TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

2 Samuel 8:15

Konteks
Pegawai-pegawai Daud
8:15 Demikianlah Daud telah memerintah atas seluruh Israel, dan menegakkan keadilan dan kebenaran y  bagi seluruh bangsanya.

2 Samuel 15:2-4

Konteks
15:2 Maka setiap pagi berdirilah Absalom di tepi jalan yang menuju pintu gerbang. j  Setiap orang yang mempunyai perkara dan yang mau masuk menghadap raja untuk diadili perkaranya, orang itu dipanggil Absalom dan ditanyai: "Dari kota manakah engkau?" Apabila ia menjawab: "Hambamu ini datang dari suku Israel anu," 15:3 maka berkatalah Absalom kepadanya: "Lihat, perkaramu itu baik dan benar, tetapi dari pihak raja tidak ada seorangpun yang mau mendengarkan engkau. k " 15:4 Lagi kata Absalom: "Sekiranya aku diangkat menjadi hakim di negeri l  ini! Maka setiap orang yang mempunyai perkara atau pertikaian hukum boleh datang kepadaku, dan aku akan menyelesaikan perkaranya dengan adil."

2 Samuel 15:1

Konteks
Absalom mengadakan persepakatan gelap
15:1 Sesudah itu h  Absalom menyediakan baginya sebuah kereta i  serta kuda dan lima puluh orang yang berlari di depannya.

Kisah Para Rasul 3:9

Konteks
3:9 Seluruh rakyat p  itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah,

Kisah Para Rasul 3:1

Konteks
Petrus menyembuhkan orang lumpuh
3:1 Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul tiga petang, h  naiklah Petrus dan Yohanes i  ke Bait Allah. j 

Mazmur 72:1

Konteks
Doa harapan untuk raja
72:1 Dari Salomo. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu t  kepada raja 1  dan keadilan-Mu kepada putera raja!
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[72:1]  1 Full Life : RAJA.

Nas : Mazm 72:1-19

Menurut ayat Mazm 72:1, mazmur ini adalah doa Salomo selaku raja Israel agar masa pemerintahannya ditandai keadilan, kebenaran, damai sejahtera, pembinasaan kejahatan, dan pembebasan orang yang tertindas dan miskin. Itu juga menunjuk kepada pemerintahan Yesus Kristus atas dunia (lih. pasal Wahy 20:1-22:21) karena beberapa ayatnya dapat dikenakan sepenuhnya kepada Dia saja (ayat Mazm 72:8,11,17; bd. pasal Yes 11:1-5; 60:1-62:12). Doa ini mirip dengan doa dalam PB, "Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga" (Mat 6:10). Bentuk doa ini harus timbul dari hati semua orang yang ingin melihat Kristus memerintah sebagai raja dan kebenaran-Nya ditegakkan di bumi ini

(lihat cat. --> Wahy 21:1).

[atau ref. Wahy 21:1]TIP #28: Arahkan mouse pada tautan catatan yang terdapat pada teks alkitab untuk melihat catatan ayat tersebut dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA