TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

2 Raja-raja 21:19-26

Konteks
Amon, raja Yehuda
21:19 Amon berumur dua puluh dua tahun pada waktu ia menjadi raja dan dua tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Mesulemet binti Harus, dari Yotba. 21:20 Ia melakukan apa yang jahat b  di mata TUHAN seperti yang telah dilakukan Manasye, ayahnya. 21:21 Ia hidup sama seperti ayahnya dahulu sambil beribadah kepada berhala-berhala yang disembah oleh ayahnya dan sujud menyembah kepada mereka. 21:22 Ia meninggalkan c  TUHAN, Allah nenek moyangnya dan tidak hidup d  menurut kehendak TUHAN. 21:23 Dan pegawai-pegawai Amon mengadakan persepakatan melawan dia dan membunuh e  raja di istananya. 21:24 Tetapi rakyat negeri itu membunuh f  semua orang yang mengadakan persepakatan melawan raja Amon; dan rakyat negeri itu mengangkat Yosia, g  anaknya, menjadi raja menggantikan dia. 21:25 Selebihnya dari riwayat Amon, apa yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? 21:26 Kemudian ia dikuburkan dalam kuburnya di taman h  Uza. Maka Yosia, anaknya, menjadi raja menggantikan dia.


TIP #16: Tampilan Pasal untuk mengeksplorasi pasal; Tampilan Ayat untuk menganalisa ayat; Multi Ayat/Kutipan untuk menampilkan daftar ayat. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA