TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

2 Raja-raja 1:1-18

Konteks
Nabi Elia memberitahukan kematian Ahazia
1:1 Sesudah Ahab mati, maka memberontaklah Moab a  terhadap Israel. 1:2 Pada suatu hari jatuhlah Ahazia dari kisi-kisi kamar atasnya yang ada di Samaria, lalu menjadi sakit. Kemudian dikirimnyalah utusan-utusan b  dengan pesan: "Pergilah, mintalah petunjuk kepada Baal-Zebub, c  allah di Ekron, d  apakah aku akan sembuh e  dari penyakit ini." 1:3 Tetapi berfirmanlah Malaikat f  TUHAN kepada Elia, g  orang Tisbe itu: "Bangunlah, berangkatlah menemui utusan-utusan raja Samaria dan katakan kepada mereka: Apakah tidak ada Allah di Israel, h  sehingga kamu ini pergi untuk meminta petunjuk kepada Baal-Zebub, allah di Ekron? 1:4 Sebab itu beginilah firman TUHAN: Engkau tidak akan bangun i  lagi dari tempat tidur, di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati." Lalu pergilah Elia. 1:5 Sesudah utusan-utusan itu kembali kepada raja, berkatalah ia kepada mereka: "Mengapa kamu kembali?" 1:6 Jawab mereka kepadanya: "Ada seorang datang menemui kami dan berkata kepada kami: Pergilah, kembalilah kepada raja yang telah menyuruh kamu, dan katakanlah kepadanya: Beginilah firman TUHAN: Apakah tidak ada Allah di Israel, sehingga engkau menyuruh meminta petunjuk kepada Baal-Zebub, allah di Ekron? Sebab itu engkau tidak akan bangun j  lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati." 1:7 Lalu bertanyalah ia kepada mereka: "Bagaimanakah rupa orang yang telah datang menemui kamu itu dan yang mengatakan perkataan ini kepadamu?" 1:8 Jawab mereka kepadanya: "Seorang yang memakai pakaian bulu 1 , k  dan ikat pinggang kulit terikat pada pinggangnya." Maka berkatalah ia: "Itu Elia, orang Tisbe!" 1:9 Sesudah itu disuruhnyalah l  kepada Elia seorang perwira m  dengan kelima puluh anak buahnya. Orang itu naik menjumpai Elia yang sedang duduk di atas puncak bukit. Berkatalah orang itu kepadanya: "Hai abdi Allah, raja bertitah: Turunlah!" 1:10 Tetapi Elia menjawab, katanya kepada perwira itu: "Kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit 2  memakan engkau habis dengan kelima puluh anak buahmu." Maka turunlah api n  dari langit memakan dia habis dengan kelima puluh anak buahnya. 1:11 Kemudian raja menyuruh pula kepadanya seorang perwira yang lain dengan kelima puluh anak buahnya. Lalu orang itu berkata kepada Elia: "Hai abdi Allah, beginilah titah raja: Segeralah turun!" 1:12 Tetapi Elia menjawab mereka: "Kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan kelima puluh anak buahmu!" Maka turunlah api Allah dari langit memakan dia habis dengan kelima puluh anak buahnya. 1:13 Kemudian raja menyuruh pula seorang perwira yang ketiga dengan kelima puluh anak buahnya. Lalu naiklah perwira yang ketiga itu dan sesudah sampai, berlututlah ia di depan Elia, serta memohon belas kasihan kepadanya, katanya: "Ya abdi Allah, biarlah kiranya nyawaku o  dan nyawa kelima puluh orang hamba-hambamu ini berharga di matamu. 1:14 Bukankah api sudah turun dari langit memakan habis kedua perwira yang dahulu dengan kelima puluh anak buah mereka? Tetapi sekarang biarlah nyawaku berharga di matamu." 1:15 Maka berfirmanlah Malaikat p  TUHAN kepada Elia: "Turunlah bersama-sama dia, janganlah takut q  kepadanya!" Lalu bangunlah Elia dan turun bersama-sama dia menghadap raja. 1:16 Berkatalah Elia kepada raja: "Beginilah firman TUHAN: Oleh karena engkau telah mengirim utusan-utusan r  untuk meminta petunjuk kepada Baal-Zebub, allah di Ekron, seolah-olah tidak ada Allah di Israel untuk ditanyakan firman-Nya, maka sebab itu engkau tidak akan bangun s  lagi dari tempat tidur, di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati." 1:17 Maka matilah t  raja sesuai dengan firman TUHAN yang dikatakan oleh Elia. Maka Yoram u  menjadi raja menggantikan dia dalam tahun kedua zaman Yoram bin Yosafat, raja Yehuda, sebab Ahazia tidak mempunyai anak laki-laki. 1:18 Selebihnya dari riwayat Ahazia, apa yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel?

2 Raja-raja 3:1-27

Konteks
Yoram berperang melawan Moab
3:1 Yoram, f  anak Ahab, menjadi raja di Samaria atas Israel dalam tahun kedelapan belas zaman Yosafat, raja Yehuda, dan ia memerintah dua belas tahun lamanya. 3:2 Ia melakukan apa yang jahat g  di mata TUHAN, tetapi bukan seperti ayahnya h  dan seperti ibunya: ia menjauhkan tugu i  berhala Baal yang didirikan ayahnya. 3:3 Namun demikian, ia masih berpaut kepada dosa j  Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula; ia tidak menjauhinya. 3:4 Mesa, raja Moab, k  adalah seorang peternak domba; sebagai upeti ia membayar kepada raja Israel seratus ribu anak domba l  dan bulu dari seratus ribu domba jantan. 3:5 Tetapi segera sesudah Ahab mati, memberontaklah m  raja Moab terhadap raja Israel. 3:6 Keluarlah raja Yoram pada waktu itu dari Samaria, lalu ia memeriksa barisan seluruh orang Israel. 3:7 Selanjutnya ia menyuruh orang kepada Yosafat, raja Yehuda, dengan pesan: "Raja Moab telah memberontak terhadap aku! Maukah engkau bersama-sama aku berperang n  melawan Moab?" Jawabnya: "Aku akan maju. Kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu." 3:8 Lagi ia bertanya: "Melalui jalan manakah kita akan maju?" Jawabnya: "Melalui padang gurun Edom!" 3:9 Maka berjalanlah raja Israel dan raja Yehuda dan raja Edom. o  Tetapi sesudah mereka berkeliling tujuh hari perjalanan jauhnya, maka tidak terdapat air untuk tentara dan untuk hewan yang mengikuti mereka. 3:10 Lalu berkatalah raja Israel: "Wahai, TUHAN telah memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan Moab!" 3:11 Tetapi bertanyalah Yosafat: "Tidak adakah di sini seorang nabi TUHAN, supaya dengan perantaraannya kita meminta petunjuk p  TUHAN?" Lalu salah seorang pegawai raja Israel menjawab, katanya: "Di sini ada Elisa q  bin Safat, yang dahulu melayani Elia. r " 3:12 Berkatalah Yosafat: "Memang padanya ada firman s  TUHAN." Sesudah itu pergilah raja Israel dan Yosafat dan raja Edom kepada Elisa. 3:13 Tetapi berkatalah Elisa kepada raja Israel: "Apakah urusanku dengan engkau? Pergilah kepada para nabi ayahmu dan kepada para nabi ibumu." Jawab raja Israel kepadanya: "Jangan begitu, sebab TUHAN memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Moab!" 3:14 Berkatalah Elisa: "Demi TUHAN semesta alam yang hidup, yang di hadapan-Nya aku menjadi pelayan: jika tidak karena Yosafat, raja Yehuda, maka sesungguhnya aku ini tidak akan memandang dan melihat kepadamu. 3:15 Maka sekarang, jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. t " Pada waktu pemetik kecapi itu bermain 3  kecapi, maka kekuasaan u  TUHAN meliputi dia. 3:16 Kemudian berkatalah ia: "Beginilah firman TUHAN: Biarlah di lembah ini dibuat parit-parit, 3:17 sebab beginilah firman TUHAN: Kamu tidak akan mendapat angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air, v  sehingga kamu serta ternak sembelihan dan hewan pengangkut dapat minum. 3:18 Dan itupun adalah perkara ringan w  di mata TUHAN; juga orang Moab akan diserahkan-Nya ke dalam tanganmu. 3:19 Kamu akan memusnahkan segala kota yang berkubu dan segala kota pilihan; kamu akan menumbangkan segala pohon yang baik; kamu akan menutup segala mata air dan kamu akan merusakkan segala ladang yang baik dengan batu-batu." 3:20 Keesokan harinya ketika x  orang mempersembahkan korban, datanglah dengan tiba-tiba air dari arah Edom, lalu penuhlah negeri itu dengan air. y  3:21 Ketika didengar seluruh orang Moab, bahwa ketiga raja itu telah maju memerangi mereka, maka dikerahkanlah semua orang yang masih sanggup menyandang pedang, bahkan orang-orang yang lebih tua juga, kemudian mereka ditempatkan di tepi perbatasan. 3:22 Keesokan harinya pagi-pagi, ketika matahari bersinar atas permukaan air itu, tampaklah kepada orang Moab itu, bahwa air di sebelah depannya merah seperti darah. 3:23 Lalu berserulah mereka: "Itu darah! Tentulah raja-raja itu telah berbunuh-bunuhan, yang seorang membunuh yang lain. Maka sekarang, marilah menjarah, hai orang-orang Moab!" 3:24 Tetapi ketika mereka sampai ke perkemahan orang Israel, maka bangkitlah orang Israel itu, lalu memukul orang-orang Moab, sehingga mereka lari dari situ. Dan makin jauhlah mereka menerobos ke dalam Moab sambil menewaskan orang-orang Moab itu. 3:25 Mereka meruntuhkan kota-kota dan menutupi setiap ladang yang baik dengan batu, karena setiap orang melemparkan batu ke atasnya. Mereka menutup segala mata air dan menumbangkan segala pohon yang baik, sampai hanya Kir-Hareset z  saja yang ditinggalkan, tetapi kota ini ditembaki oleh orang-orang pengumban dari segala penjuru. 3:26 Ketika raja Moab melihat, bahwa peperangan itu terlalu berat baginya, diambilnyalah tujuh ratus orang pemegang pedang bersama-sama dia untuk menerobos ke jurusan raja Edom, tetapi tidak berhasil. 3:27 Kemudian ia mengambil anaknya yang sulung a  yang akan menjadi raja menggantikan dia, lalu mempersembahkannya sebagai korban 4  bakaran di atas pagar tembok. Tetapi kegusaran besar menimpa orang Israel 5 , sehingga mereka berangkat meninggalkan dia dan pulang ke negeri mereka.

1 Raja-raja 22:41-49

Konteks
Yosafat, raja Yehuda
22:41 Yosafat, anak Asa, menjadi raja 6  atas Yehuda dalam tahun keempat zaman Ahab, raja Israel. 22:42 Yosafat berumur tiga puluh lima tahun pada waktu ia menjadi raja dan dua puluh lima tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Azuba, anak Silhi. 22:43 Ia hidup mengikuti jejak Asa, m  ayahnya; ia tidak menyimpang dari padanya dan melakukan apa yang benar di mata TUHAN. (22-44) Hanya bukit-bukit pengorbanan n  tidak dijauhkan. Orang masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. 22:44 (22-45) Dan Yosafat hidup dalam damai dengan raja Israel. 22:45 (22-46) Selebihnya dari riwayat Yosafat dan kepahlawanan yang dilakukannya dan bagaimana ia berperang, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? 22:46 (22-47) Dan sisa pelacuran o  bakti yang masih tinggal dalam zaman Asa, ayahnya, dihapuskannya dari negeri itu. 22:47 (22-48) Tidak ada raja p  di Edom, karena itu yang menjadi raja ialah seorang kepala daerah. 22:48 (22-49) Yosafat membuat kapal-kapal Tarsis q  untuk pergi ke Ofir mengambil emas, tetapi kapal-kapal itu tidak jadi pergi ke sana, sebab kapal-kapal itu pecah di Ezion-Geber. r  22:49 (22-50) Pada waktu itu Ahazia, anak Ahab, berkata kepada Yosafat: "Baiklah anak buahku pergi bersama-sama anak buahmu dengan kapal-kapal itu." Tetapi Yosafat tidak mau.

2 Tawarikh 20:31-37

Konteks
20:31 Yosafat memerintah atas Yehuda. Ia berumur tiga puluh lima tahun pada waktu ia menjadi raja dan dua puluh lima tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Azuba, anak Silhi. 20:32 Ia hidup mengikuti jejak Asa, ayahnya; ia tidak menyimpang dari padanya, dan melakukan apa yang benar di mata TUHAN. 20:33 Hanya bukit-bukit pengorbanan 7  k  tidak dijauhkan. Bangsa itu belum mengarahkan hatinya kepada Allah nenek moyang mereka. 20:34 Selebihnya dari riwayat Yosafat, dari awal sampai akhir, sesungguhnya semuanya itu tertulis di dalam riwayat Yehu l  bin Hanani, yang tercantum di dalam kitab raja-raja Israel. 20:35 Kemudian Yosafat, raja Yehuda, bersekutu m  dengan Ahazia, raja Israel, yang fasik n  perbuatannya. 20:36 Ia bersekutu dengan Ahazia untuk membuat kapal-kapal yang dapat berlayar ke Tarsis. Kapal-kapal itu dibuat mereka di Ezion-Geber. 20:37 Tetapi Eliezer bin Dodawa dari Maresa bernubuat terhadap Yosafat, katanya: "Karena engkau bersekutu dengan Ahazia, maka TUHAN akan merobohkan pekerjaanmu." Lalu kapal-kapal o  itu pecah, dan tak dapat berlayar ke Tarsis.

1 Raja-raja 22:50

Konteks
22:50 (22-51) Kemudian Yosafat mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud, bapa leluhurnya. Maka Yoram, anaknya, menjadi raja menggantikan dia.

2 Tawarikh 21:1-4

Konteks
21:1 Kemudian Yosafat mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Yoram, p  anaknya, menjadi raja menggantikan dia.
Raja Yoram
21:2 Saudara-saudaranya, anak-anak Yosafat, ialah: Azarya, Yehiel, Zakharia, Azariahu, Mikhael dan Sefaca. Mereka semua anak-anak Yosafat, raja Israel. 21:3 Ayahnya memberikan kepada mereka banyak pemberian, q  berupa emas dan perak dan barang-barang berharga, juga kota-kota r  berkubu di Yehuda. Tetapi kedudukan raja diberikannya kepada Yoram, karena dialah anak sulungnya. 21:4 Sesudah Yoram memegang pemerintahan s  atas kerajaan ayahnya dan merasa dirinya kuat, ia membunuh dengan pedang semua saudaranya t  dan juga beberapa pembesar Israel.

2 Raja-raja 8:16-22

Konteks
Yoram, raja Yehuda
8:16 Dalam tahun kelima zaman Yoram, t  anak Ahab raja Israel--pada waktu itu Yosafat adalah raja Yehuda--Yoram, u  anak Yosafat raja Yehuda menjadi raja. 8:17 Ia berumur tiga puluh dua tahun pada waktu ia menjadi raja dan delapan tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. 8:18 Ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel seperti yang dilakukan keluarga Ahab, sebab yang menjadi isterinya adalah anak v  Ahab. Ia melakukan apa yang jahat di mata TUHAN. 8:19 Namun demikian, TUHAN tidak mau memusnahkan w  Yehuda oleh karena Daud, hamba-Nya, sesuai dengan yang dijanjikan-Nya kepada Daud, bahwa Ia hendak memberikan keturunan x  kepadanya dan kepada anak-anaknya untuk selama-lamanya. 8:20 Pada zamannya memberontaklah Edom dan melepaskan diri dari kekuasaan Yehuda dan mereka mengangkat seorang raja y  atas mereka sendiri. 8:21 Maka majulah Yoram ke Zair bersama-sama dengan seluruh keretanya; pada waktu malam bangunlah ia, lalu bersama-sama dengan para panglima pasukan kereta ia menerobos barisan orang Edom yang mengepung dia, tetapi rakyatnya melarikan diri pulang ke kemahnya. 8:22 Demikianlah Edom memberontak z  dan terlepas dari kekuasaan Yehuda sampai sekarang ini. Lalu Libnapun a  memberontak pada masa itu juga.

2 Tawarikh 21:5-7

Konteks
21:5 Yoram berumur tiga puluh dua tahun pada waktu ia menjadi raja dan delapan tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. 21:6 Ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel u  seperti yang dilakukan keluarga Ahab, sebab yang menjadi isterinya adalah anak Ahab. v  Ia melakukan apa yang jahat di mata TUHAN. 21:7 Namun demikian, TUHAN tidak mau memusnahkan keluarga Daud w  oleh karena perjanjian yang diikat-Nya dengan Daud, x  sesuai dengan yang dijanjikan-Nya, bahwa Ia hendak memberikan keturunan y  kepadanya dan kepada anak-anaknya untuk selama-lamanya.
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[1:8]  1 Full Life : PAKAIAN BULU.

Nas : 2Raj 1:8

Jubah berbulu kasar yang dibuat dari kulit domba, kulit kambing, atau bulu unta merupakan tanda jabatan nabi sejak Elia, termasuk Yohanes Pembaptis (bd. Za 13:4; Mat 3:4; Ibr 11:37). Sabuk kulit Elia itu biasanya dipakai oleh orang miskin. Pakaian seorang nabi menjadi tanda kecaman terhadap golongan atas yang kaya yang memperlihatkan sifat materialistis (bd. Yes 20:2; Mat 11:7-8).

[1:10]  2 Full Life : TURUN API DARI LANGIT.

Nas : 2Raj 1:10

Raja dan tentaranya, dalam pemberontakannya terhadap Allah dan firman-Nya, berusaha untuk menangkap Elia. Api datang langsung dari tangan Allah (ayat 2Raj 1:12) sebagai hukuman atas Ahazia yang bersikeras menentang Allah dan nabi-Nya.

[3:15]  3 Full Life : PEMETIK KECAPI ITU BERMAIN.

Nas : 2Raj 3:15

Musik sebuah kecapi menutupi gangguan dari luar dan ketidakpercayaan di sekelilingnya, sehingga keadaan mental dan roh Elisa siap untuk menerima wahyu Allah.

[3:27]  4 Full Life : ANAKNYA YANG SULUNG ... MEMPERSEMBAHKANNYA SEBAGAI KORBAN.

Nas : 2Raj 3:27

Raja Moab membunuh putra sulungnya sebagai persembahan kepada dewa Kamos (lih. 1Raj 11:7), dalam usahanya untuk membujuk apa yang dianggap sebagai dewa itu membantu tentaranya dalam perang. Korban manusia ini sebenarnya menjadi persembahan kepada Iblis dan roh-roh jahat

(lihat art. SIFAT PENYEMBAHAN BERHALA);

"persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat" (1Kor 10:20). Para ahli purbakala telah menemukan sebuah batu piagam Moab yang menegaskan bahwa raja Moab memang melakukan perbuatan jahat itu.

[3:27]  5 Full Life : KEGUSARAN BESAR MENIMPA ORANG ISRAEL.

Nas : 2Raj 3:27

Tentara Israel mundur dengan tergesa-gesa. Murka tentara Moab yang melanda mereka rupanya adalah akibat dari korban manusia yang dipersembahkan kepada kuasa kegelapan di balik dewa Kamos

(lihat cat. --> 2Raj 3:15 sebelumnya).

[atau ref. 2Raj 3:15]

Rupanya kuasa itu dilepaskan di dunia roh oleh karena persembahan korban darah -- baik untuk kebajikan yang tak terbandingkan, sebagaimana melalui darah Kristus, maupun untuk kejahatan tak terbandingkan, sebagaimana dalam persembahan ini; sangat mungkin bahwa korban darah yang dipersembahkan kepada kuasa roh-roh jahat membebaskan mereka untuk berperang dengan lebih efektif melawan kuasa-kuasa rohani dari Tuhan (Ef 6:12).

[22:41]  6 Full Life : YOSAFAT, ANAK ASA, MENJADI RAJA.

Nas : 1Raj 22:41

Untuk keterangan selanjutnya mengenai pemerintahan Asa

lihat cat. --> 1Raj 15:24.

[atau ref. 1Raj 15:24]

[20:33]  7 Full Life : BUKIT-BUKIT PENGORBANAN.

Nas : 2Taw 20:33

Bukit ini merupakan tempat tinggi di mana diadakan penyembahan berhala. Allah ingin umat-Nya memusnahkan semua tempat ini sama sekali, agar mereka tidak terbawa untuk melakukan penyembahan seperti itu (Bil 33:52). Daya tarik tempat-tempat ini bagi umat Allah menunjukkan bahwa mereka tidak mempunyai komitmen yang kokoh dan menyeluruh kepada Tuhan Allah.TIP #29: Klik ikon untuk merubah popup menjadi mode sticky, untuk merubah mode sticky menjadi mode popup kembali. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA