TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

2 Korintus 6:14-18

6:14 mh <3361> ginesye <1096> (5737) eterozugountev <2086> (5723) apistoiv <571> tiv <5101> gar <1063> metoch <3352> dikaiosunh <1343> kai <2532> anomia <458> h <2228> tiv <5101> koinwnia <2842> fwti <5457> prov <4314> skotov <4655>

6:15 tiv <5101> de <1161> sumfwnhsiv <4857> cristou <5547> prov <4314> beliar <955> h <2228> tiv <5101> meriv <3310> pistw <4103> meta <3326> apistou <571>

6:16 tiv <5101> de <1161> sugkatayesiv <4783> naw <3485> yeou <2316> meta <3326> eidwlwn <1497> hmeiv <2249> gar <1063> naov <3485> yeou <2316> esmen <1510> (5748) zwntov <2198> (5723) kaywv <2531> eipen <2036> (5627) o <3588> yeov <2316> oti <3754> enoikhsw <1774> (5692) en <1722> autoiv <846> kai <2532> emperipathsw <1704> (5692) kai <2532> esomai <1510> (5704) autwn <846> yeov <2316> kai <2532> autoi <846> esontai <1510> (5704) mou <3450> laov <2992>

6:17 dio <1352> exelyate <1831> (5657) ek <1537> mesou <3319> autwn <846> kai <2532> aforisyhte <873> (5682) legei <3004> (5719) kuriov <2962> kai <2532> akayartou <169> mh <3361> aptesye <680> (5732) kagw <2504> eisdexomai <1523> (5695) umav <5209>

6:18 kai <2532> esomai <1510> (5704) umin <5213> eiv <1519> patera <3962> kai <2532> umeiv <5210> esesye <1510> (5704) moi <3427> eiv <1519> uiouv <5207> kai <2532> yugaterav <2364> legei <3004> (5719) kuriov <2962> pantokratwr <3841>TIP #35: Beritahu teman untuk menjadi rekan pelayanan dengan gunakan Alkitab SABDA™ di situs Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA