TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

2 Raja-raja 16:19-20

Konteks
16:19 Selebihnya dari riwayat Ahas dan apa yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? 16:20 Kemudian Ahas mendapat perhentian e  bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Hizkia, anaknya, menjadi raja menggantikan dia.

2 Tawarikh 28:26-27

Konteks
28:26 Selebihnya dari riwayatnya dan seluruh tingkah langkahnya, dari awal sampai akhir, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab raja-raja Yehuda dan Israel. 28:27 Kemudian Ahas mendapat perhentian w  bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan dikuburkan x  di dalam kota, di Yerusalem; tetapi ia tidak dibawa ke pekuburan raja-raja Israel. Maka Hizkia, anaknya, menjadi raja menggantikan dia.

Yesaya 13:1--16:14

Konteks
Ucapan ilahi terhadap Babel
13:1 Ucapan ilahi 1  g  terhadap Babel 2  h  yang dinyatakan i  kepada Yesaya bin Amos. j  13:2 Naikkanlah panji-panji k  di atas gunung yang gundul, berserulah terhadap mereka dengan suara nyaring; lambaikanlah tangan supaya mereka masuk ke pintu-pintu gerbang l  para bangsawan! 13:3 Aku ini telah memerintahkan orang-orang yang Kukuduskan, telah memanggil orang-orang perkasa-Ku m  untuk melaksanakan hukuman murka-Ku, n  orang-orang-Ku yang beria-ria o  dan bangga. 13:4 Ada suara keramaian di atas gunung-gunung, seperti suara kumpulan orang p  yang besar jumlahnya! Suara kegaduhan q  dari kerajaan-kerajaan, dari bangsa-bangsa yang berkumpul! TUHAN semesta alam r  sedang memeriksa s  pasukan perang 3 . 13:5 Mereka datang dari negeri yang jauh, ya dari ujung langit, t  yaitu TUHAN serta yang melaksanakan u  amarah-Nya v  untuk merusakkan w  seluruh bumi. 13:6 Merataplah, x  sebab hari y  TUHAN sudah dekat 4 , datangnya sebagai pemusnahan z  dari Yang Mahakuasa. a  13:7 Sebab itu semua tangan akan menjadi lemah lesu, b  setiap hati manusia akan menjadi tawar, c  13:8 dan mereka akan terkejut. d  Sakit mulas dan sakit beranak akan menyerang e  mereka, mereka akan menggeliat kesakitan seperti perempuan yang melahirkan. f  Mereka akan berpandang-pandangan dengan tercengang-cengang, muka mereka seperti orang yang demam. g  13:9 Sungguh, hari h  TUHAN datang dengan kebengisan, i  dengan gemas j  dan dengan murka k  yang menyala-nyala, untuk membuat bumi menjadi sunyi sepi dan untuk memunahkan dari padanya orang-orang yang berdosa. 13:10 Sebab bintang-bintang dan gugusan-gugusannya di langit tidak akan memancarkan cahayanya; l  matahari m  akan menjadi gelap n  pada waktu terbit, dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya. o  13:11 Kepada dunia akan Kubalaskan p  kejahatannya, dan kepada orang-orang fasik q  kesalahan mereka; kesombongan orang-orang pemberani r  akan Kuhentikan, dan kecongkakan orang-orang yang gagah s  akan Kupatahkan. t  13:12 Aku akan membuat orang u  lebih jarang dari pada emas tua, dan manusia lebih jarang dari pada emas Ofir. v  13:13 Sebab itu Aku akan membuat langit gemetar, w  dan bumipun akan bergoncang x  dari tempatnya, pada waktu amarah y  TUHAN semesta alam, dan pada hari murka-Nya z  yang menyala-nyala. 13:14 Seperti kijang yang dikejar-kejar a  dan seperti domba yang tidak digembalakan, b  demikianlah mereka akan berpaling, c  masing-masing kepada bangsanya, d  dan melarikan diri, masing-masing ke negerinya. 13:15 Setiap orang yang didapati akan ditikam, dan setiap orang yang tertangkap akan rebah mati e  oleh pedang. f  13:16 Bayi-bayi g  mereka akan diremukkan di depan mata mereka, rumah-rumah mereka akan dirampoki, dan isteri-isteri mereka akan ditiduri. h  13:17 Lihat, Aku menggerakkan i  orang Madai j  melawan mereka, orang-orang yang tidak menghiraukan perak dan tidak suka kepada emas. k  13:18 Panah-panah l  mereka akan menembus orang-orang muda; m  mereka tidak akan sayang n  kepada buah kandungan, dan mereka tidak menaruh kasihan kepada anak-anak. o  13:19 Dan Babel, p  yang permai di antara kerajaan-kerajaan, q  perhiasan r  orang Kasdim yang megah, akan sama seperti Sodom dan Gomora s  pada waktu Allah menunggangbalikkannya: t  13:20 tidak ada penduduk u  untuk seterusnya 5 , dan tidak ada penghuni turun-temurun; orang Arab v  tidak akan berkemah di sana, dan gembala-gembala tidak akan membiarkan hewannya berbaring di sana; 13:21 tetapi yang akan berbaring di sana ialah binatang gurun, w  dan rumah-rumah mereka akan penuh dengan burung hantu; x  burung-burung unta y  akan diam di sana, dan jin-jin z  akan melompat-lompat; 13:22 anjing-anjing hutan a  akan menyalak di dalam puri-purinya, b  dan serigala-serigala c  di dalam istana-istana kesenangan. Waktunya akan datang d  segera, dan usianya tidak akan diperpanjang. e 
Ejekan tentang raja Babel
14:1 Sebab TUHAN akan menyayangi f  Yakub dan akan memilih g  Israel sekali lagi dan akan membiarkan mereka tinggal di tanah h  mereka, maka orang asing i  akan menggabungkan diri kepada mereka dan akan berpadu dengan kaum keturunan Yakub. 14:2 Bangsa-bangsa lain akan mengantar j  Israel pulang ke tempatnya, lalu kaum Israel akan memiliki bangsa-bangsa k  itu di tanah TUHAN sebagai hamba-hamba lelaki dan hamba-hamba perempuan. Demikianlah mereka akan menawan l  orang-orang yang menawan mereka dan akan berkuasa atas para penindas m  mereka. 14:3 Maka pada hari TUHAN mengakhiri n  kesakitan dan kegelisahanmu o  dan kerja paksa p  yang berat yang dipaksakan kepadamu, 14:4 maka engkau akan memperdengarkan ejekan q  ini tentang raja Babel 6 , r  dan berkata: "Wah, sudah berakhir si penindas s  sudah berakhir orang lalim! 14:5 TUHAN telah mematahkan tongkat t  orang-orang fasik, u  gada v  orang-orang yang memerintah, 14:6 yang memukul bangsa-bangsa w  dengan gemas, dengan pukulan yang tidak putus-putusnya; yang menginjak-injak x  bangsa-bangsa dalam murka dengan tiada henti-hentinya. y  14:7 Segenap bumi sudah aman dan tenteram; z  orang bergembira dengan sorak-sorai. a  14:8 Juga pohon-pohon sanobar b  dan pohon-pohon aras di Libanon bersukacita karena kejatuhanmu, katanya: 'Dari sejak engkau rebah terbaring, tidak ada lagi orang yang naik untuk menebang c  kami!' 14:9 Dunia orang mati d  yang di bawah gemetar untuk menyongsong kedatanganmu, dijagakannya arwah-arwah e  bagimu, yaitu semua bekas pemimpin f  di bumi; semua bekas raja bangsa-bangsa g  dibangunkannya dari takhta mereka. 14:10 Sekaliannya mereka mulai berbicara dan berkata kepadamu: 'Engkau juga telah menjadi lemah seperti kami, h  sudah menjadi sama seperti kami!' 14:11 Ke dunia orang mati i  sudah diturunkan kemegahanmu dan bunyi gambus-gambusmu; j  ulat-ulat dibentangkan sebagai lapik tidurmu, dan cacing-cacing k  sebagai selimutmu. l " 14:12 "Wah, engkau sudah jatuh m  dari langit, hai Bintang Timur, n  putera Fajar 7 , engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa! o  14:13 Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu: Aku hendak naik p  ke langit, aku hendak mendirikan takhtaku q  mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, r  jauh di sebelah utara. s  14:14 Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, t  hendak menyamai Yang Mahatinggi! u  14:15 Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati v  engkau diturunkan, w  ke tempat yang paling dalam x  di liang y  kubur. 14:16 Orang-orang yang melihat engkau akan memperhatikan dan mengamat-amati z  engkau, katanya: Inikah dia yang telah membuat bumi gemetar, a  dan yang telah membuat kerajaan-kerajaan bergoncang, 14:17 yang telah membuat dunia seperti padang gurun, b  dan menghancurkan c  kota-kotanya, yang tidak melepaskan orang-orangnya yang terkurung pulang d  ke rumah? 14:18 Semua bekas raja bangsa-bangsa berbaring dalam kemuliaan, masing-masing dalam rumah kuburnya. e  14:19 Tetapi engkau ini telah terlempar, f  jauh dari kuburmu, seperti taruk yang jijik, ditutupi dengan mayat g  orang-orang yang tertikam oleh pedang h  dan jatuh tercampak ke batu-batu liang i  kubur seperti bangkai yang terinjak-injak. 14:20 Engkau tidak akan bersama-sama dengan raja-raja itu di dalam kubur, j  sebab engkau telah merusak negerimu dan membunuh rakyatmu. Anak cucu k  orang yang berbuat jahat l  tidak akan disebut-sebut m  untuk selama-lamanya. 14:21 Dirikanlah bagi anak-anaknya n  tempat pembantaian, oleh karena kesalahan nenek moyang o  mereka, supaya mereka jangan bangun dan menduduki bumi dan memenuhi dunia dengan kota-kota." 14:22 "Aku akan bangkit p  melawan mereka," demikianlah firman TUHAN semesta alam, "Aku akan melenyapkan nama q  Babel dan sisanya, anak cucu dan anak cicitnya, r " demikianlah firman TUHAN. 14:23 "Aku akan membuat Babel menjadi milik landak s  dan menjadi air rawa-rawa, dan kota itu akan Kusapu bersih dan Kupunahkan, t " demikianlah firman TUHAN semesta alam. u 
Ucapan ilahi terhadap Asyur
14:24 TUHAN semesta alam telah bersumpah, v  firman-Nya: "Sesungguhnya seperti yang Kumaksud, w  demikianlah akan terjadi, dan seperti yang Kurancang, demikianlah akan terlaksana: x  14:25 Aku akan membinasakan orang Asyur y  dalam negeri-Ku dan menginjak-injak mereka di atas gunung-Ku; kuk z  yang diletakkan mereka atas umat-Ku akan terbuang dan demikian juga beban yang ditimpakan mereka atas bahunya. a " 14:26 Itulah rancangan b  yang telah dibuat mengenai seluruh bumi, dan itulah tangan c  yang teracung terhadap segala bangsa. 14:27 TUHAN semesta alam telah merancang, d  siapakah yang dapat menggagalkannya? Tangan-Nya e  telah teracung, siapakah yang dapat membuatnya ditarik kembali? f 
Ucapan ilahi terhadap Filistea
14:28 Dalam tahun g  matinya raja Ahas h  datanglah ucapan ilahi i  ini: 14:29 Janganlah bersukaria, hai segenap Filistea 9 , j  karena walaupun gada orang yang memukul engkau sudah patah, tetapi dari keturunan ular itu akan keluar ular beludak, k  dan anaknya akan menjadi ular naga l  terbang. 14:30 Yang paling hina dari umat-Ku akan mendapat makanan dan orang-orang miskin m  akan diam dengan tenteram, n  tetapi keturunanmu akan Kumatikan dengan kelaparan, o  dan sisa-sisamu p  akan Kubunuh. q  14:31 Merataplah, r  hai pintu s  gerbang! Berteriaklah, hai kota! Gemetarlah, hai segenap Filistea! t  Sebab di sebelah utara u  sudah mengepul asap perang, dan barisan v  musuh maju tanpa ada yang mundur. 14:32 Dan apakah jawab yang akan diberi kepada utusan-utusan w  bangsa itu? "TUHAN yang meletakkan dasar Sion, x  dan di sanalah orang-orang yang sengsara dari umat-Nya mendapat perlindungan. y "
Ucapan ilahi terhadap Moab
15:1 Ucapan z  ilahi tentang Moab 10 . a  Sungguh, dalam suatu malam Ar b -Moab sudah dirusakkan, c  dibinasakan; sungguh, dalam suatu malam Kir d -Moab sudah dirusakkan, dibinasakan! 15:2 Puteri Dibon e  naik ke bukit-bukit pengorbanan f  untuk menangis; Moab meratap g  karena Nebo h  dan karena Medeba. Di situ semua orang menggundul i  kepalanya dan memotong j  janggutnya sebagai tanda berkabung. 15:3 Di jalan-jalan orang berlilitkan kain kabung, k  di atas sotoh l  dan di tanah-tanah lapang m  sekaliannya meratap, n  sedang air mata bercucuran. o  15:4 Hesybon p  dan Eleale q  meraung-raung, suara mereka kedengaran sampai ke Yahas. r  Sebab itu orang-orang bersenjata di Moab berseru-seru, jiwanyapun gemetar. 15:5 Aku berteriak s  karena Moab 11 , t  pengungsi-pengungsi u  sudah sampai ke Zoar, v  ke Eglat-Selisia. Sungguh, orang mendaki pendakian Luhit sambil menangis; dan di jalan ke Horonaim w  orang berteriak karena ditimpa bencana. x  15:6 Sungguh, air di Nimrim menjadi kering dan tandus y  dan rumput sudah kering, z  rumput muda sudah habis, a  tidak ada lagi b  tumbuh-tumbuhan hijau. 15:7 Sebab itu segala harta yang mereka tumpuk c  dan segala yang mereka simpan mereka bawa ke seberang sungai Haarabim. 15:8 Sungguh, teriak itu akan kedengaran di seluruh daerah Moab, ratapnya terdengar sampai ke Eglaim, bahkan sampai ke Beer d -Elim. 15:9 Sungguh, air Dibon telah penuh dengan darah, tetapi yang menimpa Dibon akan Kutambah lagi, yaitu singa e  akan menerkam orang-orang yang terluput dari Moab f  dan yang tersisa di tanah itu. 16:1 Mereka mengirim anak domba g  kepada pemerintah h  negeri, dari Sela i  melalui padang gurun ke gunung puteri Sion 12 . j  16:2 Seperti burung yang lari terbang, dan isi sarang k  yang diusir, demikianlah anak-anak perempuan Moab l  di tempat-tempat penyeberangan m  sungai Arnon. n  16:3 "Berilah nasihat, pertahankanlah hak, jadilah naungan yang teduh di waktu rembang tengah hari; sembunyikanlah orang-orang yang terbuang, o  janganlah khianati orang-orang pelarian! 16:4 Biarkanlah orang-orang yang terbuang dari Moab menumpang padamu, jadilah tempat persembunyian p  baginya terhadap si pembinasa! Apabila penggagahan q  sudah berakhir 13 , pembinasaan sudah lewat r  dan orang lalim sudah habis lenyap dari negeri, 16:5 maka suatu takhta s  akan ditegakkan t  dalam kasih setia dan di atasnya, dalam kemah Daud, u  akan duduk senantiasa seorang hakim yang menegakkan keadilan, v  dan yang segera melakukan kebenaran." 16:6 Kami telah mendengar tentang keangkuhan w  Moab 14 , x  alangkah angkuhnya dia, tentang kecongkakannya, keangkuhannya dan kegemasannya, dan tentang cakap anginnya yang tidak benar. 16:7 Sebab itu biarlah orang Moab meratap, y  seorang karena yang lain, biarlah sekaliannya meratap. Mengingat kue kismis z  Kir-Hareset a  biarlah mereka mengaduh dan hancur luluh sama sekali! 16:8 Sebab kebun-kebun Hesybon b  dan pohon anggur Sibma c  telah merana; d  para penguasa bangsa-bangsa telah memotong pohon-pohon anggurnya e  yang terbaik, yang dahulu meluas sampai ke Yaezer f  dan merambat ke padang gurun; ranting-rantingnya berserak g  sampai ke seberang laut. h  16:9 Sebab itu aku turut menangis i  dengan Yaezer karena pohon anggur Sibma; aku mau membasahi engkau dengan air mataku, j  hai Hesybon dan Eleale, k  sebab pada musim kemarau tepat waktu panen l  musuhmu menyerbu dengan pekik m  pertempuran. 16:10 Telah lenyap sukaria dan sorak-sorak dari kebun n  buah-buahan; telah menghilang dari kebun-kebun anggur tempik sorak dan sorak-sorai; o  tiada pengirik p  anggur di tempat pemerasan 15 , q  pekik mereka sudah berhenti. 16:11 Oleh karena itu, seperti kecapi r  mendengking, begitulah hatiku menjerit melihat keadaan Moab, s  dan batinku t  tergerak melihat keadaan Kir-Heres. 16:12 Maka sekalipun Moab pergi beribadah dan bersusah payah di atas bukit pengorbanan u  dan masuk ke tempat kudusnya v  untuk berdoa, ia tidak akan mencapai apa-apa. w  16:13 Itulah firman yang diucapkan TUHAN tentang Moab pada waktu yang lalu. 16:14 Maka sekarang TUHAN berfirman: "Dalam tiga tahun, x  menurut masa kerja y  z  prajurit upahan, maka kemuliaan Moab, serta dengan keramaiannya yang besar, akan menjadi kehinaan, a  dan orang yang tertinggal akan sangat sedikit dan tiada berkuasa. b "
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[13:1]  1 Full Life : UCAPAN ILAHI.

Nas : Yes 13:1-23:18

Pasal-pasal ini mencatat berbagai hukuman yang dikenakan kepada berbagai bangsa asing dan pada Yerusalem yang murtad. Yesaya mulai dengan Babel (Yes 13:1-14:23) dan Asyur (Yes 14:24-27) dan melanjutkan dengan nubuat terhadap negeri-negeri yang lebih kecil. Pasal-pasal ini mengajarkan bahwa semua bangsa dan orang bertanggung jawab kepada Allah; orang yang menentang Dia dan rencana keselamatan ilahi-Nya akan dihukum dan dibinasakan, dan orang yang percaya kepada-Nya akan menang pada akhirnya.

[13:1]  2 Full Life : BABEL.

Nas : Yes 13:1

Yesaya menubuatkan bahwa Babel akan dirobohkan seperti Sodom dan Gomora. Babel menjadi pusat kebudayaan kafir, menentang Allah dan jalan-jalan-Nya sejak awal sejarah umat manusia (bd. Kej 11:1-9). Secara ironis Babel menjadi alat murka Allah terhadap Yerusalem serta menawan penduduknya. Di PB, Babel melambangkan pusat keagamaan dan politik dunia yang menentang Allah dan umat-Nya

(lihat cat. --> Wahy 17:1).

[atau ref. Wahy 17:1]

Reruntuhan Babel terdapat di kawasan Irak sekarang ini.

[13:4]  3 Full Life : PASUKAN PERANG.

Nas : Yes 13:4

Penggenapan nubuat tentang kejatuhan Babel terlaksana melalui berbagai tahap. Tahap pertama adalah serangan Asyur pada tahun 689 SM, ketika Sanherib merobohkannya. Setelah Babel berkuasa lagi di bawah Nebukadnezar, Babel direbut oleh Koresy dari Medo-Persia pada tahun 539 SM (bd. ayat Yes 13:17). Pada tahun 518 SM kota ini dirusak kembali; tembok-temboknya dirobohkan dan Babel hancur sama sekali.

[13:6]  4 Full Life : HARI TUHAN SUDAH DEKAT.

Nas : Yes 13:6-13

Kebinasaan Babel melambangkan kebinasaan semua musuh Allah pada akhir zaman dan hukuman terakhir yang terjadi di seluruh bumi sepanjang masa kesengsaraan besar; Yesaya menggabungkan keduanya di sini (bd. Yeh 32:7; Yoel 2:10; 3:16; Hag 2:6-7,21-22; Za 14:6-7).

[13:20]  5 Full Life : TIDAK ADA PENDUDUK UNTUK SETERUSNYA.

Nas : Yes 13:20

Ayat ini menekankan bahwa tidak ada monumen bagi kemuliaan dan prestasi manusia yang akan abadi. Pada suatu hari semua hal yang dibuat oleh manusia akan berkarat atau memudar (bd. Mat 6:19), sedangkan kemuliaan Allah akan memenuhi bumi.

[14:4]  6 Full Life : EJEKAN INI TENTANG RAJA BABEL.

Nas : Yes 14:4-21

Nyanyian nubuat yang mengejek ini harus dinyanyikan oleh orang-orang yang menyaksikan kejatuhan raja Babel. Raja akan direndahkan dan diturunkan "ke dalam dunia orang mati" (ayat Yes 14:15). Ayat-ayat ini akhirnya mengena kepada semua pemimpin dan orang yang menentang Allah dan melawan prinsip-prinsip kerajaan-Nya.

[14:12]  7 Full Life : BINTANG TIMUR, PUTERA FAJAR.

Nas : Yes 14:12-15

Beberapa penafsir beranggapan bahwa ayat-ayat ini bukan hanya mengacu kepada raja Babel, tetapi juga berisi acuan yang terselubung kepada Iblis (bd. pernyataan Kristus dalam Luk 10:18). Penafsir lain beranggapan bahwa ayat-ayat ini mungkin mengacu kepada antikristus akhir zaman yang akan memerintah "Babel"

(lihat cat. --> Wahy 17:1;

lihat cat. --> Wahy 17:2;

lihat cat. --> Wahy 17:3)

[atau ref. Wahy 17:1-3]

menentang Allah dan umat-Nya (bd. Wahy 13:4;

lihat art. ZAMAN ANTIKRISTUS).

[14:24]  8 Full Life : AKU AKAN MEMBINASAKAN ORANG ASYUR.

Nas : Yes 14:24-27

Nubuat ini berkaitan dengan ancaman yang segera terhadap Yehuda oleh Asyur; Allah akan menghancurkan bala tentara Asyur (lih. Yes 37:21-36; 2Raj 19:1-37).

[14:29]  9 Full Life : FILISTEA.

Nas : Yes 14:29

Yesaya menubuatkan kekalahan Filistea (ayat Yes 14:30). Yehuda tidak boleh menerima tawaran para utusan Filistea untuk membentuk persekutuan, tetapi mereka harus tetap percaya Tuhan (ayat Yes 14:32).

[15:1]  10 Full Life : MOAB.

Nas : Yes 15:1

Terletak di bagian timur Laut Mati, Moab dari dahulu menjadi musuh Israel (bd. Yes 25:10; 2Raj 3:4-5; 13:20; Yeh 25:8-11). Seperti bangsa lain yang bermusuhan, mereka juga akan dimusnahkan.

[15:5]  11 Full Life : AKU BERTERIAK KARENA MOAB.

Nas : Yes 15:5

Melihat penderitaan hebat dari musuh umat Allah ini, Yesaya berseru dengan belas kasihan bagi korban-korban Moab ini (bd. Yes 21:2-4; Yes 22:4). Demikian pula, kita harus mengasihani dan menyayangi orang-orang yang membinasakan diri sendiri dengan mengejar dosa dan kejahatan

(lihat cat. --> Luk 19:41).

[atau ref. Luk 19:41]

[16:1]  12 Full Life : GUNUNG PUTERI SION.

Nas : Yes 16:1-5

Orang pelarian dan pengungsi dari Moab disuruh mencari perlindungan di Yehuda dan menyerah kepada raja Yerusalem.

[16:4]  13 Full Life : PENGGAGAHAN SUDAH BERAKHIR.

Nas : Yes 16:4-5

Ketika memandang ke masa depan, Yesaya melihat kerajaan Mesias dan akhir semua penindasan.

[16:6]  14 Full Life : KEANGKUHAN MOAB.

Nas : Yes 16:6-13

Sekalipun peperangan dan kebinasaan suatu saat akan berakhir

(lihat cat. --> Yes 16:4 sebelumnya),

[atau ref. Yes 16:4]

orang Moab pada zaman Yesaya akan menghadapi hukuman karena keangkuhan dan kelalaian mereka untuk mengakui Allah dan kebenaran-Nya.

[16:10]  15 Full Life : TIADA PENGIRIK ANGGUR DI TEMPAT PEMERASAN.

Nas : Yes 16:10

Di sini, sari buah anggur segar yang belum difermentasi dan masih dalam tempat pemerasan disebut "anggur" (Ibr. _yayin_), sebagaimana halnya di tempat lain dalam PL

(lihat art. ANGGUR PADA ZAMAN PERJANJIAN LAMA).

Istilah padanan dalam bahasa Yunani untuk _yayin_ ialah _oinos_

(lihat art. ANGGUR PADA ZAMAN PERJANJIAN BARU (1);

dan

lihat art. ANGGUR PADA ZAMAN PERJANJIAN BARU (2)).TIP #32: Gunakan Pencarian Khusus untuk melakukan pencarian Teks Alkitab, Tafsiran/Catatan, Studi Kamus, Ilustrasi, Artikel, Ref. Silang, Leksikon, Pertanyaan-Pertanyaan, Gambar, Himne, Topikal. Anda juga dapat mencari bahan-bahan yang berkaitan dengan ayat-ayat yang anda inginkan melalui pencarian Referensi Ayat. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA