TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

1 Tawarikh 28:1-8

Konteks
Pesan terakhir dari Daud kepada Salomo mengenai pembangunan Bait Suci
28:1 Daud mengumpulkan r  di Yerusalem segala pembesar s  Israel, yakni para kepala suku, para pemimpin rombongan orang-orang yang melayani raja, para kepala pasukan seribu dan kepala pasukan seratus, serta para kepala harta benda dan ternak kepunyaan raja dan anak-anaknya; bersama-sama mereka juga para pegawai istana dan para perwira dan semua pahlawan yang gagah perkasa. 28:2 Lalu berdirilah raja Daud dan berkata: "Dengarlah, hai saudara-saudaraku dan bangsaku! Aku bermaksud hendak t  mendirikan rumah perhentian u  untuk tabut perjanjian TUHAN dan untuk tumpuan kaki v  Allah kita; juga aku telah membuat persediaan untuk mendirikannya. w  28:3 Tetapi Allah telah berfirman kepadaku: x  Engkau tidak akan mendirikan rumah bagi nama-Ku, y  sebab engkau ini seorang prajurit dan telah menumpahkan darah. z  28:4 Namun TUHAN, Allah Israel, telah memilih aku a  dari antara segenap puakku b  untuk menjadi raja atas Israel selama-lamanya; sebab Ia telah memilih Yehuda c  menjadi pemimpin, dan puakku dari antara kaum Yehuda, dan dari antara anak-anak ayahku Ia berkenan kepadaku untuk mengangkat aku sebagai raja atas seluruh Israel. d  28:5 Dan dari antara anak-anakku sekalian--sebab banyak e  anak telah dikaruniakan TUHAN kepadaku--Ia telah memilih anakku Salomo f  untuk duduk di atas takhta g  pemerintahan TUHAN atas Israel. 28:6 Ia telah berfirman kepadaku: Salomo, anakmu, dialah yang akan mendirikan h  rumah-Ku dan pelataran-Ku sebab Aku telah memilih dia menjadi anak-Ku i  dan Aku akan menjadi bapanya. 28:7 Dan Aku akan mengokohkan kerajaannya sampai selama-lamanya, jika ia bertekun melakukan segala perintah dan peraturan-Ku j  seperti sekarang ini. 28:8 Maka sekarang, di depan mata seluruh Israel, k  jemaah TUHAN, dan dengan didengar Allah kita, aku berkata kepadamu: Peliharalah dan tuntutlah segala perintah l  TUHAN 1 , Allahmu, supaya kamu tetap menduduki negeri yang baik ini dan mewariskannya sampai selama-lamanya m  kepada anak-anakmu yang kemudian.
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[28:8]  1 Full Life : PELIHARALAH DAN TUNTUTLAH SEGALA PERINTAH TUHAN.

Nas : 1Taw 28:8

Syarat untuk mendirikan kerajaan Salomo ialah hidup yang taat dan setia kepada Allah. Pada mulanya Salomo memperhatikan nasihat ayahnya, tetapi kemudian dia meninggalkan Allah

(lihat cat. --> 1Raj 2:4;

lihat cat. --> 1Raj 11:1).

[atau ref. 1Raj 2:4; 1Raj 11:1]TIP #20: Untuk penyelidikan lebih dalam, silakan baca artikel-artikel terkait melalui Tab Artikel. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA