TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

1 Tesalonika 2:4-6

2:4 alla <235> kaywv <2531> dedokimasmeya <1381> (5769) upo <5259> tou <3588> yeou <2316> pisteuyhnai <4100> (5683) to <3588> euaggelion <2098> outwv <3779> laloumen <2980> (5719) ouc <3756> wv <5613> anyrwpoiv <444> areskontev <700> (5723) alla <235> yew <2316> tw <3588> dokimazonti <1381> (5723) tav <3588> kardiav <2588> hmwn <2257>

2:5 oute <3777> gar <1063> pote <4218> en <1722> logw <3056> kolakeiav <2850> egenhyhmen <1096> (5675) kaywv <2531> oidate <1492> (5758) oute <3777> profasei <4392> pleonexiav <4124> yeov <2316> martuv <3144>

2:6 oute <3777> zhtountev <2212> (5723) ex <1537> anyrwpwn <444> doxan <1391> oute <3777> af <575> umwn <5216> oute <3777> ap <575> allwn <243> (2-7) dunamenoi <1410> (5740) en <1722> barei <922> einai <1510> (5750) wv <5613> cristou <5547> apostoloi <652>TIP #11: Klik ikon untuk membuka halaman ramah cetak. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA