TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

1 Tawarikh 2:3--4:23

Konteks
2:3 Anak-anak Yehuda w  ialah Er, Onan dan Syela, x  tiga orang, yang lahir bagi dia dari anak perempuan Syua y  perempuan Kanaan itu. Tetapi Er, anak sulung Yehuda itu, adalah jahat di mata TUHAN, maka Ia membunuhnya. z  2:4 Tamar, a  menantu perempuan b  Yehuda, melahirkan baginya Peres c  dan Zerah. Semuanya anak-anak Yehuda ada lima orang. 2:5 Anak-anak 1  Peres d  ialah Hezron e  dan Hamul. 2:6 Anak-anak Zerah ialah Zimri, Etan, Heman, Kalkol dan Dara. Semuanya lima orang. 2:7 Keturunan Karmi ialah Ahar, f  yang mencelakakan orang Israel karena ia tidak taat dalam hal barang-barang g  yang dikhususkan itu. 2:8 Keturunan Etan ialah Azarya. 2:9 Anak-anak yang lahir bagi Hezron h  ialah Yerahmeel, Ram dan Khelubai. 2:10 Ram i  memperanakkan Aminadab, j  dan Aminadab memperanakkan Nahason, k  pemimpin bani Yehuda. 2:11 Nahason memperanakkan Salma dan Salma memperanakkan Boas. 2:12 Boas l  memperanakkan Obed dan Obed memperanakkan Isai. m  2:13 Isai n  memperanakkan Eliab, o  anak sulungnya, dan Abinadab, anak yang kedua, Simea, anak yang ketiga, 2:14 Netaneel, anak yang keempat, Radai, anak yang kelima, 2:15 Ozem, anak yang keenam, dan Daud, anak yang ketujuh; 2:16 saudara-saudara perempuan mereka ialah Zeruya p  dan Abigail. Anak-anak Zeruya q  ialah Abisai, Yoab r  dan Asael, tiga orang. 2:17 Abigail melahirkan Amasa dan ayah Amasa s  ialah Yeter, orang Ismael itu. 2:18 Kaleb bin Hezron memperanakkan Yeriot dari Azuba, isterinya; dan inilah anak-anak perempuan itu: Yesyer, Sobab dan Ardon. 2:19 Sesudah Azuba mati, Kaleb t  mengawini Efrat yang melahirkan Hur baginya. 2:20 Hur memperanakkan Uri dan Uri memperanakkan Bezaleel. u  2:21 Sesudah itu Hezron menghampiri anak perempuan Makhir, bapa Gilead. v  Ia mengawini perempuan itu ketika ia berumur enam puluh tahun. Perempuan itu melahirkan Segub baginya. 2:22 Segub memperanakkan Yair yang mempunyai dua puluh tiga perkampungan di tanah Gilead. 2:23 Tetapi Gesur dan Aram merebut Hawot-Yair w  dari pada mereka, juga Kenat x  dan tempat-tempat jajahannya, enam puluh perkampungan. Itulah semuanya keturunan Makhir, bapa Gilead. 2:24 Sesudah Hezron mati, Kaleb menghampiri Efrata--dia adalah isteri Hezron, ayahnya--maka perempuan itu melahirkan baginya Asyhur, y  bapa Tekoa. 2:25 Anak-anak Yerahmeel, anak sulung Hezron, ialah Ram, anak sulung, Buna, Oren, Ozem dan Ahia. 2:26 Tetapi Yerahmeel mempunyai seorang isteri lain, bernama Atara; dialah ibu Onam. 2:27 Anak-anak Ram, anak sulung Yerahmeel, ialah Maas, Yamin dan Eker. 2:28 Anak-anak Onam ialah Samai dan Yada, dan anak-anak Samai ialah Nadab dan Abisur. 2:29 Nama isteri Abisur ialah Abihail yang melahirkan Ahban dan Molid baginya. 2:30 Anak-anak Nadab ialah Seled dan Apaim; Seled mati dengan tidak mempunyai anak. 2:31 Keturunan Apaim ialah Yisei, dan keturunan Yisei ialah Sesan, dan keturunan Sesan ialah Ahlai. 2:32 Anak-anak Yada, adik Samai, ialah Yeter dan Yonatan; Yeter mati dengan tidak mempunyai anak. 2:33 Anak-anak Yonatan ialah Pelet dan Zaza. Itulah keturunan Yerahmeel. 2:34 Sesan tidak mempunyai anak laki-laki, hanya anak-anak perempuan; tetapi Sesan mempunyai seorang budak laki-laki, orang Mesir, yang bernama Yarha. 2:35 Jadi Sesan memberi anaknya kepada Yarha, budaknya itu, menjadi isteri, lalu perempuan itu melahirkan Atai baginya. 2:36 Atai memperanakkan Natan, dan Natan memperanakkan Zabad. z  2:37 Zabad memperanakkan Eflal, dan Eflal memperanakkan Obed. 2:38 Obed memperanakkan Yehu, dan Yehu memperanakkan Azarya. 2:39 Azarya memperanakkan Heles, dan Heles memperanakkan Elasa. 2:40 Elasa memperanakkan Sismai, dan Sismai memperanakkan Salum. 2:41 Salum memperanakkan Yekamya, dan Yekamya memperanakkan Elisama. 2:42 Keturunan Kaleb, a  adik Yerahmeel, ialah Mesa, anak sulungnya, bapa Zif, dan anak-anak Maresa, bapa Hebron. 2:43 Anak-anak Hebron ialah Korah, Tapuah, Rekem dan Sema. 2:44 Sema memperanakkan Raham, bapa Yorkeam, dan Rekem memperanakkan Samai. 2:45 Anak Samai ialah Maon, dan Maon b  ialah bapa Bet-Zur. c  2:46 Efa, gundik Kaleb, melahirkan Haran, Moza dan Gazes; Haran memperanakkan Gazes. 2:47 Anak-anak Yohdai ialah Regem, Yotam, Gesan, Pelet, Efa dan Saaf. 2:48 Gundik Kaleb, yakni Maakha, melahirkan Seber dan Tirhana. 2:49 Perempuan itu melahirkan juga Saaf, bapa Madmana, d  dan Sewa, bapa Makhbena dan bapa Gibea; anak perempuan Kaleb ialah Akhsa. e  2:50 Itulah keturunan Kaleb. Anak-anak Hur, f  anak sulung Efrata, ialah Sobal, bapa Kiryat-Yearim, g  2:51 Salma, bapa Betlehem dan Haref, bapa Bet-Gader. 2:52 Sobal, bapa Kiryat-Yearim, mempunyai keturunan, yakni Haroe dan setengah orang Menuhot. 2:53 Dan kaum-kaum Kiryat-Yearim ialah orang Yetri, h  orang Puti, orang Sumati dan orang Misrai; dari mereka inilah berasal orang Zora dan orang Esytaol. 2:54 Keturunan Salma ialah Betlehem, orang Netofa, i  Atarot-Bet-Yoab dan setengah orang Manahti, yakni orang Zori. 2:55 Dan kaum-kaum para ahli surat, yang diam di Yabes, ialah orang Tirati, orang Simati, dan orang Sukhati. Mereka itulah orang Keni j  keturunan Hamat k  bapa keluarga Rekhab. l 
Keturunan Daud
3:1 Inilah anak-anak Daud 2  m  yang lahir bagi dia di Hebron; anak sulung ialah Amnon, dari Ahinoam, n  perempuan Yizreel; o  anak yang kedua ialah Daniel, dari Abigail, p  perempuan Karmel; 3:2 anak yang ketiga ialah Absalom, anak Maakha, yakni anak perempuan Talmai, raja Gesur; anak yang keempat ialah Adonia, q  anak Hagit; 3:3 anak yang kelima ialah Sefaca, dari Abital; anak yang keenam ialah Yitream, dari Egla, isterinya itu. 3:4 Enam orang lahir bagi dia di Hebron, r  di mana ia memerintah tujuh tahun enam bulan s  lamanya; dan tiga puluh tiga tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. 3:5 Inilah yang lahir bagi dia di Yerusalem: Simea, Sobab, Natan dan Salomo, empat orang dari Batsyua t  binti Amiel, 3:6 lalu Yibhar, Elisama, Elifelet, 3:7 Nogah, Nefeg, Yafia, 3:8 Elisama, Elyada dan Elifelet, sembilan orang. 3:9 Semuanya itu anak-anak Daud, belum terhitung anak-anak dari gundik-gundik. Tamar u  ialah saudara v  perempuan mereka. 3:10 Keturunan Salomo ialah Rehabeam; w  anak orang ini ialah Abia; x  anak orang ini ialah Asa; y  anak orang ini ialah Yosafat; z  3:11 anak orang ini ialah Yoram; a  anak orang ini ialah Ahazia; b  anak orang ini ialah Yoas; c  3:12 anak orang ini ialah Amazia; d  anak orang ini ialah Azarya; e  anak orang ini ialah Yotam; f  3:13 anak orang ini ialah Ahas; g  anak orang ini ialah Hizkia; h  anak orang ini ialah Manasye; i  3:14 anak orang ini ialah Amon; j  anak orang ini ialah Yosia. k  3:15 Anak-anak Yosia: anak sulung ialah Yohanan, anak yang kedua ialah Yoyakim, l  anak yang ketiga ialah Zedekia m  dan anak yang keempat ialah Salum. n  3:16 Keturunan Yoyakim ialah Yekhonya, o  anaknya itu, dan anak orang ini ialah Zedekia. p  3:17 Anak-anak Yekhonya, orang kurungan itu, ialah Sealtiel, q  anaknya, 3:18 lalu Malkhiram, Pedaya, Syenasar, r  Yekamya, Hosama dan Nedabya. s  3:19 Anak-anak Pedaya ialah Zerubabel t  dan Simei, dan anak-anak Zerubabel ialah Mesulam dan Hananya; Selomit ialah saudara perempuan mereka; 3:20 lalu Hasuba, Ohel, Berekhya, Hasaja dan Yusab-Hesed, lima orang. 3:21 Anak-anak Hananya ialah Pelaca dan Yesaya; anak orang ini ialah Refaya; anak orang ini ialah Arnan; anak orang ini ialah Obaja, dan anak orang ini ialah Sekhanya. 3:22 Anak-anak Sekhanya ialah Semaya, dan anak-anak Semaya ialah Hatus, u  Yigal, Bariah, Nearya dan Safat, enam orang. 3:23 Anak-anak Nearya ialah Elyoenai, Hizkia, dan Azrikam, tiga orang. 3:24 Anak-anak Elyoenai ialah Hodawya, Elyasib, Pelaya, Akub, Yohanan, Delaya dan Anani, tujuh orang.
Keturunan Yehuda dari cabang lain
4:1 Anak-anak Yehuda v  ialah Peres, Hezron, w  Karmi, Hur dan Syobal. 4:2 Reaya, anak Syobal, memperanakkan Yahat, dan Yahat memperanakkan Ahumai dan Lahad. Itulah kaum-kaum orang Zora. 4:3 Inilah anak-anak Etam: Yizreel, Isma dan Idbas; nama saudara perempuan mereka ialah Hazelelponi; 4:4 lalu Pnuel, bapa Gedor, dan Ezer, bapa Husa. Itulah keturunan Hur, x  anak sulung Efrata, bapa Betlehem. y  4:5 Asyur, z  bapa Tekoa, mempunyai dua isteri, yakni Hela dan Naara. 4:6 Naara melahirkan baginya Ahuzam, Hefer, Temeni dan orang Ahastari. Itulah anak-anak Naara. 4:7 Anak-anak Hela ialah Zeret, Yezohar dan Etnan. 4:8 Kos memperanakkan Anub, Hazobeba dan kaum-kaum Aharhel bin Harum. 4:9 Yabes lebih dimuliakan dari pada saudara-saudaranya; nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya: "Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan." 4:10 Yabes berseru kepada Allah Israel 3 , katanya: "Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku, dan melindungi aku dari pada malapetaka 4 , sehingga kesakitan tidak menimpa aku!" Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. 4:11 Kelub, saudara Suha, memperanakkan Mehir, dialah ayah Eston; 4:12 dan Eston memperanakkan Bet-Rafa, Paseah dan Tehina, bapa Ir-Nahas. Itulah orang-orang Rekha. 4:13 Anak-anak Kenas ialah Otniel a  dan Seraya; dan anak-anak Otniel ialah Hatat dan Meonotai; 4:14 dan Meonotai memperanakkan Ofra. Seraya memperanakkan Yoab, bapa Lembah Tukang-tukang, karena mereka adalah tukang-tukang. 4:15 Anak-anak Kaleb bin Yefune ialah Iru, Ela dan Naam; dan keturunan Ela ialah Kenas. 4:16 Anak-anak Yehaleleel ialah Zif, Zifa, Tireya dan Asareel. 4:17 Anak-anak Ezra ialah Yeter, Mered, Efer dan Yalon. Itulah anak-anak Bica, puteri Firaun yang telah dikawini Mered. Perempuan ini melahirkan Miryam, b  Samai dan Yisbah, bapa Estemoa. 4:18 Isteri Mered, perempuan Yehuda itu, melahirkan Yered, bapa Gedor, dan Heber, bapa Sokho, dan Yekutiel, bapa Zanoah. c  4:19 Anak-anak isteri Hodia, saudara perempuan Naham, ialah Abu Kehila, d  orang Garmi itu, dan Estemoa, orang Maakha e  itu. 4:20 Anak-anak Simon ialah Amnon, Rina, Benhanan dan Tilon. Anak-anak Yisei ialah Zohet dan Ben-Zohet. 4:21 Keturunan Sela, f  anak Yehuda, ialah Er, bapa Lekha, dan Lada, bapa Maresa, dan kaum-kaum para pengusaha kain lenan halus di Bet-Asybea, 4:22 lalu Yokim dan orang-orang Kozeba, lagi Yoas dan Saraf yang menguasai Moab dan kemudian pulang ke Betlehem; --riwayat-riwayat ini tua. 4:23 Mereka ini adalah tukang-tukang periuk yang diam di Netaim dan Gedera; mereka diam di sana dan bekerja untuk raja.
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[2:5]  1 Full Life : ANAK-ANAK.

Nas : 1Taw 2:5

Daftar keturunan yang disajikan bersifat selektif, dengan memilih hanya keturunan tertentu. Istilah "anak-anak" juga dapat diartikan "keturunan dari"; jadi ada kemungkinan beberapa anak atau angkatan dilewati.

[3:1]  2 Full Life : ANAK-ANAK DAUD.

Nas : 1Taw 3:1

Penulis memberikan perhatian khusus kepada keturunan Daud. Allah sudah berjanji bahwa dari keturunan Daud Dia akan mendatangkan raja Mesias untuk memerintah umat Allah (lih. 2Sam 7:12-17). Penulis ingin menunjukkan bahwa sekalipun kerajaan Daud sudah dihancurkan, keturunannya masih hidup terus. Jadi, Allah dapat dan akan menggenapi janji-janji-Nya.

[4:10]  3 Full Life : YABES BERSERU KEPADA ALLAH ISRAEL.

Nas : 1Taw 4:10

Contoh Yabes yang benar menekankan kebenaran bahwa Allah memberkati orang yang dengan setia berseru kepada-Nya. Perhatikan bahwa Yabes "lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya" (ayat 1Taw 4:9). Yabes menujukkan bahwa berkat dan perlindungan dari Allah tidak datang dengan otomatis, tetapi terjadi sebagai hasil dari penyerahan kita kepada-Nya dan maksud-Nya di bumi dan sebagai hasil doa kita (lih. Mat 6:13;

lihat art. BERDOA DENGAN EFEKTIF).

Sudut pandangan penulis terungkap dengan baik dalam 2Taw 20:20, "Percayalah kepada Tuhan, Allahmu, dan kamu akan tetap teguh!" Doa Yabes merupakan pola bagi semua orang percaya.

[4:10]  4 Full Life : MELINDUNGI AKU DARI PADA MALAPETAKA.

Nas : 1Taw 4:10

Lihat cat. --> Mat 6:13.

[atau ref. Mat 6:13]TIP #07: Klik ikon untuk mendengarkan pasal yang sedang Anda tampilkan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA