TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

2 Samuel 8:1-18

8:1 <06430> Mytslp <03027> dym <04965> hmah <0> gtm <0853> ta <01732> dwd <03947> xqyw <03665> Meynkyw <06430> Mytslp <0853> ta <01732> dwd <05221> Kyw <03651> Nk <0310> yrxa <01961> yhyw(8:1)

8:1 kai <2532> egeneto <1096> meta <3326> tauta <3778> kai <2532> epataxen <3960> dauid touv <3588> allofulouv <246> kai <2532> etropwsato autouv <846> kai <2532> elaben <2983> dauid thn <3588> afwrismenhn ek <1537> ceirov <5495> twn <3588> allofulwn <246>

8:2 <04503> hxnm <05375> yavn <05650> Mydbel <01732> dwdl <04124> bawm <01961> yhtw <02421> twyxhl <02256> lbxh <04393> almw <04191> tymhl <02256> Mylbx <08147> yns <04058> ddmyw <0776> hura <0853> Mtwa <07901> bksh <02256> lbxb <04058> Mddmyw <04124> bawm <0853> ta <05221> Kyw(8:2)

8:2 kai <2532> epataxen <3960> dauid thn <3588> mwab kai <2532> diemetrhsen autouv <846> en <1722> scoinioiv <4979> koimisav autouv <846> epi <1909> thn <3588> ghn <1065> kai <2532> egeneto <1096> ta <3588> duo <1417> scoinismata tou <3588> yanatwsai <2289> kai <2532> ta <3588> duo <1417> scoinismata ezwgrhsen <2221> kai <2532> egeneto <1096> mwab tw <3588> dauid eiv <1519> doulouv <1401> ferontav <5342> xenia

8:3 trp{zz} <05104> rhnb <03027> wdy <07725> byshl <01980> wtklb <06678> hbwu <04428> Klm <07340> bxr <01121> Nb <01909> rzeddh <0853> ta <01732> dwd <05221> Kyw(8:3)

8:3 kai <2532> epataxen <3960> dauid ton <3588> adraazar uion <5207> raab basilea <935> souba poreuomenou <4198> autou <846> episthsai thn <3588> ceira <5495> autou <846> epi <1909> ton <3588> potamon <4215> eufrathn <2166>

8:4 <07393> bkr <03967> ham <04480> wnmm <03498> rtwyw <07393> bkrh <03605> lk <0853> ta <01732> dwd <06131> rqeyw <07273> ylgr <0376> sya <0505> Pla <06242> Myrvew <06571> Mysrp <03967> twam <07651> ebsw <0505> Pla <04480> wnmm <01732> dwd <03920> dklyw(8:4)

8:4 kai <2532> prokatelabeto dauid twn <3588> autou <846> cilia <5507> armata <716> kai <2532> epta <2033> ciliadav <5505> ippewn <2460> kai <2532> eikosi <1501> ciliadav <5505> andrwn <435> pezwn kai <2532> parelusen <3886> dauid panta <3956> ta <3588> armata <716> kai <2532> upelipeto <5275> ex <1537> autwn <846> ekaton <1540> armata <716>

8:5 <0376> sya <0505> Pla <08147> Mynsw <06242> Myrve <0758> Mrab <01732> dwd <05221> Kyw <06678> hbwu <04428> Klm <01909> rzeddhl <05826> rzel <01834> qvmd <0758> Mra <0935> abtw(8:5)

8:5 kai <2532> paraginetai <3854> suria <4947> damaskou <1154> bohyhsai <997> tw <3588> adraazar basilei <935> souba kai <2532> epataxen <3960> dauid en <1722> tw <3588> surw <4948> eikosi <1501> duo <1417> ciliadav <5505> andrwn <435>

8:6 <01980> Klh <0834> rsa <03605> lkb <01732> dwd <0853> ta <03068> hwhy <03467> esyw <04503> hxnm <05375> yavwn <05650> Mydbel <01732> dwdl <0758> Mra <01961> yhtw <01834> qvmd <0758> Mrab <05333> Mybun <01732> dwd <07760> Mvyw(8:6)

8:6 kai <2532> eyeto <5087> dauid frouran en <1722> suria <4947> th <3588> kata <2596> damaskon <1154> kai <2532> egeneto <1096> o <3588> surov <4948> tw <3588> dauid eiv <1519> doulouv <1401> ferontav <5342> xenia kai <2532> eswsen <4982> kuriov <2962> ton <3588> dauid en <1722> pasin <3956> oiv <3739> eporeueto <4198>

8:7 <03389> Mlswry <0935> Maybyw <01909> rzeddh <05650> ydbe <0413> la <01961> wyh <0834> rsa <02091> bhzh <07982> yjls <0853> ta <01732> dwd <03947> xqyw(8:7)

8:7 kai <2532> elaben <2983> dauid touv <3588> clidwnav touv <3588> crusouv oi <3739> hsan <1510> epi <1909> twn <3588> paidwn <3816> twn <3588> adraazar basilewv <935> souba kai <2532> hnegken <5342> auta <846> eiv <1519> ierousalhm <2419> kai <2532> elaben <2983> auta <846> sousakim basileuv <935> aiguptou <125> en <1722> tw <3588> anabhnai <305> auton <846> eiv <1519> ierousalhm <2419> en <1722> hmeraiv <2250> roboam uiou <5207> solomwntov <4672>

8:8 o <03966> dam <07235> hbrh <05178> tsxn <01732> dwd <04428> Klmh <03947> xql <01909> rzeddh <05892> yre <01268> ytrbmw <0984> xjbmw(8:8)

8:8 kai <2532> ek <1537> thv <3588> masbak ek <1537> twn <3588> eklektwn <1588> polewn <4172> tou <3588> adraazar elaben <2983> o <3588> basileuv <935> dauid calkon <5475> polun <4183> sfodra <4970> en <1722> autw <846> epoihsen <4160> salwmwn thn <3588> yalassan <2281> thn <3588> calkhn kai <2532> touv <3588> stulouv <4769> kai <2532> touv <3588> louthrav kai <2532> panta <3956> ta <3588> skeuh <4632>

8:9 <01909> rzeddh <02426> lyx <03605> lk <0853> ta <01732> dwd <05221> hkh <03588> yk <02574> tmx <04428> Klm <08583> yet <08085> emsyw(8:9)

8:9 kai <2532> hkousen <191> yoou o <3588> basileuv <935> hmay oti <3754> epataxen <3960> dauid pasan <3956> thn <3588> dunamin <1411> adraazar

8:10 <05178> tsxn <03627> ylkw <02091> bhz <03627> ylkw <03701> Pok <03627> ylk <01961> wyh <03027> wdybw <01909> rzeddh <01961> hyh <08583> yet <04421> twmxlm <0376> sya <03588> yk <05221> whkyw <01909> rzeddhb <03898> Mxln <0834> rsa <05921> le <01288> wkrblw <07965> Mwlsl <0> wl <07592> lasl <01732> dwd <04428> Klmh <0413> la <01121> wnb <03141> Mrwy <0853> ta <08583> yet <07971> xlsyw(8:10)

8:10 kai <2532> apesteilen <649> yoou ieddouran ton <3588> uion <5207> autou <846> prov <4314> basilea <935> dauid erwthsai <2065> auton <846> ta <3588> eiv <1519> eirhnhn <1515> kai <2532> euloghsai <2127> auton <846> uper <5228> ou <3739> epolemhsen <4170> ton <3588> adraazar kai <2532> epataxen <3960> auton <846> oti <3754> antikeimenov <480> hn <1510> tw <3588> adraazar kai <2532> en <1722> taiv <3588> cersin <5495> autou <846> hsan <1510> skeuh <4632> argura kai <2532> skeuh <4632> crusa kai <2532> skeuh <4632> calka

8:11 <03533> sbk <0834> rsa <01471> Mywgh <03605> lkm <06942> sydqh <0834> rsa <02091> bhzhw <03701> Pokh <05973> Me <03068> hwhyl <01732> dwd <04428> Klmh <06942> sydqh <0853> Mta <01571> Mg(8:11)

8:11 kai <2532> tauta <3778> hgiasen <37> o <3588> basileuv <935> dauid tw <3588> kuriw <2962> meta <3326> tou <3588> arguriou <694> kai <2532> meta <3326> tou <3588> crusiou <5553> ou <3739> hgiasen <37> ek <1537> paswn <3956> twn <3588> polewn <4172> wn <3739> katedunasteusen <2616>

8:12 <06678> hbwu <04428> Klm <07340> bxr <01121> Nb <01909> rzeddh <07998> llsmw <06002> qlmemw <06430> Mytslpmw <05983> Nwme <01121> ynbmw <04124> bawmmw <0758> Mram(8:12)

8:12 ek <1537> thv <3588> idoumaiav <2401> kai <2532> ek <1537> thv <3588> ghv <1065> mwab kai <2532> ek <1537> twn <3588> uiwn <5207> ammwn kai <2532> ek <1537> twn <3588> allofulwn <246> kai <2532> ex <1537> amalhk kai <2532> ek <1537> twn <3588> skulwn <4661> adraazar uiou <5207> raab basilewv <935> souba

8:13 <0505> Pla <06240> rve <08083> hnwms <04417> xlm <01516> aygb <0758> Mra <0853> ta <05221> wtwkhm <07725> wbsb <08034> Ms <01732> dwd <06213> veyw(8:13)

8:13 kai <2532> epoihsen <4160> dauid onoma <3686> kai <2532> en <1722> tw <3588> anakamptein <344> auton <846> epataxen <3960> thn <3588> idoumaian <2401> en <1722> gaimele eiv <1519> oktwkaideka ciliadav <5505>

8:14 <01980> Klh <0834> rsa <03605> lkb <01732> dwd <0853> ta <03068> hwhy <03467> eswyw <01732> dwdl <05650> Mydbe <0123> Mwda <03605> lk <01961> yhyw <05333> Mybun <07760> Mv <0123> Mwda <03605> lkb <05333> Mybun <0123> Mwdab <07760> Mvyw(8:14)

8:14 kai <2532> eyeto <5087> en <1722> th <3588> idoumaia <2401> frouran en <1722> pash <3956> th <3588> idoumaia <2401> kai <2532> egenonto <1096> pantev <3956> oi <3588> idoumaioi douloi <1401> tw <3588> basilei <935> kai <2532> eswsen <4982> kuriov <2962> ton <3588> dauid en <1722> pasin <3956> oiv <3739> eporeueto <4198>

8:15 <05971> wme <03605> lkl <06666> hqduw <04941> jpsm <06213> hve <01732> dwd <01961> yhyw <03478> larvy <03605> lk <05921> le <01732> dwd <04427> Klmyw(8:15)

8:15 kai <2532> ebasileusen <936> dauid epi <1909> israhl <2474> kai <2532> hn <1510> dauid poiwn <4160> krima <2917> kai <2532> dikaiosunhn <1343> epi <1909> panta <3956> ton <3588> laon <2992> autou <846>

8:16 <02142> rykzm <0286> dwlyxa <01121> Nb <03092> jpswhyw <06635> abuh <05921> le <06870> hywru <01121> Nb <03097> bawyw(8:16)

8:16 kai <2532> iwab uiov <5207> sarouiav epi <1909> thv <3588> stratiav <4756> kai <2532> iwsafat <2498> uiov <5207> acia epi <1909> twn <3588> upomnhmatwn

8:17 <05608> rpwo <08304> hyrvw <03548> Mynhk <054> rtyba <01121> Nb <0288> Klmyxaw <0285> bwjyxa <01121> Nb <06659> qwduw(8:17)

8:17 kai <2532> saddouk uiov <5207> acitwb kai <2532> acimelec uiov <5207> abiayar <8> iereiv <2409> kai <2532> asa <760> o <3588> grammateuv <1122>

8:18 P <01961> wyh <03548> Mynhk <01732> dwd <01121> ynbw <06432> ytlphw <03774> ytrkhw <03077> edywhy <01121> Nb <01141> whynbw(8:18)

8:18 kai <2532> banaiav uiov <5207> iwdae sumboulov <4825> kai <2532> o <3588> celeyyi kai <2532> o <3588> feletti kai <2532> uioi <5207> dauid aularcai hsan <1510>TIP #31: Tutup popup dengan arahkan mouse keluar dari popup. Tutup sticky dengan menekan ikon . [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA