TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

1 Tesalonika 4:14-18

4:14 ei <1487> gar <1063> pisteuomen <4100> (5719) oti <3754> ihsouv <2424> apeyanen <599> (5627) kai <2532> anesth <450> (5627) outwv <3779> kai <2532> o <3588> yeov <2316> touv <3588> koimhyentav <2837> (5685) dia <1223> tou <3588> ihsou <2424> axei <71> (5692) sun <4862> autw <846>

4:15 touto <5124> gar <1063> umin <5213> legomen <3004> (5719) en <1722> logw <3056> kuriou <2962> oti <3754> hmeiv <2249> oi <3588> zwntev <2198> (5723) oi <3588> perileipomenoi <4035> (5742) eiv <1519> thn <3588> parousian <3952> tou <3588> kuriou <2962> ou <3756> mh <3361> fyaswmen <5348> (5661) touv <3588> koimhyentav <2837> (5685)

4:16 oti <3754> autov <846> o <3588> kuriov <2962> en <1722> keleusmati <2752> en <1722> fwnh <5456> arcaggelou <743> kai <2532> en <1722> salpiggi <4536> yeou <2316> katabhsetai <2597> (5695) ap <575> ouranou <3772> kai <2532> oi <3588> nekroi <3498> en <1722> cristw <5547> anasthsontai <450> (5698) prwton <4412>

4:17 epeita <1899> hmeiv <2249> oi <3588> zwntev <2198> (5723) oi <3588> perileipomenoi <4035> (5742) ama <260> sun <4862> autoiv <846> arpaghsomeya <726> (5691) en <1722> nefelaiv <3507> eiv <1519> apanthsin <529> tou <3588> kuriou <2962> eiv <1519> aera <109> kai <2532> outwv <3779> pantote <3842> sun <4862> kuriw <2962> esomeya <1510> (5704)

4:18 wste <5620> parakaleite <3870> (5720) allhlouv <240> en <1722> toiv <3588> logoiv <3056> toutoiv <5125>TIP #01: Selamat Datang di Antarmuka dan Sistem Belajar Alkitab SABDA™!! [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA