TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

1 Timotius 6:17-19

6:17 toiv <3588> plousioiv <4145> en <1722> tw <3588> nun <3568> aiwni <165> paraggelle <3853> (5720) mh <3361> uqhlofronein <5309> (5721) mhde <3366> hlpikenai <1679> (5760) epi <1909> ploutou <4149> adhlothti <83> all <235> epi <1909> yew <2316> tw <3588> pareconti <3930> (5723) hmin <2254> panta <3956> plousiwv <4146> eiv <1519> apolausin <619>

6:18 agayoergein <14> (5721) ploutein <4147> (5721) en <1722> ergoiv <2041> kaloiv <2570> eumetadotouv <2130> einai <1510> (5750) koinwnikouv <2843>

6:19 apoyhsaurizontav <597> (5723) eautoiv <1438> yemelion <2310> kalon <2570> eiv <1519> to <3588> mellon <3195> (5723) ina <2443> epilabwntai <1949> (5638) thv <3588> ontwv <3689> zwhv <2222>TIP #13: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab dalam format PDF. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA