TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

2 Korintus 4:7-11

4:7 ecomen <2192> (5719) de <1161> ton <3588> yhsauron <2344> touton <5126> en <1722> ostrakinoiv <3749> skeuesin <4632> ina <2443> h <3588> uperbolh <5236> thv <3588> dunamewv <1411> h <1510> (5753) tou <3588> yeou <2316> kai <2532> mh <3361> ex <1537> hmwn <2257>

4:8 en <1722> panti <3956> ylibomenoi <2346> (5746) all <235> ou <3756> stenocwroumenoi <4729> (5746) aporoumenoi <639> (5734) all <235> ouk <3756> exaporoumenoi <1820> (5740)

4:9 diwkomenoi <1377> (5746) all <235> ouk <3756> egkataleipomenoi <1459> (5746) kataballomenoi <2598> (5746) all <235> ouk <3756> apollumenoi <622> (5730)

4:10 pantote <3842> thn <3588> nekrwsin <3500> tou <3588> ihsou <2424> en <1722> tw <3588> swmati <4983> periferontev <4064> (5723) ina <2443> kai <2532> h <3588> zwh <2222> tou <3588> ihsou <2424> en <1722> tw <3588> swmati <4983> hmwn <2257> fanerwyh <5319> (5686)

4:11 aei <104> gar <1063> hmeiv <2249> oi <3588> zwntev <2198> (5723) eiv <1519> yanaton <2288> paradidomeya <3860> (5743) dia <1223> ihsoun <2424> ina <2443> kai <2532> h <3588> zwh <2222> tou <3588> ihsou <2424> fanerwyh <5319> (5686) en <1722> th <3588> ynhth <2349> sarki <4561> hmwn <2257>

2 Korintus 6:3-10

6:3 mhdemian <3367> en <1722> mhdeni <3367> didontev <1325> (5723) proskophn <4349> ina <2443> mh <3361> mwmhyh <3469> (5686) h <3588> diakonia <1248>

6:4 all <235> en <1722> panti <3956> sunistanontev <4921> (5723) eautouv <1438> wv <5613> yeou <2316> diakonoi <1249> en <1722> upomonh <5281> pollh <4183> en <1722> yliqesin <2347> en <1722> anagkaiv <318> en <1722> stenocwriaiv <4730>

6:5 en <1722> plhgaiv <4127> en <1722> fulakaiv <5438> en <1722> akatastasiaiv <181> en <1722> kopoiv <2873> en <1722> agrupniaiv <70> en <1722> nhsteiaiv <3521>

6:6 en <1722> agnothti <54> en <1722> gnwsei <1108> en <1722> makroyumia <3115> en <1722> crhstothti <5544> en <1722> pneumati <4151> agiw <40> en <1722> agaph <26> anupokritw <505>

6:7 en <1722> logw <3056> alhyeiav <225> en <1722> dunamei <1411> yeou <2316> dia <1223> twn <3588> oplwn <3696> thv <3588> dikaiosunhv <1343> twn <3588> dexiwn <1188> kai <2532> aristerwn <710>

6:8 dia <1223> doxhv <1391> kai <2532> atimiav <819> dia <1223> dusfhmiav <1426> kai <2532> eufhmiav <2162> wv <5613> planoi <4108> kai <2532> alhyeiv <227>

6:9 wv <5613> agnooumenoi <50> (5746) kai <2532> epiginwskomenoi <1921> (5746) wv <5613> apoynhskontev <599> (5723) kai <2532> idou <2400> (5628) zwmen <2198> (5719) wv <5613> paideuomenoi <3811> (5746) kai <2532> mh <3361> yanatoumenoi <2289> (5746)

6:10 wv <5613> lupoumenoi <3076> (5746) aei <104> de <1161> cairontev <5463> (5723) wv <5613> ptwcoi <4434> pollouv <4183> de <1161> ploutizontev <4148> (5723) wv <5613> mhden <3367> econtev <2192> (5723) kai <2532> panta <3956> katecontev <2722> (5723)

2 Korintus 11:23-28

11:23 diakonoi <1249> cristou <5547> eisin <1510> (5748) parafronwn <3912> (5723) lalw <2980> (5719) uper <5228> egw <1473> en <1722> kopoiv <2873> perissoterwv <4056> en <1722> fulakaiv <5438> perissoterwv <4056> en <1722> plhgaiv <4127> uperballontwv <5234> en <1722> yanatoiv <2288> pollakiv <4178>

11:24 upo <5259> ioudaiwn <2453> pentakiv <3999> tesserakonta <5062> para <3844> mian <1520> elabon <2983> (5627)

11:25 triv <5151> errabdisyhn <4463> (5681) apax <530> eliyasyhn <3034> (5681) triv <5151> enauaghsa <3489> (5656) nucyhmeron <3574> en <1722> tw <3588> buyw <1037> pepoihka <4160> (5758)

11:26 odoiporiaiv <3597> pollakiv <4178> kindunoiv <2794> potamwn <4215> kindunoiv <2794> lhstwn <3027> kindunoiv <2794> ek <1537> genouv <1085> kindunoiv <2794> ex <1537> eynwn <1484> kindunoiv <2794> en <1722> polei <4172> kindunoiv <2794> en <1722> erhmia <2047> kindunoiv <2794> en <1722> yalassh <2281> kindunoiv <2794> en <1722> qeudadelfoiv <5569>

11:27 kopw <2873> kai <2532> mocyw <3449> en <1722> agrupniaiv <70> pollakiv <4178> en <1722> limw <3042> kai <2532> diqei <1373> en <1722> nhsteiaiv <3521> pollakiv <4178> en <1722> qucei <5592> kai <2532> gumnothti <1132>

11:28 cwriv <5565> twn <3588> parektov <3924> h <3588> epistasiv <1999> moi <3427> h <3588> kay <2596> hmeran <2250> h <3588> merimna <3308> paswn <3956> twn <3588> ekklhsiwn <1577>TIP #15: Gunakan tautan Nomor Strong untuk mempelajari teks asli Ibrani dan Yunani. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA