TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

1 Tesalonika 1:1-5

1:1 paulov <3972> kai <2532> silouanov <4610> kai <2532> timoyeov <5095> th <3588> ekklhsia <1577> yessalonikewn <2331> en <1722> yew <2316> patri <3962> kai <2532> kuriw <2962> ihsou <2424> cristw <5547> cariv <5485> umin <5213> kai <2532> eirhnh <1515>

1:2 eucaristoumen <2168> (5719) tw <3588> yew <2316> pantote <3842> peri <4012> pantwn <3956> umwn <5216> mneian <3417> poioumenoi <4160> (5734) epi <1909> twn <3588> proseucwn <4335> hmwn <2257>

1:3 adialeiptwv <89> mnhmoneuontev <3421> (5723) umwn <5216> tou <3588> ergou <2041> thv <3588> pistewv <4102> kai <2532> tou <3588> kopou <2873> thv <3588> agaphv <26> kai <2532> thv <3588> upomonhv <5281> thv <3588> elpidov <1680> tou <3588> kuriou <2962> hmwn <2257> ihsou <2424> cristou <5547> emprosyen <1715> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> patrov <3962> hmwn <2257>

1:4 eidotev <1492> (5761) adelfoi <80> hgaphmenoi <25> (5772) upo <5259> [tou] <3588> yeou <2316> thn <3588> ekloghn <1589> umwn <5216>

1:5 oti <3754> to <3588> euaggelion <2098> hmwn <2257> ouk <3756> egenhyh <1096> (5675) eiv <1519> umav <5209> en <1722> logw <3056> monon <3440> alla <235> kai <2532> en <1722> dunamei <1411> kai <2532> en <1722> pneumati <4151> agiw <40> kai <2532> plhroforia <4136> pollh <4183> kaywv <2531> oidate <1492> (5758) oioi <3634> egenhyhmen <1096> (5675) umin <5213> di <1223> umav <5209>TIP #26: Perkuat kehidupan spiritual harian Anda dengan Bacaan Alkitab Harian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA