TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

2 Raja-raja 1:1-18

Konteks
Nabi Elia memberitahukan kematian Ahazia
1:1 Sesudah Ahab mati, maka memberontaklah Moab a  terhadap Israel. 1:2 Pada suatu hari jatuhlah Ahazia dari kisi-kisi kamar atasnya yang ada di Samaria, lalu menjadi sakit. Kemudian dikirimnyalah utusan-utusan b  dengan pesan: "Pergilah, mintalah petunjuk kepada Baal-Zebub, c  allah di Ekron, d  apakah aku akan sembuh e  dari penyakit ini." 1:3 Tetapi berfirmanlah Malaikat f  TUHAN kepada Elia, g  orang Tisbe itu: "Bangunlah, berangkatlah menemui utusan-utusan raja Samaria dan katakan kepada mereka: Apakah tidak ada Allah di Israel, h  sehingga kamu ini pergi untuk meminta petunjuk kepada Baal-Zebub, allah di Ekron? 1:4 Sebab itu beginilah firman TUHAN: Engkau tidak akan bangun i  lagi dari tempat tidur, di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati." Lalu pergilah Elia. 1:5 Sesudah utusan-utusan itu kembali kepada raja, berkatalah ia kepada mereka: "Mengapa kamu kembali?" 1:6 Jawab mereka kepadanya: "Ada seorang datang menemui kami dan berkata kepada kami: Pergilah, kembalilah kepada raja yang telah menyuruh kamu, dan katakanlah kepadanya: Beginilah firman TUHAN: Apakah tidak ada Allah di Israel, sehingga engkau menyuruh meminta petunjuk kepada Baal-Zebub, allah di Ekron? Sebab itu engkau tidak akan bangun j  lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati." 1:7 Lalu bertanyalah ia kepada mereka: "Bagaimanakah rupa orang yang telah datang menemui kamu itu dan yang mengatakan perkataan ini kepadamu?" 1:8 Jawab mereka kepadanya: "Seorang yang memakai pakaian bulu 1 , k  dan ikat pinggang kulit terikat pada pinggangnya." Maka berkatalah ia: "Itu Elia, orang Tisbe!" 1:9 Sesudah itu disuruhnyalah l  kepada Elia seorang perwira m  dengan kelima puluh anak buahnya. Orang itu naik menjumpai Elia yang sedang duduk di atas puncak bukit. Berkatalah orang itu kepadanya: "Hai abdi Allah, raja bertitah: Turunlah!" 1:10 Tetapi Elia menjawab, katanya kepada perwira itu: "Kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit 2  memakan engkau habis dengan kelima puluh anak buahmu." Maka turunlah api n  dari langit memakan dia habis dengan kelima puluh anak buahnya. 1:11 Kemudian raja menyuruh pula kepadanya seorang perwira yang lain dengan kelima puluh anak buahnya. Lalu orang itu berkata kepada Elia: "Hai abdi Allah, beginilah titah raja: Segeralah turun!" 1:12 Tetapi Elia menjawab mereka: "Kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan kelima puluh anak buahmu!" Maka turunlah api Allah dari langit memakan dia habis dengan kelima puluh anak buahnya. 1:13 Kemudian raja menyuruh pula seorang perwira yang ketiga dengan kelima puluh anak buahnya. Lalu naiklah perwira yang ketiga itu dan sesudah sampai, berlututlah ia di depan Elia, serta memohon belas kasihan kepadanya, katanya: "Ya abdi Allah, biarlah kiranya nyawaku o  dan nyawa kelima puluh orang hamba-hambamu ini berharga di matamu. 1:14 Bukankah api sudah turun dari langit memakan habis kedua perwira yang dahulu dengan kelima puluh anak buah mereka? Tetapi sekarang biarlah nyawaku berharga di matamu." 1:15 Maka berfirmanlah Malaikat p  TUHAN kepada Elia: "Turunlah bersama-sama dia, janganlah takut q  kepadanya!" Lalu bangunlah Elia dan turun bersama-sama dia menghadap raja. 1:16 Berkatalah Elia kepada raja: "Beginilah firman TUHAN: Oleh karena engkau telah mengirim utusan-utusan r  untuk meminta petunjuk kepada Baal-Zebub, allah di Ekron, seolah-olah tidak ada Allah di Israel untuk ditanyakan firman-Nya, maka sebab itu engkau tidak akan bangun s  lagi dari tempat tidur, di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati." 1:17 Maka matilah t  raja sesuai dengan firman TUHAN yang dikatakan oleh Elia. Maka Yoram u  menjadi raja menggantikan dia dalam tahun kedua zaman Yoram bin Yosafat, raja Yehuda, sebab Ahazia tidak mempunyai anak laki-laki. 1:18 Selebihnya dari riwayat Ahazia, apa yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel?

2 Raja-raja 20:1-11

Konteks
Hizkia sakit dan disembuhkan
20:1 Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah nabi Yesaya bin Amos, dan berkata kepadanya: "Beginilah firman TUHAN: Sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati 3 , tidak akan sembuh lagi." 20:2 Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada TUHAN: 20:3 "Ah TUHAN, ingatlah kiranya, d  bahwa aku telah hidup e  di hadapan-Mu dengan setia f  dan dengan tulus hati dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. 20:4 Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman TUHAN kepadanya: 20:5 "Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umat-Ku: Beginilah firman TUHAN, Allah Daud, bapa leluhurmu: Telah Kudengar g  doamu dan telah Kulihat air matamu; h  sesungguhnya Aku akan menyembuhkan engkau 4 ; pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah TUHAN. 20:6 Aku akan memperpanjang hidupmu lima belas tahun lagi dan Aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan raja Asyur; Aku akan memagari i  kota ini oleh karena Aku dan oleh karena Daud, hamba-Ku." 20:7 Kemudian berkatalah Yesaya: "Ambillah sebuah kue ara!" Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada barah itu, j  maka sembuhlah ia. 20:8 Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya: "Apakah yang akan menjadi tanda bahwa TUHAN akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah TUHAN pada hari yang ketiga?" 20:9 Yesaya menjawab: "Inilah yang akan menjadi tanda k  bagimu dari TUHAN, bahwa TUHAN akan melakukan apa yang telah dijanjikan-Nya: Akan majukah bayang-bayang itu sepuluh tapak atau akan mundur sepuluh tapak?" 20:10 Hizkia berkata: "Itu perkara ringan l  bagi bayang-bayang itu untuk memanjang sepuluh tapak! Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang sepuluh tapak." 20:11 Lalu berserulah nabi Yesaya kepada TUHAN, maka dibuat-Nyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang m  sepuluh tapak 5 , yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahas.
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[1:8]  1 Full Life : PAKAIAN BULU.

Nas : 2Raj 1:8

Jubah berbulu kasar yang dibuat dari kulit domba, kulit kambing, atau bulu unta merupakan tanda jabatan nabi sejak Elia, termasuk Yohanes Pembaptis (bd. Za 13:4; Mat 3:4; Ibr 11:37). Sabuk kulit Elia itu biasanya dipakai oleh orang miskin. Pakaian seorang nabi menjadi tanda kecaman terhadap golongan atas yang kaya yang memperlihatkan sifat materialistis (bd. Yes 20:2; Mat 11:7-8).

[1:10]  2 Full Life : TURUN API DARI LANGIT.

Nas : 2Raj 1:10

Raja dan tentaranya, dalam pemberontakannya terhadap Allah dan firman-Nya, berusaha untuk menangkap Elia. Api datang langsung dari tangan Allah (ayat 2Raj 1:12) sebagai hukuman atas Ahazia yang bersikeras menentang Allah dan nabi-Nya.

[20:1]  3 Full Life : ENGKAU AKAN MATI.

Nas : 2Raj 20:1

Lihat cat. --> Yes 38:1.

[atau ref. Yes 38:1]

[20:5]  4 Full Life : TELAH KUDENGAR DOAMU ... AKU AKAN MENYEMBUHKAN ENGKAU.

Nas : 2Raj 20:5

Lihat cat. --> Yes 38:5.

[atau ref. Yes 38:5]

[20:11]  5 Full Life : DIBUAT-NYALAH BAYANG-BAYANG ITU MUNDUR ... SEPULUH TAPAK.

Nas : 2Raj 20:11

Lihat cat. --> Yes 38:8.

[atau ref. Yes 38:8]TIP #11: Klik ikon untuk membuka halaman ramah cetak. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA