TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

2 Tawarikh 10:1--36:23

Konteks
Pecahnya kerajaan itu
10:1 1 Kemudian Rehabeam pergi ke Sikhem, sebab seluruh Israel telah datang ke Sikhem untuk menobatkan dia menjadi raja. 10:2 Segera sesudah hal itu kedengaran kepada Yerobeam a  bin Nebat--ia ada di Mesir, sebab ia melarikan b  diri ke sana dari hadapan raja Salomo--maka kembalilah ia dari Mesir. 10:3 Orang menyuruh memanggil dia, lalu datanglah Yerobeam dengan seluruh orang Israel c  dan berkata kepada Rehabeam: 10:4 "Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, d  maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami, supaya kami menjadi hambamu." 10:5 Tetapi ia menjawab mereka: "Datanglah kembali kepadaku lusa." Lalu pergilah rakyat itu. 10:6 Sesudah itu Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua e  yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo, ayahnya, katanya: "Apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu?" 10:7 Mereka berkata kepadanya: "Jika engkau mau berlaku ramah terhadap rakyat itu, mau menyenangkan mereka dan mengatakan kata-kata yang baik f  kepada mereka, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu." 10:8 Tetapi ia mengabaikan g  nasihat yang diberikan para tua-tua h  itu, lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya, 10:9 katanya kepada mereka: "Apakah nasihatmu, supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku: Ringankanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu?" 10:10 Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata: "Beginilah harus kaukatakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu: Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini, berilah keringanan kepada kami--beginilah harus kaukatakan kepada mereka: Kelingkingku lebih besar dari pada pinggang ayahku! 10:11 Maka sekarang, ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tetapi aku akan menambah tanggungan kamu; ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi." 10:12 Lusanya datanglah Yerobeam dengan segenap rakyat kepada Rehabeam, seperti yang dikatakan raja: "Kembalilah kepadaku lusa." 10:13 Raja Rehabeam menjawab mereka dengan keras; ia telah mengabaikan nasihat para tua-tua; 10:14 ia mengatakan kepada mereka menurut nasihat orang-orang muda: "Ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, tetapi aku akan menambahnya; ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi." 10:15 Jadi raja tidak mendengarkan permintaan rakyat, sebab hal itu merupakan perubahan yang disebabkan Allah, i  supaya TUHAN menepati firman yang diucapkan-Nya dengan perantaraan Ahia, orang Silo, j  kepada Yerobeam bin Nebat. 10:16 Setelah seluruh Israel k  melihat, bahwa raja tidak mendengarkan permintaan mereka, maka rakyat menjawab raja: "Bagian apakah kita dapat dari pada Daud? l  Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu! Masing-masing ke kemahmu, hai orang Israel! Uruslah sekarang rumahmu sendiri, hai Daud!" Maka pergilah seluruh orang Israel ke kemahnya, 10:17 sehingga Rehabeam menjadi raja hanya atas orang Israel yang diam di kota-kota Yehuda. 10:18 Kemudian raja Rehabeam mengutus Hadoram m  yang menjadi kepala rodi, tetapi orang-orang Israel melontari dia dengan batu, sehingga mati, bahkan raja Rehabeam hampir-hampir tidak dapat menaiki keretanya untuk melarikan diri ke Yerusalem. 10:19 Demikianlah mulanya orang Israel memberontak terhadap keluarga Daud sampai hari ini. 11:1 Ketika Rehabeam datang ke Yerusalem, n  ia mengumpulkan kaum Yehuda dan Benyamin, seratus delapan puluh ribu teruna yang sanggup berperang untuk memerangi orang Israel dengan maksud mengembalikan kerajaan itu kepadanya. 11:2 Tetapi datanglah firman TUHAN kepada Semaya, o  abdi Allah, demikian: 11:3 "Katakanlah kepada Rehabeam, anak Salomo, raja Yehuda, dan kepada segenap orang Israel di Yehuda dan di Benyamin, demikian: 11:4 Beginilah firman TUHAN: Janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang melawan saudara-saudaramu. p  Pulanglah masing-masing ke rumahnya, sebab Akulah yang menyebabkan hal ini terjadi 2 ." Maka mereka mendengarkan firman TUHAN dan pulang dengan tidak pergi menyerang Yerobeam.
Raja Rehabeam -- Pengokohan kerajaan; keluarga raja
11:5 Rehabeam diam di Yerusalem dan memperkuat kota-kota kubu di Yehuda. 11:6 Ia memperkuat Betlehem, Etam, Tekoa, 11:7 Bet-Zur, Sokho, Adulam, 11:8 Gat, Mares, Zif, 11:9 Adoraim, Lakhis, Azeka, 11:10 Zora, Ayalon dan Hebron, yang terletak di Yehuda dan di Benyamin, sebagai kota-kota q  berkubu. 11:11 Ia memperkokoh kota-kota kubu itu dan menempatkan di situ kepala-kepala pasukan dengan persediaan makanan, minyak dan anggur; 11:12 perisai dan tombakpun disediakan di tiap-tiap kota. Ia membuat kota-kota itu amat kokoh. Demikianlah Yehuda dan Benyamin menjadi daerah kekuasaannya. 11:13 Para imam dan orang Lewi r  di seluruh Israel datang menggabungkan diri dengan dia dari daerah-daerah kediaman mereka. 11:14 Sebab orang Lewi meninggalkan tanah penggembalaan dan milik s  mereka, lalu pergi ke Yehuda dan Yerusalem, oleh karena Yerobeam dan anak-anaknya melarang mereka memegang jabatan imam TUHAN, 11:15 dan mengangkat t  bagi dirinya imam-imam u  untuk bukit-bukit pengorbanan untuk jin-jin v  dan untuk anak-anak lembu w  jantan yang dibuatnya. 11:16 Dari segenap suku Israel x  orang datang ke Yerusalem mengikuti orang-orang Lewi itu, yakni orang yang telah membulatkan hatinya untuk mencari TUHAN 4  Allah Israel; dan mereka datang untuk mempersembahkan korban kepada TUHAN, Allah nenek moyang mereka. 11:17 Demikianlah mereka memperkokoh y  kerajaan Yehuda dan memperkuat pemerintahan Rehabeam bin Salomo selama tiga tahun, karena selama tiga tahun mereka hidup mengikuti jejak Daud dan Salomo. 11:18 Rehabeam mengambil Mahalat, anak Yerimot bin Daud dan Abihail binti Elhiab bin Isai, menjadi isterinya, 11:19 yang melahirkan baginya anak-anak lelaki ini: Yeush, Semarya dan Zaham. 11:20 Sesudah Mahalat ia mengambil Maakha, z  anak Absalom, menjadi isterinya, yang melahirkan baginya Abia, a  Atai, Ziza dan Selomit. 11:21 Rehabeam mencintai Maakha, anak Absalom itu, lebih dari pada semua isteri dan gundiknya--ia mengambil delapan belas isteri b  dan enam puluh gundik dan memperanakkan dua puluh delapan anak laki-laki dan enam puluh anak perempuan. 11:22 Rehabeam mengangkat Abia, c  anak Maakha, sebagai pemuka, yakni sebagai pemimpin di antara saudara-saudaranya, karena ia bermaksud menjadikan dia raja. 11:23 Oleh sebab itu ia mengambil kebijaksanaan untuk menyebarkan semua anaknya yang lain ke seluruh daerah Yehuda dan Benyamin, ke segala kota kubu. Ia memberikan mereka makanan d  dengan limpahnya dan menyediakan bagi mereka banyak isteri.
Sisak menyerang Yerusalem
12:1 Rehabeam beserta seluruh Israel 5  e  meninggalkan f  hukum TUHAN, ketika kerajaannya menjadi kokoh g  dan kekuasaannya menjadi teguh. h  12:2 Tetapi pada tahun kelima zaman raja Rehabeam, majulah Sisak, i  raja Mesir, menyerang Yerusalem--karena mereka berubah setia j  terhadap TUHAN-- 12:3 dengan seribu dua ratus kereta dan enam puluh ribu orang berkuda, sedang rakyat yang mengikutinya dari Mesir, yakni orang Libia, k  orang Suki dan orang Etiopia, l  tidak terhitung banyaknya. 12:4 Ia merebut kota-kota m  benteng yang di Yehuda, bahkan mendekati Yerusalem. 12:5 Nabi Semaya n  datang kepada Rehabeam dan pemimpin-pemimpin Yehuda yang berkumpul di Yerusalem berhubung dengan ancaman Sisak, dan berkata kepada mereka: "Beginilah firman TUHAN: Kamu telah meninggalkan Aku, oleh sebab itu 6  Akupun meninggalkan o  kamu juga dalam kuasa Sisak." 12:6 Maka pemimpin-pemimpin Israel dan raja merendahkan diri p  dan berkata: "Tuhanlah yang benar! q " 12:7 Ketika TUHAN melihat bahwa mereka merendahkan diri, datanglah firman TUHAN kepada Semaya, bunyinya: "Mereka telah merendahkan diri 7 , oleh sebab itu Aku tidak akan memusnahkan mereka. Aku segera akan meluputkan r  mereka dan kehangatan murka-Ku s  tidak akan dicurahkan atas Yerusalem dengan perantaraan Sisak. 12:8 Tetapi mereka akan menjadi hamba-hambanya, t  supaya mereka tahu membedakan antara mengabdi kepada-Ku dan mengabdi kepada kerajaan-kerajaan duniawi." 12:9 Maka majulah Sisak, raja Mesir itu, menyerang Yerusalem. Ia merampas barang-barang perbendaharaan rumah TUHAN dan barang-barang perbendaharaan rumah raja; semuanya dirampasnya. Ia merampas juga perisai-perisai u  emas yang dibuat Salomo. 12:10 Sebagai gantinya raja Rehabeam membuat perisai-perisai tembaga, yang dipercayakannya kepada pemimpin-pemimpin bentara yang menjaga pintu istana raja. 12:11 Setiap kali raja masuk ke rumah TUHAN, bentara-bentara datang membawa masuk perisai-perisai itu, dan mereka pula yang mengembalikannya ke kamar jaga para bentara. 12:12 Oleh sebab raja merendahkan diri, v  surutlah murka TUHAN dari padanya, sehingga ia tidak dimusnahkan-Nya sama sekali. Lagipula masih terdapat hal-hal yang baik w  di Yehuda. 12:13 Raja Rehabeam menunjukkan dirinya x  kuat dalam pemerintahannya di Yerusalem. Rehabeam berumur empat puluh satu tahun pada waktu ia menjadi raja, dan tujuh belas tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem, kota yang dipilih TUHAN dari antara segala suku Israel untuk membuat nama-Nya y  tinggal di sana. Nama ibunya ialah Naama, seorang perempuan Amon. 12:14 Ia berbuat yang jahat, karena ia tidak tekun mencari TUHAN 8 . 12:15 Bukankah riwayat Rehabeam dari awal sampai akhir semuanya tertulis dalam riwayat Semaya, z  nabi itu, dan Ido, pelihat itu, --yang juga memuat daftar silsilah. Antara Rehabeam dan Yerobeam terus-menerus ada perang. 12:16 Kemudian Rehabeam a  mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Maka Abia, b  anaknya, menjadi raja menggantikan dia.
Raja Abia
13:1 Dalam tahun kedelapan belas zaman raja Yerobeam menjadi rajalah Abia atas Yehuda 9 . 13:2 Tiga tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Mikhaya, c  anak Uriel dari Gibea. Dan ada perang antara Abia d  dan Yerobeam. e  13:3 Abia memulai perang dengan pasukan pahlawan-pahlawan perang, yang jumlahnya empat ratus ribu orang pilihan, sedangkan Yerobeam mengatur barisan perangnya melawan dia dengan delapan ratus ribu orang pilihan, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. 13:4 Lalu Abia berdiri di atas gunung Zemaraim, f  yang termasuk pegunungan Efraim, dan berkata: "Dengarlah kepadaku, Yerobeam dan seluruh Israel! g  13:5 Tidakkah kamu tahu, bahwa TUHAN Allah Israel telah memberikan kuasa kerajaan atas Israel kepada Daud dan anak-anaknya untuk selama-lamanya h  dengan suatu perjanjian garam? i  13:6 Tetapi Yerobeam bin Nebat, hamba Salomo bin Daud, telah bangkit memberontak j  melawan tuannya. 13:7 Petualang-petualang, orang-orang dursila, k  berhimpun padanya; mereka terlalu kuat bagi Rehabeam bin Salomo, yang masih muda dan belum teguh hati, l  dan yang tidak dapat mempertahankan diri terhadap mereka. 13:8 Tentu kamu menyangka, bahwa kamu dapat mempertahankan diri terhadap kerajaan TUHAN, yang dipegang keturunan m  Daud, karena jumlah kamu besar dan karena pada kamu n  ada anak lembu o  emas yang dibuat Yerobeam untuk kamu menjadi allah. 13:9 Bukankah kamu telah menyingkirkan imam-imam p  TUHAN, q  anak-anak Harun itu, dan orang-orang Lewi, lalu mengangkat imam-imam menurut kebiasaan bangsa-bangsa negeri-negeri lain, sehingga setiap orang yang datang untuk ditahbiskan dengan seekor lembu jantan r  muda dan tujuh ekor domba s  jantan, dijadikan imam untuk sesuatu yang bukan Allah. t  13:10 Tetapi kami ini, Tuhanlah Allah kami, dan kami tidak meninggalkan-Nya. Dan anak-anak Harunlah yang melayani TUHAN sebagai imam, sedang orang Lewi menunaikan tugasnya, 13:11 yakni setiap pagi dan setiap petang u  mereka membakar bagi TUHAN korban bakaran dan ukupan v  dari wangi-wangian, menyusun roti sajian di atas meja w  yang tahir, dan mengatur kandil emas dengan pelita-pelitanya x  untuk dinyalakan setiap petang, karena kamilah yang memelihara kewajiban kami terhadap TUHAN, Allah kami, tetapi kamulah yang meninggalkan-Nya. 13:12 Lihatlah, pada pihak kami Allah yang memimpin, sedang imam-imam-Nya siap meniup tanda serangan terhadap kamu y  dengan nafiri isyarat-isyarat. Hai orang Israel, jangan kamu berperang melawan TUHAN, z  Allah nenek moyangmu, karena kamu tidak akan beruntung! a " 13:13 Tetapi Yerobeam mengirim suatu pasukan penghadang yang harus membuat gerakan keliling supaya sampai di belakang mereka, sehingga induk pasukannya berada di depan Yehuda dan pasukan-pasukan penghadang b  di belakang mereka. 13:14 Ketika Yehuda menoleh ke belakang, lihatlah, mereka harus menghadapi pertempuran dari depan dan dari belakang. Mereka berteriak c  kepada TUHAN, sedang para imam meniup nafiri, 13:15 dan orang-orang Yehuda memekikkan pekik perang. Pada saat orang-orang Yehuda itu memekikkan pekik perang, Allah memukul kalah Yerobeam dan segenap orang Israel d  oleh Abia dan Yehuda. 13:16 Orang Israel lari dari depan Yehuda, tetapi Allah menyerahkan e  mereka ke dalam tangan Yehuda. 13:17 Abia dengan laskarnya mendatangkan kekalahan yang besar kepada mereka. Dari orang Israel mati terbunuh lima ratus ribu orang pilihan. 13:18 Demikianlah orang Israel ditundukkan pada waktu itu, sedang orang Yehuda menjadi kokoh, karena mereka mengandalkan f  diri kepada TUHAN, Allah nenek moyang mereka. 13:19 Abia mengejar Yerobeam dan merebut dari padanya beberapa kota, yakni Betel dengan segala anak kotanya, Yesana dengan segala anak kotanya dan Efron dengan segala anak kotanya. 13:20 Tak pernah lagi Yerobeam mendapat kekuatan di zaman Abia. TUHAN memukul dia, sehingga ia mati. 13:21 Abia menunjukkan dirinya kuat. Ia mengambil empat belas isteri dan memperanakkan dua puluh dua anak laki-laki dan enam belas anak perempuan. 13:22 Selebihnya dari riwayat Abia, langkah-langkahnya dan titah-titahnya, tertulis dalam kitab sejarah nabi Ido. 14:1 Kemudian Abia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Maka Asa, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Pada zaman pemerintahannya negeri itu aman selama sepuluh tahun.
Raja Asa -- Kemenangan atas Zerah
14:2 Asa melakukan apa yang baik 10  dan yang benar di mata TUHAN, Allahnya. g  14:3 Ia menjauhkan mezbah-mezbah h  asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu i  berhala, dan menghancurkan tiang-tiang j  berhala. 14:4 Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari TUHAN 11 , k  Allah nenek moyang mereka, dan mematuhi hukum dan perintah. 14:5 Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan l  dan pedupaan-pedupaan m  dari segala kota di Yehuda. Dan kerajaanpun aman di bawah pemerintahannya. 14:6 Karena negeri itu aman dan tidak ada yang memeranginya di tahun-tahun itu, ia dapat membangun kota-kota benteng di Yehuda; TUHAN telah mengaruniakan keamanan n  kepadanya. 14:7 Katanya kepada orang Yehuda: "Marilah kita memperkuat kota-kota ini dan mengelilinginya dengan tembok beserta menara-menaranya, pintu-pintunya dan palang-palangnya. Negeri ini masih dalam tangan kita, karena kita mencari TUHAN Allah kita dan Ia mencari kita serta mengaruniakan keamanan o  kepada kita di segala penjuru." Maka mereka melaksanakan pembangunan itu dengan berhasil. 14:8 Pasukan-pasukan Asa yang dari Yehuda jumlahnya tiga ratus ribu p  orang yang membawa perisai besar dan tombak, dan yang dari Benyamin jumlahnya dua ratus delapan puluh ribu orang yang membawa perisai kecil, sebagai pemanah. Mereka semua pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. 14:9 Zerah, orang Etiopia q  itu, maju berperang melawan mereka dengan tentara sebanyak sejuta orang dan tiga ratus kereta. Ia sampai ke Maresa. r  14:10 Lalu Asa maju menghadapinya. Mereka mengatur barisan perangnya di lembah Zefata dekat Maresa. 14:11 Kemudian Asa berseru s  kepada TUHAN, Allahnya: "Ya TUHAN, selain dari pada Engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami t  ya TUHAN, Allah kami, karena kepada-Mulah kami bersandar u  dan dengan nama-Mu v  kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya TUHAN, Engkau Allah kami, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan w  untuk melawan Engkau!" 14:12 Dan TUHAN memukul kalah x  orang-orang Etiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Orang-orang Etiopia itu lari, 14:13 lalu dikejar oleh Asa dan laskarnya sampai ke Gerar. y  Dari orang-orang Etiopia itu amat banyak yang tewas, sehingga tidak ada yang tinggal hidup, karena mereka hancur z  di hadapan TUHAN dan tentaranya. Orang-orang Yehuda memperoleh jarahan a  yang sangat besar. 14:14 Mereka mengalahkan semua kota di sekeliling Gerar, karena ketakutan b  yang dari TUHAN menimpa penduduknya. Mereka menjarahi semua kota itu, karena jarahan yang besar terdapat di situ. 14:15 Tenda-tenda pemilik ternakpun direbut mereka, dan banyak kambing domba dan unta diangkutnya sebagai jarahan, lalu mereka kembali ke Yerusalem.
Pembaharuan oleh Asa
15:1 Azarya bin Oded dihinggapi c  Roh Allah. 15:2 Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya: "Dengarlah kepadaku, Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin! TUHAN beserta dengan kamu d  bilamana kamu beserta dengan Dia. e  Bilamana kamu mencari-Nya 12 , f  Ia berkenan ditemui olehmu, tetapi bilamana kamu meninggalkan-Nya, kamu akan ditinggalkan-Nya. g  15:3 Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran h  dari pada imam dan tanpa hukum. i  15:4 Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada TUHAN, Allah orang Israel. Mereka mencari-Nya, j  dan Ia berkenan ditemui oleh mereka. 15:5 Pada zaman itu tidak dapat orang pergi k  dan pulang dengan selamat, karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. 15:6 Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, l  karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. 15:7 Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, m  jangan lemah semangatmu, karena ada upah n  bagi usahamu!" 15:8 Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh nabi Azarya bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa o  kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbutnya p  di pegunungan Efraim. Ia membaharui mezbah q  TUHAN yang ada di depan balai Bait Suci TUHAN. 15:9 Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manasye dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Sebab dari Israel banyak r  yang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa TUHAN, Allahnya, beserta dengan dia. 15:10 Mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga s  tahun kelima belas dari pemerintahan Asa. 15:11 Pada hari itu mereka mempersembahkan kepada TUHAN tujuh ratus lembu sapi dan tujuh ribu kambing domba dari jarahan t  yang mereka bawa pulang. 15:12 Mereka mengadakan perjanjian u  untuk mencari TUHAN, v  Allah nenek moyang mereka, dengan segenap hati dan jiwa. 15:13 Setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan, yang tidak mencari TUHAN, Allah Israel, harus dihukum mati. w  15:14 Mereka bersumpah setia kepada TUHAN dengan suara yang nyaring, dengan sorak-sorai dan dengan tiupan nafiri dan sangkakala. 15:15 Seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu, karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari TUHAN. x  TUHAN berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan y  kepada mereka di segala penjuru. 15:16 Bahkan raja Asa memecat Maakha, z  neneknya, dari pangkat ibu a  suri, karena neneknya itu membuat patung Asyera b  yang keji. Asa merobohkan patung yang keji itu, menumbuknya sampai halus dan membakarnya di lembah Kidron. c  15:17 Sekalipun bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan dari Israel, namun hati Asa tulus ikhlas sepanjang umurnya 13 . 15:18 Ia membawa persembahan-persembahan kudus d  ayahnya dan persembahan-persembahan kudusnya sendiri ke rumah Allah, yakni emas dan perak serta barang-barang lain. 15:19 Tidak ada perang sampai pada tahun ketiga puluh lima pemerintahan Asa.
Perjanjian Asa dengan Aram
16:1 Pada tahun ketiga puluh enam pemerintahan Asa majulah Baesa, e  raja Israel, hendak berperang melawan Yehuda. Ia memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa, raja Yehuda. 16:2 Lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah TUHAN dan dari perbendaharaan rumah raja dan mengirimnya kepada Benhadad, raja Aram yang diam di Damsyik f  dengan pesan: 16:3 "Ada perjanjian g  antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Ini kukirim emas dan perak kepadamu. Marilah, batalkanlah perjanjianmu dengan Baesa, raja Israel, supaya ia undur dari padaku." 16:4 Lalu Benhadad mendengarkan permintaan raja Asa; ia menyuruh panglima-panglimanya menyerang kota-kota Israel. Dan mereka memukul kalah Iyon, Dan, Abel-Maim dan segala tempat perbekalan kota-kota di Naftali. h  16:5 Segera sesudah Baesa mendengar hal itu, ia berhenti memperkuat Rama; ia menghentikan usahanya itu. 16:6 Tetapi raja Asa mengerahkan segenap orang Yehuda, yang harus mengangkat batu dan kayu yang dipergunakan Baesa untuk memperkuat Rama itu. Ia mempergunakannya untuk memperkuat Geba dan Mizpa. i  16:7 Pada waktu itu datanglah Hanani, j  pelihat itu, kepada Asa, raja Yehuda, katanya kepadanya: "Karena engkau bersandar k  kepada raja Aram dan tidak bersandar kepada TUHAN 14  Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara raja Aram dari tanganmu. 16:8 Bukankah tentara orang Etiopia l  dan Libia besar jumlahnya, kereta dan orang berkudanya sangat banyak? m  Namun TUHAN telah menyerahkan n  mereka ke dalam tanganmu, karena engkau bersandar kepada-Nya. 16:9 Karena mata o  TUHAN menjelajah seluruh bumi 15  untuk melimpahkan kekuatan-Nya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia 16 . Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh, p  oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. q " 16:10 Maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu, sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara, r  sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. 16:11 Sesungguhnya riwayat Asa dari awal sampai akhir tertulis dalam kitab raja-raja Yehuda dan Israel. 16:12 Pada tahun ketiga puluh sembilan pemerintahannya Asa menderita s  sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu ia tidak mencari t  pertolongan TUHAN, u  tetapi pertolongan tabib-tabib. 16:13 Kemudian Asa mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya. Ia mati pada tahun keempat puluh satu pemerintahannya, 16:14 dan dikuburkan di kuburan yang telah digali baginya v  di kota Daud. Mereka membaringkannya di atas petiduran yang penuh dengan rempah-rempah dan segala macam rempah-rempah campuran yang dicampur menurut cara pencampur rempah-rempah, w  lalu menyalakan api x  yang sangat besar untuk menghormatinya.
Raja Yosafat -- Pengokohan kerajaan
17:1 Maka Yosafat, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Sebagai pemimpin Israel ia memperkuat y  dirinya 17:2 dengan menempatkan tentara di semua kota z  yang berkubu di Yehuda dan pasukan-pasukan pendudukan di tanah Yehuda serta di kota-kota Efraim yang direbut a  oleh Asa, ayahnya. 17:3 Dan TUHAN menyertai Yosafat, karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, b  bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal-baal, 17:4 melainkan mencari c  Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintah-Nya dan tidak berbuat seperti Israel. 17:5 Oleh sebab itu TUHAN mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan d  kepada Yosafat, sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. e  17:6 Dengan tabah hati f  ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan TUHAN. Pula ia menjauhkan dari Yehuda g  segala bukit pengorbanan h  dan tiang i  berhala. 17:7 Pada tahun ketiga pemerintahannya ia mengutus beberapa pembesarnya, yakni Benhail, Obaja, Zakharia, Netaneel dan Mikha untuk mengajar j  di kota-kota Yehuda. 17:8 Bersama-sama mereka turut juga beberapa orang Lewi, k  yakni Semaya, Netanya, Zebaja, Asael, Semiramot, Yonatan, Adonia, Tobia dan Tob-Adonia disertai imam-imam Elisama dan Yoram. 17:9 Mereka memberikan pelajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat l  TUHAN 17 . Mereka mengelilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar rakyat. 17:10 Ketakutan m  yang dari TUHAN menimpa semua kerajaan di negeri-negeri sekeliling Yehuda, sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yosafat. 17:11 Dari antara orang-orang Filistin ada yang membawa kepada Yosafat persembahan, dan perak sebagai upeti. Juga orang-orang Arab n  membawa kepadanya kambing domba, o  domba jantan tujuh ribu tujuh ratus ekor dan kambing jantan tujuh ribu tujuh ratus ekor. 17:12 Yosafat makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat. Di Yehuda ia membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan. 17:13 Banyak perbekalannya di kota-kota Yehuda. Orang-orang perangnya ada di Yerusalem, semuanya pahlawan yang gagah perkasa. 17:14 Inilah daftar p  kesatuan mereka menurut puak-puak mereka; panglima-panglima dari Yehuda ialah panglima Adna dengan tiga ratus ribu pahlawan yang gagah perkasa; 17:15 di samping dia panglima Yohanan dengan dua ratus delapan puluh ribu orang; 17:16 dan di samping dia Amasia bin Zikhri, yang dengan sukarela telah menyerahkan q  dirinya kepada TUHAN, dengan dua ratus ribu pahlawan yang gagah perkasa. 17:17 Dan dari Benyamin r  ialah Elyada, seorang pahlawan yang gagah perkasa, dengan dua ratus ribu orang yang bersenjatakan busur dan perisai. 17:18 Di samping dia Yozabad, dengan seratus delapan puluh ribu orang yang bersenjata untuk berperang. 17:19 Mereka itulah yang bertugas pada raja, selain dari pada mereka yang ditempatkan raja di kota-kota s  yang berkubu di seluruh Yehuda. t 
Ahab memerangi Ramot-Gilead Nabi TUHAN berhadapan dengan nabi-nabi palsu
18:1 Ketika Yosafat kaya dan sangat terhormat, u  ia menjadi besan v  Ahab. w  18:2 Beberapa tahun kemudian, pergilah ia kepada Ahab di Samaria. Ahab menyembelih banyak kambing domba dan lembu sapi untuk dia dan rombongannya, dan mengajaknya untuk menyerang Ramot-Gilead. 18:3 Berkatalah Ahab, raja Israel, kepada Yosafat, raja Yehuda: "Maukah engkau pergi ke Ramot-Gilead bersama-sama aku?" Jawabnya kepadanya: "Kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatmu dan rakyatku, aku akan bersama-sama engkau di dalam perang." 18:4 Tetapi Yosafat berkata kepada raja Israel: "Baiklah tanyakan dahulu firman TUHAN." 18:5 Lalu raja Israel mengumpulkan para nabi, empat ratus orang banyaknya, kemudian bertanyalah ia kepada mereka: "Apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot-Gilead atau aku membatalkannya?" Jawab mereka: "Majulah! Allah akan menyerahkannya ke dalam tangan raja." 18:6 Tetapi Yosafat bertanya: "Tidak adakah lagi di sini seorang nabi TUHAN, supaya dengan perantaraannya kita dapat meminta petunjuk?" 18:7 Jawab raja Israel kepada Yosafat: "Masih ada seorang lagi yang dengan perantaraannya dapat diminta petunjuk TUHAN. Tetapi aku membenci dia, sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan selalu malapetaka. Orang itu ialah Mikha bin Yimla." Kata Yosafat: "Janganlah raja berkata demikian." 18:8 Kemudian raja Israel memanggil seorang pegawai istana, katanya: "Jemputlah Mikha bin Yimla dengan segera!" 18:9 Sementara raja Israel dan Yosafat, raja Yehuda, duduk masing-masing di atas takhtanya dengan pakaian kebesaran, di suatu tempat pengirikan di depan pintu gerbang Samaria, sedang semua nabi itu bernubuat di depan mereka, 18:10 maka Zedekia bin Kenaana membuat tanduk-tanduk besi, lalu berkata: "Beginilah firman TUHAN: Dengan ini engkau akan menanduk Aram sampai engkau menghabiskan mereka." 18:11 Juga semua nabi itu bernubuat demikian, katanya: "Majulah ke Ramot-Gilead, x  dan engkau akan beruntung; TUHAN akan menyerahkannya ke dalam tangan raja." 18:12 Suruhan yang pergi memanggil Mikha itu berkata kepadanya: "Ketahuilah, nabi-nabi itu sudah sepakat meramalkan yang baik bagi raja, hendaklah engkau juga berbicara seperti salah seorang dari pada mereka dan meramalkan yang baik." 18:13 Tetapi Mikha menjawab: "Demi TUHAN yang hidup, sesungguhnya, apa yang akan difirmankan y  Allahku, itulah yang akan kukatakan." 18:14 Setelah ia sampai kepada raja, bertanyalah raja kepadanya: "Mikha, apakah kami boleh pergi berperang 18  melawan Ramot-Gilead atau aku membatalkannya?" Jawabnya: "Majulah dan kamu akan beruntung, sebab mereka akan diserahkan ke dalam tanganmu!" 18:15 Tetapi raja berkata kepadanya: "Sampai berapa kali aku menyuruh engkau bersumpah, supaya engkau mengatakan kepadaku tidak lain dari kebenaran?" 18:16 Lalu jawabnya: "Telah kulihat seluruh Israel z  bercerai-berai di gunung-gunung seperti kambing domba yang tidak mempunyai gembala, a  sebab itu TUHAN berfirman: Mereka ini tidak punya tuan; baiklah masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat." 18:17 Kemudian raja Israel berkata kepada Yosafat: "Bukankah telah kukatakan kepadamu: Tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan hanya malapetaka?" 18:18 Kata Mikha: "Sebab itu dengarkanlah firman TUHAN. Aku telah melihat TUHAN sedang duduk di atas takhta-Nya b  dan segenap tentara sorga berdiri di sebelah kanan-Nya dan di sebelah kiri-Nya. 18:19 Dan TUHAN berfirman: Siapakah yang akan membujuk Ahab, raja Israel, untuk maju berperang, supaya ia tewas di Ramot-Gilead? Maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. 18:20 Kemudian tampillah suatu roh, lalu berdiri di hadapan TUHAN. Ia berkata: Aku ini akan membujuknya. TUHAN bertanya kepadanya: Dengan apa? 18:21 Jawabnya: Aku akan keluar dan menjadi roh c  dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman: Biarlah engkau membujuknya, dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian! 18:22 Karena itu, sesungguhnya TUHAN telah menaruh roh dusta 19  ke dalam mulut nabi-nabimu d  ini, sebab TUHAN telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu." 18:23 Sesudah itu tampillah Zedekia bin Kenaana; ditamparnyalah e  pipi Mikha serta berkata: "Bagaimana mungkin Roh TUHAN pindah dari padaku untuk berbicara kepadamu?" 18:24 Tetapi Mikha menjawab: "Sesungguhnya engkau akan melihatnya pada hari engkau lari dari satu kamar ke kamar yang lain untuk menyembunyikan diri." 18:25 Berkatalah raja Israel: "Tangkaplah Mikha, bawa dia kembali kepada Amon, penguasa kota, dan kepada Yoas, anak raja, 18:26 dan katakan: Beginilah titah raja: Masukkan orang ini dalam penjara f  dan beri dia makan roti dan minum air serba sedikit sampai aku pulang dengan selamat." 18:27 Tetapi jawab Mikha: "Jika benar-benar engkau pulang dengan selamat, tentulah TUHAN tidak berfirman dengan perantaraanku!" Lalu disambungnya: "Dengarlah, hai bangsa-bangsa sekalian!" 18:28 Sesudah itu majulah raja Israel dengan Yosafat, raja Yehuda, ke Ramot-Gilead. 18:29 Raja Israel berkata kepada Yosafat: "Aku akan menyamar dan masuk pertempuran, tetapi engkau, pakailah pakaian kebesaranmu." Lalu menyamarlah g  raja Israel, kemudian mereka masuk ke pertempuran. 18:30 Adapun raja negeri Aram telah memberi perintah kepada para panglima pasukan keretanya demikian: "Janganlah kamu berperang melawan sembarang orang, melainkan melawan raja Israel saja." 18:31 Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat Yosafat, mereka berkata: "Itu raja Israel!" Lalu mereka mengepung dia, untuk menyerang dia, tetapi Yosafat berteriak h  dan TUHAN menolongnya. Allah membujuk mereka pergi dari padanya. 18:32 Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat, bahwa dia bukanlah raja Israel, maka undurlah mereka dari padanya. 18:33 Tetapi seseorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan saja, dan mengenai raja Israel di antara sambungan baju zirahnya. Kemudian ia berkata kepada pengemudi keretanya: "Putar! Bawa aku keluar dari pertempuran, sebab aku sudah luka." 18:34 Tetapi pertempuran itu bertambah seru pada hari itu, dan raja Israel tetap berdiri di dalam kereta berhadapan dengan orang Aram itu sampai petang. Ia mati i  ketika matahari terbenam.
Pelihat Yehu menegor raja Yosafat
19:1 Yosafat, raja Yehuda, pulang dengan selamat ke istananya di Yerusalem. 19:2 Ketika itu Yehu j  bin Hanani, pelihat itu, pergi menemuinya dan berkata kepada raja Yosafat: "Sewajarnyakah engkau menolong orang fasik 20  k  dan bersahabat dengan mereka yang membenci TUHAN? l  Karena hal itu TUHAN murka m  terhadap engkau. 19:3 Namun masih terdapat hal-hal yang baik n  padamu, karena engkau menghapuskan tiang-tiang o  berhala dari negeri ini dan mencari Allah p  dengan tekun."
Yosafat mengangkat hakim-hakim
19:4 Yosafat diam di Yerusalem. Ia mengadakan kunjungan pula ke daerah-daerah, dari Bersyeba sampai ke pegunungan Efraim, sambil menyuruh rakyat berbalik kepada TUHAN, Allah nenek moyang mereka. 19:5 Ia mengangkat juga hakim-hakim q  di seluruh negeri, yakni di semua kota yang berkubu di Yehuda, di tiap-tiap kota. 19:6 Berpesanlah ia kepada hakim-hakim itu: "Pertimbangkanlah apa yang kamu buat, r  karena bukanlah untuk manusia kamu memutuskan hukum, s  melainkan untuk TUHAN, yang ada beserta kamu, bila kamu memutuskan hukum. 19:7 Sebab itu, kiranya kamu diliputi oleh rasa takut kepada TUHAN. Bertindaklah dengan seksama, karena berlaku curang, t  memihak u  ataupun menerima suap tidak ada pada TUHAN, Allah kita." 19:8 Juga di Yerusalem Yosafat mengangkat beberapa orang dari antara orang Lewi, v  dari antara para imam w  dan dari antara para kepala puak Israel untuk memberi keputusan x  dalam hal hukum TUHAN dan dalam hal perselisihan. Mereka berkedudukan di Yerusalem. 19:9 Ia memerintahkan mereka: "Kamu harus bertindak dengan takut akan TUHAN, dengan setia dan dengan tulus hati, demikian: 19:10 Dalam setiap perkara, yang disampaikan kepada kamu oleh rekan-rekanmu yang tinggal di kota-kota, yakni perkara-perkara mengenai penumpahan darah atau mengenai hukum, perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan hendaklah kamu memperingatkan mereka, supaya mereka jangan bersalah terhadap TUHAN, y  sehingga murka-Nya menimpa kamu dan rekan-rekanmu. Hendaklah kamu berbuat demikian, dan kamu tidak akan bersalah. 19:11 Dengan ini imam kepala Amarya diangkat sebagai ketuamu dalam segala perkara ketuhanan dan Zebaja bin Ismael, pemuka kaum Yehuda, dalam segala perkara kerajaan, sedang orang Lewi akan melayani kamu sebagai pengatur. Bertindaklah dengan tegas! z  Kiranya TUHAN menyertai orang yang tulus ikhlas."
Kemenangan atas Moab dan Amon Akhir pemerintahan Yosafat
20:1 Setelah itu bani Moab a  dan bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. b  20:2 Datanglah orang memberitahukan Yosafat: "Suatu laskar c  yang besar datang dari seberang Laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon-Tamar, d " yakni En-Gedi. e  20:3 Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan 21  untuk mencari TUHAN. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa 22 . f  20:4 Dan Yehuda berkumpul g  untuk meminta pertolongan dari pada TUHAN. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari TUHAN. 20:5 Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah TUHAN, di muka pelataran yang baru 20:6 dan berkata: "Ya TUHAN, Allah nenek moyang h  kami 23 , bukankah Engkau Allah di dalam sorga? i  Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan j  bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. k  20:7 Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah l  ini dari depan umat-Mu Israel, dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabat-Mu m  itu, untuk selama-lamanya? 20:8 Lalu mereka mendiami tanah itu, dan mendirikan bagi-Mu tempat kudus n  untuk nama-Mu. Kata mereka: 20:9 Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, o  kami akan berdiri di muka rumah ini, di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepada-Mu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. 20:10 Sekarang, lihatlah, bani Amon dan Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir ini! Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, p  Engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. 20:11 Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik q  yang telah Engkau wariskan kepada kami. 20:12 Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? r  Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepada-Mu. s " 20:13 Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan TUHAN, juga segenap keluarga mereka dengan isteri dan anak-anak mereka. 20:14 Lalu Yahaziel bin Zakharia bin Benaya bin Matanya, t  seorang Lewi dari bani Asaf, dihinggapi Roh u  TUHAN di tengah-tengah jemaah, 20:15 dan berseru: "Camkanlah, hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku raja Yosafat, beginilah firman TUHAN kepadamu: Janganlah kamu takut dan terkejut v  karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang w  melainkan Allah 24 . 20:16 Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Zis, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. 20:17 Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu, dan lihatlah x  bagaimana TUHAN memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka, TUHAN akan menyertai kamu." 20:18 Lalu berlututlah Yosafat y  dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalempun sujud di hadapan TUHAN dan menyembah kepada-Nya. 20:19 Kemudian orang Lewi dari bani Kehat dan bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi TUHAN, Allah Israel, dengan suara yang sangat nyaring. 20:20 Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat, dan berkata: "Dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem! Percayalah z  kepada TUHAN, Allahmu, dan kamu akan tetap teguh! Percayalah kepada nabi-nabi-Nya, dan kamu akan berhasil! a " 20:21 Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk TUHAN dan memuji TUHAN dalam pakaian kudus b  yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata, sambil berkata: "Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi TUHAN, bahwasanya untuk selama-lamanya c  kasih setia-Nya!" 20:22 Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan d  terhadap bani Amon dan Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir, yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. 20:23 Lalu bani Amon e  dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir f  hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling g  bunuh-membunuh. 20:24 Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. 20:25 Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak dari pada yang dapat dibawa. Tiga hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu, karena begitu banyaknya. 20:26 Pada hari keempat mereka berkumpul di Lembah Pujian. Di sanalah mereka memuji TUHAN, dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu Lembah Pujian hingga sekarang. 20:27 Lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita, karena TUHAN telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka. 20:28 Mereka masuk ke Yerusalem dengan gambus dan kecapi dan nafiri, lalu menuju rumah TUHAN. 20:29 Ketakutan h  yang dari Allah menghinggapi semua kerajaan negeri-negeri lain, ketika mereka mendengar, bahwa TUHAN yang berperang i  melawan musuh-musuh Israel. 20:30 Dan kerajaan Yosafat amanlah, karena Allahnya mengaruniakan keamanan j  kepadanya di segala penjuru. 20:31 Yosafat memerintah atas Yehuda. Ia berumur tiga puluh lima tahun pada waktu ia menjadi raja dan dua puluh lima tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Azuba, anak Silhi. 20:32 Ia hidup mengikuti jejak Asa, ayahnya; ia tidak menyimpang dari padanya, dan melakukan apa yang benar di mata TUHAN. 20:33 Hanya bukit-bukit pengorbanan 25  k  tidak dijauhkan. Bangsa itu belum mengarahkan hatinya kepada Allah nenek moyang mereka. 20:34 Selebihnya dari riwayat Yosafat, dari awal sampai akhir, sesungguhnya semuanya itu tertulis di dalam riwayat Yehu l  bin Hanani, yang tercantum di dalam kitab raja-raja Israel. 20:35 Kemudian Yosafat, raja Yehuda, bersekutu m  dengan Ahazia, raja Israel, yang fasik n  perbuatannya. 20:36 Ia bersekutu dengan Ahazia untuk membuat kapal-kapal yang dapat berlayar ke Tarsis. Kapal-kapal itu dibuat mereka di Ezion-Geber. 20:37 Tetapi Eliezer bin Dodawa dari Maresa bernubuat terhadap Yosafat, katanya: "Karena engkau bersekutu dengan Ahazia, maka TUHAN akan merobohkan pekerjaanmu." Lalu kapal-kapal o  itu pecah, dan tak dapat berlayar ke Tarsis. 21:1 Kemudian Yosafat mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Yoram, p  anaknya, menjadi raja menggantikan dia.
Raja Yoram
21:2 Saudara-saudaranya, anak-anak Yosafat, ialah: Azarya, Yehiel, Zakharia, Azariahu, Mikhael dan Sefaca. Mereka semua anak-anak Yosafat, raja Israel. 21:3 Ayahnya memberikan kepada mereka banyak pemberian, q  berupa emas dan perak dan barang-barang berharga, juga kota-kota r  berkubu di Yehuda. Tetapi kedudukan raja diberikannya kepada Yoram, karena dialah anak sulungnya. 21:4 Sesudah Yoram memegang pemerintahan s  atas kerajaan ayahnya dan merasa dirinya kuat, ia membunuh dengan pedang semua saudaranya t  dan juga beberapa pembesar Israel. 21:5 Yoram berumur tiga puluh dua tahun pada waktu ia menjadi raja dan delapan tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. 21:6 Ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel u  seperti yang dilakukan keluarga Ahab, sebab yang menjadi isterinya adalah anak Ahab. v  Ia melakukan apa yang jahat di mata TUHAN. 21:7 Namun demikian, TUHAN tidak mau memusnahkan keluarga Daud w  oleh karena perjanjian yang diikat-Nya dengan Daud, x  sesuai dengan yang dijanjikan-Nya, bahwa Ia hendak memberikan keturunan y  kepadanya dan kepada anak-anaknya untuk selama-lamanya. 21:8 Pada zamannya memberontaklah Edom z  terhadap kekuasaan Yehuda dan mereka mengangkat seorang raja atas mereka sendiri. 21:9 Maka majulah Yoram dengan panglima-panglimanya serta seluruh keretanya; pada waktu malam bangunlah ia, lalu bersama-sama dengan para panglima pasukan kereta ia menerobos barisan orang Edom yang mengepung dia. 21:10 Demikianlah Edom memberontak kekuasaan Yehuda dan terlepas sampai sekarang ini. Lalu Libnapun a  memberontak terhadap kekuasaannya pada masa itu juga. Itu disebabkan karena ia telah meninggalkan TUHAN, Allah nenek moyangnya. 21:11 Lagipula ia membuat bukit-bukit pengorbanan di gunung-gunung Yehuda. Ia membujuk penduduk Yerusalem untuk berzinah dan ia menyesatkan Yehuda. 21:12 Lalu sampailah kepadanya sebuah surat dari nabi Elia b  yang bunyinya: "Beginilah firman TUHAN, Allah Daud, bapa c  leluhurmu: Karena engkau tidak hidup mengikuti jejak Yosafat, ayahmu, dan Asa, d  raja Yehuda, 21:13 melainkan hidup menurut kelakuan raja-raja Israel dan membujuk Yehuda dan penduduk-penduduk Yerusalem untuk berzinah, sama seperti yang dilakukan keluarga Ahab, e  dan juga karena engkau telah membunuh saudara-saudaramu, seluruh keluarga ayahmu yang lebih baik f  dari padamu, 21:14 maka TUHAN akan mendatangkan tulah besar atas rakyatmu, anak-anakmu, isteri-isterimu, dan atas semua harta milikmu. 21:15 Dan engkau sendiri akan menderita penyakit yang dahsyat, suatu penyakit g  usus, hingga selang beberapa waktu ususmu keluar oleh karena penyakit itu." 21:16 Lalu TUHAN menggerakkan hati orang Filistin dan orang Arab h  yang tinggal berdekatan dengan orang Etiopia untuk melawan Yoram. 21:17 Maka mereka maju melawan Yehuda, memasukinya dan mengangkut segala harta milik yang terdapat di dalam istana raja sebagai jarahan, juga anak-anak dan isteri-isterinya, sehingga tidak ada seorang anak yang tinggal padanya kecuali Yoahas, anaknya yang bungsu. i  21:18 Sesudah semuanya ini TUHAN menulahinya dengan penyakit usus yang tidak dapat sembuh. 21:19 Beberapa waktu berselang, kira-kira sesudah lewat dua tahun, keluarlah ususnya karena penyakitnya itu, lalu ia mati dengan penderitaan yang hebat. Rakyatnya tidak menyalakan api baginya j  seperti yang diperbuat mereka bagi nenek moyangnya. 21:20 Ia berumur tiga puluh dua tahun pada waktu ia menjadi raja dan delapan tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia meninggal dengan tidak dicintai orang. Ia dikuburkan k  di kota Daud, tetapi tidak di dalam pekuburan raja-raja.
Raja Ahazia
22:1 Lalu penduduk l  Yerusalem m  mengangkat Ahazia, anaknya yang bungsu, menjadi raja menggantikan dia, karena semua anaknya yang lebih tua umurnya telah dibunuh oleh gerombolan n  yang datang ke tempat perkemahan bersama-sama orang-orang Arab. Dengan demikian Ahazia, anak Yoram raja Yehuda, menjadi raja. 22:2 Ahazia berumur empat puluh dua tahun pada waktu ia menjadi raja dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalya, cucu Omri. 22:3 Iapun hidup o  menurut kelakuan keluarga Ahab, p  karena ibunya menasihatinya untuk melakukan yang jahat. 22:4 Ia melakukan apa yang jahat di mata TUHAN sama seperti keluarga Ahab, sebab sesudah ayahnya mati mereka menjadi penasihat-penasihatnya yang mencelakakannya. 22:5 Atas nasihat mereka pula ia pergi bersama-sama Yoram bin Ahab, raja Israel, untuk berperang melawan Hazael, raja Aram, di Ramot-Gilead. q  Tetapi orang-orang Aram melukai Yoram. 22:6 Kemudian pulanglah ia ke Yizreel untuk diobati oleh karena luka-luka yang didapatnya di Rama pada waktu ia berperang melawan Hazael, r  raja Aram. Dan Ahazia, anak Yoram raja Yehuda, pergi menjenguk Yoram bin Ahab di Yizreel, karena dia sakit.
Ahazia dibunuh Yehu
22:7 Telah ditentukan Allah, bahwa Ahazia s  akan menemui ajalnya pada waktu ia mengunjungi Yoram; maka ketika Ahazia datang, pergilah ia bersama-sama Yoram mendapatkan Yehu, cucu Nimsi, yang telah diurapi TUHAN 26 , supaya dialah yang melenyapkan keluarga Ahab. 22:8 Sementara Yehu melakukan penghukuman atas keluarga Ahab, t  ia menjumpai pembesar-pembesar Yehuda dan anak-anak saudara-saudara Ahazia, yang melayani Ahazia. Juga mereka dibunuhnya. 22:9 Lalu ia mencari Ahazia; Ahazia tertangkap ketika ia bersembunyi u  di Samaria. Ia dibawa kepada Yehu, lalu dibunuh, tetapi dikuburkan juga, karena kata orang: "Dia ini cucu Yosafat, yang mencari v  TUHAN dengan segenap hatinya." Dari keluarga Ahazia tidak ada lagi yang sanggup memerintah.
Atalya dibunuh dan Yoas menjadi raja
22:10 Ketika Atalya 27 , ibu Ahazia, melihat bahwa anaknya sudah mati, maka bangkitlah ia membinasakan semua keturunan raja dari kaum Yehuda. 22:11 Tetapi Yosabat, anak perempuan raja, mengambil Yoas bin Ahazia, menculik dia dari tengah-tengah anak-anak raja yang hendak dibunuh itu, memasukkan dia dengan inang penyusunya ke dalam gudang tempat tidur. Demikianlah Yosabat, anak perempuan raja Yoram, isteri imam Yoyada, --ia adalah saudara perempuan Ahazia--menyembunyikan dia terhadap Atalya, sehingga ia tidak dibunuh Atalya. 22:12 Maka tinggallah Yoas enam tahun lamanya bersama-sama mereka dengan bersembunyi di rumah Allah, sementara Atalya memerintah negeri. 23:1 Tetapi dalam tahun ketujuh Yoyada 28  memberanikan diri dan ia mengadakan persepakatan dengan para kepala pasukan seratus, yakni: Azarya bin Yeroham, Ismael bin Yohanan, Azarya bin Obed. Maaseya bin Adaya, dan Elisafat bin Zikhri. 23:2 Mereka mengelilingi Yehuda dan mengumpulkan orang-orang Lewi w  dari semua kota di Yehuda serta kepala-kepala puak orang Israel, dan mereka semua datang ke Yerusalem. 23:3 Lalu seluruh jemaah itu mengikat perjanjian x  dengan raja di rumah Allah. Kata Yoyada kepada mereka: "Lihatlah, anak raja! Biarlah ia memerintah, seperti yang telah difirmankan TUHAN tentang anak-anak Daud! y  23:4 Inilah yang harus kamu lakukan: sepertiga dari kamu, yakni yang selesai bertugas pada hari Sabat, baik imam maupun orang Lewi, haruslah menjadi penunggu pintu, 23:5 sepertiga lagi haruslah berada di istana raja, dan sepertiga pula di pintu gerbang Dasar, sedang seluruh rakyat haruslah berada di pelataran rumah TUHAN. 23:6 Siapapun tidak boleh memasuki rumah TUHAN selain dari pada para imam dan orang-orang Lewi yang bertugas. Mereka boleh masuk, karena mereka kudus, tetapi seluruh rakyat haruslah mentaati z  peraturan TUHAN. 23:7 Dalam pada itu orang-orang Lewi haruslah mengelilingi raja dari segala penjuru, masing-masing dengan senjatanya di tangannya, dan siapa yang memasuki rumah itu haruslah dibunuh. Dan baiklah kamu menyertai raja setiap kali ia keluar atau masuk." 23:8 Orang-orang Lewi dan seluruh Yehuda melakukan tepat seperti yang diperintahkan a  imam Yoyada. Masing-masing mengambil orang-orangnya yang selesai bertugas pada hari Sabat bersama-sama dengan orang-orang yang masuk bertugas pada hari itu, karena imam Yoyada tidak membebaskan rombongan-rombongan b  itu. 23:9 Lalu imam Yoyada memberikan kepada para kepala pasukan seratus itu tombak-tombak, utar-utar dan perisai-perisai kepunyaan raja Daud yang ada di rumah Allah. 23:10 Ia menempatkan seluruh rakyat, masing-masing dengan lembing di tangannya, di lambung kanan sampai ke lambung kiri rumah itu, dengan mengelilingi mezbah dan rumah itu untuk melindungi raja. 23:11 Sesudah itu Yoyada dan anak-anaknya membawa anak raja itu ke luar, mengenakan jejamang kepadanya dan memberikan hukum c  Allah kepadanya. Mereka menobatkan dia menjadi raja serta mengurapinya, lalu berserulah rakyat: "Hiduplah raja!" 23:12 Ketika Atalya mendengar pekik rakyat yang berlari-lari menyambut raja dan memuji-muji dia, pergilah ia mendapatkan rakyat itu ke dalam rumah TUHAN. 23:13 Lalu dilihatnyalah raja d  berdiri dekat tiangnya e  pada jalan masuk, sedang para pemimpin dengan para pemegang nafiri ada dekat raja. Dan seluruh rakyat negeri bersukaria sambil meniup nafiri, sedang para penyanyi dengan alat-alat musik mereka, memimpin nyanyian puji-pujian. Maka Atalya mengoyakkan pakaiannya sambil berkata: "Khianat, khianat!" 23:14 Tetapi imam Yoyada menyuruh keluar para kepala pasukan seratus, yakni orang-orang yang mengepalai tentara, katanya kepada mereka: "Bawalah dia keluar dari antara barisan! Siapa yang memihak kepadanya harus dibunuh dengan pedang!" Sebab imam itu telah berkata tadinya: "Jangan kamu membunuhnya di rumah TUHAN!" 23:15 Lalu mereka menangkap perempuan itu. Pada waktu ia sampai ke jalan masuk istana raja pada pintu gerbang Kuda, f  dibunuhlah ia di situ. 23:16 Kemudian Yoyada mengikat perjanjian g  antara dia dengan segenap rakyat dan raja, bahwa mereka menjadi umat TUHAN. 23:17 Sesudah itu masuklah seluruh rakyat ke rumah Baal, lalu merobohkannya; mereka memecahkan mezbah-mezbahnya dan patung-patungnya dan membunuh h  Matan, imam Baal, di depan mezbah-mezbah itu. 23:18 Kemudian Yoyada menyerahkan pengawasan atas rumah TUHAN kepada imam-imam dan orang-orang Lewi, i  yang telah dibagi-bagi dalam rombongan oleh Daud untuk bertugas di dalam rumah j  TUHAN, yakni untuk mempersembahkan korban bakaran kepada TUHAN--seperti tertulis di dalam Taurat Musa--dengan sukaria dan dengan nyanyian menurut petunjuk Daud. 23:19 Juga ditempatkannya penunggu-penunggu k  pintu pada pintu-pintu gerbang rumah TUHAN, supaya dalam hal apapun juga jangan masuk seseorang yang najis. 23:20 Sesudah itu ia mengajak para kepala pasukan seratus, para pemuka, para pemerintah rakyat dan seluruh rakyat negeri, lalu membawa raja turun dari rumah TUHAN; mereka masuk ke istana raja melalui pintu gerbang Atas, l  lalu mendudukkan raja ke atas takhta kerajaan. 23:21 Bersukarialah seluruh rakyat negeri dan amanlah kota itu, setelah Atalya mati dibunuh dengan pedang. m 
Raja Yoas
24:1 Yoas berumur tujuh tahun pada waktu ia menjadi raja, dan empat puluh tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Zibya, dari Bersyeba. 24:2 Yoas melakukan apa yang benar di mata TUHAN n  selama hidup imam Yoyada. 24:3 Yoyada mengambil dua orang isteri bagi dia; dari mereka ia mendapat anak laki-laki dan anak perempuan. 24:4 Kemudian Yoas bermaksud untuk membaharui rumah TUHAN. 24:5 Ia mengumpulkan para imam dan orang Lewi dan berkata kepada mereka: "Pergilah kamu ke kota-kota Yehuda dan kumpulkanlah uang o  dari seluruh orang Israel p  untuk memperbaiki rumah Allahmu setiap tahun. Lakukanlah hal itu dengan segera!" Tetapi orang Lewi q  itu tidak melakukannya dengan segera. 24:6 Lalu raja memanggil imam kepala Yoyada dan bertanya kepadanya: "Mengapa engkau tidak menuntut kepada orang-orang Lewi untuk membawa dari Yehuda dan dari Yerusalem pajak yang dikenakan Musa, hamba Allah itu, kepada jemaah Israel untuk Kemah r  tempat hukum Allah? 24:7 Sebab anak-anak Atalya, perempuan fasik itu, telah membongkar rumah Allah, bahkan memakai barang-barang kudus rumah TUHAN untuk para Baal." 24:8 Sesudah itu raja memerintahkan supaya dibuat sebuah peti dan ditempatkan di depan pintu gerbang rumah TUHAN, 24:9 lalu menyuruh mengumumkan di Yehuda dan di Yerusalem, bahwa orang harus membawa bagi TUHAN pajak yang dikenakan Musa, hamba Allah itu, kepada orang Israel di padang gurun. 24:10 Maka bersukacitalah s  semua pemimpin dan seluruh rakyat; mereka datang membawa pajaknya dan memasukkannya ke dalam peti itu sampai penuh. 24:11 Setiap kali peti itu dibawa masuk untuk diperiksa oleh orang-orang Lewi atas nama raja, dan apabila mereka melihat bahwa sudah banyak uang di dalamnya, maka datanglah panitera raja dan kuasa usaha imam kepala mengeluarkan isi peti itu; kemudian mereka mengangkat peti itu, lalu menaruhnya pula di tempatnya. Demikianlah mereka lakukan setiap kali, dan banyaklah uang yang dikumpulkan. 24:12 Raja dan Yoyada menyerahkan uang itu kepada mereka yang memanduri pekerjaan pada rumah TUHAN. Mereka ini mengupah t  tukang-tukang pahat dan tukang-tukang kayu untuk membaharui rumah TUHAN; juga tukang-tukang besi dan tembaga untuk memperbaiki rumah TUHAN. 24:13 Setelah itu mulailah tukang-tukang itu bekerja; pekerjaan perbaikan maju di bawah tangan mereka. Mereka membangun kembali rumah Allah menurut keadaannya semula dan mengokohkannya. 24:14 Setelah mereka selesai, mereka membawa uang yang kelebihan kepada raja dan Yoyada. Uang itu dipakai untuk membuat perkakas-perkakas rumah TUHAN, yakni: perkakas-perkakas untuk penyelenggaraan kebaktian, perkakas-perkakas untuk korban bakaran, juga cawan-cawan dan perkakas-perkakas emas dan perak. Sepanjang umur Yoyada korban bakaran tetap dipersembahkan 29  dalam rumah TUHAN. 24:15 Yoyada menjadi tua, dan lanjut umur, lalu matilah ia. Seratus tiga puluh tahun umurnya ketika ia mati. 24:16 Ia dikuburkan di kota Daud di samping raja-raja, karena perbuatan-perbuatannya yang baik di Israel terhadap Allah dan rumah-Nya. 24:17 Sesudah Yoyada mati 30 , pemimpin-pemimpin Yehuda datang menyembah kepada raja. Sejak itu raja mendengarkan mereka. 24:18 Mereka meninggalkan u  rumah TUHAN, Allah nenek moyang mereka, lalu beribadah kepada tiang-tiang berhala dan patung-patung berhala. v  Oleh karena kesalahan itu Yehuda dan Yerusalem tertimpa murka. w  24:19 Namun TUHAN mengutus nabi-nabi kepada mereka, supaya mereka berbalik kepada-Nya. Nabi-nabi itu sungguh-sungguh memperingatkan mereka, tetapi mereka tidak mau mendengarkannya 31 . x  24:20 Lalu Roh y  Allah menguasai Zakharia 32 , z  anak imam Yoyada. Ia tampil di depan rakyat, dan berkata kepada mereka: "Beginilah firman Allah: Mengapa kamu melanggar perintah-perintah TUHAN, sehingga kamu tidak beruntung? a  Oleh karena kamu meninggalkan TUHAN, Iapun meninggalkan b  kamu!" 24:21 Tetapi mereka mengadakan persepakatan terhadap dia, dan atas perintah raja mereka melontari c  d  dia dengan batu 33  di pelataran rumah e  TUHAN. 24:22 Raja Yoas tidak mengingat kesetiaan yang ditunjukkan Yoyada, ayah Zakharia itu, terhadap dirinya. Ia membunuh anak Yoyada itu, yang pada saat kematiannya berseru: "Semoga TUHAN melihatnya dan menuntut balas! f " 24:23 Pada pergantian tahun tentara Aram maju menyerang Yoas dan masuk ke Yehuda dan Yerusalem. Dari bangsa itu semua pemimpin g  habis dibunuh mereka dan segala jarahan dikirim mereka kepada raja negeri Damsyik. 24:24 Walaupun tentara Aram itu datang dengan sedikit orang, h  namun TUHAN menyerahkan tentara i  yang sangat besar kepada mereka, karena orang Yehuda telah meninggalkan TUHAN, Allah nenek moyang mereka. Demikianlah orang Aram melakukan penghukuman kepada Yoas. 24:25 Ketika mereka pergi dari padanya, --mereka meninggalkannya dengan luka-luka berat--pegawai-pegawainya mengadakan persepakatan terhadap dia karena darah anak imam Yoyada itu, lalu membunuhnya di atas tempat tidurnya. Ia mati dan dikuburkan j  di kota Daud, tetapi tidak di pekuburan raja-raja. 24:26 Mereka yang mengadakan persepakatan terhadap dia ialah: Zabad, anak Simeat perempuan Amon, dan Yozabad, anak Simrit k  perempuan Moab. l  24:27 Tentang anak-anaknya dan ucapan-ucapan ilahi yang banyak terhadap dia, serta tentang perbaikan rumah Allah, semua itu tertulis dalam tafsiran kitab raja-raja. Maka Amazia, anaknya, menjadi raja menggantikan dia.
Raja Amazia
25:1 Amazia berumur dua puluh lima tahun pada waktu ia menjadi raja dan dua puluh sembilan tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem; nama ibunya ialah Yoadan, dari Yerusalem. 25:2 Ia melakukan apa yang benar di mata TUHAN, hanya tidak dengan segenap hati 34 . m  25:3 Segera sesudah kuasa kerajaan itu kokoh di tangannya, dibunuhnyalah pegawai-pegawainya yang telah membunuh raja, yaitu ayahnya. 25:4 Tetapi anak-anak mereka tidak dihukum mati olehnya, melainkan ia bertindak sesuai dengan apa yang tertulis dalam Taurat, yakni kitab Musa, n  di mana TUHAN telah memberi perintah: "Janganlah ayah mati karena anaknya, janganlah juga anak mati karena ayahnya, melainkan setiap orang harus mati karena dosanya o  sendiri." 25:5 Lalu Amazia mengumpulkan orang Yehuda dan menyuruh mereka, yakni seluruh orang Yehuda dan Benyamin, berdiri menurut puak-puaknya di bawah kepala-kepala pasukan seribu dan kepala-kepala pasukan seratus. Ketika ia menghitung p  mereka yang berumur dua puluh tahun q  ke atas, didapatinya tiga ratus ribu teruna yang sanggup keluar berperang r  dengan tombak dan perisai. 25:6 Selain itu ia menyewa seratus ribu pahlawan yang gagah perkasa dari Israel dengan bayaran seratus talenta perak. 25:7 Tetapi seorang abdi Allah datang kepadanya dan berkata: "Ya raja, janganlah tentara Israel s  dibiarkan bergabung 35  kepada tuanku, karena TUHAN tidak menyertai Israel, yakni semua bani Efraim ini. 25:8 Dan jikalau mereka bergabung juga, bagaimanapun juga perbuatan dan kekuatanmu di dalam perang, Allah akan menggelincirkan engkau di depan musuh, sebab Allah mempunyai kuasa untuk menolong dan menggelincirkan! t " 25:9 Lalu kata Amazia kepada abdi Allah itu: "Bagaimana dengan seratus talenta yang telah kuberikan kepada pasukan-pasukan Israel itu?" Jawab abdi Allah itu: "TUHAN dapat memberikan lebih dari pada itu u  kepadamu!" 25:10 Kemudian Amazia memisahkan pasukan yang datang bergabung kepadanya dari Efraim, supaya mereka kembali ke tempat tinggalnya. Maka sangat marahlah mereka terhadap Yehuda. Mereka kembali ke tempat tinggalnya dengan marah yang menyala-nyala. v  25:11 Amazia mendapat keberanian lalu memimpin rakyatnya ke Lembah Asin dan memukul kalah sepuluh ribu orang dari bani Seir. 25:12 Selain itu sepuluh ribu orang ditawan hidup-hidup oleh bani Yehuda dan dibawa ke suatu puncak bukit batu, lalu mereka dicampakkan dari puncak bukit batu itu, sehingga hancurlah w  mereka semua. 25:13 Tetapi orang-orang dari pasukan yang dipulangkan Amazia, dan yang tidak diperbolehkan ikut berperang dengan dia, menyerbu kota-kota di Yehuda dari jurusan Samaria sampai ke Bet-Horon, dan menewaskan tiga ribu orang penduduknya dan merampas banyak jarahan. 25:14 Ketika Amazia kembali, setelah mengalahkan orang-orang Edom itu, ia mendirikan para allah bani Seir, yang dibawanya pulang, sebagai allahnya. x  Ia sujud menyembah kepada allah-allah itu dan membakar korban untuk mereka. 25:15 Maka bangkitlah murka TUHAN terhadap Amazia; Ia menyuruh seorang nabi kepadanya yang berkata: "Mengapa engkau mencari allah sesuatu bangsa yang tidak dapat melepaskan y  bangsanya sendiri dari tanganmu?" 25:16 Waktu nabi sedang berbicara, berkatalah Amazia kepadanya: "Apakah kami telah mengangkat engkau menjadi penasihat raja? Diamlah! Apakah engkau mau dibunuh?" Lalu diamlah nabi itu setelah berkata: "Sekarang aku tahu, bahwa Allah telah menentukan akan membinasakan engkau, karena engkau telah berbuat hal ini, dan tidak mendengarkan nasihatku!" 25:17 Kemudian Amazia, raja Yehuda, mengadakan perundingan, lalu menyuruh orang kepada Yoas bin Yoahas bin Yehu, raja Israel, mengatakan: "Mari kita mengadu tenaga!" 25:18 Tetapi Yoas, raja Israel, menyuruh orang kepada Amazia, raja Yehuda, mengatakan: "Onak z  yang di gunung Libanon mengirim pesan kepada pohon aras yang di gunung Libanon, bunyinya: Berikanlah anakmu perempuan kepada anakku laki-laki menjadi isterinya. Tetapi binatang-binatang hutan yang ada di gunung Libanon itu berjalan lewat dari sana, lalu menginjak onak itu. 25:19 Pikirmu, engkau sudah mengalahkan Edom, sebab itu hatimu mengangkat-angkat dirimu untuk mendapat kehormatan. Sekarang, tinggal saja di rumah. Untuk apa engkau menantang malapetaka, sehingga engkau jatuh dan Yehuda bersama-sama engkau?" 25:20 Tetapi Amazia tidak mau mendengarkan; sebab hal itu telah ditetapkan Allah yang hendak menyerahkan mereka ke dalam tangan Yoas, karena mereka telah mencari allah orang Edom. a  25:21 Sebab itu majulah Yoas, raja Israel, lalu mengadu tenagalah mereka, ia dan Amazia, raja Yehuda, di Bet-Semes yang termasuk wilayah Yehuda. 25:22 Yehuda terpukul kalah oleh Israel, sehingga masing-masing lari ke kemahnya. 25:23 Yoas, raja Israel, menangkap Amazia, raja Yehuda, anak Yoas bin Yoahas, di Bet-Semes. Lalu Yoas membawa dia ke Yerusalem. Ia membongkar tembok Yerusalem dari Pintu Gerbang Efraim b  sampai ke Pintu Gerbang Sudut, c  empat ratus hasta panjangnya. 25:24 Sesudah itu ia mengambil segala emas dan perak dan segala perkakas yang terdapat dalam rumah Allah dan yang berada di bawah pengawasan keluarga Obed-Edom, d  juga perbendaharaan istana raja dan orang-orang sandera, kemudian pulanglah ia ke Samaria. 25:25 Amazia bin Yoas, raja Yehuda, masih hidup lima belas tahun lamanya sesudah Yoas bin Yoahas, raja Israel, mati. 25:26 Selebihnya dari riwayat Amazia, dari awal sampai akhir, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab raja-raja Yehuda dan Israel? 25:27 Sejak Amazia menjauhi TUHAN, orang mengadakan persepakatan melawan dia di Yerusalem, sebab itu larilah ia ke Lakhis. e  Tetapi mereka menyuruh mengejar dia ke Lakhis, lalu dibunuhlah ia di sana. 25:28 Ia diangkut dengan kuda, lalu dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud.
Raja Uzia
26:1 Segenap bangsa Yehuda f  mengambil Uzia 36 , yang masih berumur enam belas tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya, Amazia. 26:2 Ia memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda, sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. 26:3 Uzia berumur enam belas tahun pada waktu ia menjadi raja dan lima puluh dua tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekholya, dari Yerusalem. 26:4 Ia melakukan apa yang benar di mata TUHAN, tepat seperti yang dilakukan Amazia, ayahnya. 26:5 Ia mencari Allah selama hidup Zakharia, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. g  Dan selama ia mencari TUHAN 37 , Allah membuat segala usahanya berhasil. h  26:6 Maka majulah ia berperang melawan orang-orang Filistin i  dan membongkar tembok Gat, Yabne dan Asdod, j  lalu mendirikan kota-kota di sekitar Asdod dan di lain-lain wilayah orang Filistin. 26:7 Allah menolongnya terhadap orang Filistin, dan terhadap orang Arab k  yang tinggal di Gur-Baal, dan terhadap orang Meunim. l  26:8 Orang-orang Amon m  membayar upeti kepada Uzia. Namanya termasyhur sampai ke Mesir, karena kekuatannya yang besar. 26:9 Uzia mendirikan menara di Yerusalem di atas Pintu Gerbang Sudut n  di atas Pintu Gerbang Lebak o  dan di atas Penjuru, serta mengokohkannya. 26:10 Ia mendirikan juga menara-menara di padang gurun dan menggali banyak sumur, karena banyak ternaknya, baik di Dataran Rendah maupun di Dataran Tinggi. Juga ia mempunyai petani-petani dan penjaga-penjaga kebun anggur, di gunung-gunung dan di tanah yang subur, karena ia suka pada pertanian. 26:11 Selain itu Uzia mempunyai tentara yang sanggup berperang, yang maju berperang dalam laskar-laskar menurut jumlah anak buah yang dicatat oleh panitera Yeiel dan penata usaha Maaseya, di bawah pimpinan Hananya, salah seorang panglima raja. 26:12 Kepala-kepala puak pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa itu seluruhnya berjumlah dua ribu enam ratus orang. 26:13 Di bawah pimpinan mereka terdapat satu balatentara, terdiri dari tiga ratus tujuh ribu lima ratus orang yang gagah perkasa dalam berperang, untuk membantu raja dalam menghadapi musuh. 26:14 Uzia memperlengkapi seluruh tentara p  itu dengan perisai, tombak, ketopong, baju zirah, busur dan batu umban. 26:15 Ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang, ciptaan seorang ahli, yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar, untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu termasyhur sampai ke negeri-negeri yang jauh, karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. 26:16 Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati q  sehingga ia melakukan hal yang merusak 38 . r  Ia berubah setia s  kepada TUHAN, Allahnya, dan memasuki bait TUHAN untuk membakar ukupan t  di atas mezbah pembakaran ukupan. 26:17 Tetapi imam Azarya u  mengikutinya dari belakang bersama-sama delapan puluh imam TUHAN, orang-orang yang tegas; 26:18 mereka berdiri di depan raja Uzia dan berkata kepadanya: "Hai, Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada TUHAN, hanyalah imam-imam v  keturunan w  Harun x  yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan! y  Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia! Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari TUHAN Allah karena hal ini." 26:19 Tetapi Uzia, dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta z  pada dahinya di hadapan para imam di rumah TUHAN, dekat mezbah pembakaran ukupan. 26:20 Imam kepala Azarya dan semua imam lainnya memandang kepadanya, dan sesungguhnya, ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana, dan ia sendiri tergesa-gesa keluar, karena TUHAN telah menimpakan tulah kepadanya. 26:21 Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya, dan sebagai orang yang sakit kusta ia tinggal dalam sebuah rumah a  pengasingan, karena ia dikucilkan dari rumah TUHAN. Dan Yotam, anaknya, mengepalai istana raja dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. 26:22 Selebihnya dari riwayat Uzia, dari awal sampai akhir, ditulis oleh nabi Yesaya b  bin Amos. 26:23 Kemudian Uzia c  mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di ladang dekat pekuburan raja-raja, karena ia berpenyakit kusta, kata orang. Maka Yotam, anaknya, menjadi raja d  menggantikan dia.
Raja Yotam
27:1 Yotam e  berumur dua puluh lima tahun pada waktu ia menjadi raja dan enam belas tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yerusa, anak Zadok. 27:2 Ia melakukan apa yang benar di mata TUHAN, tepat seperti yang dilakukan Uzia, ayahnya, hanya ia tidak memasuki Bait TUHAN. Tetapi rakyat masih saja melakukan hal yang merusak. 27:3 Ia mendirikan Pintu Gerbang Tinggi di rumah TUHAN dan mengadakan banyak pembangunan pada tembok Ofel. f  27:4 Ia mendirikan juga kota-kota di pegunungan Yehuda dan benteng-benteng serta menara-menara di hutan-hutan. 27:5 Ia berperang melawan raja bani Amon g  dan mengalahkannya, sehingga pada tahun itu juga bani Amon membayar kepadanya seratus talenta perak, sepuluh ribu kor gandum dan sepuluh ribu kor jelai. Juga pada tahun kedua dan ketiga bani Amon membawa upeti itu kepadanya. 27:6 Yotam menjadi kuat, h  karena ia mengarahkan hidupnya kepada TUHAN, Allahnya. 27:7 Selebihnya dari riwayat Yotam, segala peperangan dan tingkah langkahnya, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab raja-raja Israel dan Yehuda. 27:8 Ia berumur dua puluh lima tahun pada waktu ia menjadi raja dan enam belas tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. 27:9 Kemudian Yotam mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Maka Ahas, anaknya, menjadi raja menggantikan dia.
Raja Ahas
28:1 Ahas i  berumur dua puluh tahun pada waktu ia menjadi raja dan enam belas tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata TUHAN seperti Daud, bapa leluhurnya, 28:2 tetapi ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel, bahkan ia membuat patung-patung j  tuangan untuk para Baal. 28:3 Ia membakar juga korban di Lebak Ben-Hinom k  dan membakar anak-anaknya l  sebagai korban dalam api 39 , sesuai dengan perbuatan keji m  bangsa-bangsa yang telah dihalaukan TUHAN dari depan orang Israel. 28:4 Ia mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit pengorbanan dan di atas tempat-tempat yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. 28:5 Sebab itu TUHAN, Allahnya, menyerahkannya ke dalam tangan raja orang Aram. n  Mereka mengalahkan dia dan menawan banyak orang dari padanya, yang diangkut ke Damsyik. Kemudian ia diserahkan pula ke dalam tangan raja Israel dan mengalami kekalahan yang besar. 28:6 Sebab dalam sehari Pekah o  bin Remalya menewaskan di Yehuda p  seratus dua puluh ribu orang, semuanya orang-orang yang tangkas, oleh karena mereka telah meninggalkan TUHAN, Allah nenek moyang mereka. 28:7 Dan Zikhri, pahlawan dari Efraim, membunuh Maaseya, anak raja, Azrikam, kepala istana, dan Elkana orang kedua di bawah raja. 28:8 Orang Israel menawan dari saudara-saudaranya q  dua ratus ribu orang, yakni perempuan-perempuan serta anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan. Mereka merampas juga banyak harta milik dari pada orang-orang itu, dan membawa rampasan itu ke Samaria. r  28:9 Tetapi di sana ada seorang nabi TUHAN yang bernama Oded. Ia pergi menemui tentara yang pulang ke Samaria dan berkata kepada mereka: "Lihatlah, karena kehangatan murka-Nya s  kepada Yehuda, TUHAN, Allah nenek moyangmu, menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, dan kamu telah mengadakan pembunuhan di antara mereka dengan kegeraman yang sampai ke langit. t  28:10 Dan sekarang kamu bermaksud menaklukkan orang Yehuda dan Yerusalem menjadi hambamu u  laki-laki dan perempuan. Tidak adakah pada kamu sendiri kesalahan yang besar terhadap TUHAN, Allahmu? 28:11 Maka sekarang, dengarkanlah kataku ini: kembalikanlah orang-orang yang kamu tawan dari saudara-saudaramu itu, karena murka Allah menyala-nyala terhadap kamu. v " 28:12 Lalu bangkitlah beberapa pemimpin bani Efraim, yakni: Azarya bin Yohanan, Berekhya bin Mesilemot, Yehizkia bin Salum dan Amasa bin Hadlai menghadapi orang-orang yang pulang dari perang, 28:13 dan berkata kepada mereka: "Jangan bawa tawanan-tawanan itu ke mari, sebab maksudmu itu menjadikan kita bersalah terhadap TUHAN dan menambah dosa dan kesalahan kita! Sudah cukup besar kesalahan kita, dan murka yang menyala-nyala telah menimpa Israel." 28:14 Lalu orang-orang yang bersenjata itu meninggalkan tawanan dan barang-barang rampasannya di muka para pemimpin dan seluruh jemaah. 28:15 Dan orang-orang yang ditunjuk dengan disebut namanya bangkit, lalu menjemput para tawanan itu. Semua orang yang telanjang mereka berikan pakaian dari rampasan itu. Orang-orang itu diberi pakaian, kasut, makanan dan minuman. w  Mereka diurapi dengan minyak dan semua yang terlalu payah untuk berjalan diangkut dengan keledai, dan dibawa ke Yerikho, ke kota pohon korma, x  dekat saudara-saudara mereka. Sesudah itu orang Israel itu pulang ke Samaria. y  28:16 Pada waktu itu raja Ahas menyuruh utusan kepada raja negeri Asyur z  untuk memohon bantuan. 28:17 Karena orang Edom a  telah datang pula dan mengalahkan Yehuda serta mengangkut tawanan-tawanan. b  28:18 Orang-orang Filistin c  juga telah menyerbu kota-kota di Daerah Bukit dan di Tanah Negeb Yehuda. Merekapun merebut Bet-Semes, Ayalon, d  Gederot, e  Sokho f  dengan segala anak kotanya, Timna g  dengan segala anak kotanya dan Gomzo dengan segala anak kotanya, dan menetap di kota-kota itu. 28:19 Demikianlah TUHAN merendahkan Yehuda oleh karena Ahas, raja Israel itu, membiarkan kebiadaban berlaku di Yehuda dan berubah h  setia kepada TUHAN. 28:20 Maka datanglah Tilgat-Pilneser, i  raja negeri Asyur, j  kepadanya, hanya bukan membantu k  dia, melainkan menyesakkannya. l  28:21 Walaupun Ahas m  merampas barang-barang dari rumah TUHAN, dari rumah raja dan dari rumah-rumah para pemimpin dan menyerahkan semua itu kepada raja negeri Asyur, namun perbuatannya itu tidak menguntungkan dia. n  28:22 Dalam keadaan terdesak itu raja Ahas ini, malah semakin berubah setia o  terhadap TUHAN. 28:23 Ia mempersembahkan korban kepada para allah p  orang Damsyik yang telah mengalahkan dia. Pikirnya: "Yang membantu raja-raja orang Aram adalah para allah mereka; kepada merekalah aku akan mempersembahkan korban, supaya mereka membantu aku q  juga." Tetapi allah-allah itulah yang menjadi sebab keruntuhan bagi dia dan bersama-sama dengan dia bagi seluruh Israel. r  28:24 Ahas mengumpulkan perkakas-perkakas s  rumah Allah t  dan menghancurkannya. Ia menutup pintu u  rumah TUHAN, lalu membuat mezbah-mezbah v  bagi dirinya di segenap penjuru Yerusalem. 28:25 Di tiap-tiap kota di Yehuda ia membuat bukit-bukit pengorbanan untuk membakar korban bagi allah lain. Dengan demikian ia menyakiti hati TUHAN, Allah nenek moyangnya. 28:26 Selebihnya dari riwayatnya dan seluruh tingkah langkahnya, dari awal sampai akhir, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab raja-raja Yehuda dan Israel. 28:27 Kemudian Ahas mendapat perhentian w  bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan dikuburkan x  di dalam kota, di Yerusalem; tetapi ia tidak dibawa ke pekuburan raja-raja Israel. Maka Hizkia, anaknya, menjadi raja menggantikan dia.
Raja Hizkia
29:1 Hizkia 40  y  berumur dua puluh lima tahun pada waktu ia menjadi raja dan dua puluh sembilan tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abia, anak Zakharia. 29:2 Ia melakukan apa yang benar di mata TUHAN, tepat seperti yang dilakukan Daud, z  bapa leluhurnya.
Hizkia menguduskan kembali rumah TUHAN
29:3 Pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah TUHAN dan memperbaikinya. a  29:4 Ia mendatangkan para imam dan orang-orang Lewi, dan mengumpulkan mereka di halaman sebelah timur. 29:5 Katanya kepada mereka: "Dengarlah, hai orang-orang Lewi! Sekarang kuduskanlah b  dirimu dan kuduskanlah rumah TUHAN, Allah nenek moyangmu! Keluarkanlah kecemaran 41  dari tempat kudus! 29:6 Karena nenek moyang c  kita telah berubah setia. d  Mereka melakukan apa yang jahat di mata TUHAN, Allah kita, telah meninggalkan-Nya, mereka telah memalingkan muka dari kediaman TUHAN dan membelakangi-Nya. 29:7 Bahkan mereka menutup pintu-pintu balai rumah TUHAN dan memadamkan segala pelita. Mereka tidak membakar korban ukupan e  dan tidak mempersembahkan korban bakaran bagi Allah orang Israel di tempat kudus, 29:8 sehingga murka TUHAN menimpa Yehuda dan Yerusalem. Ia membuat mereka menjadi kengerian, kedahsyatan f  dan sasaran suitan g  seperti yang kamu lihat dengan matamu sendiri. 29:9 Karena hal itulah nenek moyang kita tewas oleh pedang, dan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kita beserta isteri-isteri kita menjadi tawanan. h  29:10 Sekarang aku bermaksud mengikat perjanjian i  dengan TUHAN, Allah Israel, supaya murka-Nya j  yang menyala-nyala itu undur dari pada kita. 29:11 Anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah, karena kamu telah dipilih TUHAN untuk berdiri di hadapan-Nya untuk melayani Dia, k  untuk menyelenggarakan kebaktian l  dan membakar korban bagi-Nya." 29:12 Lalu bangunlah orang-orang Lewi m  itu, yakni dari bani Kehat: Mahat bin Amasai dan Yoel bin Azaria, dari bani Merari: Kish bin Abdi dan Azaria bin Yehaleleel, dari orang Gerson: Yoah bin Zima dan Eden n  bin Yoah, 29:13 dari bani Elisafan: o  Simri dan Yeiel, dari bani Asaf: p  Zakharia dan Matanya, 29:14 dari bani Heman: Yehiel dan Simei, dan dari bani Yedutun: Semaya dan Uziel. 29:15 Mereka mengumpulkan saudara-saudaranya dan menguduskan dirinya. Kemudian mereka datang menurut perintah raja, sesuai dengan firman TUHAN, lalu mentahirkan q  rumah TUHAN. 29:16 Sesudah itu masuklah para imam ke bagian dalam rumah TUHAN untuk mentahirkannya. Semua yang najis, yang didapati mereka di dalam bait TUHAN, dibawa ke pelataran rumah TUHAN; orang-orang Lewi menerimanya untuk diangkut ke luar, ke lembah Kidron. r  29:17 Pekerjaan menguduskan itu dimulai pada tanggal satu bulan yang pertama. Pada hari kedelapan bulan itu mereka sampai ke balai rumah TUHAN dan menguduskan seluruh rumah TUHAN dalam delapan hari. Mereka selesai pada hari keenam belas bulan pertama. 29:18 Lalu masuklah mereka menghadap raja Hizkia dan berkata: "Kami telah mentahirkan seluruh rumah TUHAN, juga mezbah korban bakaran dengan segala perkakasnya dan meja roti sajian dengan segala perkakasnya. 29:19 Dan segala perkakas, s  yang dibuang raja Ahas, ketika ia berubah setia pada masa pemerintahannya, telah kami sediakan dan kami kuduskan. Sekarang semuanya itu ada di depan mezbah TUHAN!" 29:20 Maka pagi-pagi raja Hizkia mengumpulkan pemimpin-pemimpin kota, dan pergi ke rumah TUHAN. 29:21 Mereka membawa tujuh ekor lembu jantan, tujuh ekor domba jantan, tujuh ekor domba muda dan tujuh ekor kambing jantan t  sebagai korban penghapus dosa u  untuk keluarga raja, untuk tempat kudus dan untuk Yehuda. Ia memerintahkan anak-anak Harun, yakni para imam, untuk mempersembahkannya di atas mezbah TUHAN. 29:22 Lalu mereka menyembelih lembu-lembu itu; para imam menerima darahnya dan menyiramkannya pada mezbah. Kemudian mereka, menyembelih domba-domba jantan dan menyiramkan darahnya v  pada mezbah. Sesudah itu mereka menyembelih domba-domba muda dan menyiramkan darahnya pada mezbah. 29:23 Selanjutnya mereka membawa kambing-kambing w  jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa ke hadapan raja dan jemaah. Mereka meletakkan tangannya x  ke atas kambing-kambing itu. 29:24 Dan para imam menyembelihnya dan mempersembahkan darahnya di atas mezbah sebagai korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian y  bagi seluruh Israel. z  Sebab raja telah memerintahkan untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban penghapus dosa itu bagi seluruh Israel. 29:25 Ia menempatkan orang-orang Lewi di rumah TUHAN dengan ceracap, gambus, dan kecapi sesuai dengan perintah Daud a  dan Gad, b  pelihat raja, dan nabi Natan, karena dari Tuhanlah perintah itu, dengan perantaraan nabi-nabi-Nya. 29:26 Maka berdirilah orang-orang Lewi dengan alat-alat c  musik Daud, demikian pula para imam dengan nafiri. d  29:27 Lalu Hizkia memerintahkan untuk mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah. Pada saat persembahan korban bakaran dimulai, mulailah pula dinyanyikan nyanyian bagi TUHAN dan dibunyikan nafiri, dengan iringan alat-alat e  musik Daud, raja Israel. 29:28 Seluruh jemaah sujud menyembah sementara nyanyian dinyanyikan dan nafiri dibunyikan. Semuanya itu berlangsung sampai korban bakaran f  habis terbakar. 29:29 Sehabis korban bakaran dipersembahkan, raja dan semua orang yang hadir bersama-sama dia berlutut dan sujud menyembah. g  29:30 Lalu raja Hizkia dan para pemimpin memerintahkan orang-orang Lewi menyanyikan puji-pujian untuk TUHAN dengan kata-kata Daud dan Asaf, pelihat itu. Maka mereka menyanyikan puji-pujian dengan sukaria, lalu berlutut dan sujud menyembah. 29:31 Kemudian berbicaralah Hizkia: "Sekarang kamu telah mentahbiskan dirimu untuk TUHAN. Mendekatlah dan bawalah korban-korban h  sembelihan dan korban-korban syukur ke rumah TUHAN!" Lalu jemaah membawa korban-korban sembelihan dan korban-korban puji-pujian; setiap orang yang rela hati i  membawa juga korban-korban bakaran. 29:32 Jumlah korban bakaran j  yang dibawa jemaah ialah: lembu tujuh puluh ekor, domba jantan seratus ekor dan domba muda dua ratus ekor. Semuanya sebagai korban bakaran bagi TUHAN. 29:33 Persembahan-persembahan kudus terdiri dari: lembu sapi enam ratus ekor dan kambing domba tiga ribu ekor. 29:34 Tetapi jumlah imam terlalu sedikit, sehingga mereka tidak sanggup menguliti semua korban bakaran. k  Oleh sebab itu saudara-saudara mereka, orang-orang Lewi, membantu mereka sampai pekerjaan itu selesai dan sampai para imam menguduskan dirinya. l  Sebab orang-orang Lewi itu lebih bersungguh-sungguh menguduskan dirinya dari pada para imam. 29:35 Lagipula korban bakaran itu banyak, dengan segala lemak m  korban keselamatan n  dan segala korban curahan o  pada korban-korban bakaran itu. Demikianlah ibadah di rumah TUHAN ditetapkan kembali. 29:36 Hizkia dan seluruh rakyat bersukacita akan apa yang telah ditetapkan Allah bagi bangsa itu, karena hal itu terjadi dengan tak disangka-sangka. p 
Hizkia merayakan Paskah
30:1 Kemudian Hizkia mengirim pesan kepada seluruh Israel q  dan Yehuda, bahkan menulis surat kepada Efraim dan Manasye r  supaya mereka datang merayakan Paskah s  bagi TUHAN, Allah orang Israel, di rumah TUHAN di Yerusalem. 30:2 Raja bersama-sama para pemimpin dan seluruh jemaah di Yerusalem merancangkan untuk merayakan t  Paskah pada bulan kedua, 30:3 karena mereka tidak dapat merayakannya pada waktunya, sebab para imam belum menguduskan diri u  dalam jumlah yang cukup dan rakyat belum terkumpul di Yerusalem. 30:4 Rancangan itu diterima baik oleh raja dan seluruh jemaah. 30:5 Mereka memutuskan untuk menyiarkan maklumat di seluruh Israel, dari Bersyeba sampai Dan, v  supaya masing-masing datang ke Yerusalem merayakan Paskah bagi TUHAN, Allah Israel, karena mereka belum merayakannya secara umum seperti yang ada tertulis. 30:6 Maka berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat ke seluruh Israel dan Yehuda membawa surat dari raja dan para pemimpin, dan mengatakan sesuai dengan perintah raja: "Hai, orang Israel, kembalilah kepada TUHAN 42 , Allah Abraham, Ishak dan Israel, maka Ia akan kembali kepada yang tertinggal dari pada kamu, yakni mereka yang terluput dari tangan raja-raja Asyur. 30:7 Janganlah berlaku seperti nenek moyangmu w  dan saudara-saudaramu yang berubah setia x  terhadap TUHAN, Allah nenek moyang mereka, sehingga Ia membuat mereka menjadi kedahsyatan y  seperti yang kamu lihat sendiri. 30:8 Sekarang, janganlah tegar tengkuk z  seperti nenek moyangmu. Serahkanlah dirimu kepada TUHAN 43  dan datanglah ke tempat kudus yang telah dikuduskan-Nya untuk selama-lamanya, serta beribadahlah kepada TUHAN, Allahmu, supaya murka-Nya a  yang menyala-nyala undur dari padamu. 30:9 Karena bilamana kamu kembali b  kepada TUHAN, maka saudara-saudaramu dan anak-anakmu akan mendapat belas kasihan c  dari orang-orang yang menawan mereka, sehingga mereka kembali ke negeri ini. Sebab TUHAN, Allahmu, pengasih dan penyayang: d  Ia tidak akan memalingkan wajah-Nya dari pada kamu, bilamana kamu kembali kepada-Nya!" 30:10 Ketika pesuruh-pesuruh cepat itu pergi dari kota ke kota, melintasi tanah Efraim dan Manasye sampai ke Zebulon, mereka ditertawakan dan diolok-olok. e  30:11 Namun beberapa orang dari Asyer, Manasye dan Zebulon merendahkan diri, f  dan datang ke Yerusalem. g  30:12 Di Yehuda nyata pula tangan Allah yang membulatkan hati h  mereka untuk melakukan perintah raja dan para pemimpin sesuai dengan firman TUHAN. 30:13 Maka berkumpullah di Yerusalem banyak orang, suatu jemaah yang sangat besar, untuk merayakan hari raya Roti Tidak Beragi i  pada bulan yang kedua. 30:14 Lalu bangunlah mereka menjauhkan mezbah-mezbah j  yang ada di Yerusalem; juga semua mezbah korban ukupan disingkirkan dan dibuang ke lembah Kidron. k  30:15 Kemudian disembelihlah domba Paskah pada tanggal empat belas bulan kedua. Maka para imam dan orang-orang Lewi merasa malu, lalu menguduskan dirinya l  dan membawa korban bakaran ke rumah TUHAN. 30:16 Mereka berdiri pada tempatnya m  menurut peraturan yang berlaku bagi mereka masing-masing, sesuai dengan Taurat Musa, abdi Allah itu; para imam menyiramkan darah yang diterimanya dari orang-orang Lewi. 30:17 Sebab ada banyak di antara jemaah yang tidak menguduskan dirinya, sehingga menjadi tugas orang Lewi untuk menyembelih n  domba-domba Paskah bagi setiap orang yang tidak dapat menguduskannya bagi TUHAN karena ia tidak tahir. 30:18 Sebab sebagian besar dari rakyat--terutama dari Efraim, Manasye, Isakhar dan Zebulon--tidak mentahirkan diri. o  Namun mereka memakan Paskah, walaupun tidak sesuai dengan apa yang ada tertulis. Tetapi Hizkia berdoa untuk mereka, katanya: "TUHAN, yang baik itu, kiranya mengadakan pendamaian bagi semua orang, 30:19 yang sungguh-sungguh berhasrat mencari Allah, yakni TUHAN, Allah nenek moyangnya, walaupun ketahiran mereka tidak sesuai dengan tempat kudus." 30:20 TUHAN mendengar p  Hizkia dan membiarkan bangsa q  itu selamat. r  30:21 Tujuh hari lamanya orang Israel yang berada di Yerusalem merayakan hari raya Roti Tidak Beragi s  dengan kesukaan yang besar, sedang orang-orang Lewi dan para imam setiap hari menyanyikan puji-pujian bagi TUHAN dengan sekuat tenaga. 30:22 Hizkia mengucapkan kata-kata pujian kepada semua orang Lewi yang menunjukkan akal budi yang baik dalam melayani TUHAN. Demikianlah orang memakan makanan perayaan selama tujuh hari, sambil mempersembahkan korban keselamatan dan mengucapkan syukur kepada TUHAN, Allah nenek moyang mereka. 30:23 Kemudian seluruh jemaah sepakat untuk berhari raya t  tujuh hari lagi. Lalu mereka berhari raya tujuh hari lagi dengan sukaria. 30:24 Sebab Hizkia, raja Yehuda, telah menyumbangkan u  kepada jemaah seribu ekor lembu jantan dan tujuh ribu kambing domba. Juga para pemimpin menyumbangkan kepada jemaah seribu ekor lembu jantan dan sepuluh ribu ekor kambing domba. Dan sebagian besar para imam telah menguduskan diri. 30:25 Seluruh jemaah Yehuda bersukaria, juga para imam dan orang-orang Lewi, dan seluruh jemaah yang datang dari Israel, v  serta orang-orang asing, baik yang datang dari tanah Israel, maupun yang tinggal di Yehuda. 30:26 Maka besarlah kesukaan di Yerusalem, karena sejak Salomo w  bin Daud, raja Israel, tidak pernah terjadi peristiwa semacam itu di Yerusalem. 30:27 Sesudah itu para imam Lewi bangun berdiri dan memberkati x  rakyat. Suara mereka didengar TUHAN dan doa mereka sampai ke tempat kediaman-Nya yang kudus di sorga. 31:1 Setelah semuanya ini diakhiri, seluruh orang Israel yang hadir pergi ke kota-kota di Yehuda, lalu meremukkan y  segala tugu berhala, menghancurkan segala tiang berhala, dan merobohkan segala bukit pengorbanan dan mezbah di seluruh Yehuda dan Benyamin, juga di Efraim dan Manasye, sampai musnah semuanya. Kemudian pulanglah seluruh orang Israel ke kota-kotanya, ke miliknya masing-masing.
Hizkia mengatur sumbangan untuk para imam dan orang Lewi
31:2 Hizkia z  menetapkan rombongan a  para imam dan orang-orang Lewi, rombongan demi rombongan, masing-masing menurut tugas jabatannya sebagai imam atau sebagai orang Lewi, untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, untuk mengucap syukur dan menyanyikan puji-pujian b  dan untuk melayani c  di pintu-pintu gerbang di tempat perkemahan d  TUHAN. 31:3 Raja memberi sumbangan e  dari harta miliknya untuk korban bakaran, yakni: korban bakaran pada waktu pagi dan pada waktu petang, korban bakaran pada hari-hari Sabat dan pada bulan-bulan baru dan pada hari-hari raya, yang semuanya tertulis di dalam Taurat TUHAN. f  31:4 Ia memerintahkan rakyat, yakni penduduk Yerusalem, untuk memberikan sumbangan yang menjadi bagian g  para imam dan orang-orang Lewi, supaya mereka dapat mencurahkan tenaganya untuk melaksanakan Taurat 44  TUHAN. 31:5 Segera setelah perintah ini tersiar, orang Israel membawa dalam jumlah yang besar hasil pertama h  dari pada gandum, anggur, i  minyak, madu dan segala macam hasil bumi. Mereka membawa juga persembahan persepuluhan dari segala sesuatu dalam jumlah yang besar. 31:6 Orang Israel dan orang Yehuda yang tinggal di kota-kota Yehuda juga membawa persembahan persepuluhan j  yang terdiri dari lembu sapi dan kambing domba, dan persembahan persepuluhan yang terdiri dari persembahan kudus yang telah dikuduskan bagi TUHAN Allah mereka. Semuanya itu diletakkan mereka bertimbun-timbun. k  31:7 Mereka mulai membuat timbunan itu pada bulan yang ketiga, dan mereka selesai pada bulan yang ketujuh. l  31:8 Hizkia dan para pemimpin datang melihat timbunan itu, dan mereka memuji m  TUHAN dan umat-Nya, orang Israel. 31:9 Hizkia menanyakan para imam dan orang-orang Lewi tentang timbunan itu, 31:10 dan dijawab oleh Azarya, imam kepala keturunan Zadok n  demikian: "Sejak persembahan khusus mulai dibawa ke rumah TUHAN, kami telah makan sekenyang-kenyangnya, namun sisanya masih banyak. Sebab TUHAN telah memberkati umat-Nya 45 , sehingga tinggal sisa o  yang banyak ini." 31:11 Kemudian Hizkia menyuruh menyediakan bilik-bilik di rumah TUHAN dan mereka menyediakannya. 31:12 Dan dengan setia mereka membawa segala persembahan khusus, persembahan persepuluhan dan persembahan-persembahan kudus itu ke sana. Konanya, p  seorang Lewi, mengawasi semuanya, dan Simei, saudaranya, adalah orang kedua, 31:13 sedang Yehiel, Azazya, Nahat, Asael, Yerimot, Yozabad, q  Eliel, Yismakhya, Mahat dan Benanya adalah penilik di bawah Konanya dan Simei, saudaranya itu, sesuai dengan petunjuk raja Hizkia dan Azarya, kepala rumah Allah. 31:14 Dan Kore bin Yimna, seorang Lewi, penunggu pintu gerbang di sebelah timur, mengawasi pemberian-pemberian sukarela untuk Allah, serta membagi-bagikan persembahan khusus yang untuk TUHAN dan persembahan-persembahan maha kudus. 31:15 Di kota-kota r  imam ia dibantu dengan setia oleh Eden, s  Minyamin, Yesua, Semaya, Amarya dan Sekhanya dalam pembagian itu kepada saudara-saudara mereka menurut rombongan, kepada orang dewasa dan anak-anak, 31:16 kecuali kepada setiap orang yang masuk ke rumah TUHAN, menurut hari-hari yang ditetapkan, menurut tugas jabatan yang ditugaskan kepadanya, dan menurut rombongannya, yakni mereka yang tercatat dalam daftar t  sebagai laki-laki yang berumur tiga tahun ke atas. 31:17 Para imam dicatat dalam daftar menurut puak-puak mereka, sedang orang-orang Lewi yang berumur dua puluh tahun ke atas dicatat menurut tugas dan rombongan mereka. 31:18 Para imam terdaftar dengan seluruh keluarga mereka, yakni isteri, anak laki-laki dan perempuan, seluruh kaum itu, karena dengan setia mereka menguduskan diri untuk persembahan kudus. 31:19 Bagi keturunan Harun, yakni imam-imam, yang tinggal di padang-padang penggembalaan sekitar kota-kota mereka, di setiap kota u  ada orang-orang yang ditunjuk dengan disebut namanya, untuk mengadakan pembagian kepada setiap orang laki-laki dari keluarga imam dan kepada setiap orang Lewi yang terdaftar. 31:20 Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar v  di hadapan TUHAN, Allahnya. 31:21 Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah, dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Semuanya dilakukannya dengan segenap hati, sehingga segala usahanya berhasil. w 
Yerusalem dikepung oleh Sanherib
32:1 Setelah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Hizkia itu 46  datanglah Sanherib, x  raja Asyur, menyerbu Yehuda. Ia mengepung kota-kota berkubu, dan berniat merebutnya. 32:2 Ketika Hizkia mengetahui, bahwa Sanherib datang hendak memerangi Yerusalem, y  32:3 ia berunding dengan para panglima dan pahlawannya untuk menutup segala mata air yang terdapat di luar kota dan mereka itu bersedia membantunya. 32:4 Maka berkumpullah banyak orang. Mereka menutup semua mata air z  dan sungai yang mengalir dari tengah-tengah negeri itu. Kata mereka: "Mengapa raja-raja Asyur harus mendapat banyak air, kalau mereka datang?" 32:5 Dengan sekuat tenaga Hizkia membangun kembali seluruh tembok a  yang telah terbongkar, mendirikan menara-menara di atasnya dan tembok yang lain di luarnya. Ia memperkuat juga Milo b  di kota Daud dan membuat lembing c  dan perisai dalam jumlah yang besar. 32:6 Ia mengangkat panglima-panglima perang yang mengepalai rakyat, menyuruh mereka berkumpul kepadanya di halaman pintu gerbang kota dan menenangkan hati mereka dengan kata-kata: 32:7 "Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu! d  Janganlah takut 47  dan terkejut e  terhadap raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya, karena yang menyertai kita lebih banyak dari pada yang menyertai dia. f  32:8 Yang menyertai dia adalah tangan manusia, g  tetapi yang menyertai kita h  adalah TUHAN, Allah kita, yang membantu kita dan melakukan peperangan i  kita." Oleh kata-kata Hizkia, raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaannya kembali. 32:9 Sesudah itu Sanherib, raja Asyur, yang sedang mengepung Lakhis j  dengan seluruh kekuatan tentaranya, mengutus beberapa pegawai ke Yerusalem, kepada Hizkia, raja Yehuda, dan kepada semua orang Yehuda yang ada di Yerusalem, dengan pesan: 32:10 "Beginilah titah Sanherib, raja Asyur: Apakah yang kamu harapkan, k  maka kamu tinggal saja di Yerusalem yang terkepung ini? 32:11 Bukankah Hizkia memperdayakan l  kamu, supaya kamu mati kelaparan dan kehausan, dengan mengatakan: TUHAN, Allah kita, akan melepaskan kita dari tangan raja Asyur? 32:12 Bukankah Hizkia ini yang menjauhkan segala bukit pengorbanan dan mezbah TUHAN itu, dan berkata kepada Yehuda dan Yerusalem: Hanya di depan satu mezbah m  kamu harus sujud menyembah dan membakar korban di atasnya? 32:13 Tidakkah kamu ketahui apa yang aku dan nenek moyangku lakukan terhadap semua bangsa negeri-negeri lain? Apakah para allah bangsa-bangsa segala negeri itu pernah berhasil melepaskan negeri mereka dari tanganku? n  32:14 Siapa dari pada semua allah bangsa-bangsa yang sudah ditumpas nenek moyangku itu dapat melepaskan bangsanya dari tanganku? Masakan Allahmu dapat melepaskan kamu dari tanganku? 32:15 Sekarang, janganlah Hizkia memperdayakan o  dan membujuk kamu seperti ini! Janganlah percaya kepadanya, karena tidak ada allah dari bangsa atau kerajaan manapun yang dapat melepaskan p  bangsanya dari tanganku dan dari tangan nenek moyangku, q  lebih-lebih lagi Allahmu itu takkan dapat melepaskan kamu dari tanganku!" 32:16 Dan masih banyak lagi yang diucapkan pegawai-pegawai Sanherib itu menentang TUHAN Allah dan menentang Hizkia, hamba-Nya. 32:17 Ia menulis juga surat r  yang penuh cela s  dan hujat terhadap TUHAN, Allah Israel, bunyinya: "Sebagaimana para allah t  bangsa-bangsa segala negeri lain tidak dapat melepaskan bangsanya dari tanganku, demikian pula Allah Hizkia takkan dapat melepaskan bangsa-Nya dari tanganku." 32:18 Dan mereka berseru dengan suara nyaring dalam bahasa Yehuda kepada rakyat Yerusalem yang ada di atas tembok, untuk menakutkan dan mengejutkan mereka, supaya mereka dapat merebut kota itu. 32:19 Mereka berbicara tentang Allah Yerusalem 48  seperti tentang para allah bangsa-bangsa di dunia, adalah buatan tangan u  manusia.
Yerusalem luput dari tangan Sanherib
32:20 Tetapi oleh karena itu raja Hizkia dan nabi Yesaya bin Amos berdoa v  dan berseru 49  kepada sorga. 32:21 Lalu TUHAN mengirim malaikat 50  w  yang melenyapkan semua pahlawan yang gagah perkasa, pemuka dan panglima yang ada di perkemahan raja Asyur, sehingga ia kemalu-maluan kembali ke negerinya. Kemudian ia ditewaskan dengan pedang x  oleh anak-anak kandungnya sendiri ketika ia memasuki rumah allahnya. 32:22 Demikianlah TUHAN menyelamatkan Hizkia dan penduduk Yerusalem dari tangan Sanherib, raja Asyur, dan dari tangan semua musuhnya. Dan Ia mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. 32:23 Banyak orang membawa persembahan ke Yerusalem untuk TUHAN dan barang-barang y  berharga untuk Hizkia, raja Yehuda itu. Sejak itu ia diagungkan oleh semua bangsa.
Tahun-tahun terakhir dari pemerintahan Hizkia
32:24 Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit 51 , sehingga hampir mati. Ia berdoa kepada TUHAN, dan TUHAN berfirman kepadanya dan memberikannya suatu tanda ajaib. z  32:25 Tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya, karena ia menjadi angkuh, a  sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. b  32:26 Tetapi ia sadar c  akan keangkuhannya itu dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem, sehingga murka TUHAN tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. d  32:27 Hizkia mendapat kekayaan dan kemuliaan e  yang sangat besar. Ia membuat perbendaharaan-perbendaharaan untuk emas, perak, batu permata yang mahal-mahal, rempah-rempah, perisai-perisai dan segala macam barang yang indah-indah, 32:28 juga tempat perbekalan untuk hasil gandum, untuk anggur dan minyak, dan kandang-kandang untuk berbagai jenis hewan besar dan kandang-kandang untuk kawanan kambing domba. 32:29 Ia mendirikan kota-kota, memperoleh banyak kambing domba dan lembu sapi, karena Allah mengaruniakan dia harta milik f  yang amat besar. 32:30 Hizkia ini juga telah membendung g  aliran Gihon h  di sebelah hulu, dan menyalurkannya i  ke hilir, ke sebelah barat, ke kota Daud. Hizkia berhasil dalam segala usahanya. 32:31 Demikianlah juga ketika utusan-utusan raja-raja Babel j  datang kepadanya untuk menanyakan tentang tanda ajaib k  yang telah terjadi di negeri, ketika itu Allah meninggalkan dia untuk mencobainya 52 , l  supaya diketahui segala isi hatinya. 32:32 Selebihnya dari riwayat Hizkia dan perbuatan-perbuatannya yang setia, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam penglihatan nabi Yesaya bin Amos, dalam kitab raja-raja Yehuda dan Israel. 32:33 Kemudian Hizkia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan dikuburkan di pendakian ke pekuburan anak-anak Daud. Pada waktu kematiannya seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem memberi penghormatan kepadanya. Maka Manasye, anaknya, menjadi raja menggantikan dia.
Raja Manasye
33:1 Manasye m  berumur dua belas tahun pada waktu ia menjadi raja dan lima puluh lima tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. 33:2 Ia melakukan apa yang jahat di mata TUHAN, n  sesuai dengan perbuatan keji o  bangsa-bangsa yang telah dihalaukan TUHAN dari depan orang Israel. 33:3 Ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dirobohkan oleh Hizkia, ayahnya; ia membangun mezbah-mezbah untuk para Baal, membuat patung-patung Asyera p  dan sujud q  menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. 33:4 Ia mendirikan mezbah-mezbah di rumah TUHAN, walaupun sehubungan dengan rumah itu TUHAN telah berfirman: "Di Yerusalem nama-Ku r  akan tinggal untuk selama-lamanya!" 33:5 Dan ia mendirikan juga mezbah-mezbah bagi segenap tentara langit di kedua pelataran rumah TUHAN. s  33:6 Bahkan, ia mempersembahkan anak-anaknya t  sebagai korban dalam api di Lebak Ben-Hinom; ia melakukan ramal, telaah dan sihir, dan menghubungi para pemanggil arwah u  dan para pemanggil roh peramal. v  Ia melakukan banyak yang jahat di mata TUHAN, sehingga ia menimbulkan sakit hati-Nya. 33:7 Ia menaruh juga patung berhala yang telah dibuatnya dalam rumah w  Allah, walaupun Allah telah berfirman kepada Daud dan kepada Salomo, anaknya: "Dalam rumah ini dan di Yerusalem, yang telah Kupilih dari antara segala suku Israel, Aku akan menaruh nama-Ku untuk selama-lamanya! 33:8 Aku tidak akan membuat pula orang Israel berjejak ke luar dari tanah x  yang telah Kutentukan untuk nenek moyangmu, asal saja mereka melakukan dengan setia segala yang telah Kuperintahkan kepada mereka dengan perantaraan Musa, yakni segala hukum, ketetapan dan peraturan." 33:9 Tetapi Manasye menyesatkan Yehuda dan penduduk Yerusalem, sehingga mereka melakukan yang jahat lebih dari pada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan TUHAN dari depan orang Israel. y  33:10 Kemudian berfirmanlah TUHAN kepada Manasye dan rakyatnya, tetapi mereka tidak menghiraukannya. 33:11 Oleh sebab itu TUHAN mendatangkan kepada mereka panglima-panglima tentara raja Asyur yang menangkap z  Manasye dengan kaitan, a  membelenggunya dengan rantai b  tembaga dan membawanya ke Babel. 33:12 Dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati TUHAN, Allahnya; ia sangat merendahkan diri c  di hadapan Allah nenek moyangnya, 33:13 dan berdoa kepada-Nya 53 . Maka TUHAN mengabulkan doanya, dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Dan Manasye mengakui, bahwa TUHAN itu Allah. 33:14 Kemudian ia mendirikan tembok luar pada kota Daud, di sebelah Barat Gihon, d  di lembah, sampai dekat Pintu Gerbang Ikan, e  mengelilingi Ofel. f  Tembok itu dibuatnya sangat tinggi. Ia menempatkan juga panglima-panglima perang di tiap kota kubu di Yehuda. 33:15 Ia menjauhkan g  allah-allah asing dan berhala dari rumah TUHAN, juga segala mezbah yang didirikannya di atas gunung rumah TUHAN dan di Yerusalem, dan membuangnya ke luar kota. 33:16 Ia menegakkan kembali mezbah TUHAN, mempersembahkan korban keselamatan h  dan korban syukur di atasnya, menyerukan kepada Yehuda untuk beribadah kepada TUHAN, Allah Israel. 33:17 Walaupun demikian, rakyat masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, tetapi hanya kepada TUHAN, Allah mereka. 33:18 Selebihnya dari riwayat Manasye, doanya kepada Allahnya, dan ucapan-ucapan para pelihat yang berkata-kata kepadanya dengan nama TUHAN, Allah Israel, sesungguhnya semuanya itu terdapat dalam riwayat raja-raja Israel. 33:19 Doanya dan pengabulan doanya, segala dosa dan ketidaksetiaannya, semua tempat di mana ia telah membangun bukit-bukit pengorbanan serta mendirikan tiang-tiang berhala dan patung-patung sebelum ia merendahkan diri, i  sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam riwayat para pelihat. j  33:20 Kemudian Manasye mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan k  di dalam istananya. Maka Amon, anaknya, menjadi raja menggantikan dia.
Raja Amon
33:21 Amon l  berumur dua puluh dua tahun pada waktu ia menjadi raja dan dua tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. 33:22 Ia melakukan apa yang jahat di mata TUHAN seperti yang telah dilakukan Manasye, ayahnya. Amon mempersembahkan korban kepada segala patung yang dibuat Manasye, ayahnya, dan beribadah kepada patung-patung itu. 33:23 Tetapi ia tidak merendahkan diri m  di hadapan TUHAN seperti Manasye, ayahnya, merendahkan diri, malah Amon makin banyak kesalahannya. 33:24 Maka pegawai-pegawainya mengadakan persepakatan melawan dia, dan membunuhnya di istananya. 33:25 Tetapi rakyat n  negeri itu membunuh semua orang yang mengadakan persepakatan melawan raja Amon; dan rakyat negeri itu mengangkat Yosia, anaknya, menjadi raja menggantikan dia.
Raja Yosia -- Pembaharuan yang dilakukan Yosia
34:1 Yosia 54  o  berumur delapan tahun pada waktu ia menjadi raja p  dan tiga puluh satu tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. 34:2 Ia melakukan apa yang benar di mata TUHAN dan hidup seperti Daud, q  bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. 34:3 Pada tahun kedelapan dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah r  Daud, bapa leluhurnya, dan pada tahun kedua belas ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem dari pada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan. 34:4 Mezbah-mezbah para Baal dirobohkan di hadapannya; ia menghancurkan pedupaan-pedupaan yang ada di atasnya; ia meremukkan dan menghancurluluhkan tiang-tiang s  berhala, patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan, dan menghamburkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala-berhala t  itu. 34:5 Tulang-tulang para imam dibakarnya u  di atas mezbah-mezbah mereka. Demikianlah ia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem. 34:6 Juga di kota-kota Manasye, Efraim dan Simeon, sampai di kota-kota Naftali, yang di mana-mana telah menjadi reruntuhan, 34:7 ia merobohkan segala mezbah dan tiang berhala, meremukkan segala patung pahatan serta menghancurluluhkannya, v  dan menghancurkan semua pedupaan di seluruh tanah Israel. Sesudah itu ia kembali ke Yerusalem.
Kitab Taurat ditemukan kembali
34:8 Pada tahun kedelapan belas dari pemerintahannya, setelah selesai mentahirkan negeri dan rumah TUHAN, ia menyuruh Safan bin Azalya, dan Maaseya, penguasa kota, serta Yoah bin Yoahas, bendahara negara, untuk memperbaiki rumah TUHAN, Allahnya. 34:9 Maka datanglah mereka kepada imam besar Hilkia w  dan menyerahkan kepadanya uang yang telah dibawa ke rumah Allah dan yang telah dikumpulkan oleh orang-orang Lewi, yakni oleh para penjaga pintu, dari orang-orang Manasye dan Efraim, dan dari semua orang yang masih tinggal dari Israel, pula dari seluruh orang Yehuda dan Benyamin, dan dari penduduk Yerusalem. 34:10 Uang itu diberikan mereka ke tangan para pekerja yang diangkat untuk mengawasi rumah TUHAN; dan mereka itu, yang bekerja dalam rumah TUHAN, mengeluarkannya untuk membetulkan dan memperbaiki rumah itu. 34:11 Mereka memberikannya x  kepada tukang-tukang kayu dan tukang-tukang bangunan, supaya tukang-tukang itu membeli batu pahat dan kayu untuk tupai-tupai dan untuk memasang balok-balok pada gedung-gedung, yang oleh raja-raja Yehuda dibiarkan roboh. y  34:12 Orang-orang itu melakukan pekerjaan itu dengan setia. z  Orang-orang yang diangkat menjadi pengawas mereka ialah: Yahat dan Obaja, orang-orang Lewi dari bani Merari, sedangkan Zakharia dan Mesulam dari bani Kehat mengepalai semua. Dan semua orang Lewi yang pandai memainkan alat-alat a  musik, 34:13 mengepalai kuli-kuli b  dan mengiringi semua tukang dalam pekerjaan apapun. Dari antara orang-orang Lewi itu ada yang menjadi panitera, pengatur atau penunggu pintu gerbang. 34:14 Ketika mereka mengeluarkan uang yang telah dibawa ke rumah TUHAN, imam Hilkia menemukan kitab Taurat TUHAN 55 , yang diberikan dengan perantaraan Musa. 34:15 Maka berkatalah Hilkia kepada Safan, panitera negara itu: "Aku telah menemukan kitab Taurat c  di rumah TUHAN!" Lalu Hilkia memberikan kitab itu kepada Safan, 34:16 dan Safan membawa kitab itu kepada raja. Ia juga menyampaikan kabar kepada raja: "Segala sesuatu yang ditugaskan kepada hamba-hambamu, telah mereka laksanakan. 34:17 Mereka telah mengambil seluruh uang yang terdapat di rumah TUHAN dan memberikannya ke tangan para pengawas dan para pekerja." 34:18 Safan, panitera negara itu, memberitahukan juga kepada raja: "Imam Hilkia telah memberikan kitab kepadaku," lalu Safan membacakan sebagian di depan raja. 34:19 Segera sesudah raja mendengar perkataan Taurat d  itu, dikoyakkannyalah e  pakaiannya. 34:20 Kemudian raja memberi perintah kepada Hilkia, kepada Ahikam bin Safan, f  kepada Abdon bin Mikha, kepada Safan, panitera negara itu, dan kepada Asaya, hamba raja, katanya: 34:21 "Pergilah, mintalah petunjuk TUHAN bagiku, bagi yang masih tinggal di Israel dan di Yehuda tentang perkataan kitab yang ditemukan ini, sebab hebat kehangatan murka TUHAN yang dicurahkan g  kepada kita, oleh karena nenek moyang kita tidak memelihara firman TUHAN dengan berbuat tepat seperti yang tertulis dalam kitab ini!" 34:22 Maka pergilah Hilkia dengan orang-orang yang disuruh raja kepada nabiah h  Hulda, isteri seorang yang mengurus pakaian-pakaian, yaitu Salum bin Tokhat bin Hasra, penunggu pakaian-pakaian; nabiah itu tinggal di Yerusalem, di perkampungan baru. Mereka berbicara kepadanya sebagaimana yang diperintahkan. 34:23 Perempuan itu menjawab mereka: "Beginilah firman TUHAN, Allah Israel! Katakanlah kepada orang yang menyuruh kamu kepada-Ku! 34:24 Beginilah firman TUHAN: Sesungguhnya Aku akan mendatangkan i  malapetaka atas tempat ini 56  dan atas penduduknya, j  yakni segala kutuk k  yang tertulis dalam kitab yang telah dibacakan di depan raja Yehuda, 34:25 karena mereka meninggalkan Aku l  dan membakar korban kepada allah lain dengan maksud menimbulkan sakit hati-Ku dengan segala pekerjaan tangan mereka; sebab itu nyala murka-Ku akan dicurahkan ke tempat ini dengan tidak padam-padam. 34:26 Tetapi kepada raja Yehuda yang telah menyuruh kamu untuk meminta petunjuk TUHAN, harus kamu katakan demikian: Beginilah firman TUHAN, Allah Israel: Mengenai perkataan yang telah kaudengar itu, 34:27 oleh karena engkau sudah menyesal m  dan engkau merendahkan diri n  di hadapan Allah 57  pada waktu engkau mendengar firman-Nya terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya, oleh karena engkau merendahkan diri di hadapan-Ku, mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapan-Ku, Akupun telah mendengarnya, demikianlah firman TUHAN, 34:28 maka sesungguhnya Aku akan mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu, o  dan engkau akan dikebumikan ke dalam kuburmu dengan damai, dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan Kudatangkan atas tempat ini dan atas penduduknya. p " Lalu mereka menyampaikan jawab itu kepada raja. 34:29 Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. 34:30 Kemudian pergilah raja ke rumah TUHAN q  bersama-sama semua orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, para imam, orang-orang Lewi, dan seluruh orang awam, baik yang besar maupun yang masih kecil. Dengan didengar mereka ia membacakan segala perkataan dari kitab 58  perjanjian yang ditemukan di rumah TUHAN itu. 34:31 Sesudah itu berdirilah raja pada tempatnya r  dan diikatnyalah perjanjian s  di hadapan TUHAN untuk hidup dengan mengikuti t  TUHAN, dan tetap menuruti perintah-perintah-Nya, peraturan-peraturan-Nya dan ketetapan-ketetapan-Nya dengan segenap hatinya dan dengan segenap jiwanya dan untuk melakukan perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. 34:32 Ia menyuruh semua orang yang berada di Yerusalem dan Benyamin ikut serta dalam perjanjian itu. Dan penduduk Yerusalem berbuat menurut perjanjian Allah, yakni Allah nenek moyang mereka. 34:33 Yosia menjauhkan segala dewa kekejian u  dari semua daerah orang Israel dan menyuruh semua orang yang ada di Israel beribadah kepada TUHAN, Allah mereka. Maka sepanjang hidup Yosia mereka tidak menyimpang mengikuti TUHAN, Allah nenek moyang mereka.
Yosia merayakan Paskah
35:1 Kemudian Yosia merayakan Paskah 59  v  bagi TUHAN di Yerusalem. Domba Paskah disembelih pada tanggal empat belas bulan yang pertama. 35:2 Ia menetapkan tugas para imam, dan mendorong mereka menunaikan tugas jabatannya dalam rumah TUHAN. 35:3 Berkatalah ia kepada orang-orang Lewi yang adalah pengajar w  seluruh Israel dan orang-orang kudus TUHAN: "Tempatkanlah tabut kudus itu di dalam rumah yang telah didirikan Salomo bin Daud, raja Israel. Tidak usah lagi kamu mengusungnya. Sekarang layanilah TUHAN, Allahmu, dan Israel, umat-Nya! 35:4 Bersiaplah menurut puak-puakmu dan menurut rombonganmu x  sebagaimana yang dituliskan Daud, raja Israel, dan Salomo, anaknya. 35:5 Berdirilah di halaman tempat kudus menurut golongan puak saudara-saudaramu yang lain, yakni kaum awam, dengan satu rombongan puak orang Lewi untuk tiap golongan saudara-saudaramu itu. 35:6 Sembelihlah domba Paskah, kuduskanlah dirimu, y  dan adakanlah persiapan bagi saudara-saudaramu, supaya dilakukan apa yang difirmankan TUHAN dengan perantaraan Musa." 35:7 Yosia menyumbangkan kepada kaum awam sejumlah tiga puluh ribu ekor kambing domba, yakni domba-domba dan kambing-kambing jantan yang muda, semuanya sebagai korban Paskah z  bagi semua orang yang hadir. Selain itu disumbangkannya tiga ribu ekor lembu. Semuanya itu dari harta milik a  raja. 35:8 Juga para panglimanya memberi sumbangan b  sukarela kepada rakyat, para imam, dan orang-orang Lewi. Kemudian Hilkia, c  Zakharia dan Yehiel, para pemuka rumah Allah, memberi kepada para imam dua ribu enam ratus ekor kambing domba sebagai korban Paskah dan selain itu tiga ratus ekor lembu. 35:9 Lalu Konanya d  dan kedua saudaranya, Semaya dan Netaneel, serta Hasabya, Yeiel dan Yozabad, e  para pemimpin orang-orang Lewi, menyumbangkan kepada orang-orang Lewi lima ribu ekor kambing domba sebagai korban Paskah dan selain itu lima ratus ekor lembu. 35:10 Setelah upacara ibadah disiapkan, berdirilah para imam pada tempatnya dan orang-orang Lewi menurut rombongannya f  sesuai dengan perintah g  raja. 35:11 Maka disembelihlah h  domba Paskah, dan para imam menyiramkan darah yang mereka terima dari orang-orang Lewi, sedang orang-orang Lewi menguliti domba itu. 35:12 Tetapi mereka memisahkan korban bakaran untuk diserahkan kepada kaum awam menurut golongan puak mereka, supaya dipersembahkan kepada TUHAN sebagaimana tertulis dalam kitab Musa. Demikian pula dilakukan mereka dengan lembu-lembu. 35:13 Kemudian mereka memasak domba Paskah di atas api sesuai dengan peraturan, i  sedang persembahan-persembahan kudus mereka masak dalam kuali, belanga dan pinggan, lalu membawanya cepat-cepat kepada segenap kaum awam. 35:14 Kemudian mereka menyediakannya bagi dirinya dan bagi para imam, karena para imam, yakni anak-anak Harun, sampai malam hari sibuk mempersembahkan korban bakaran dan segala lemak. j  Oleh sebab itu orang-orang Lewi menyediakannya bagi dirinya dan bagi para imam, yakni anak-anak Harun. 35:15 Para penyanyi, k  yakni bani Asaf, ada pada tempat mereka sesuai dengan perintah Daud, Asaf, Heman dan Yedutun, pelihat raja itu; juga para penunggu pintu gerbang ada pada tiap-tiap pintu gerbang. Mereka tidak usah meninggalkan tugas mereka, karena saudara-saudara mereka, orang-orang Lewi, menyediakannya untuk mereka. 35:16 Demikianlah seluruh upacara ibadah bagi TUHAN disiapkan pada hari itu untuk merayakan Paskah dan untuk mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah TUHAN sesuai dengan perintah raja Yosia. 35:17 Pada waktu itu orang Israel yang hadir di situ merayakan Paskah dan hari raya Roti Tidak Beragi selama tujuh hari. 35:18 Paskah semacam itu tidak pernah lagi dirayakan di Israel sejak nabi Samuel. Seorangpun di antara raja-raja orang Israel tidak pernah merayakan Paskah seperti yang dirayakan Yosia dengan para imam dan orang-orang Lewi, dengan seluruh orang Yehuda dan Israel yang dapat hadir, dan dengan penduduk Yerusalem. 35:19 Paskah itu dirayakan pada tahun kedelapan belas pemerintahan Yosia.
Yosia dibunuh oleh Nekho
35:20 Kemudian dari pada semua ini, setelah Yosia memperbaiki rumah TUHAN, majulah Nekho, raja Mesir, hendak berperang di Karkemis l  di tepi sungai Efrat. m  Yosia keluar menghadapinya. 35:21 Ia mengirim utusan kepada Yosia, dengan pesan: "Apakah urusanmu dengan aku, raja Yehuda? Saat ini aku tidak datang melawan engkau, tetapi melawan keluarga raja yang sedang kuperangi. Allah memerintahkan n  aku supaya segera bertindak. Hentikanlah niatmu menentang Allah yang menyertai aku, supaya engkau jangan dimusnahkan-Nya!" 35:22 Tetapi Yosia tidak berpaling dari padanya, melainkan menyamar o  untuk berperang melawan dia. Ia tidak mengindahkan kata-kata Nekho, yang merupakan pesan Allah 60 , lalu berperang di lembah Megido. 35:23 Maka pemanah-pemanah p  menembaki raja Yosia, dan raja berseru kepada orang-orangnya: "Bawa aku dari sini, karena aku luka parah!" 35:24 Orang-orangnya mengangkatnya dari keretanya, lalu mengangkutnya dengan kereta cadangannya lalu membawanya ke Yerusalem. Kemudian matilah ia, lalu dikuburkan di pekuburan nenek moyangnya. Seluruh Yehuda dan Yerusalem berkabung karena Yosia. 35:25 Yeremia membuat suatu syair ratapan mengenai Yosia. Dan sampai sekarang ini semua penyanyi laki-laki dan penyanyi perempuan menyanyikan syair-syair ratapan q  mengenai Yosia, dan mereka jadikan itu suatu kebiasaan di Israel. Semuanya itu tertulis dalam Syair-syair Ratapan. r  35:26 Selebihnya dari riwayat Yosia dan perbuatan-perbuatannya yang saleh yang sesuai dengan yang ada tertulis dalam Taurat TUHAN, 35:27 yakni, riwayatnya dari awal sampai akhir, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab raja-raja Israel dan Yehuda.
Raja Yoahas
36:1 Rakyat s  negeri menjemput Yoahas anak Yosia, dan mengangkat dia menjadi raja di Yerusalem menggantikan ayahnya. 36:2 Yoahas berumur dua puluh tiga tahun pada waktu ia menjadi raja dan tiga bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. 36:3 Raja Mesir memecatnya dari pemerintahannya di Yerusalem dan mendenda negeri itu seratus talenta perak dan satu talenta emas. 36:4 Kemudian raja Mesir itu mengangkat Elyakim, saudara Yoahas, menjadi raja atas Yehuda dan Yerusalem, dan menukar namanya dengan Yoyakim. Tetapi Yoahas, saudaranya itu, ditawan oleh Nekho, t  dan dibawa ke Mesir. u 
Raja Yoyakim
36:5 Yoyakim v  berumur dua puluh lima tahun pada waktu ia menjadi raja dan sebelas tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata TUHAN, Allahnya. 36:6 Nebukadnezar, w  raja Babel, maju melawan dia 61 , membelenggunya dengan rantai tembaga untuk membawanya ke Babel. x  36:7 Juga beberapa perkakas rumah TUHAN dibawa Nebukadnezar ke Babel dan ditempatkan di istananya di Babel. y  36:8 Selebihnya dari riwayat Yoyakim, segala kekejian yang dilakukannya dan kesalahan yang ada padanya, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab raja-raja Israel dan Yehuda. Maka Yoyakhin, anaknya, menjadi raja menggantikan dia.
Raja Yoyakhin
36:9 Yoyakhin z  berumur delapan belas tahun pada waktu ia menjadi raja dan tiga bulan sepuluh hari lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata TUHAN. 36:10 Pada pergantian tahun raja Nebukadnezar menyuruh membawa dia ke Babel a  beserta perkakas-perkakas yang indah-indah dari rumah TUHAN dan Zedekia, saudara ayah Yoyakhin, menjadi raja atas Yehuda dan Yerusalem.
Raja Zedekia -- Runtuhnya kerajaan Yehuda
36:11 Zedekia b  berumur dua puluh satu tahun pada waktu ia menjadi raja dan sebelas tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. 36:12 Ia melakukan apa yang jahat di mata TUHAN, c  Allahnya, dan tidak merendahkan diri d  di hadapan nabi Yeremia, yang datang membawa pesan TUHAN. 36:13 Lagipula ia memberontak terhadap raja Nebukadnezar, yang telah menyuruhnya bersumpah e  demi Allah. Ia menegarkan tengkuknya f  dan mengeraskan hatinya dan tidak berbalik kepada TUHAN, Allah Israel. 36:14 Juga semua pemimpin di antara para imam dan rakyat berkali-kali berubah setia g  dengan mengikuti segala kekejian 62  bangsa-bangsa lain. Rumah yang dikuduskan TUHAN di Yerusalem itu dinajiskan mereka. 36:15 Namun TUHAN, Allah nenek moyang mereka, berulang-ulang h  mengirim pesan melalui utusan-utusan-Nya, i  karena Ia sayang 63  kepada umat-Nya dan tempat kediaman-Nya. 36:16 Tetapi mereka mengolok-olok utusan-utusan Allah 64  itu, menghina segala firman-Nya, dan mengejek j  nabi-nabi-Nya. Oleh sebab itu murka k  TUHAN bangkit terhadap umat-Nya, sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. l  36:17 TUHAN menggerakkan raja orang Kasdim m  melawan mereka. Raja itu membunuh teruna mereka dengan pedang dalam rumah kudus mereka, dan tidak menyayangkan teruna n  atau gadis, orang tua atau orang ubanan o --semua diserahkan TUHAN ke dalam tangannya. p  36:18 Seluruh perkakas q  rumah Allah, yang besar dan yang kecil, serta harta benda dari rumah TUHAN, harta benda raja dan harta benda para panglimanya, semuanya dibawanya ke Babel. 36:19 Mereka membakar r  rumah s  Allah, merobohkan tembok t  Yerusalem dan membakar segala puri dalam kota itu dengan api, sehingga musnahlah u  segala perabotannya yang indah-indah. v  36:20 Mereka yang masih tinggal dan yang luput dari pedang diangkutnya w  ke Babel dan mereka menjadi budaknya x  dan budak anak-anaknya sampai kerajaan Persia berkuasa. 36:21 Dengan demikian genaplah firman TUHAN yang diucapkan Yeremia, sampai tanah itu pulih dari akibat dilalaikannya tahun-tahun sabatnya, y  karena tanah itu tandus selama menjalani sabat 65 , z  hingga genaplah tujuh puluh tahun. a 
Koresh mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya
36:22 Pada tahun pertama zaman Koresh, b  raja negeri Persia, TUHAN menggerakkan hati Koresh 66 , raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Koresh secara lisan dan tulisan pengumuman ini: 36:23 "Beginilah perintah Koresh, raja Persia: Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh TUHAN, Allah semesta langit. Ia menugaskan c  aku untuk mendirikan rumah bagi-Nya di Yerusalem, yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umat-Nya, TUHAN, Allahnya, menyertainya, dan biarlah ia berangkat pulang!"
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[10:1]  1 Full Life : PECAHNYA KERAJAAN ITU.

Nas : 2Taw 10:1

Pasal ini menandakan saat ketika kerajaan Israel terbelah dua menjadi dua kerajaan (ayat 2Taw 10:15-19;

lihat cat. --> 1Raj 12:20;

lihat cat. --> 1Raj 12:24).

[atau ref. 1Raj 12:20,24]

Kerajaan utara disebut Israel, kerajaan selatan Yehuda. Aliran utama sejarah Ibrani sepanjang kitab ini selalu dipandang sebagai kerajaan selatan Yehuda. Penulis sedikit sekali membahas kerajaan utara, tetapi memusatkan perhatian kepada kerajaan selatan karena tiga alasan:

 1. (1) Rakyat Yehuda merupakan sebagian besar orang Yahudi pasca-pembuangan yang kembali ke Palestina dan untuknya Tawarikh ditulis;
 2. (2) Yehuda tetap merupakan pusat penyembahan Tuhan Allah; dan
 3. (3) raja-raja Yehuda menjadi keturunan Daud dan dengan demikian bagian dari janji perjanjian.

[11:4]  2 Full Life : AKULAH YANG MENYEBABKAN HAL INI TERJADI.

Nas : 2Taw 11:4

Allahlah yang memecahkan Israel sebagai usaha mempertahankan kesetiaan Yehuda kepada-Nya dan memisahkan Yehuda dari bertambahnya pencemaran rohani yang terjadi di suku lainnya. Kadang-kadang Allah menyebabkan perpecahan supaya memelihara dan melindungi kebenaran-Nya yang dinyatakan, standar-standar-Nya yang benar dan umat beriman yang ingin tetap setia kepada-Nya

(lihat cat. --> 1Raj 12:24;

lihat cat. --> Mat 10:34;

lihat cat. --> Ef 4:3;

lihat cat. --> Ef 4:5;

lihat cat. --> Ef 4:13;

lihat cat. --> Ef 4:15;).

[atau ref. 1Raj 12:24; Mat 10:34; Ef 4:3,5,13,15]

[11:14]  3 Full Life : YEROBEAM ... MENGANGKAT BAGI DIRINYA IMAM-IMAM.

Nas : 2Taw 11:14-15

Lihat cat. --> 1Raj 12:28.

[atau ref. 1Raj 12:28]

[11:16]  4 Full Life : MEMBULATKAN HATINYA UNTUK MENCARI TUHAN.

Nas : 2Taw 11:16

Yerobeam dan kerajaan utara meninggalkan penyembahan kepada Tuhan sebagaimana dinyatakan dalam Firman dan perjanjian-Nya lalu menggantikannya dengan penyembahan berhala

(lihat cat. --> 1Raj 12:28).

[atau ref. 1Raj 12:28]

 1. 1) Karena alasan ini semua pihak yang ingin tetap setia kepada Allah meninggalkan rumah mereka, memisahkan diri dari kerajaan utara dan bergabung dengan kerajaan selatan (ayat 2Taw 11:14,17). Tantangan untuk tetap setia kepada Allah di tengah-tengah kemurtadan atau kemerosotan moral sering kali dihadapi umat Allah sepanjang sejarah penebusan

  (lihat cat. --> Wahy 2:7).

  [atau ref. Wahy 2:7]

 2. 2) Kesetiaan dan komitmen kepada Allah dan Firman-Nya adakalanya berarti harus memisahkan diri dari gereja dan bergabung atau membentuk gereja lainnya yang setia kepada penyataan Allah yang asli dan mendasar di dalam Kristus

  (lihat cat. --> Mat 21:43

  [atau ref. Mat 21:43]

  mengenai ajaran Yesus Kristus bahwa kerajaan Allah akan diambil dari orang yang tidak beriman dan diberikan kepada mereka yang menanggapi Injil;

  lihat cat. --> Ef 4:13;

  [atau ref. Ef 4:13]

  lihat art. PEMISAHAN ROHANI ORANG PERCAYA).

[12:1]  5 Full Life : SELURUH ISRAEL.

Nas : 2Taw 12:1

Di sini penulis memakai istilah "seluruh Israel" bagi kerajaan selatan (yaitu, Yehuda) saja (bd. ayat 2Taw 12:4). Di saat yang lain "seluruh Israel" mengacu kepada kerajaan utara (2Taw 10:16) atau kedua kerajaan ini (2Taw 9:30). Oleh karena itu, maknanya harus ditentukan dari konteks.

[12:5]  6 Full Life : KAMU TELAH MENINGGALKAN AKU, OLEH SEBAB ITU.

Nas : 2Taw 12:5

Penulis Tawarikh sering kali menekankan bahwa berkat-berkat Allah mengikuti ketaatan (2Taw 11:17) sedangkan hukuman mengikuti ketidaktaatan (2Taw 12:1-6). Ketika raja Rehabeam berubah setia, Allah berhenti melindunginya dari musuh-musuhnya (ayat 2Taw 12:5). Kita tidak dapat mengharapkan Allah melindungi kita dari berbagai bahaya kehidupan atau serangan Iblis jikalau kita tidak setia kepada-Nya dan kehendak-Nya. Kuasa perlindungan Allah sampai kepada kita hanya melalui iman yang hidup pada Kristus

(lihat cat. --> Rom 8:28;

lihat cat. --> 1Pet 1:5).

[atau ref. Rom 8:28; 1Pet 1:5]

"Tuhan beserta dengan kamu apabila kamu beserta dengan Dia" (2Taw 15:2).

[12:7]  7 Full Life : MEREKA TELAH MERENDAHKAN DIRI.

Nas : 2Taw 12:7

Jikalau kita telah berbuat dosa dan dihukum karenanya, kita harus merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku bahwa hukuman-Nya itu adil (ayat 2Taw 12:6; bd.

lihat cat. --> 2Taw 7:14).

[atau ref. 2Taw 7:14]

Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita dan memulihkan kita kepada kasih karunia dan perkenan-Nya, dan Dia bahkan mungkin mengurangi hukuman yang harus kita derita.

[12:14]  8 Full Life : IA BERBUAT YANG JAHAT ... TIDAK TEKUN MENCARI TUHAN.

Nas : 2Taw 12:14

Ada kaitan langsung di antara dengan tekun mencari Allah dan kekuatan-Nya dan menolak kejahatan. Agar dapat bertekun di dalam iman, kita harus dengan teguh memutuskan untuk senantiasa mencari muka Allah di dalam doa yang sungguh-sungguh; dengan melakukan hal itu, kita akan dapat menolak dosa, membenci dunia, menaati Firman Allah serta mengikuti pimpinan Roh Kudus hingga tiba saatnya kita pulang kepada Allah. Pada pihak lain, tanpa ketetapan teguh ini dalam hati kita, kita akan segera meninggalkan Allah dan keselamatan-Nya dan menyesuaikan diri dengan cara-cara fasik masyarakat sekeliling kita.

[13:1]  9 Full Life : MENJADI RAJALAH ABIA ATAS YEHUDA.

Nas : 2Taw 13:1

Tawarikh mencatat bahwa kemenangan Abia tercapai karena ia dan pengikutnya mengandalkan Allah (ayat 2Taw 13:18). Akan tetapi, penulis Raja-Raja tidak mencatat peristiwa ini tetapi menyatakan bahwa Abia "hidup dalam segala dosa yang dilakukan ayahnya" (1Raj 15:3). Perbedaan tekanan di antara kedua kitab ini disebabkan oleh tujuan penulis. Penulis kitab Raja-Raja mengarahkan perhatian pada penilaian gambaran keseluruhan pemerintahan setiap raja; penulis Tawarikh ingin menekankan saat-saat iman dan ketaatan yang luar biasa untuk menunjukkan kepada Israel bahwa Allah akan membantu dan membebaskan mereka jikalau mereka mempercayai dan menaati Allah.

[14:2]  10 Full Life : ASA MELAKUKAN APA YANG BAIK.

Nas : 2Taw 14:2

Sepanjang masa pemerintahan Rehabeam (pasal 2Taw 12:1-16) dan Abia (pasal 2Taw 13:1-22; 1Raj 15:1-8), penyembahan yang benar kepada Allah di Yehuda merosot sedangkan penyembahan berhala meningkat; berbagai tempat penyembahan berhala didirikan (1Raj 14:21-24; 15:3). Ketika Asa menjadi raja, ia mulai membersihkan Yehuda dari penyembahan berhala serta mendorong Yehuda untuk mencari Allah dan menaati perintah-perintah-Nya (ayat 2Taw 14:3-5)

[14:4]  11 Full Life : MENCARI TUHAN.

Nas : 2Taw 14:4

Hal yang penting bagi setiap pembaharuan atau kebangunan rohani di antara umat Allah ialah mencari Tuhan

(lihat cat. --> 2Taw 7:14).

[atau ref. 2Taw 7:14]

Penulis Tawarikh memakai kata kerja "mencari [Tuhan]" sembilan kali dalam pasal 14 dan 16 (2Taw 14:4,7; 15:2,4,12-13,15; 16:12) dan sebanyak 29 kali dalam seluruh kitab ini; itu berarti menginginkan dan mencari kehadiran, persekutuan, kerajaan, dan kekudusan Allah dengan sungguh-sungguh (1Taw 16:11). Mencari Tuhan mencakup:

 1. (1) berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati dan di dalam doa yang sungguh-sungguh (Yes 55:6; Yer 29:12-13);
 2. (2) lapar dan dahaga akan kebenaran dan kehadiran Allah (2Taw 15:2; Mazm 24:3-6; Yes 51:1; bd. Mat 5:8; Yoh 4:14;

  lihat cat. --> Mat 5:6);

  [atau ref. Mat 5:6]

 3. (3) mengikat diri dengan sepenuh hati untuk mengikuti kehendak Allah dan meninggalkan semua tindakan yang tidak menyenangkan Allah (ayat 2Taw 14:2-7; 7:14);
 4. (4) mempercayai dan bersandar kepada Allah sebagai satu-satunya penolong (Ibr 13:6), yakin bahwa Dia "memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia" (Ibr 11:6; 2Taw 14:11;

  lihat cat. --> 2Taw 15:2 selanjutnya).

  [atau ref. 2Taw 15:2]

[15:2]  12 Full Life : BILAMANA KAMU MENCARI-NYA.

Nas : 2Taw 15:2

Mencari Allah dengan setia

(lihat cat. --> 2Taw 14:4 sebelumnya)

[atau ref. 2Taw 14:4]

mendatangkan hasil-hasil yang indah:

 1. 1) Orang yang mencari Tuhan akan mengalami damai sejahtera Allah (2Taw 14:6-7); ini berarti bukan sekedar tidak ada pertentangan, tetapi mengalami pengampunan dosa, hati nurani yang bersih (Kis 24:16; 1Tim 3:9), dan suatu kebahagiaan yang timbul dari hubungan yang benar dengan Allah (bd. Yes 26:3; Kis 10:36; Rom 5:1; Gal 5:22;

  lihat cat. --> Rom 8:1;

  [atau ref. Rom 8:1]

  lihat art. DAMAI SEJAHTERA ALLAH).

 2. 2) Orang yang mencari Allah akan menerima rahmat, kasih karunia, dan pertolongan pada waktunya

  (lihat cat. --> Ibr 4:16;

  [atau ref. Ibr 4:16]

  bd. 2Taw 14:11-15).
 3. 3) Orang yang mencari Tuhan akan mengalami kehadiran Allah (ayat 2Taw 15:1-4). Allah berjanji bahwa mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia akan menemukan-Nya. Di bawah perjanjian yang baru kehadiran Allah melalui Roh Kudus mendatangkan kekuatan dan penghiburan kepada orang percaya, serta menuntun mereka ke dalam kebenaran, keadilan, dan kuasa (lih. Yoh 14:16-26; 15:26-27; Kis 2:4; Rom 8:5-16; Gal 4:6).
 4. 4) Orang yang mencari Tuhan akan sanggup berdiri tegak melawan semua musuh (2Taw 14:9-15; 16:7-8). Orang percaya akan menerima kekuatan besar untuk berperang dengan efektif melawan Iblis dan kekuatan-kekuatan rohaninya (bd. Ef 6:10-18;

  lihat cat. --> Mat 4:10).

  [atau ref. Mat 4:10]

[15:17]  13 Full Life : HATI ASA TULUS IKHLAS SEPANJANG UMURNYA.

Nas : 2Taw 15:17

Komitmen Asa yang sepenuhnya tampak dalam penolakan terhadap penyembahan berhala, bukan dalam kelakuannya dalam segala perkara

(lihat cat. --> 2Taw 16:7 selanjutnya).

[atau ref. 2Taw 16:7]

[16:7]  14 Full Life : KARENA ENGKAU ... TIDAK BERSANDAR KEPADA TUHAN.

Nas : 2Taw 16:7

Asa gagal untuk terus bertekun dalam mencari Allah ketika usianya sudah lebih tua. Ialah contoh bagi semua orang percaya bahwa memang mungkin untuk jatuh dari kesetiaan kepada Allah sekalipun telah ikut ambil bagian di dalam pembaharuan rohani yang besar. Tiga bukti kemerosotan rohaninya diberikan dalam pasal ini.

 1. 1) Ia berhenti bersandar kepada Allah dan malahan mempercayai sumber daya manusia (ayat 2Taw 16:7-9).
 2. 2) Ia menolak dan menganiaya nabi Allah (ayat 2Taw 16:10). Suatu tanda kemerosotan rohani yang tidak dapat disangkal ialah penolakan nabi-nabi Allah yang membawa firman teguran dan pembetulan dari-Nya (ayat 2Taw 16:7-10;

  lihat cat. --> Luk 6:23).

  [atau ref. Luk 6:23]

 3. 3) Ketika menderita secara jasmaniah, daripada mencari Allah dahulu untuk pengertian dan penyembuhan, dia hanya meminta bantuan para dokter yang mungkin menggunakan berbagai mantera dan obat-obat dari kekuatan gaib (ayat 2Taw 16:12).

[16:9]  15 Full Life : MATA TUHAN MENJELAJAH SELURUH BUMI.

Nas : 2Taw 16:9

Allah demikian menghargai mereka yang mengabdi kepada-Nya sehingga Dia menjelajah seluruh bumi untuk menandai semua yang mengasihi-Nya dengan setia dan memihak kepada tujuan-Nya (Yeh 9:3-6). Allah melakukan hal ini untuk mendukung dan menolong orang semacam itu di dalam bahaya apapun (lih. Kel 14:15-20; 2Raj 19:35), penderitaan (Kej 37:34; Kel 2:23-25), atau pencobaan (Kej 22:1-14) yang mereka hadapi.

[16:9]  16 Full Life : YANG BERSUNGGUH HATI TERHADAP DIA.

Nas : 2Taw 16:9

Allah membedakan di antara umat-Nya yang dengan sepenuh hati mengabdi kepada-Nya dan mereka yang hatinya bercabang di antara Dia dengan dunia. Kebenaran ini tampak juga dalam penilaian Kristus terhadap ketujuh jemaat dalam pasal Wahy 2:1-3:22, di mana para pemenang yang setia dibandingkan dengan anggota gereja-Nya yang suam-suam (Wahy 3:15,21;

lihat art. PESAN KRISTUS KEPADA TUJUH JEMAAT).

[17:9]  17 Full Life : MEREKA MEMBERIKAN PELAJARAN ... KITAB TAURAT TUHAN.

Nas : 2Taw 17:9

Suatu kebangunan rohani akan segera padam jikalau tidak dilandasi secara kokoh pada Firman Allah dan suatu komitmen yang sungguh-sungguh untuk mengikuti ajaran-ajarannya. Hal ini berlaku di bawah perjanjian yang baru seperti di bawah perjanjian yang lama. Gerakan rohani apa pun yang tidak dilandasi dengan kokoh pada penyataan asli dan mendasar dari Kristus dan para rasul tidak akan bertahan lama, atau dengan mudah terjebak ke dalam emosionalisme atau humanisme

(lihat cat. --> 2Taw 34:30;

lihat cat. --> Ef 2:20).

[atau ref. 2Taw 34:30; Ef 2:20]

[18:14]  18 Full Life : PERGI BERPERANG.

Nas : 2Taw 18:14

Lihat cat. --> 1Raj 22:15.

[atau ref. 1Raj 22:15]

[18:22]  19 Full Life : ROH DUSTA.

Nas : 2Taw 18:22

Lihat cat. --> 1Raj 22:23.

[atau ref. 1Raj 22:23]

[19:2]  20 Full Life : SEWAJARNYALAH ENGKAU MENOLONG ORANG FASIK.

Nas : 2Taw 19:2

Yosafat ditegur karena bersekutu dengan Ahab dan menolong musuh Allah ini (bd. pasal 2Taw 18:1-34). Orang percaya hendaknya jangan bersekutu dengan orang-orang tak percaya jikalau di dalam hubungan itu kepentingan ketidakbenaran dimajukan, komitmen kita kepada Allah dibahayakan atau kebenaran Firman Allah dicemarkan.

[20:3]  21 Full Life : YOSAFAT MENJADI TAKUT, LALU MENGAMBIL KEPUTUSAN.

Nas : 2Taw 20:3

Berhadapan dengan krisis terbesar di dalam hidupnya (ayat 2Taw 20:1-2), Yosafat menangani suatu situasi yang tampaknya pelik dengan cara yang patut dicontohi. Ia mulai mencari Tuhan dengan berpuasa (ayat 2Taw 20:3), mengumpulkan orang lain untuk berdoa dan berpuasa (ayat 2Taw 20:4), mengakui ketidakmampuannya (ayat 2Taw 20:12), menaati Roh Kudus (ayat 2Taw 20:14-18), menaruh kepercayaan pada Tuhan dan firman-Nya (ayat 2Taw 20:20) dan mengucapkan syukur kepada Tuhan (ayat 2Taw 20:21-22).

[20:3]  22 Full Life : MENYERUKAN ... SUPAYA BERPUASA.

Nas : 2Taw 20:3

Mencari Tuhan

(lihat cat. --> 2Taw 15:2)

[atau ref. 2Taw 15:2]

dapat diperkuat melalui berpuasa. Puasa haruslah dengan tetap mengiring doa dan keinginan orang percaya agar kehendak Allah yang terjadi (lih. Ezr 8:23; Neh 9:1-2; Dan 9:3;

lihat cat. --> Mat 4:2;

lihat cat. --> Mat 6:16).

[atau ref. Mat 4:2; 6:16]

[20:6]  23 Full Life : YA TUHAN, ALLAH NENEK MOYANG KAMI.

Nas : 2Taw 20:6

Yosafat melandaskan doa dan keyakinannya kepada Allah atas lima kebenaran utama.

 1. (1) Allah berkuasa atas segala orang dan situasi (ayat 2Taw 20:6-7);
 2. (2) Allah telah setia kepada umat-Nya pada masa lampau hingga kini (ayat 2Taw 20:7-9);
 3. (3) umat Allah tidak berdaya tanpa Dia (ayat 2Taw 20:12);
 4. (4) janji-janji Allah merupakan landasan yang kokoh bagi iman (ayat 2Taw 20:14-17,20); dan
 5. (5) kehadiran Allah yang aktif di antara umat-Nya berarti pembebasan dan kemenangan (ayat 2Taw 20:17).

[20:15]  24 Full Life : BUKAN KAMU YANG AKAN BERPERANG MELAINKAN ALLAH.

Nas : 2Taw 20:15

Di sini kekuatan dan kuasa iman ditunjukkan dengan memuji Allah dengan nyanyian sementara berhadapan dengan perang (ayat 2Taw 20:18-19). Demikian pula, Paulus menasihatkan orang percaya untuk "kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya" ketika melawan berbagai kekuatan dan kuasa rohani Iblis (Ef 6:10).

[20:33]  25 Full Life : BUKIT-BUKIT PENGORBANAN.

Nas : 2Taw 20:33

Bukit ini merupakan tempat tinggi di mana diadakan penyembahan berhala. Allah ingin umat-Nya memusnahkan semua tempat ini sama sekali, agar mereka tidak terbawa untuk melakukan penyembahan seperti itu (Bil 33:52). Daya tarik tempat-tempat ini bagi umat Allah menunjukkan bahwa mereka tidak mempunyai komitmen yang kokoh dan menyeluruh kepada Tuhan Allah.

[22:7]  26 Full Life : YEHU ... YANG TELAH DIURAPI TUHAN.

Nas : 2Taw 22:7

Lihat cat. --> 2Raj 9:6;

lihat cat. --> 2Raj 10:28.

[atau ref. 2Raj 9:6; 2Raj 10:28]

[22:10]  27 Full Life : ATALYA.

Nas : 2Taw 22:10

Lihat cat. --> 2Raj 11:1.

[atau ref. 2Raj 11:1]

[23:1]  28 Full Life : YOYADA.

Nas : 2Taw 23:1

Lihat cat. --> 2Raj 11:4

[atau ref. 2Raj 11:4]

mengenai kemenangan Yoyada atas Atalya (2Taw 23:10-15) dan penempatan Yoas di atas takhta.

[24:14]  29 Full Life : KORBAN BAKARAN TETAP DIPERSEMBAHKAN.

Nas : 2Taw 24:14

Persembahan kepada Allah disajikan pertama kali ketika Adam dan Hawa berbuat dosa (Kej 4:3-4). Setelah itu berbagai jenis persembahan ditetapkan supaya umat Allah dapat memahami betapa hebatnya dosa dan pentingnya menyembah Allah

(lihat cat. --> Im 1:2).

[atau ref. Im 1:2]

Selain dari korban bakaran yang disebutkan di sini (bd. Im 1:3-17), Allah menuntut korban penebus dosa (Im 4:3-21), korban penghapus salah (Im 5:14-6:7), dan korban keselamatan (Im 3:1-17). Unsur penting di dalam membawa persembahan kepada Allah adalah hati yang tulus yang mempersembahkan hal terbaik yang dimilikinya (lih. Im 22:21). Di kitab Maleakhi Allah menegur umat-Nya karena mereka mempersembahkan binatang yang cacat atau sakit (Mal 1:6-14).

[24:17]  30 Full Life : SESUDAH YOYADA MATI.

Nas : 2Taw 24:17

Lihat cat. --> 2Raj 12:2.

[atau ref. 2Raj 12:2]

[24:19]  31 Full Life : MENGUTUS NABI-NABI ... MEREKA TIDAK MAU MENDENGARKANNYA.

Nas : 2Taw 24:19

Di bawah perjanjian yang lama, Allah mengutus para nabi untuk mendorong umat-Nya agar setia kepada Allah mereka dan hidup menurut syarat-syarat perjanjian. Di bawah perjanjian yang baru, para nabi dan berita mereka tetap perlu bagi kehidupan gerejawi. Mengabaikan atau menolak nabi-nabi Allah yang sejati akan mendatangkan kematian rohani bagi gereja

(lihat art. KARUNIA-KARUNIA PELAYANAN GEREJA).

[24:20]  32 Full Life : ROH ALLAH MENGUASAI ZAKHARIA.

Nas : 2Taw 24:20

Roh Kudus menguasai (harfiah -- "menyelimuti") Zakharia, maka ia membeberkan dan menegur dosa Yoas dan para pejabat Yehuda. Tugas menginsafkan akan dosa merupakan fungsi utama Roh Kudus (Yoh 16:8). Sering kali dengan memakai seorang pembicara saleh seperti Zakharia, Roh menyingkapkan kesalahan supaya menuntun orang kepada pertobatan.

[24:21]  33 Full Life : MEREKA MELONTARI DIA DENGAN BATU.

Nas : 2Taw 24:21

Zakharia adalah nabi Yehuda pertama yang tercatat mati syahid. Ia mati karena tetap setia kepada kebenaran Allah dan jalan-jalan-Nya yang benar serta menentang kemurtadan raja dan rakyatnya. Yesus mengacu kepada kesyahidannya dan rencana Allah untuk membalas angkatan pada masa itu (Mat 23:35; Luk 11:51). Ia menyebut darah Zakharia itu "benar" karena nabi itu memihak kepada Allah ketika sebagian besar umat itu sudah meninggalkan jalan-Nya. Nabi itu dibunuh di "di antara mezbah dan Rumah Allah" (Luk 11:51), yaitu tempat paling kudus di pelataran para imam. Penolakan perkataan nabi Allah oleh Israel pada akhirnya mengakibatkan kehancuran dan penolakan mereka sendiri oleh Allah

(lihat cat. --> 2Taw 36:16).

[atau ref. 2Taw 36:16]

[25:2]  34 Full Life : TIDAK DENGAN SEGENAP HATI.

Nas : 2Taw 25:2

Lihat cat. --> 2Raj 14:1.

[atau ref. 2Raj 14:1]

[25:7]  35 Full Life : JANGANLAH TENTARA ISRAEL DIBIARKAN BERGABUNG.

Nas : 2Taw 25:7

Penulis kitab ini menekankan kutukan Allah atas perserikatan yang menunjukkan kegagalan Yehuda untuk mempercayai Dia (bd. 2Taw 16:2-9; 2Taw 22:5; Ezr 4:3). Persekutuan dengan orang-orang yang ditentang Allah (yaitu musuh Allah) dapat mengakibatkan Allah menyebabkan umat-Nya kalah (ayat 2Taw 25:7-8); kebenaran ini sering diulangi oleh nabi-nabi Allah (lih. Yes 57:13; Yer 17:5-8; 39:18).

[26:1]  36 Full Life : UZIA.

Nas : 2Taw 26:1

Masa pemerintahan Uzia terbagi dalam dua bagian: tahun-tahun ia mencari Tuhan dan tahun-tahun ia tidak setia kepada Tuhan. Alkitab menekankan bahwa mencari Allah akan menghasilkan berkat dan pertolongan, sedangkan kegagalan untuk mencari Allah menghasilkan kemerosotan rohani dan hukuman (ayat 2Taw 26:5-7,16-20;

lihat cat. --> 2Taw 15:2).

[atau ref. 2Taw 15:2]

[26:5]  37 Full Life : SELAMA IA MENCARI TUHAN.

Nas : 2Taw 26:5

Selama Uzia mencari Tuhan dan mengikuti jalan-jalan-Nya yang benar, ia diberikan kasih karunia, kekuatan, dan pertolongan untuk memerintah sebagai raja Yehuda

(lihat cat. --> 2Taw 14:4).

[atau ref. 2Taw 14:4]

[26:16]  38 Full Life : TINGGI HATI SEHINGGA IA MELAKUKAN HAL YANG MERUSAK.

Nas : 2Taw 26:16

Uzia tidak menyadari bahwa segala sesuatu yang telah dihasilkannya adalah karena pertolongan Allah (ayat 2Taw 26:5,7) dan orang lain (ayat 2Taw 26:8,11-13); akibatnya ialah kesombongan, yang menimbulkan dosa-dosa keangkuhan dan ketidaksetiaan

(lihat cat. --> Fili 2:3).

[atau ref. Fili 2:3]

[28:3]  39 Full Life : MEMBAKAR ANAK-ANAK-NYA SEBAGAI KORBAN DALAM API.

Nas : 2Taw 28:3

Raja Ahas demikian menyerah kepada penyembahan berhala dan kegiatan okultisme sehingga ia membakar anak-anaknya sendiri dalam api sebagai korban bagi para dewa kafir (lih. Im 20:1-5; Yer 7:31-32;

lihat cat. --> 2Raj 16:3).

[atau ref. 2Raj 16:3]

Anak-anak dewasa ini juga dapat dirusak dengan kejam -- secara jasmaniah melalui pengguguran kandungan dan penyiksaan, dan secara rohani oleh orang-tua yang gagal mengajarkan mereka jalan-jalan Allah yang suci berlandaskan Alkitab

(lihat cat. --> Ul 6:7)

[atau ref. Ul 6:7]

atau memisahkan dan melindungi mereka dari kefasikan dunia ini

(lihat art. HUBUNGAN ORANG KRISTEN DENGAN DUNIA).

[29:1]  40 Full Life : HIZKIA.

Nas : 2Taw 29:1

Lihat cat. --> 2Raj 18:5.

[atau ref. 2Raj 18:5]

[29:5]  41 Full Life : KUDUSKANLAH DIRIMU ... KELUARKANLAH KECEMARAN.

Nas : 2Taw 29:5

Supaya umat Allah mengalami kebangunan dan pembaharuan rohani, empat hal sangat diperlukan.

 1. 1) Pengakuan dosa-dosa khusus. Kita harus mengetahui bidang-bidang kehidupan di mana kita telah menyimpang dari kehendak dan firman Allah, dan harus mengakui dosa-dosa khusus tersebut (ayat 2Taw 29:6-7; lih. Mazm 51:5; bd. Mat 5:24).
 2. 2) Pengudusan rumah Tuhan (ayat 2Taw 29:5,18). Gereja menjadi rumah Allah di bawah perjanjian yang baru (2Kor 6:16; Ef 2:21-22; 1Tim 3:15). Apa pun di dalam doktrin, penyembahan atau gaya hidup gereja yang melawan kehendak Allah sebagaimana dinyatakan Alkitab harus disingkirkan. Demikian pula, orang percaya secara perseorangan, sebagai bait Roh Kudus (1Kor 6:19), harus dikuduskan dari semua ketidakbenaran

  (lihat cat. --> 1Yoh 1:9;

  [atau ref. 1Yoh 1:9]

  lihat art. BAIT SUCI, dan

  lihat art. PENGUDUSAN).

 3. 3) Pembaharuan perjanjian (ayat 2Taw 29:10-11). Kita harus memperbaharui penyerahan kita kepada Allah, kerajaan dan maksud-Nya yang benar di bumi, dan kita harus menyatakan suatu keinginan tulus untuk berpaling dari kejahatan dunia dan menolak dosa.
 4. 4) Mencanangkan korban persembahan darah bagi pendamaian (ayat 2Taw 29:20-24). Dengan iman kita harus mengambil darah pendamaian Yesus Kristus, yang menderita di salib untuk menyelamatkan dan menguduskan umat-Nya (lih. Ibr 9:11-14;

  lihat cat. --> 1Kor 10:16).

  [atau ref. 1Kor 10:16]

[30:6]  42 Full Life : KEMBALILAH KEPADA TUHAN.

Nas : 2Taw 30:6

Berpaling dari cara-cara berdosa dan kembali kepada Allah adalah syarat penting bagi terjadinya kebangunan rohani (bd. Za 1:4). Kata kerja "kembali" dipakai empat kali dalam ayat 2Taw 30:6-9, yang menunjukkan bahwa umat Allah sedang dalam keadaan kemunduran, lebih mencintai jalan-jalan dunia daripada jalan-jalan Allah. Berita pertobatan ini dapat dikenakan kepada semua gereja yang telah meninggalkan kasih yang semula, menerima doktrin yang tidak alkitabiah, dan berkompromi dengan dunia

(lihat art. PESAN KRISTUS KEPADA TUJUH JEMAAT).

[30:8]  43 Full Life : SERAHKANLAH DIRIMU KEPADA TUHAN.

Nas : 2Taw 30:8

Hizkia menekankan empat kebenaran mengenai pertobatan sejati.

 1. 1) Umat Allah harus kembali kepada-Nya dengan keinginan untuk meninggalkan dosa dan mengakui Dia sebagai Tuhan jikalau mereka ingin mengalami perkenan-Nya (ayat 2Taw 30:6-8). Allah tidak akan kembali dan memberkati umat-Nya selagi mereka senang dengan dosa (Hos 5:4,15).
 2. 2) Umat Allah harus kembali kepada-Nya dengan maksud yang tulus untuk menaati perintah-perintah-Nya. Jika umat Allah tidak meninggalkan cara-cara dunia yang berdosa dan mengejar kemurnian hati dan ketaatan kepada firman-Nya, Allah akan mendatangkan malapetaka dan kebinasaan atas mereka dan keluarga (lih. ayat 2Taw 30:7;

  lihat cat. --> Mat 5:13).

  [atau ref. Mat 5:13]

 3. 3) Umat Allah harus kembali kepada-Nya dalam penyerahan, penyembahan, dan pelayanan jikalau mereka harap untuk lolos dari murka-Nya yang menyala-nyala terhadap dosa. Istilah "serahkan dirimu kepada Tuhan" secara harfiah berarti "berikanlah tangan kepada Tuhan". Tangan diberikan sebagai tanda ketaatan dan kesetiaan mutlak kepada Allah dan jalan-jalan-Nya yang benar (bd. 2Raj 10:15; Ezr 10:19; Yeh 17:18).
 4. 4) Umat Allah harus kembali kepada-Nya di dalam doa yang tak berkeputusan jikalau mereka hendak mengalami kembali kasih karunia dan belas kasihan-Nya (ayat 2Taw 30:9,19-20,27;

  lihat cat. --> 2Taw 14:4).

  [atau ref. 2Taw 14:4]

[31:4]  44 Full Life : MENCURAHKAN TENAGANYA UNTUK MELAKSANAKAN TAURAT.

Nas : 2Taw 31:4

Hizkia memerintahkan rakyatnya untuk memberikan buah sulung dan persepuluhan dari semua hasil bumi mereka kepada para imam dan orang Lewi (lih. Kel 23:19; Im 27:30-33; Bil 18:12,20-24; Ul 26:1-19), dan dengan demikian memungkinkan para imam menyerahkan diri lebih penuh kepada Allah dan pelayanan Firman-Nya

(lihat art. PERSEPULUHAN DAN PERSEMBAHAN).

Demikian pula, di bawah perjanjian yang baru, para pemimpin rohani yang dipanggil oleh Allah harus dibayar dari persepuluhan dan persembahan umat Allah supaya mereka "dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan Firman" (Kis 6:4;

lihat cat. --> Gal 6:6-10).

[atau ref. Gal 6:6-10]

[31:10]  45 Full Life : TUHAN TELAH MEMBERKATI UMAT-NYA.

Nas : 2Taw 31:10

Sebagai syarat untuk mengalami berkat Allah, kita harus bersedia dan berkomitmen untuk memberikan dari pendapatan kita bagi pekerjaan dan pelayanan Allah, di tempat kita dan di luar negeri (bd. 1Kor 9:14; Fili 4:15-18). Ketidaksediaan untuk melakukan demikian adalah tanda bahwa kasih kita kepada Allah dan pekerjaan-Nya kurang sempurna. Allah ingin agar kita melayani diri-Nya dan bukan uang (bd. Mat 6:24;

lihat cat. --> 2Kor 8:1-9:15;

lihat cat. --> 2Kor 8:2;

lihat cat. --> 2Kor 8:9;

lihat cat. --> 2Kor 9:6;

lihat cat. --> 2Kor 9:8;

lihat cat. --> 2Kor 9:11).

[atau ref. 2Kor 8:1-9:15]

[32:1]  46 Full Life : SETELAH PERISTIWA ... ITU.

Nas : 2Taw 32:1

Penulis Tawarikh mencatat bahwa Sanherib menyerbu Yehuda setelah tindakan-tindakan kesetiaan Hizkia (lih. pasal 2Raj 18:1-19:37; Yes 36:1-37:38). Kesulitan dan ujian kadang-kadang dialami seorang percaya yang sudah setia dan taat sepenuhnya kepada Allah. Akan tetapi, kepastian iman ialah: Dia yang ada bersama kita sedemikian besar sehingga Ia dapat mengalahkan segala serangan yang dilancarkan musuh kepada kita (ayat 2Taw 32:7; bd. 1Yoh 4:4).

[32:7]  47 Full Life : JANGANLAH TAKUT.

Nas : 2Taw 32:7

Kata-kata beriman Hizkia mungkin diilhami oleh pengalaman dan kata-kata nabi Elisa (2Raj 6:16). Nasihat Hizkia untuk jangan takut, bersama dengan janjinya bahwa "yang menyertai kita adalah Tuhan, Allah kita yang membantu kita dan melakukan peperangan kita" (ayat 2Taw 32:8), dapat diterapkan kepada semua orang yang mengikut Tuhan dengan kasih, iman yang sungguh-sungguh, dan hati yang murni. Menurut Yesaya, "orang-orang murtad diliputi kegentaran," (Yes 33:14), tetapi "orang yang hidup dalam kebenaran, ... tinggal aman di tempat-tempat tinggi" (Yes 33:15-16).

[32:19]  48 Full Life : MEREKA BERBICARA TENTANG ALLAH YERUSALEM.

Nas : 2Taw 32:19

Lihat cat. --> 2Raj 18:30.

[atau ref. 2Raj 18:30]

[32:20]  49 Full Life : BERDOA DAN BERSERU.

Nas : 2Taw 32:20

Lih. 2Raj 19:1-34 dan Yes 37:1-35 mengenai doa Hizkia

(lihat cat. --> 2Raj 19:15;

lihat cat. --> 2Raj 19:19).

[atau ref. 2Raj 19:15,19]

[32:21]  50 Full Life : LALU TUHAN MENGIRIM MALAIKAT.

Nas : 2Taw 32:21

Lihat cat. --> 2Raj 19:35.

[atau ref. 2Raj 19:35]

[32:24]  51 Full Life : HIZKIA JATUH SAKIT.

Nas : 2Taw 32:24

Untuk kisah yang lebih lengkap mengenai penyakit Hizkia dan kesembuhannya serta tanda ajaib yang menyertai kesembuhannya lih. 2Raj 20:1-11 (bd. Yes 38:1-8;

lihat cat. --> Yes 38:1;

lihat cat. --> Yes 38:5).

[atau ref. Yes 38:1,5]

[32:31]  52 Full Life : UNTUK MENCOBAINYA.

Nas : 2Taw 32:31

Kisah mengenai urusan Hizkia dengan utusan-utusan Babel terdapat dalam 2Raj 29:12-19 dan pasal Yes 39:1-8. Allah kadang-kadang menarik tanda-tanda kedekatan dan perkenan-Nya supaya menguji hati dan keteguhan kepercayaan hamba-hamba pilihan-Nya. Allah dapat juga menguji kemurnian pengabdian orang percaya supaya melatih mereka dalam kerendahan hati dan mempersiapkan mereka untuk tugas atau tanggung jawab yang lebih besar.

 1. 1) Beberapa cara Allah menguji umat-Nya ialah dengan
  1. (a) keadaan buruk yang tak kunjung berakhir, seperti Yusuf di Mesir (Kej 39:1-40:23),
  2. (b) penderitaan jasmaniah atau emosional, seperti Ayub (Ayub 1:1-2:13),
  3. (c) penundaan penggenapan janji-janji Allah, seperti Abraham dan Sara (pasal Kej 15:1-21:34) dan mimpi-mimpi Yusuf (Kej 37:1-36; 42:6; bd. Mazm 105:17-19),
  4. (d) ujian ketaatan yang sulit, seperti Abraham dengan Ishak (Kej 22:1-24) atau Raja Saul (1Sam 15:1-35), dan
  5. (e) musim-musim kekeringan atau kegelapan rohani yang dialami sebagian besar umat Allah pada waktu tertentu dalam kehidupan ini.
 2. 2) Belajar untuk mempercayai Allah dan tetap setia di tengah-tengah pengalaman yang berat menghasilkan buah iman teguh yang matang, watak teruji, ketaatan dewasa, dan perkenan Allah (bd. 2Kor 12:7-10). Di tengah-tengah ujian yang berat, Ayub menyatakan, "Karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku, aku akan timbul seperti emas" (Ayub 23:10; bd. Za 13:9). Diuji oleh Allah belum tentu menjadi tanda bahwa Ia tidak berkenan atau menghukum kita, tetapi mungkin menjadi tanda dari maksud-Nya yang lebih besar bagi orang yang hatinya sedang diuji oleh-Nya.

[33:13]  53 Full Life : BERDOA KEPADA-NYA.

Nas : 2Taw 33:13

Manasye meninggalkan Allah ayahnya, Hizkia, dan menjadi lebih jahat daripada raja lain dalam sejarah Yehuda. Akan tetapi, pada suatu masa krisis dan kesesakan besar (ayat 2Taw 33:11-12), raja ini sungguh-sungguh bertobat dan berseru kepada Allah (ayat 2Taw 33:12-13). Pengampunan Allah yang dialami Manasye setelah ia bertobat dengan sungguh-sungguh dan merendahkan hati secara dramatis menggambarkan kebenaran bahwa orang berdosa yang paling jahat sekalipun dapat menerima kasih karunia ketika mereka sungguh-sungguh merendahkan diri dan berseru kepada Allah. Sayang sekali, sebagaimana ditekankan penulis 2 Raja-Raja, pemerintahan Manasye yang lama dan jahat telah membawa banyak orang kepada dosa dan kehancuran (2Raj 21:9-15); pertobatan dan pemulihannya tidak menghentikan akibat-akibat menggelombang dari pengaruhnya yang jahat sebelum ini (bd. 2Raj 24:3-4;

lihat cat. --> 2Raj 23:26).

[atau ref. 2Raj 23:26]

[34:1]  54 Full Life : YOSIA.

Nas : 2Taw 34:1

Lihat cat. --> 2Raj 22:1.

[atau ref. 2Raj 22:1]

[34:14]  55 Full Life : MENEMUKAN KITAB TAURAT TUHAN.

Nas : 2Taw 34:14

Lihat cat. --> 2Raj 22:8.

[atau ref. 2Raj 22:8]

[34:24]  56 Full Life : MENDATANGKAN MALAPETAKA ATAS TEMPAT INI.

Nas : 2Taw 34:24

Dosa-dosa umat itu telah mencapai tingkat sedemikian rupa sehingga hukuman yang menghancurkan dari Allah atas mereka tidak terelakkan lagi

(lihat cat. --> 2Raj 22:13).

[atau ref. 2Raj 22:13]

[34:27]  57 Full Life : ENGKAU MERENDAHKAN DIRI DI HADAPAN ALLAH.

Nas : 2Taw 34:27

Lihat cat. --> 2Taw 7:14;

lihat cat. --> 2Raj 22:19.

[atau ref. 2Taw 7:14; 2Raj 22:19]

[34:30]  58 Full Life : IA MEMBACAKAN SEGALA PERKATAAN DARI KITAB.

Nas : 2Taw 34:30

Setiap kebangunan rohani yang dicatat PL muncul dari suatu proklamasi dari dan komitmen kepada firman Allah yang diperbaharui.

 1. 1) Yosia membaca "perkataan dari kitab perjanjian" di hadapan rakyatnya dan mereka kembali kepada Tuhan (ayat 2Taw 34:30-33).
 2. 2) Sebelumnya, Yosafat dan orang Lewi "memberikan pelajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat Tuhan" (2Taw 17:9).
 3. 3) Kemudian, Ezra membacakan hukum Allah selama enam jam sehari selama tujuh hari (Neh 8:4,19) dan menerangkannya sedemikian rupa "sehingga pembacaan dimengerti" oleh umat itu (Neh 8:9). Semua kebangunan rohani sejati yang bertahan lama disertai dengan mengembalikan Firman Allah ke tempatnya yang layak penuh kekuasaan dan kehormatan. Salah satu bukti yang pasti bahwa suatu kebangunan rohani sedang mulai di kalangan umat Allah ialah kerinduan yang besar untuk mendengar, mempelajari, dan menaati Firman Tuhan (lih. Kis 2:42).

[35:1]  59 Full Life : YOSIA MERAYAKAN PASKAH.

Nas : 2Taw 35:1

Lihat art. PASKAH.

[35:22]  60 Full Life : TIDAK MENGINDAHKAN KATA-KATA NEKHO, YANG MERUPAKAN PESAN ALLAH.

Nas : 2Taw 35:22

Operasi militer Nekho menentang kekuatan Babel yang mulai menguasai dunia adalah dari Tuhan. Yosia, sekalipun ia seorang benar, gagal untuk memahami kehendak Allah dalam hal ini sehingga berusaha menghalangi tentara Nekho. Kegagalan Yosia untuk mencari kehendak dan maksud Allah dibayar dengan kematiannya.

[36:6]  61 Full Life : NEBUKADNEZAR ... MAJU MELAWAN DIA.

Nas : 2Taw 36:6

Lihat cat. --> 2Raj 24:1

[atau ref. 2Raj 24:1]

mengenai tiga tahap penghancuran dan penawanan Yehuda oleh Nebukadnezar.

[36:14]  62 Full Life : BERUBAH SETIA DENGAN MENGIKUTI SEGALA KEKEJIAN.

Nas : 2Taw 36:14

Dosa yang paling sering dilakukan umat Allah sepanjang sejarah penebusan ialah gagal untuk tetap terpisah dari orang dan masyarakat yang fasik keliling mereka. Ganti membenci kebiasaan dan gaya hidup amoral orang fasik, terlalu sering umat Allah tertarik dan menyesuaikan diri dengan kebudayaan di mana mereka tinggal. Dengan melakukan itu mereka menunjukkan ketidaksetiaan kepada Allah dan karenanya mencemarkan rumah Tuhan

(lihat cat. --> 2Raj 24:3);

[atau ref. 2Raj 24:3]

dampaknya yang menyedihkan ialah kebinasaan umat Allah dan keluarga mereka karena menyesuaikan diri dengan cara-cara fasik dunia ini (ayat 2Taw 36:5-21;

lihat cat. --> Rom 12:2;

[atau ref. Rom 12:2]

lihat art. HUBUNGAN ORANG KRISTEN DENGAN DUNIA).

[36:15]  63 Full Life : KARENA IA SAYANG.

Nas : 2Taw 36:15

Para utusan Allah yang menyingkapkan dan mencela umat-Nya ketika mereka menyesuaikan diri dengan dunia

(lihat cat. --> 2Taw 36:14 sebelumnya)

[atau ref. 2Taw 36:14]

terdorong oleh belas kasihan Allah. Mereka menyampaikan berita mereka dengan harapan sangat bahwa tidak ada yang akan binasa. Belas kasihan dangkal para pembawa berita yang membiarkan umat Allah terus berkompromi dengan masyarakat di sekitarnya tidak berasal dari Allah (lih. 2Tim 4:3-4).

[36:16]  64 Full Life : MEREKA MENGOLOK-OLOK UTUSAN-UTUSAN ALLAH.

Nas : 2Taw 36:16

Para utusan yang bertugas untuk memanggil umat Allah agar bertobat termasuk Yesaya, Yeremia, dan Yehezkiel (bd. Yer 25:3-7; 35:12-15). Mengolok-olok nabi Allah itu sama dengan menghina firman Allah (ayat 2Taw 36:16). Siapa pun yang memperolok para nabi yang menyingkapkan dosa, kesalahan, dan kemurtadan menolak Allah sendiri (Kis 9:4). Penolakan para nabi Allah yang terus-menerus menyebabkan orang Israel mengeraskan hatinya sehingga tidak ada jalan keluar lagi

(lihat art. NABI DI DALAM PERJANJIAN LAMA).

[36:21]  65 Full Life : TANAH ITU TANDUS SELAMA MENJALANI SABAT.

Nas : 2Taw 36:21

Sesuai dengan perintah Allah di Gunung Sinai, setiap tahun ketujuh tanah harus tandus (Im 25:1-7). Israel dan Yehuda gagal mematuhi tahun-tahun sabat ini; oleh karena itu, selama pembuangan tujuh puluh tahun, Allah memaksakan perhentian sabat itu (lih. Yer 25:11-12; Yer 29:10).

[36:22]  66 Full Life : TUHAN MENGGERAKKAN HATI KORESY.

Nas : 2Taw 36:22-23

Penulis mengakhiri kitab ini dengan menekankan bahwa, kendatipun dosa dan kemurtadan Yehuda, Allah masih bekerja untuk menggenapi janji-janji-Nya kepada kaum sisa umat-Nya yang masih setia. Allah akan menggerakkan para pemimpin perkasa dunia ini untuk melaksanakan maksud-Nya dan menggenapi firman-Nya (bd. Ezr 1:1-3; Yer 25:11-14; 27:22; 29:10; Yer 33:7-10).TIP #18: Centang "Hanya dalam TB" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab hanya dalam versi TB [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA