TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

2 Tawarikh 30:7-9

30:7 <07200> Myar <0859> Mta <0834> rsak <08047> hmsl <05414> Mntyw <01> Mhytwba <0430> yhla <03068> hwhyb <04603> wlem <0834> rsa <0251> Mkyxakw <01> Mkytwbak <01961> wyht <0408> law(30:7)

30:7 kai <2532> mh <3165> ginesye <1096> kaywv <2531> oi <3588> paterev <3962> umwn <4771> kai <2532> oi <3588> adelfoi <80> umwn <4771> oi <3739> apesthsan apo <575> kuriou <2962> yeou <2316> paterwn <3962> autwn <846> kai <2532> paredwken <3860> autouv <846> eiv <1519> erhmwsin <2050> kaywv <2531> umeiv <4771> orate <3708>

30:8 <0639> wpa <02740> Nwrx <04480> Mkm <07725> bsyw <0430> Mkyhla <03068> hwhy <0853> ta <05647> wdbew <05769> Mlwel <06942> sydqh <0834> rsa <04720> wsdqml <0935> wabw <03068> hwhyl <03027> dy <05414> wnt <01> Mkytwbak <06203> Mkpre <07185> wsqt <0408> la <06258> hte(30:8)

30:8 kai <2532> nun <3568> mh <3165> sklhrunhte <4645> touv <3588> trachlouv <5137> umwn <4771> dote <1325> doxan <1391> kuriw <2962> tw <3588> yew <2316> kai <2532> eiselyate <1525> eiv <1519> to <3588> agiasma autou <846> o <3739> hgiasen <37> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> kai <2532> douleusate <1398> tw <3588> kuriw <2962> yew <2316> umwn <4771> kai <2532> apostreqei <654> af <575> umwn <4771> yumon <2372> orghv <3709>

30:9 P <0413> wyla <07725> wbwst <0518> Ma <04480> Mkm <06440> Mynp <05493> ryoy <03808> alw <0430> Mkyhla <03068> hwhy <07349> Mwxrw <02587> Nwnx <03588> yk <02063> tazh <0776> Ural <07725> bwslw <07617> Mhybws <06440> ynpl <07356> Mymxrl <01121> Mkynbw <0251> Mkyxa <03068> hwhy <05921> le <07725> Mkbwsb <03588> yk(30:9)

30:9 oti <3754> en <1722> tw <3588> epistrefein <1994> umav <4771> prov <4314> kurion <2962> oi <3588> adelfoi <80> umwn <4771> kai <2532> ta <3588> tekna <5043> umwn <4771> esontai <1510> en <1722> oiktirmoiv <3628> enanti <1725> pantwn <3956> twn <3588> aicmalwtisantwn <163> autouv <846> kai <2532> apostreqei <654> eiv <1519> thn <3588> ghn <1065> tauthn <3778> oti <3754> elehmwn <1655> kai <2532> oiktirmwn <3629> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> hmwn <1473> kai <2532> ouk <3364> apostreqei <654> to <3588> proswpon <4383> autou <846> af <575> hmwn <1473> ean <1437> epistreqwmen <1994> prov <4314> auton <846>TIP #33: Situs ini membutuhkan masukan, ide, dan partisipasi Anda! Klik "Laporan Masalah/Saran" di bagian bawah halaman. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA