TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

2 Raja-raja 18:1-12

Konteks
Hizkia, raja Yehuda
18:1 Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela, raja Israel, Hizkia, p  anak Ahas raja Yehuda menjadi raja. 18:2 Ia berumur dua puluh lima tahun pada waktu ia menjadi raja dan dua puluh sembilan tahun q  lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Zakharia. 18:3 Ia melakukan apa yang benar r  di mata TUHAN, tepat seperti yang dilakukan Daud, s  bapa leluhurnya. 18:4 Dialah yang menjauhkan t  bukit-bukit pengorbanan u  dan yang meremukkan tugu-tugu v  berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga w  yang dibuat Musa, sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. 18:5 Ia percaya x  kepada TUHAN 1 , Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. 18:6 Ia berpaut y  kepada TUHAN, tidak menyimpang dari pada mengikuti Dia dan ia berpegang pada perintah-perintah TUHAN yang telah diperintahkan-Nya kepada Musa. 18:7 Maka TUHAN menyertai dia; ke manapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. z  Ia memberontak a  kepada raja Asyur 2  dan tidak lagi takluk kepadanya. 18:8 Dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya, baik menara-menara penjagaan maupun kota-kota b  yang berkubu. 18:9 Dalam tahun keempat c  zaman raja Hizkia--itulah tahun ketujuh zaman Hosea bin Ela, raja Israel--majulah Salmaneser, raja Asyur, menyerang Samaria dan mengepungnya. 18:10 Direbutlah itu sesudah lewat tiga tahun; dalam tahun keenam zaman Hizkia--itulah tahun kesembilan zaman Hosea, raja Israel--direbutlah Samaria. 18:11 Raja d  Asyur mengangkut orang Israel ke dalam pembuangan ke Asyur dan menempatkan mereka di Halah, pada sungai Habor, yakni sungai negeri Gozan, dan di kota-kota orang Madai, e  18:12 oleh karena mereka tidak mau mendengarkan suara TUHAN, Allah mereka, dan melanggar perjanjian-Nya, f  yakni segala yang diperintahkan g  h  oleh Musa, hamba TUHAN; mereka tidak mau mendengarkannya dan tidak mau melakukannya.
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[18:5]  1 Full Life : PERCAYA KEPADA TUHAN.

Nas : 2Raj 18:5

Setelah mengisahkan kejatuhan Samaria dan kerajaan utara, penulis melanjutkan dengan sejarah Yehuda (kerajaan selatan) dimulai dengan pemerintahan Raja Hizkia yang baik. Ia dianggap sebagai salah seorang raja terbesar Yehuda karena kepercayaan dan ketergantungannya pada Allah. Hizkia sangat mempercayai Allah, memelihara perintah-perintah Allah (ayat 2Raj 18:3-6), dan mendorong umat itu untuk meninggalkan dosa dan kembali kepada Allah (2Taw 30:6-9). Pada permulaan pemerintahannya ia memperbaiki dan menyucikan Bait Suci, memulihkan para imam dan suku Lewi kepada pelayanannya dan menegakkan perayaan Paskah kembali (2Taw 29:3; 2Taw 30:5). Dengan penuh semangat ia berusaha untuk membinasakan semua mezbah berhala dan bukit pengorbanan di Yehuda (ayat 2Raj 18:4). Lihat pasal-pasal 2Raj 19:1-20:21; 2Taw 29:1-32:33 dan pasal Yes 36:1-39:8 untuk keterangan selanjutnya mengenai masa pemerintahan Hizkia.

[18:7]  2 Full Life : MEMBERONTAK KEPADA RAJA ASYUR.

Nas : 2Raj 18:7

Pada saat ini dalam sejarah Yehuda, kerajaan selatan juga dikuasai oleh bangsa Asyur, dan diminta untuk membayar upeti tahunan. Hizkia bergabung dengan suatu komplotan internasional melawan Asyur dan menolak untuk membayar upeti. Akibat dari usaha untuk memperoleh kemerdekaan ini tercatat dalam 2Raj 18:13-19:37.TIP #21: Untuk mempelajari Sejarah/Latar Belakang kitab/pasal Alkitab, gunakan Boks Temuan pada Tampilan Alkitab. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA