TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

1 Tawarikh 28:1-10

Konteks
Pesan terakhir dari Daud kepada Salomo mengenai pembangunan Bait Suci
28:1 Daud mengumpulkan r  di Yerusalem segala pembesar s  Israel, yakni para kepala suku, para pemimpin rombongan orang-orang yang melayani raja, para kepala pasukan seribu dan kepala pasukan seratus, serta para kepala harta benda dan ternak kepunyaan raja dan anak-anaknya; bersama-sama mereka juga para pegawai istana dan para perwira dan semua pahlawan yang gagah perkasa. 28:2 Lalu berdirilah raja Daud dan berkata: "Dengarlah, hai saudara-saudaraku dan bangsaku! Aku bermaksud hendak t  mendirikan rumah perhentian u  untuk tabut perjanjian TUHAN dan untuk tumpuan kaki v  Allah kita; juga aku telah membuat persediaan untuk mendirikannya. w  28:3 Tetapi Allah telah berfirman kepadaku: x  Engkau tidak akan mendirikan rumah bagi nama-Ku, y  sebab engkau ini seorang prajurit dan telah menumpahkan darah. z  28:4 Namun TUHAN, Allah Israel, telah memilih aku a  dari antara segenap puakku b  untuk menjadi raja atas Israel selama-lamanya; sebab Ia telah memilih Yehuda c  menjadi pemimpin, dan puakku dari antara kaum Yehuda, dan dari antara anak-anak ayahku Ia berkenan kepadaku untuk mengangkat aku sebagai raja atas seluruh Israel. d  28:5 Dan dari antara anak-anakku sekalian--sebab banyak e  anak telah dikaruniakan TUHAN kepadaku--Ia telah memilih anakku Salomo f  untuk duduk di atas takhta g  pemerintahan TUHAN atas Israel. 28:6 Ia telah berfirman kepadaku: Salomo, anakmu, dialah yang akan mendirikan h  rumah-Ku dan pelataran-Ku sebab Aku telah memilih dia menjadi anak-Ku i  dan Aku akan menjadi bapanya. 28:7 Dan Aku akan mengokohkan kerajaannya sampai selama-lamanya, jika ia bertekun melakukan segala perintah dan peraturan-Ku j  seperti sekarang ini. 28:8 Maka sekarang, di depan mata seluruh Israel, k  jemaah TUHAN, dan dengan didengar Allah kita, aku berkata kepadamu: Peliharalah dan tuntutlah segala perintah l  TUHAN 1 , Allahmu, supaya kamu tetap menduduki negeri yang baik ini dan mewariskannya sampai selama-lamanya m  kepada anak-anakmu yang kemudian. 28:9 Dan engkau, anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu 2  dan beribadahlah kepada-Nya dengan tulus ikhlas n  dan dengan rela hati, sebab TUHAN menyelidiki segala hati o  dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, p  maka Ia berkenan ditemui olehmu, tetapi jika engkau meninggalkan q  Dia maka Ia akan membuang r  engkau untuk selamanya. 28:10 Camkanlah sekarang, sebab TUHAN telah memilih engkau untuk mendirikan sebuah rumah menjadi tempat kudus. Kuatkanlah hatimu dan lakukanlah itu."
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[28:8]  1 Full Life : PELIHARALAH DAN TUNTUTLAH SEGALA PERINTAH TUHAN.

Nas : 1Taw 28:8

Syarat untuk mendirikan kerajaan Salomo ialah hidup yang taat dan setia kepada Allah. Pada mulanya Salomo memperhatikan nasihat ayahnya, tetapi kemudian dia meninggalkan Allah

(lihat cat. --> 1Raj 2:4;

lihat cat. --> 1Raj 11:1).

[atau ref. 1Raj 2:4; 1Raj 11:1]

[28:9]  2 Full Life : KENALLAH ALLAHNYA AYAHMU.

Nas : 1Taw 28:9

Instruksi Daud kepada Salomo ialah agar Salomo mengenal Allah, melayani, dan mencari Dia "dengan tulus ikhlas dan rela hati".

 1. 1) Mengenal Allah artinya memiliki pemahaman praktis tentang diri dan jalan-jalan-Nya serta hidup dalam persekutuan erat dengan Allah dan firman-Nya

  (lihat cat. --> Yoh 17:3; bd.

  lihat cat. --> Yoh 15:4).

  [atau ref. Yoh 17:3; 15:4]

 2. 2) Melayani Allah berarti mendambakan kasih karunia, kuasa kerajaan, dan kebenaran-Nya sedemikian rupa sehingga kita senantiasa berdoa untuk kehadiran-Nya yang aktif dalam kehidupan kita dan dengan sungguh-sungguh berusaha menaati kehendak-Nya

  (lihat cat. --> Mat 5:6

  [atau ref. Mat 5:6]

  mengenai lapar dan dahaga akan kebenaran).TIP #12: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab saja. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA