TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

2 Tawarikh 3:15--5:1

3:15 o <02568> smx <0520> twma <07218> wsar <05921> le <0834> rsa <06858> tpuhw <0753> Kra <02568> smxw <07970> Mysls <0520> twma <08147> Myns <05982> Mydwme <01004> tybh <06440> ynpl <06213> veyw(3:15)

3:15 kai <2532> epoihsen <4160> emprosyen <1715> tou <3588> oikou <3624> stulouv <4769> duo <1417> phcewn <4083> triakonta <5144> pente <4002> to <3588> uqov <5311> kai <2532> tav <3588> kefalav <2776> autwn <846> phcewn <4083> pente <4002>

3:16 <08333> twrsrsb <05414> Ntyw <03967> ham <07416> Mynwmr <06213> veyw <05982> Mydmeh <07218> sar <05921> le <05414> Ntyw <01687> rybdb <08333> twrsrs <06213> veyw(3:16)

3:16 kai <2532> epoihsen <4160> serserwy en <1722> tw <3588> dabir kai <2532> edwken <1325> epi <1909> twn <3588> kefalwn <2776> twn <3588> stulwn <4769> kai <2532> epoihsen <4160> roiskouv ekaton <1540> kai <2532> epeyhken <2007> epi <1909> twn <3588> calastwn

3:17 o <01162> zeb <08040> ylamvh <08034> Msw <03199> Nyky <03227> *ynmyh {ynymyh} <08034> Ms <07121> arqyw <08042> lwamvhm <0259> dxaw <03225> Nymym <0259> dxa <01964> lkyhh <06440> ynp <05921> le <05982> Mydwmeh <0853> ta <06965> Mqyw(3:17)

3:17 kai <2532> esthsen <2476> touv <3588> stulouv <4769> kata <2596> proswpon <4383> tou <3588> naou <3485> ena <1519> ek <1537> dexiwn <1188> kai <2532> ton <3588> ena <1519> ex <1537> euwnumwn <2176> kai <2532> ekalesen <2564> to <3588> onoma <3686> tou <3588> ek <1537> dexiwn <1188> katorywsiv kai <2532> to <3588> onoma <3686> tou <3588> ex <1537> aristerwn <710> iscuv <2479>

4:1 o <06967> wtmwq <0520> twma <06235> rvew <07341> wbxr <0520> hma <06242> Myrvew <0753> wkra <0520> hma <06242> Myrve <05178> tsxn <04196> xbzm <06213> veyw(4:1)

4:1 kai <2532> epoihsen <4160> to <3588> yusiasthrion <2379> calkoun phcewn <4083> eikosi <1501> mhkov <3372> kai <2532> to <3588> eurov phcewn <4083> eikosi <1501> uqov <5311> phcewn <4083> deka <1176>

4:2 <05439> bybo <0853> wta <05437> boy <0520> hmab <07970> Mysls <06957> wqw <06967> wtmwq <0520> hmab <02568> smxw <05439> bybo <05696> lwge <08193> wtpv <0413> la <08193> wtpvm <0520> hmab <06235> rve <03332> quwm <03220> Myh <0853> ta <06213> veyw(4:2)

4:2 kai <2532> epoihsen <4160> thn <3588> yalassan <2281> cuthn phcewn <4083> deka <1176> thn <3588> diametrhsin stroggulhn kukloyen <2943> kai <2532> phcewn <4083> pente <4002> to <3588> uqov <5311> kai <2532> to <3588> kuklwma phcewn <4083> triakonta <5144>

4:3 <04166> wtqumb <03332> Myqwuy <01241> rqbh <02905> Myrwj <08147> Myns <05439> bybo <03220> Myh <0853> ta <05362> Mypyqm <0520> hmab <06235> rve <0853> wta <05437> Mybbwo <05439> bybo <05439> bybo <0> wl <08478> txt <01241> Myrqb <01823> twmdw(4:3)

4:3 kai <2532> omoiwma <3667> moscwn <3448> upokatwyen authv <846> kuklw kuklousin <2944> authn <846> phceiv <4083> deka <1176> periecousin <4023> ton <3588> louthra kukloyen <2943> duo <1417> genh <1085> ecwneusan touv <3588> moscouv <3448> en <1722> th <3588> cwneusei autwn <846>

4:4 <01004> htyb <0268> Mhyrxa <03605> lkw <04605> hlemlm <05921> Mhyle <03220> Myhw <04217> hxrzm <06437> Mynp <07969> hslsw <05045> hbgn <06437> Mynp <07969> hslsw <03220> hmy <06437> Mynp <07969> hswlsw <06828> hnwpu <06437> Mynp <07969> hsls <01241> rqb <06240> rve <08147> Myns <05921> le <05975> dmwe(4:4)

4:4 h <3739> epoihsan <4160> autouv <846> dwdeka <1427> moscouv <3448> oi <3588> treiv <5140> blepontev <991> borran kai <2532> oi <3588> treiv <5140> blepontev <991> dusmav <1424> kai <2532> oi <3588> treiv <5140> blepontev <991> noton <3558> kai <2532> oi <3588> treiv <5140> blepontev <991> kat <2596> anatolav <395> kai <2532> h <3588> yalassa <2281> ep <1909> autwn <846> anw <507> hsan <1510> ta <3588> opisyia autwn <846> esw <2080>

4:5 o <03557> lyky <0505> Mypla <07969> tsls <01324> Mytb <02388> qyzxm <07799> hnsws <06525> xrp <03563> owk <08193> tpv <04639> hvemk <08193> wtpvw <02947> xpj <05672> wybew(4:5)

4:5 kai <2532> to <3588> pacov authv <846> palaisthv kai <2532> to <3588> ceilov <5491> authv <846> wv <3739> ceilov <5491> pothriou <4221> diageglummena blastouv <986> krinou <2918> cwrousan <5562> metrhtav <3355> trisciliouv <5153> kai <2532> exetelesen <1615>

4:6 o <0> wb <03548> Mynhkl <07364> huxrl <03220> Myhw <0> Mb <01740> wxydy <05930> hlweh <04639> hvem <0853> ta <0> Mhb <07364> huxrl <08040> lwamvm <02568> hsmxw <03225> Nymym <02568> hsmx <05414> Ntyw <06235> hrve <03595> Myrwyk <06213> veyw(4:6)

4:6 kai <2532> epoihsen <4160> louthrav deka <1176> kai <2532> eyhken <5087> touv <3588> pente <4002> ek <1537> dexiwn <1188> kai <2532> touv <3588> pente <4002> ex <1537> aristerwn <710> tou <3588> plunein <4150> en <1722> autoiv <846> ta <3588> erga <2041> twn <3588> olokautwmatwn <3646> kai <2532> apokluzein en <1722> autoiv <846> kai <2532> h <3588> yalassa <2281> eiv <1519> to <3588> niptesyai <3538> touv <3588> iereiv <2409> en <1722> auth <846>

4:7 o <08040> lwamvm <02568> smxw <03225> Nymym <02568> smx <01964> lkyhb <05414> Ntyw <04941> Mjpsmk <06235> rve <02091> bhzh <04501> twrnm <0853> ta <06213> veyw(4:7)

4:7 kai <2532> epoihsen <4160> tav <3588> lucniav <3087> tav <3588> crusav deka <1176> kata <2596> to <3588> krima <2917> autwn <846> kai <2532> eyhken <5087> en <1722> tw <3588> naw <3485> pente <4002> ek <1537> dexiwn <1188> kai <2532> pente <4002> ex <1537> aristerwn <710>

4:8 <03967> ham <02091> bhz <04219> yqrzm <06213> veyw <08040> lwamvm <02568> hsmxw <03225> Nymym <02568> hsmx <01964> lkyhb <03240> xnyw <06235> hrve <07979> twnxls <06213> veyw(4:8)

4:8 kai <2532> epoihsen <4160> trapezav <5132> deka <1176> kai <2532> eyhken <5087> en <1722> tw <3588> naw <3485> pente <4002> ek <1537> dexiwn <1188> kai <2532> pente <4002> ex <1537> euwnumwn <2176> kai <2532> epoihsen <4160> fialav <5357> crusav ekaton <1540>

4:9 <05178> tsxn <06823> hpu <01817> Mhytwtldw <05835> hrzel <01817> twtldw <01419> hlwdgh <05835> hrzehw <03548> Mynhkh <02691> rux <06213> veyw(4:9)

4:9 kai <2532> epoihsen <4160> thn <3588> aulhn <833> twn <3588> ierewn <2409> kai <2532> thn <3588> aulhn <833> thn <3588> megalhn <3173> kai <2532> yurav <2374> th <3588> aulh <833> kai <2532> yurwmata autwn <846> katakecalkwmena calkw

4:10 <05045> hbgn <04136> lwmm <06924> hmdq <03233> tynmyh <03802> Ptkm <05414> Ntn <03220> Myh <0853> taw(4:10)

4:10 kai <2532> thn <3588> yalassan <2281> eyhken <5087> apo <575> gwniav <1137> tou <3588> oikou <3624> ek <1537> dexiwn <1188> wv <3739> prov <4314> anatolav <395> katenanti

4:11 <0430> Myhlah <01004> tybb <08010> hmls <04428> Klml <06213> hve <0834> rsa <04399> hkalmh <0853> ta <06213> twvel <02438> *Mrwx {Mryx} <03615> lkywo <04219> twqrzmh <0853> taw <03257> Myeyh <0853> taw <05518> twryoh <0853> ta <02361> Mrwx <06213> veyw(4:11)

4:11 kai <2532> epoihsen <4160> ciram tav <3588> kreagrav kai <2532> ta <3588> pureia kai <2532> thn <3588> escaran tou <3588> yusiasthriou <2379> kai <2532> panta <3956> ta <3588> skeuh <4632> autou <846> kai <2532> sunetelesen <4931> ciram poihsai <4160> pasan <3956> thn <3588> ergasian <2039> hn <3739> epoihsen <4160> salwmwn tw <3588> basilei <935> en <1722> oikw <3624> tou <3588> yeou <2316>

4:12 <05982> Mydwmeh <07218> sar <05921> le <0834> rsa <03805> twrtkh <01543> twlg <08147> yts <0853> ta <03680> twokl <08147> Myts <07639> twkbvhw <08147> Myts <05982> Mydwmeh <07218> sar <05921> le <03805> twrtkhw <01543> twlghw <08147> Myns <05982> Mydwme(4:12)

4:12 stulouv <4769> duo <1417> kai <2532> ep <1909> autwn <846> gwlay th <3588> cwyarey epi <1909> twn <3588> kefalwn <2776> twn <3588> stulwn <4769> duo <1417> kai <2532> diktua <1350> duo <1417> sugkaluqai <4780> tav <3588> kefalav <2776> twn <3588> cwyarey a <3739> estin <1510> epi <1909> twn <3588> kefalwn <2776> twn <3588> stulwn <4769>

4:13 <05982> Mydwmeh <06440> ynp <05921> le <0834> rsa <03805> twrtkh <01543> twlg <08147> yts <0853> ta <03680> twokl <0259> txah <07639> hkbvl <07416> Mynwmr <02905> Myrwj <08147> Myns <07639> twkbvh <08147> ytsl <03967> twam <0702> ebra <07416> Mynwmrh <0853> taw(4:13)

4:13 kai <2532> kwdwnav crusouv tetrakosiouv <5071> eiv <1519> ta <3588> duo <1417> diktua <1350> kai <2532> duo <1417> genh <1085> roiskwn en <1722> tw <3588> diktuw <1350> tw <3588> eni <1519> tou <3588> sugkaluqai <4780> tav <3588> duo <1417> gwlay twn <3588> cwyarey a <3739> estin <1510> epanw <1883> twn <3588> stulwn <4769>

4:14 <04350> twnkmh <05921> le <06213> hve <03595> twrykh <0853> taw <06213> hve <04350> twnkmh <0853> taw(4:14)

4:14 kai <2532> tav <3588> mecwnwy epoihsen <4160> deka <1176> kai <2532> touv <3588> louthrav epoihsen <4160> epi <1909> twn <3588> mecwnwy

4:15 <08478> wytxt <06240> rve <08147> Myns <01241> rqbh <0853> taw <0259> dxa <03220> Myh <0853> ta(4:15)

4:15 kai <2532> thn <3588> yalassan <2281> mian <1519> kai <2532> touv <3588> moscouv <3448> touv <3588> dwdeka <1427> upokatw <5270> authv <846>

4:16 <04838> qwrm <05178> tsxn <03069> hwhy <01004> tybl <08010> hmls <04428> Klml <01> wyba <02361> Mrwx <06213> hve <03627> Mhylk <03605> lk <0853> taw <04207> twglzmh <0853> taw <03257> Myeyh <0853> taw <05518> twryoh <0853> taw(4:16)

4:16 kai <2532> touv <3588> podisthrav kai <2532> touv <3588> analhmpthrav kai <2532> touv <3588> lebhtav kai <2532> tav <3588> kreagrav kai <2532> panta <3956> ta <3588> skeuh <4632> autwn <846> a <3739> epoihsen <4160> ciram kai <2532> anhnegken <399> tw <3588> basilei <935> salwmwn en <1722> oikw <3624> kuriou <2962> calkou kayarou <2513>

4:17 <06868> htdru <0996> Nybw <05523> twko <0996> Nyb <0127> hmdah <05645> ybeb <04428> Klmh <03332> Mquy <03383> Ndryh <03603> rkkb(4:17)

4:17 en <1722> tw <3588> pericwrw <4066> tou <3588> iordanou <2446> ecwneusen auta <846> o <3588> basileuv <935> en <1722> tw <3588> pacei thv <3588> ghv <1065> en <1722> oikw <3624> sokcwy kai <2532> ana <303> meson <3319> sirdaya

4:18 P <05178> tsxnh <04948> lqsm <02713> rqxn <03808> al <03588> yk <03966> dam <07230> brl <0428> hlah <03627> Mylkh <03605> lk <08010> hmls <06213> veyw(4:18)

4:18 kai <2532> epoihsen <4160> salwmwn panta <3956> ta <3588> skeuh <4632> tauta <3778> eiv <1519> plhyov <4128> sfodra <4970> oti <3754> ouk <3364> exelipen <1587> olkh tou <3588> calkou

4:19 <06440> Mynph <03899> Mxl <05921> Mhylew <07979> twnxlsh <0853> taw <02091> bhzh <04196> xbzm <0853> taw <0430> Myhlah <01004> tyb <0834> rsa <03627> Mylkh <03605> lk <0853> ta <08010> hmls <06213> veyw(4:19)

4:19 kai <2532> epoihsen <4160> salwmwn panta <3956> ta <3588> skeuh <4632> oikou <3624> kuriou <2962> kai <2532> to <3588> yusiasthrion <2379> to <3588> crusoun kai <2532> tav <3588> trapezav <5132> kai <2532> ep <1909> autwn <846> artoi <740> proyesewv <4286>

4:20 <05462> rwgo <02091> bhz <01687> rybdh <06440> ynpl <04941> jpsmk <01197> Mrebl <05216> Mhytrnw <04501> twrnmh <0853> taw(4:20)

4:20 kai <2532> tav <3588> lucniav <3087> kai <2532> touv <3588> lucnouv <3088> tou <3588> fwtov <5457> kata <2596> to <3588> krima <2917> kai <2532> kata <2596> proswpon <4383> tou <3588> dabir crusiou <5553> kayarou <2513>

4:21 <02091> bhz <04357> twlkm <01931> awh <02091> bhz <04457> Myxqlmhw <05216> twrnhw <06525> xrphw(4:21)

4:21 kai <2532> labidev autwn <846> kai <2532> oi <3588> lucnoi <3088> autwn <846> kai <2532> tav <3588> fialav <5357> kai <2532> tav <3588> yuiskav kai <2532> ta <3588> pureia crusiou <5553> kayarou <2513>

4:22 <02091> bhz <01964> lkyhl <01004> tybh <01817> ytldw <06944> Mysdqh <06944> sdql <06442> twymynph <01817> wytwtld <01004> tybh <06607> xtpw <05462> rwgo <02091> bhz <04289> twtxmhw <03709> twpkhw <04219> twqrzmhw <04212> twrmzmhw(4:22)

4:22 kai <2532> h <3588> yura <2374> tou <3588> oikou <3624> h <3588> eswtera <2082> eiv <1519> ta <3588> agia <40> twn <3588> agiwn <40> eiv <1519> tav <3588> yurav <2374> tou <3588> oikou <3624> tou <3588> naou <3485> crusav

5:1 P <0430> Myhlah <01004> tyb <0214> twruab <05414> Ntn <03627> Mylkh <03605> lk <0853> taw <02091> bhzh <0853> taw <03701> Pokh <0853> taw <01> wyba <01732> dywd <06944> ysdq <0853> ta <08010> hmls <0935> abywo <03068> hwhy <01004> tybl <08010> hmls <06213> hve <0834> rsa <04399> hkalmh <03605> lk <07999> Mlstw(5:1)

5:1 kai <2532> sunetelesyh <4931> pasa <3956> h <3588> ergasia <2039> hn <3739> epoihsen <4160> salwmwn en <1722> oikw <3624> kuriou <2962> kai <2532> eishnegken <1533> salwmwn ta <3588> agia <40> dauid tou <3588> patrov <3962> autou <846> to <3588> argurion <694> kai <2532> to <3588> crusion <5553> kai <2532> ta <3588> skeuh <4632> edwken <1325> eiv <1519> yhsauron <2344> oikou <3624> kuriou <2962>TIP #22: Untuk membuka tautan pada Boks Temuan di jendela baru, gunakan klik kanan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA