010> hmls <0559> rmayw(1:8)

1:8 kai <2532> eipen salwmwn prov <4314> ton <3588> yeon <2316> su <4771> epoihsav <4160> meta <3326> dauid tou <3588> patrov <3962> mou <1473> eleov <1656> mega <3173> kai <2532> ebasileusav <936> me <1473> ant <473> autou <846>

1:9 <0776> Urah <06083> rpek <07227> br <05971> Me <05921> le <04427> yntklmh <0859> hta <03588> yk <01> yba <01732> dywd <05973> Me <01697> Krbd <0539> Nmay <0430> Myhla <03069> hwhy <06258> hte(1:9)

1:9 kai <2532> nun <3568> kurie <2962> o <3588> yeov <2316> pistwyhtw <4104> to <3588> onoma <3686> sou <4771> epi <1909> dauid patera <3962> mou <1473> oti <3754> su <4771> ebasileusav <936> me <1473> epi <1909> laon <2992> polun <4183> wv <3739> o <3588> couv thv <3588> ghv <1065>

1:10 o <01419> lwdgh <02088> hzh <05971> Kme <0853> ta <08199> jpsy <04310> ym <03588> yk <0935> hawbaw <02088> hzh <05971> Meh <06440> ynpl <03318> hauaw <0> yl <05414> Nt <04093> edmw <02451> hmkx <06258> hte(1:10)

1:10 nun <3568> sofian <4678> kai <2532> sunesin <4907> dov <1325> moi <1473> kai <2532> exeleusomai <1831> enwpion <1799> tou <3588> laou <2992> toutou <3778> kai <2532> eiseleusomai <1525> oti <3754> tiv <5100> krinei <2919> ton <3588> laon <2992> sou <4771> ton <3588> megan <3173> touton <3778>

1:11 <05921> wyle <04427> Kytklmh <0834> rsa <05971> yme <0853> ta <08199> jwpst <0834> rsa <04093> edmw <02451> hmkx <0> Kl <07592> lastw <07592> tlas <03808> al <07227> Mybr <03117> Mymy <01571> Mgw <08130> Kyanv <05315> spn <0853> taw <03519> dwbkw <05233> Myokn <06239> rse <07592> tlas <03808> alw <03824> Kbbl <05973> Me <02063> taz <01961> htyh <0834> rsa <03282> Ney <08010> hmlsl <0430> Myhla <0559> rmayw(1:11)

1:11 kai <2532> eipen o <3588> yeov <2316> prov <4314> salwmwn any <473> wn <3739> egeneto <1096> touto <3778> en <1722> th <3588> kardia <2588> sou <4771> kai <2532> ouk <3364> hthsw <154> plouton <4149> crhmatwn <5536> oude <3761> doxan <1391> oude <3761> thn <3588> quchn <5590> twn <3588> upenantiwn kai <2532> hmerav <2250> pollav <4183> ouk <3364> hthsw <154> kai <2532> hthsav <154> seautw <4572> sofian <4678> kai <2532> sunesin <4907> opwv <3704> krinhv <2919> ton <3588> laon <2992> mou <1473> ef <1909> on <3739> ebasileusa <936> se <4771> ep <1909> auton <846>

1:12 <03651> Nk <01961> hyhy <03808> al <0310> Kyrxaw <06440> Kynpl <0834> rsa <04428> Myklml <03651> Nk <01961> hyh <03808> al <0834> rsa <0> Kl <05414> Nta <03519> dwbkw <05233> Myoknw <06239> rsew <0> Kl <05414> Nwtn <04093> edmhw <02451> hmkxh(1:12)

1:12 thn <3588> sofian <4678> kai <2532> thn <3588> sunesin <4907> didwmi <1325> soi <4771> kai <2532> plouton <4149> kai <2532> crhmata <5536> kai <2532> doxan <1391> dwsw <1325> soi <4771> wv <3739> ouk <3364> egenhyh <1096> omoiov <3664> soi <4771> en <1722> toiv <3588> basileusi <935> toiv <3588> emprosye <1715> sou <4771> kai <2532> meta <3326> se <4771> ouk <3364> estai <1510> outwv <3778>

1:13 P <03478> larvy <05921> le <04427> Klmyw <04150> dewm <0168> lha <06440> ynplm <03389> Mlswry <01391> Nwebgb <0834> rsa <01116> hmbl <08010> hmls <0935> abyw(1:13)

1:13 kai <2532> hlyen <2064> salwmwn ek <1537> bama thv <3588> en <1722> gabawn eiv <1519> ierousalhm <2419> apo <575> proswpou <4383> skhnhv <4633> marturiou <3142> kai <2532> ebasileusen <936> epi <1909> israhl <2474>

1:14 <03389> Mlswryb <04428> Klmh <05973> Mew <07393> bkrh <05892> yreb <03240> Mxynyw <06571> Mysrp <0505> Pla <06240> rve <08147> Mynsw <07393> bkr <03967> twam <0702> ebraw <0505> Pla <0> wl <01961> yhyw <06571> Mysrpw <07393> bkr <08010> hmls <0622> Poayw(1:14)

1:14 kai <2532> sunhgagen <4863> salwmwn armata <716> kai <2532> ippeiv <2460> kai <2532> egenonto <1096> autw <846> cilia <5507> kai <2532> tetrakosia <5071> armata <716> kai <2532> dwdeka <1427> ciliadev <5505> ippewn <2460> kai <2532> katelipen <2641> auta <846> en <1722> polesin <4172> twn <3588> armatwn <716> kai <2532> o <3588> laov <2992> meta <3326> tou <3588> basilewv <935> en <1722> ierousalhm <2419>

1:15 <07230> brl <08219> hlpsb <0834> rsa <08256> Mymqsk <05414> Ntn <0730> Myzrah <0853> taw <068> Mynbak <03389> Mlswryb <02091> bhzh <0853> taw <03701> Pokh <0853> ta <04428> Klmh <05414> Ntyw(1:15)

1:15 kai <2532> eyhken <5087> o <3588> basileuv <935> to <3588> crusion <5553> kai <2532> to <3588> argurion <694> en <1722> ierousalhm <2419> wv <3739> liyouv <3037> kai <2532> tav <3588> kedrouv en <1722> th <3588> ioudaia <2449> wv <3739> sukaminouv <4807> tav <3588> en <1722> th <3588> pedinh eiv <1519> plhyov <4128>

1:16 <04242> ryxmb <03947> wxqy <04723> awqm <04428> Klmh <05503> yrxo <04723> awqmw <04714> Myrumm <08010> hmlsl <0834> rsa <05483> Myowoh <04161> auwmw(1:16)

1:16 kai <2532> h <3588> exodov <1841> twn <3588> ippwn <2462> twn <3588> salwmwn ex <1537> aiguptou <125> kai <2532> h <3588> timh <5092> twn <3588> emporwn <1713> tou <3588> basilewv <935> emporeuesyai <1710> hgorazon <59>

1:17 <03318> wayuwy <03027> Mdyb <0758> Mra <04428> yklmw <02850> Mytxh <04428> yklm <03605> lkl <03651> Nkw <03967> hamw <02572> Mysmxb <05483> owow <03701> Pok <03967> twam <08337> ssb <04818> hbkrm <04714> Myrumm <03318> wayuwyw <05927> wleyw(1:17)

1:17 kai <2532> anebainon <305> kai <2532> exhgon <1806> ex <1537> aiguptou <125> arma <716> en <1519> exakosiwn <1812> arguriou <694> kai <2532> ippon <2462> ekaton <1540> kai <2532> penthkonta <4004> kai <2532> outwv <3778> pasin <3956> toiv <3588> basileusin <935> twn <3588> cettaiwn kai <2532> basileusin <935> suriav <4947> en <1722> cersin <5495> autwn <846> eferon <5342>

Hakim-hakim 1:1-36

1:1 <0> wb <03898> Mxlhl <08462> hlxtb <03669> ynenkh <0413> la <0> wnl <05927> hley <04310> ym <0559> rmal <03068> hwhyb <03478> larvy <01121> ynb <07592> wlasyw <03091> eswhy <04194> twm <0310> yrxa <01961> yhyw(1:1)

1:1 kai <2532> egeneto <1096> meta <3326> thn <3588> teleuthn <5054> ihsou <2424> kai <2532> ephrwtwn oi <3588> uioi <5207> israhl <2474> en <1722> kuriw <2962> legontev <3004> tiv <5100> anabhsetai <305> hmin <1473> prov <4314> ton <3588> cananaion afhgoumenov tou <3588> polemhsai <4170> en <1722> autw <846>

1:2 <03027> wdyb <0776> Urah <0853> ta <05414> yttn <02009> hnh <05927> hley <03063> hdwhy <03068> hwhy <0559> rmayw(1:2)

1:2 kai <2532> eipen kuriov <2962> ioudav <2455> anabhsetai <305> idou <2400> dedwka <1325> thn <3588> ghn <1065> en <1722> ceiri <5495> autou <846>

1:3 <08095> Nwems <0854> wta <01980> Klyw <01486> Klrwgb <0854> Kta <0589> yna <01571> Mg <01980> ytklhw <03669> ynenkb <03898> hmxlnw <01486> ylrwgb <0854> yta <05927> hle <0251> wyxa <08095> Nwemsl <03063> hdwhy <0559> rmayw(1:3)

1:3 kai <2532> eipen ioudav <2455> prov <4314> sumewn <4826> ton <3588> adelfon <80> autou <846> anabhyi <305> met <3326> emou <1473> en <1722> tw <3588> klhrw <2819> mou <1473> kai <2532> polemhswmen <4170> en <1722> tw <3588> cananaiw kai <2532> poreusomai <4198> kai <2532> ge <1065> egw <1473> meta <3326> sou <4771> en <1722> tw <3588> klhrw <2819> sou <4771> kai <2532> eporeuyh <4198> met <3326> autou <846> sumewn <4826>

1:4 <0376> sya <0505> Mypla <06235> trve <0966> qzbb <05221> Mwkyw <03027> Mdyb <06522> yzrphw <03669> ynenkh <0853> ta <03068> hwhy <05414> Ntyw <03063> hdwhy <05927> leyw(1:4)

1:4 kai <2532> anebh <305> ioudav <2455> kai <2532> edwken <1325> kuriov <2962> ton <3588> cananaion kai <2532> ton <3588> ferezaion en <1722> ceiri <5495> autou <846> kai <2532> epataxen <3960> autouv <846> en <1722> bezek deka <1176> ciliadav <5505> andrwn <435>

1:5 <06522> yzrph <0853> taw <03669> ynenkh <0853> ta <05221> wkyw <0> wb <03898> wmxlyw <0966> qzbb <0137> qzb <0> ynda <0853> ta <04672> waumyw(1:5)

1:5 kai <2532> euron <2147> ton <3588> adwnibezek en <1722> bezek kai <2532> epolemhsan <4170> en <1722> autw <846> kai <2532> epataxan <3960> ton <3588> cananaion kai <2532> ton <3588> ferezaion

1:6 <07272> wylgrw <03027> wydy <0931> twnhb <0853> ta <07112> wuuqyw <0853> wta <0270> wzxayw <0310> wyrxa <07291> wpdryw <0137> qzb <0> ynda <05127> onyw(1:6)

1:6 kai <2532> efugen <5343> adwnibezek kai <2532> katediwxan <2614> opisw <3694> autou <846> kai <2532> elabon <2983> auton <846> kai <2532> apekoqan <609> ta <3588> akra twn <3588> ceirwn <5495> autou <846> kai <2532> twn <3588> podwn <4228> autou <846>

1:7 P <08033> Ms <04191> tmyw <03389> Mlswry <0935> whaybyw <0430> Myhla <0> yl <07999> Mls <03651> Nk <06213> ytyve <0834> rsak <07979> ynxls <08478> txt <03950> Myjqlm <01961> wyh <07112> Myuuqm <07272> Mhylgrw <03027> Mhydy <0931> twnhb <04428> Myklm <07657> Myebs <0137> qzb <0> ynda <0559> rmayw(1:7)

1:7 kai <2532> eipen adwnibezek ebdomhkonta <1440> basileiv <935> ta <3588> akra twn <3588> ceirwn <5495> autwn <846> kai <2532> twn <3588> podwn <4228> autwn <846> apokekommenoi <609> hsan <1510> sullegontev <4816> ta <3588> upokatw <5270> thv <3588> trapezhv <5132> mou <1473> kaywv <2531> oun <3767> epoihsa <4160> outwv <3778> antapedwken <467> moi <1473> o <3588> yeov <2316> kai <2532> hgagon <71> auton <846> eiv <1519> ierousalhm <2419> kai <2532> apeyanen <599> ekei <1563>

1:8 <0784> sab <07971> wxls <05892> ryeh <0853> taw <02719> brx <06310> ypl <05221> hwkyw <0853> htwa <03920> wdklyw <03389> Mlswryb <03063> hdwhy <01121> ynb <03898> wmxlyw(1:8)

1:8 kai <2532> epolemhsan <4170> oi <3588> uioi <5207> iouda <2448> en <1722> ierousalhm <2419> kai <2532> katelabonto <2638> authn <846> kai <2532> epataxan <3960> authn <846> en <1722> stomati <4750> romfaiav kai <2532> thn <3588> polin <4172> eneprhsan en <1722> puri <4442>

1:9 <08219> hlpshw <05045> bgnhw <02022> rhh <03427> bswy <03669> ynenkb <03898> Mxlhl <03063> hdwhy <01121> ynb <03381> wdry <0310> rxaw(1:9)

1:9 kai <2532> meta <3326> tauta <3778> katebhsan <2597> oi <3588> uioi <5207> iouda <2448> polemhsai <4170> en <1722> tw <3588> cananaiw tw <3588> katoikounti thn <3588> oreinhn kai <2532> ton <3588> noton <3558> kai <2532> thn <3588> pedinhn

1:10 <08526> ymlt <0853> taw <0289> Nmyxa <0853> taw <08344> yss <0853> ta <05221> wkyw <07153> ebra <0> tyrq <06440> Mynpl <02275> Nwrbx <08034> Msw <02275> Nwrbxb <03427> bswyh <03669> ynenkh <0413> la <03063> hdwhy <01980> Klyw(1:10)

1:10 kai <2532> eporeuyh <4198> ioudav <2455> prov <4314> ton <3588> cananaion ton <3588> katoikounta en <1722> cebrwn kai <2532> exhlyen <1831> cebrwn ex <1537> enantiav <1727> to <3588> de <1161> onoma <3686> cebrwn hn <1510> emprosyen <1715> kariayarboksefer kai <2532> epataxen <3960> ton <3588> sesi kai <2532> ton <3588> aciman kai <2532> ton <3588> yolmi gennhmata <1081> tou <3588> enak

1:11 <07158> rpo <0> tyrq <06440> Mynpl <01688> rybd <08034> Msw <01688> rybd <03427> ybswy <0413> la <08033> Msm <01980> Klyw(1:11)

1:11 kai <2532> eporeuyhsan <4198> ekeiyen <1564> prov <4314> touv <3588> katoikountav dabir kai <2532> to <3588> onoma <3686> dabir hn <1510> emprosyen <1715> poliv <4172> grammatwn <1121>

1:12 <0802> hsal <01323> ytb <05915> hoke <0853> ta <0> wl <05414> yttnw <03920> hdklw <07158> rpo <0> tyrq <0853> ta <05221> hky <0834> rsa <03612> blk <0559> rmayw(1:12)

1:12 kai <2532> eipen caleb ov <3739> an <302> pataxh <3960> thn <3588> polin <4172> twn <3588> grammatwn <1121> kai <2532> prokatalabhtai authn <846> dwsw <1325> autw <846> thn <3588> ascan yugatera <2364> mou <1473> eiv <1519> gunaika <1135>

1:13 <0802> hsal <01323> wtb <05915> hoke <0853> ta <0> wl <05414> Ntyw <04480> wnmm <06996> Njqh <03612> blk <0251> yxa <07073> znq <01121> Nb <06274> laynte <03920> hdklyw(1:13)

1:13 kai <2532> prokatelabeto authn <846> goyonihl uiov <5207> kenez adelfov <80> caleb o <3588> newterov <3501> kai <2532> edwken <1325> autw <846> thn <3588> ascan yugatera <2364> autou <846> eiv <1519> gunaika <1135>

1:14 <0> Kl <04100> hm <03612> blk <0> hl <0559> rmayw <02543> rwmxh <05921> lem <06795> xnutw <07704> hdvh <01> hyba <0853> tam <07592> lwasl <05496> whtyotw <0935> hawbb <01961> yhyw(1:14)

1:14 kai <2532> egeneto <1096> en <1722> tw <3588> eisporeuesyai <1531> authn <846> kai <2532> epeseisen authn <846> aithsai <154> para <3844> tou <3588> patrov <3962> authv <846> ton <3588> agron <68> kai <2532> egogguzen <1111> epanw <1883> tou <3588> upozugiou <5268> kai <2532> ekraxen <2896> apo <575> tou <3588> upozugiou <5268> eiv <1519> ghn <1065> notou <3558> ekdedosai <1554> me <1473> kai <2532> eipen auth <846> caleb ti <5100> estin <1510> soi <4771>

1:15 P <08482> tytxt <01543> tlg <0853> taw <05942> tyle <01543> tlg <0853> ta <03612> blk <0> hl <05414> Ntyw <04325> Mym <01543> tlg <0> yl <05414> httnw <05414> ynttn <05045> bgnh <0776> Ura <03588> yk <01293> hkrb <0> yl <03051> hbh <0> wl <0559> rmatw(1:15)

1:15 kai <2532> eipen autw <846> asca dov <1325> moi <1473> eulogian <2129> oti <3754> eiv <1519> ghn <1065> notou <3558> ekdedosai <1554> me <1473> kai <2532> dwseiv <1325> moi <1473> lutrwsin <3085> udatov <5204> kai <2532> edwken <1325> auth <846> caleb kata <2596> thn <3588> kardian <2588> authv <846> thn <3588> lutrwsin <3085> metewrwn kai <2532> thn <3588> lutrwsin <3085> tapeinwn <5011>

1:16 <05971> Meh <0854> ta <03427> bsyw <01980> Klyw <06166> dre <05045> bgnb <0834> rsa <03063> hdwhy <04057> rbdm <03063> hdwhy <01121> ynb <0854> ta <08558> Myrmth <05892> ryem <05927> wle <04872> hsm <02859> Ntx <07017> ynyq <01121> ynbw(1:16)

1:16 kai <2532> oi <3588> uioi <5207> iwbab tou <3588> kinaiou penyerou <3995> mwush anebhsan <305> ek <1537> thv <3588> polewv <4172> twn <3588> foinikwn <5404> prov <4314> touv <3588> uiouv <5207> iouda <2448> eiv <1519> thn <3588> erhmon <2048> thn <3588> ousan <1510> en <1722> tw <3588> notw <3558> epi <1909> katabasewv <2600> arad kai <2532> eporeuyh <4198> kai <2532> katwkhsen meta <3326> tou <3588> laou <2992>

1:17 <02767> hmrx <05892> ryeh <08034> Ms <0853> ta <07121> arqyw <0853> htwa <02763> wmyrxyw <06857> tpu <03427> bswy <03669> ynenkh <0853> ta <05221> wkyw <0251> wyxa <08095> Nwems <0854> ta <03063> hdwhy <01980> Klyw(1:17)

1:17 kai <2532> eporeuyh <4198> ioudav <2455> meta <3326> sumewn <4826> tou <3588> adelfou <80> autou <846> kai <2532> epataxan <3960> ton <3588> cananaion ton <3588> katoikounta sefey kai <2532> aneyematisan <332> authn <846> kai <2532> exwleyreusan authn <846> kai <2532> ekalesan <2564> to <3588> onoma <3686> thv <3588> polewv <4172> exoleyreusiv

1:18 <01366> hlwbg <0853> taw <06138> Nwrqe <0853> taw <01366> hlwbg <0853> taw <0831> Nwlqsa <0853> taw <01366> hlwbg <0853> taw <05804> hze <0853> ta <03063> hdwhy <03920> dklyw(1:18)

1:18 kai <2532> ouk <3364> eklhronomhsen <2816> ioudav <2455> thn <3588> gazan <1047> kai <2532> to <3588> orion <3725> authv <846> kai <2532> thn <3588> askalwna kai <2532> to <3588> orion <3725> authv <846> kai <2532> thn <3588> akkarwn kai <2532> to <3588> orion <3725> authv <846> kai <2532> thn <3588> azwton <108> kai <2532> ta <3588> perisporia authv <846>

1:19 <0> Mhl <01270> lzrb <07393> bkr <03588> yk <06010> qmeh <03427> ybsy <0853> ta <03423> syrwhl <03808> al <03588> yk <02022> rhh <0853> ta <03423> sryw <03063> hdwhy <0854> ta <03068> hwhy <01961> yhyw(1:19)

1:19 kai <2532> hn <1510> kuriov <2962> meta <3326> iouda <2448> kai <2532> eklhronomhsen <2816> to <3588> orov <3735> oti <3754> ouk <3364> edunato <1410> klhronomhsai <2816> touv <3588> katoikountav thn <3588> koilada oti <3754> rhcab diesteilato authn <846>

1:20 <06061> qneh <01121> ynb <07969> hsls <0853> ta <08033> Msm <03423> srwyw <04872> hsm <01696> rbd <0834> rsak <02275> Nwrbx <0853> ta <03612> blkl <05414> wntyw(1:20)

1:20 kai <2532> edwken <1325> tw <3588> caleb thn <3588> cebrwn kaya <2505> elalhsen <2980> mwushv kai <2532> eklhronomhsen <2816> ekeiyen <1564> tav <3588> treiv <5140> poleiv <4172> kai <2532> exhren <1808> ekeiyen <1564> touv <3588> treiv <5140> uiouv <5207> enak

1:21 o <02088> hzh <03117> Mwyh <05704> de <03389> Mlswryb <01144> Nmynb <01121> ynb <0854> ta <02983> yowbyh <03427> bsyw <01144> Nmynb <01121> ynb <03423> wsyrwh <03808> al <03389> Mlswry <03427> bsy <02983> yowbyh <0853> taw(1:21)

1:21 kai <2532> ton <3588> iebousaion ton <3588> katoikounta en <1722> ierousalhm <2419> ouk <3364> exhran <1808> oi <3588> uioi <5207> beniamin <958> kai <2532> katwkhsen o <3588> iebousaiov meta <3326> twn <3588> uiwn <5207> beniamin <958> ewv <2193> thv <3588> hmerav <2250> tauthv <3778>

1:22 <05973> Mme <03068> hwhyw <01008> la <0> tyb <01992> Mh <01571> Mg <03130> Powy <01004> tyb <05927> wleyw(1:22)

1:22 kai <2532> anebhsan <305> oi <3588> uioi <5207> iwshf <2501> kai <2532> ge <1065> autoi <846> eiv <1519> baiyhl kai <2532> ioudav <2455> met <3326> autwn <846>

1:23 <03870> zwl <06440> Mynpl <05892> ryeh <08034> Msw <01008> la <0> tybb <03130> Powy <01004> tyb <08446> wrytyw(1:23)

1:23 kai <2532> parenebalon oikov <3624> israhl <2474> kata <2596> baiyhl to <3588> de <1161> onoma <3686> thv <3588> polewv <4172> hn <1510> emprosyen <1715> louza

1:24 <02617> dox <05973> Kme <06213> wnyvew <05892> ryeh <03996> awbm <0853> ta <04994> an <07200> wnarh <0> wl <0559> wrmayw <05892> ryeh <04480> Nm <03318> auwy <0376> sya <08104> Myrmsh <07200> waryw(1:24)

1:24 kai <2532> eidon <3708> oi <3588> fulassontev <5442> andra <435> ekporeuomenon <1607> ek <1537> thv <3588> polewv <4172> kai <2532> elaban <2983> auton <846> kai <2532> eipon autw <846> deixon <1166> hmin <1473> thn <3588> eisodon <1529> thv <3588> polewv <4172> kai <2532> poihsomen <4160> meta <3326> sou <4771> eleov <1656>

1:25 <07971> wxls <04940> wtxpsm <03605> lk <0853> taw <0376> syah <0853> taw <02719> brx <06310> ypl <05892> ryeh <0853> ta <05221> wkyw <05892> ryeh <03996> awbm <0853> ta <07200> Maryw(1:25)

1:25 kai <2532> edeixen <1166> autoiv <846> thn <3588> eisodon <1529> thv <3588> polewv <4172> kai <2532> epataxan <3960> thn <3588> polin <4172> en <1722> stomati <4750> romfaiav ton <3588> de <1161> andra <435> kai <2532> thn <3588> suggeneian <4772> autou <846> exapesteilan <1821>

1:26 P <02088> hzh <03117> Mwyh <05704> de <08034> hms <01931> awh <03870> zwl <08034> hms <07121> arqyw <05892> rye <01129> Nbyw <02850> Mytxh <0776> Ura <0376> syah <01980> Klyw(1:26)

1:26 kai <2532> aphlyen <565> o <3588> anhr <435> eiv <1519> ghn <1065> cettiim kai <2532> wkodomhsen <3618> ekei <1563> polin <4172> kai <2532> ekalesen <2564> to <3588> onoma <3686> authv <846> louza touto <3778> onoma <3686> authv <846> ewv <2193> thv <3588> hmerav <2250> tauthv <3778>

1:27 <02063> tazh <0776> Urab <03427> tbsl <03669> ynenkh <02974> lawyw <01323> hytwnb <0853> taw <04023> wdgm <03427> ybswy <0853> taw <01323> hytnb <0853> taw <02991> Melby <03427> ybswy <0853> taw <01323> hytwnb <0853> taw <01756> rwd <03427> *ybsy {bsy} <0853> taw <01323> hytnb <0853> taw <08590> Knet <0853> taw <01323> hytwnb <0853> taw <01052> Nas <0> tyb <0853> ta <04519> hsnm <03423> syrwh <03808> alw(1:27)

1:27 kai <2532> ouk <3364> eklhronomhsen <2816> manasshv <3128> thn <3588> baiysan h <3739> estin <1510> skuywn poliv <4172> oude <3761> tav <3588> yugaterav <2364> authv <846> oude <3761> ta <3588> perisporia authv <846> oude <3761> thn <3588> ekyanaad kai <2532> tav <3588> yugaterav <2364> authv <846> oude <3761> touv <3588> katoikountav dwr kai <2532> tav <3588> yugaterav <2364> authv <846> kai <2532> touv <3588> katoikountav balaam <903> kai <2532> tav <3588> yugaterav <2364> authv <846> kai <2532> touv <3588> katoikountav magedwn kai <2532> tav <3588> yugaterav <2364> authv <846> oude <3761> touv <3588> katoikountav ieblaam oude <3761> tav <3588> yugaterav <2364> authv <846> kai <2532> hrxato <757> o <3588> cananaiov katoikein en <1722> th <3588> gh <1065> tauth <3778>

1:28 o <03423> wsyrwh <03808> al <03423> syrwhw <04522> oml <03669> ynenkh <0853> ta <07760> Mvyw <03478> larvy <02388> qzx <03588> yk <01961> yhyw(1:28)

1:28 kai <2532> egeneto <1096> ote <3753> eniscusen <1765> israhl <2474> kai <2532> eyeto <5087> ton <3588> cananaion eiv <1519> foron <5411> kai <2532> exairwn <1808> ouk <3364> exhren <1808> auton <846>

1:29 P <01507> rzgb <07130> wbrqb <03669> ynenkh <03427> bsyw <01507> rzgb <03427> bswyh <03669> ynenkh <0853> ta <03423> syrwh <03808> al <0669> Myrpaw(1:29)

1:29 kai <2532> efraim <2187> ouk <3364> exhren <1808> ton <3588> cananaion ton <3588> katoikounta en <1722> gazer kai <2532> katwkei o <3588> cananaiov en <1722> mesw <3319> autou <846> en <1722> gazer kai <2532> egeneto <1096> eiv <1519> foron <5411>

1:30 o <04522> oml <01961> wyhyw <07130> wbrqb <03669> ynenkh <03427> bsyw <05096> llhn <03427> ybswy <0853> taw <07003> Nwrjq <03427> ybswy <0853> ta <03423> syrwh <03808> al <02074> Nlwbz(1:30)

1:30 kai <2532> zaboulwn <2194> ouk <3364> exhren <1808> touv <3588> katoikountav kedrwn <2748> kai <2532> touv <3588> katoikountav enaala kai <2532> katwkhsen o <3588> cananaiov en <1722> mesw <3319> autou <846> kai <2532> egeneto <1096> eiv <1519> foron <5411>

1:31 <07340> bxr <0853> taw <0663> qypa <0853> taw <02462> hblx <0853> taw <0392> byzka <0853> taw <0303> blxa <0853> taw <06721> Nwdyu <03427> ybswy <0853> taw <05910> wke <03427> ybsy <0853> ta <03423> syrwh <03808> al <0836> rsa(1:31)

1:31 kai <2532> ashr <768> ouk <3364> exhren <1808> touv <3588> katoikountav akcw kai <2532> egeneto <1096> autw <846> eiv <1519> foron <5411> kai <2532> touv <3588> katoikountav dwr kai <2532> touv <3588> katoikountav sidwna <4605> kai <2532> touv <3588> katoikountav aalaf kai <2532> ton <3588> acazib kai <2532> thn <3588> celba kai <2532> thn <3588> afek kai <2532> thn <3588> rowb

1:32 o <03423> wsyrwh <03808> al <03588> yk <0776> Urah <03427> ybsy <03669> ynenkh <07130> brqb <0843> yrsah <03427> bsyw(1:32)

1:32 kai <2532> katwkhsen ashr <768> en <1722> mesw <3319> tou <3588> cananaiou tou <3588> katoikountov thn <3588> ghn <1065> oti <3754> ouk <3364> edunasyh <1410> exarai <1808> auton <846>

1:33 o <04522> oml <0> Mhl <01961> wyh <01043> tne <0> tybw <01053> sms <0> tyb <03427> ybsyw <0776> Urah <03427> ybsy <03669> ynenkh <07130> brqb <03427> bsyw <01043> tne <0> tyb <03427> ybsy <0853> taw <01053> sms <0> tyb <03427> ybsy <0853> ta <03423> syrwh <03808> al <05321> yltpn(1:33)

1:33 kai <2532> nefyali ouk <3364> exhren <1808> touv <3588> katoikountav baiysamuv oude <3761> touv <3588> katoikountav baiyeney kai <2532> katwkhsen israhl <2474> en <1722> mesw <3319> tou <3588> cananaiou tou <3588> katoikountov thn <3588> ghn <1065> oi <3588> de <1161> katoikountev baiysamuv kai <2532> thn <3588> baiyeney egenhyhsan <1096> autoiv <846> eiv <1519> foron <5411>

1:34 <06010> qmel <03381> tdrl <05414> wntn <03808> al <03588> yk <02022> hrhh <01835> Nd <01121> ynb <0853> ta <0567> yrmah <03905> wuxlyw(1:34)

1:34 kai <2532> exeyliqen o <3588> amorraiov touv <3588> uiouv <5207> dan eiv <1519> to <3588> orov <3735> oti <3754> ouk <3364> afhken auton <846> katabhnai <2597> eiv <1519> thn <3588> koilada

1:35 <04522> oml <01961> wyhyw <03130> Powy <01004> tyb <03027> dy <03513> dbktw <08169> Myblesbw <0357> Nwlyab <02776> orx <02022> rhb <03427> tbsl <0567> yrmah <02974> lawyw(1:35)

1:35 kai <2532> hrxato <757> o <3588> amorraiov katoikein en <1722> tw <3588> orei <3735> tou <3588> mursinwnov ou <3739> ai <3588> arkoi kai <2532> ai <3588> alwpekev <258> kai <2532> ebarunyh <925> h <3588> ceir <5495> oikou <3624> iwshf <2501> epi <1909> ton <3588> amorraion kai <2532> egeneto <1096> eiv <1519> foron <5411>

1:36 P <04605> hlemw <05553> elohm <04610> Mybrqe <0> hlemm <0567> yrmah <01366> lwbgw(1:36)

1:36 kai <2532> to <3588> orion <3725> tou <3588> amorraiou o <3588> idoumaiov epanw <1883> akrabin epi <1909> thv <3588> petrav <4073> kai <2532> epanw <1883>

Yohanes 18:1-18

18:1 tauta <5023> eipwn <2036> (5631) ihsouv <2424> exhlyen <1831> (5627) sun <4862> toiv <3588> mayhtaiv <3101> autou <846> peran <4008> tou <3588> ceimarrou <5493> twn <3588> kedrwn <2748> opou <3699> hn <1510> (5713) khpov <2779> eiv <1519> on <3739> eishlyen <1525> (5627) autov <846> kai <2532> oi <3588> mayhtai <3101> autou <846>

18:2 hdei <1492> (5715) de <1161> kai <2532> ioudav <2455> o <3588> paradidouv <3860> (5723) auton <846> ton <3588> topon <5117> oti <3754> pollakiv <4178> sunhcyh <4863> (5681) ihsouv <2424> ekei <1563> meta <3326> twn <3588> mayhtwn <3101> autou <846>

18:3 o <3588> oun <3767> ioudav <2455> labwn <2983> (5631) thn <3588> speiran <4686> kai <2532> ek <1537> twn <3588> arcierewn <749> kai <2532> [ek] <1537> twn <3588> farisaiwn <5330> uphretav <5257> ercetai <2064> (5736) ekei <1563> meta <3326> fanwn <5322> kai <2532> lampadwn <2985> kai <2532> oplwn <3696>

18:4 ihsouv <2424> oun <3767> eidwv <1492> (5761) panta <3956> ta <3588> ercomena <2064> (5740) ep <1909> auton <846> exhlyen <1831> (5627) kai <2532> legei <3004> (5719) autoiv <846> tina <5101> zhteite <2212> (5719)

18:5 apekriyhsan <611> (5662) autw <846> ihsoun <2424> ton <3588> nazwraion <3480> legei <3004> (5719) autoiv <846> egw <1473> eimi <1510> (5748) eisthkei <2476> (5715) de <1161> kai <2532> ioudav <2455> o <3588> paradidouv <3860> (5723) auton <846> met <3326> autwn <846>

18:6 wv <5613> oun <3767> eipen <2036> (5627) autoiv <846> egw <1473> eimi <1510> (5748) aphlyon <565> (5627) eiv <1519> ta <3588> opisw <3694> kai <2532> epesan <4098> (5627) camai <5476>

18:7 palin <3825> oun <3767> ephrwthsen <1905> (5656) autouv <846> tina <5101> zhteite <2212> (5719) oi <3588> de <1161> eipan <3004> (5627) ihsoun <2424> ton <3588> nazwraion <3480>

18:8 apekriyh <611> (5662) ihsouv <2424> eipon <2036> (5627) umin <5213> oti <3754> egw <1473> eimi <1510> (5748) ei <1487> oun <3767> eme <1691> zhteite <2212> (5719) afete <863> (5628) toutouv <5128> upagein <5217> (5721)

18:9 ina <2443> plhrwyh <4137> (5686) o <3588> logov <3056> on <3739> eipen <2036> (5627) oti <3754> ouv <3739> dedwkav <1325> (5758) moi <3427> ouk <3756> apwlesa <622> (5656) ex <1537> autwn <846> oudena <3762>

18:10 simwn <4613> oun <3767> petrov <4074> ecwn <2192> (5723) macairan <3162> eilkusen <1670> (5656) authn <846> kai <2532> epaisen <3817> (5656) ton <3588> tou <3588> arcierewv <749> doulon <1401> kai <2532> apekoqen <609> (5656) autou <846> to <3588> wtarion <5621> to <3588> dexion <1188> hn <1510> (5713) de <1161> onoma <3686> tw <3588> doulw <1401> malcov <3124>

18:11 eipen <2036> (5627) oun <3767> o <3588> ihsouv <2424> tw <3588> petrw <4074> bale <906> (5628) thn <3588> macairan <3162> eiv <1519> thn <3588> yhkhn <2336> to <3588> pothrion <4221> o <3739> dedwken <1325> (5758) moi <3427> o <3588> pathr <3962> ou <3756> mh <3361> piw <4095> (5632) auto <846>

18:12 h <3588> oun <3767> speira <4686> kai <2532> o <3588> ciliarcov <5506> kai <2532> oi <3588> uphretai <5257> twn <3588> ioudaiwn <2453> sunelabon <4815> (5627) ton <3588> ihsoun <2424> kai <2532> edhsan <1210> (5656) auton <846>

18:13 kai <2532> hgagon <71> (5627) prov <4314> annan <452> prwton <4412> hn <1510> (5713) gar <1063> penyerov <3995> tou <3588> kaiafa <2533> ov <3739> hn <1510> (5713) arciereuv <749> tou <3588> eniautou <1763> ekeinou <1565>

18:14 hn <1510> (5713) de <1161> kaiafav <2533> o <3588> sumbouleusav <4823> (5660) toiv <3588> ioudaioiv <2453> oti <3754> sumferei <4851> (5719) ena <1520> anyrwpon <444> apoyanein <599> (5629) uper <5228> tou <3588> laou <2992>

18:15 hkolouyei <190> (5707) de <1161> tw <3588> ihsou <2424> simwn <4613> petrov <4074> kai <2532> allov <243> mayhthv <3101> o <3588> de <1161> mayhthv <3101> ekeinov <1565> hn <1510> (5713) gnwstov <1110> tw <3588> arcierei <749> kai <2532> suneishlyen <4897> (5627) tw <3588> ihsou <2424> eiv <1519> thn <3588> aulhn <833> tou <3588> arcierewv <749>

18:16 o <3588> de <1161> petrov <4074> eisthkei <2476> (5715) prov <4314> th <3588> yura <2374> exw <1854> exhlyen <1831> (5627) oun <3767> o <3588> mayhthv <3101> o <3588> allov <243> o <3588> gnwstov <1110> tou <3588> arcierewv <749> kai <2532> eipen <2036> (5627) th <3588> yurwrw <2377> kai <2532> eishgagen <1521> (5627) ton <3588> petron <4074>

18:17 legei <3004> (5719) oun <3767> tw <3588> petrw <4074> h <3588> paidiskh <3814> h <3588> yurwrov <2377> mh <3361> kai <2532> su <4771> ek <1537> twn <3588> mayhtwn <3101> ei <1510> (5748) tou <3588> anyrwpou <444> toutou <5127> legei <3004> (5719) ekeinov <1565> ouk <3756> eimi <1510> (5748)

18:18 eisthkeisan <2476> (5715) de <1161> oi <3588> douloi <1401> kai <2532> oi <3588> uphretai <5257> anyrakian <439> pepoihkotev <4160> (5761) oti <3754> qucov <5592> hn <1510> (5713) kai <2532> eyermainonto <2328> (5711) hn <1510> (5713) de <1161> kai <2532> o <3588> petrov <4074> met <3326> autwn <846> estwv <2476> (5761) kai <2532> yermainomenov <2328> (5734)TIP #10: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab menjadi per baris atau paragraf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA