TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

2 Raja-raja 3:6-24

3:6 <03478> larvy <03605> lk <0853> ta <06485> dqpyw <08111> Nwrmsm <01931> awhh <03117> Mwyb <03088> Mrwhy <04428> Klmh <03318> auyw(3:6)

3:6 kai <2532> exhlyen <1831> o <3588> basileuv <935> iwram <2496> en <1722> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> ek <1537> samareiav <4540> kai <2532> epeskeqato <1980> ton <3588> israhl <2474>

3:7 <05483> Kyowok <05483> yowok <05971> Kmek <05971> ymek <03644> Kwmk <03644> ynwmk <05927> hlea <0559> rmayw <04421> hmxlml <04124> bawm <0413> la <0854> yta <01980> Klth <0> yb <06586> esp <04124> bawm <04428> Klm <0559> rmal <03063> hdwhy <04428> Klm <03092> jpswhy <0413> la <07971> xlsyw <01980> Klyw(3:7)

3:7 kai <2532> eporeuyh <4198> kai <2532> exapesteilen <1821> prov <4314> iwsafat <2498> basilea <935> iouda <2448> legwn <3004> basileuv <935> mwab hyethsen <114> en <1722> emoi <1473> ei <1487> poreush <4198> met <3326> emou <1473> eiv <1519> mwab eiv <1519> polemon <4171> kai <2532> eipen anabhsomai <305> omoiov <3664> moi <1473> omoiov <3664> soi <4771> wv <3739> o <3588> laov <2992> mou <1473> o <3588> laov <2992> sou <4771> wv <3739> oi <3588> ippoi <2462> mou <1473> oi <3588> ippoi <2462> sou <4771>

3:8 <0123> Mwda <04057> rbdm <01870> Krd <0559> rmayw <05927> hlen <01870> Krdh <02088> hz <0335> ya <0559> rmayw(3:8)

3:8 kai <2532> eipen poia <4169> odw <3598> anabw <305> kai <2532> eipen odon <3598> erhmon <2048> edwm

3:9 <07272> Mhylgrb <0834> rsa <0929> hmhblw <04264> hnxml <04325> Mym <01961> hyh <03808> alw <03117> Mymy <07651> tebs <01870> Krd <05437> wboyw <0123> Mwda <04428> Klmw <03063> hdwhy <04428> Klmw <03478> larvy <04428> Klm <01980> Klyw(3:9)

3:9 kai <2532> eporeuyh <4198> o <3588> basileuv <935> israhl <2474> kai <2532> o <3588> basileuv <935> iouda <2448> kai <2532> o <3588> basileuv <935> edwm kai <2532> ekuklwsan <2944> odon <3598> epta <2033> hmerwn <2250> kai <2532> ouk <3364> hn <1510> udwr <5204> th <3588> parembolh kai <2532> toiv <3588> kthnesin <2934> toiv <3588> en <1722> toiv <3588> posin <4228> autwn <846>

3:10 <04124> bawm <03027> dyb <0853> Mtwa <05414> ttl <0428> hlah <04428> Myklmh <07969> tslsl <03069> hwhy <07121> arq <03588> yk <0162> hha <03478> larvy <04428> Klm <0559> rmayw(3:10)

3:10 kai <2532> eipen o <3588> basileuv <935> israhl <2474> w <3588> oti <3754> keklhken <2564> kuriov <2962> touv <3588> treiv <5140> basileiv <935> parercomenouv <3928> dounai <1325> autouv <846> en <1722> ceiri <5495> mwab

3:11 <0452> whyla <03027> ydy <05921> le <04325> Mym <03332> quy <0834> rsa <08202> jps <01121> Nb <0477> esyla <06311> hp <0559> rmayw <03478> larvy <04428> Klm <05650> ydbem <0259> dxa <06030> Neyw <0854> wtwam <03068> hwhy <0853> ta <01875> hsrdnw <03068> hwhyl <05030> aybn <06311> hp <0369> Nyah <03092> jpswhy <0559> rmayw(3:11)

3:11 kai <2532> eipen iwsafat <2498> ouk <3364> estin <1510> wde <3592> profhthv <4396> tou <3588> kuriou <2962> kai <2532> epizhthswmen <1934> ton <3588> kurion <2962> par <3844> autou <846> kai <2532> apekriyh eiv <1519> twn <3588> paidwn <3816> basilewv <935> israhl <2474> kai <2532> eipen wde <3592> elisaie uiov <5207> safat ov <3739> epeceen <2022> udwr <5204> epi <1909> ceirav <5495> hliou

3:12 <0123> Mwda <04428> Klmw <03092> jpswhyw <03478> larvy <04428> Klm <0413> wyla <03381> wdryw <03068> hwhy <01697> rbd <0854> wtwa <03426> sy <03092> jpswhy <0559> rmayw(3:12)

3:12 kai <2532> eipen iwsafat <2498> estin <1510> autw <846> rhma <4487> kuriou <2962> kai <2532> katebh <2597> prov <4314> auton <846> basileuv <935> israhl <2474> kai <2532> iwsafat <2498> basileuv <935> iouda <2448> kai <2532> basileuv <935> edwm

3:13 <04124> bawm <03027> dyb <0853> Mtwa <05414> ttl <0428> hlah <04428> Myklmh <07969> tslsl <03068> hwhy <07121> arq <03588> yk <0408> la <03478> larvy <04428> Klm <0> wl <0559> rmayw <0517> Kma <05030> yaybn <0413> law <01> Kyba <05030> yaybn <0413> la <01980> Kl <0> Klw <0> yl <04100> hm <03478> larvy <04428> Klm <0413> la <0477> esyla <0559> rmayw(3:13)

3:13 kai <2532> eipen elisaie prov <4314> basilea <935> israhl <2474> ti <5100> emoi <1473> kai <2532> soi <4771> deuro <1204> prov <4314> touv <3588> profhtav <4396> tou <3588> patrov <3962> sou <4771> kai <2532> eipen autw <846> o <3588> basileuv <935> israhl <2474> mh <3165> oti <3754> keklhken <2564> kuriov <2962> touv <3588> treiv <5140> basileiv <935> tou <3588> paradounai <3860> autouv <846> eiv <1519> ceirav <5495> mwab

3:14 <07200> Kara <0518> Maw <0413> Kyla <05027> jyba <0518> Ma <05375> avn <0589> yna <03063> hdwhy <04428> Klm <03092> jpswhy <06440> ynp <03884> ylwl <03588> yk <06440> wynpl <05975> ytdme <0834> rsa <06635> twabu <03068> hwhy <02416> yx <0477> esyla <0559> rmayw(3:14)

3:14 kai <2532> eipen elisaie zh <2198> kuriov <2962> twn <3588> dunamewn <1411> w <3739> paresthn <3936> enwpion <1799> autou <846> oti <3754> ei <1487> mh <3165> proswpon <4383> iwsafat <2498> basilewv <935> iouda <2448> egw <1473> lambanw <2983> ei <1487> epebleqa <1914> prov <4314> se <4771> kai <2532> eidon <3708> se <4771>

3:15 <03068> hwhy <03027> dy <05921> wyle <01961> yhtw <05059> Ngnmh <05059> Ngnk <01961> hyhw <05059> Ngnm <0> yl <03947> wxq <06258> htew(3:15)

3:15 kai <2532> nuni <3570> de <1161> labe <2983> moi <1473> qallonta <5567> kai <2532> egeneto <1096> wv <3739> eqallen <5567> o <3588> qallwn <5567> kai <2532> egeneto <1096> ep <1909> auton <846> ceir <5495> kuriou <2962>

3:16 <01356> Mybg <01356> Mybg <02088> hzh <05158> lxnh <06213> hve <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <0559> rmayw(3:16)

3:16 kai <2532> eipen tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> poihsate <4160> ton <3588> ceimarroun touton <3778> boyunouv <999> boyunouv <999>

3:17 <0929> Mktmhbw <04735> Mkynqmw <0859> Mta <08354> Mtytsw <04325> Mym <04390> almy <01931> awhh <05158> lxnhw <01653> Msg <07200> wart <03808> alw <07307> xwr <07200> wart <03808> al <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <03588> yk(3:17)

3:17 oti <3754> tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> ouk <3364> oqesye <3708> pneuma <4151> kai <2532> ouk <3364> oqesye <3708> ueton <5205> kai <2532> o <3588> ceimarrouv outov <3778> plhsyhsetai udatov <5204> kai <2532> piesye <4095> umeiv <4771> kai <2532> ai <3588> kthseiv umwn <4771> kai <2532> ta <3588> kthnh <2934> umwn <4771>

3:18 <03027> Mkdyb <04124> bawm <0853> ta <05414> Ntnw <03068> hwhy <05869> ynyeb <02063> taz <07043> lqnw(3:18)

3:18 kai <2532> koufh auth <3778> en <1722> ofyalmoiv <3788> kuriou <2962> kai <2532> paradwsw <3860> thn <3588> mwab en <1722> ceiri <5495> umwn <4771>

3:19 <068> Mynbab <03510> wbakt <02896> hbwjh <02513> hqlxh <03605> lkw <05640> wmtot <04325> Mym <04599> ynyem <03605> lkw <05307> wlypt <02896> bwj <06086> Ue <03605> lkw <04004> rwxbm <05892> rye <03605> lkw <04013> rubm <05892> rye <03605> lk <05221> Mtykhw(3:19)

3:19 kai <2532> pataxete <3960> pasan <3956> polin <4172> ocuran kai <2532> pan <3956> xulon <3586> agayon <18> katabaleite <2598> kai <2532> pasav <3956> phgav <4077> udatov <5204> emfraxete kai <2532> pasan <3956> merida <3310> agayhn <18> acreiwsete <889> en <1722> liyoiv <3037>

3:20 <04325> Mymh <0854> ta <0776> Urah <04390> almtw <0123> Mwda <01870> Krdm <0935> Myab <04325> Mym <02009> hnhw <04503> hxnmh <05927> twlek <01242> rqbb <01961> yhyw(3:20)

3:20 kai <2532> egeneto <1096> to <3588> prwi <4404> anabainoushv <305> thv <3588> yusiav <2378> kai <2532> idou <2400> udata <5204> hrconto <757> ex <1537> odou <3598> edwm kai <2532> eplhsyh h <3588> gh <1065> udatov <5204>

3:21 <01366> lwbgh <05921> le <05975> wdmeyw <04605> hlemw <02290> hrgx <02296> rgx <03605> lkm <06817> wqeuyw <0> Mb <03898> Mxlhl <04428> Myklmh <05927> wle <03588> yk <08085> wems <04124> bawm <03605> lkw(3:21)

3:21 kai <2532> pasa <3956> mwab hkousan <191> oti <3754> anebhsan <305> oi <3588> basileiv <935> polemein <4170> autouv <846> kai <2532> anebohsan <310> ek <1537> pantov <3956> periezwsmenou zwnhn <2223> kai <2532> epanw <1883> kai <2532> esthsan <2476> epi <1909> tou <3588> oriou <3725>

3:22 <01818> Mdk <0122> Mymda <04325> Mymh <0853> ta <05048> dgnm <04124> bawm <07200> waryw <04325> Mymh <05921> le <02224> hxrz <08121> smshw <01242> rqbb <07925> wmyksyw(3:22)

3:22 kai <2532> wryrisan <3719> to <3588> prwi <4404> kai <2532> o <3588> hliov <2246> aneteilen <393> epi <1909> ta <3588> udata <5204> kai <2532> eiden <3708> mwab ex <1537> enantiav <1727> ta <3588> udata <5204> purra wsei <5616> aima <129>

3:23 <04124> bawm <07998> llsl <06258> htew <07453> wher <0853> ta <0376> sya <05221> wkyw <04428> Myklmh <02717> wbrxn <02717> brxh <02088> hz <01818> Md <0559> wrmayw(3:23)

3:23 kai <2532> eipan aima <129> touto <3778> thv <3588> romfaiav emacesanto <3164> oi <3588> basileiv <935> kai <2532> epataxan <3960> anhr <435> ton <3588> plhsion <4139> autou <846> kai <2532> nun <3568> epi <1909> ta <3588> skula <4661> mwab

3:24 <04124> bawm <0853> ta <05221> twkhw <05221> hb <0935> *wkyw {wbyw} <06440> Mhynpm <05127> wonyw <04124> bawm <0853> ta <05221> wkyw <03478> larvy <06965> wmqyw <03478> larvy <04264> hnxm <0413> la <0935> wabyw(3:24)

3:24 kai <2532> eishlyon <1525> eiv <1519> thn <3588> parembolhn israhl <2474> kai <2532> israhl <2474> anesthsan <450> kai <2532> epataxan <3960> thn <3588> mwab kai <2532> efugon <5343> apo <575> proswpou <4383> autwn <846> kai <2532> eishlyon <1525> eisporeuomenoi <1531> kai <2532> tuptontev <5180> thn <3588> mwabTIP #28: Arahkan mouse pada tautan catatan yang terdapat pada teks alkitab untuk melihat catatan ayat tersebut dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA