Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Versi:

1 Tawarikh 24:1--26:32

Para imam dibagi dalam rombongan
24:1 Inilah rombongan-rombongan anak-anak Harun. Anak-anak Harun ialah Nadab, Abihu, Eleazar dan Itamar. 24:2 Tetapi Nadab dan Abihu mati lebih dahulu dari pada ayah mereka dengan tidak mempunyai anak laki-laki, maka yang memegang jabatan imam ialah Eleazar dan Itamar. 24:3 Daud, bersama-sama Zadok dari bani Eleazar dan Ahimelekh dari bani Itamar, membagi-bagi mereka menurut jabatan mereka dalam penyelenggaraan ibadah. 24:4 Lalu ternyata bahwa di antara keturunan Eleazar ada lebih banyak kepala kaum dari pada di antara keturunan Itamar, sebab itu orang membagi-bagi mereka sebagai berikut: untuk bani Eleazar enam belas orang kepala puak, tetapi untuk bani Itamar delapan orang kepala puak. 24:5 Dan orang membagi-bagi mereka dengan membuang undi tanpa mengadakan perbedaan, sebab ada "pemimpin-pemimpin kudus" dan "pemimpin-pemimpin Allah", baik di antara keturunan Eleazar maupun di antara keturunan Itamar. 24:6 Dan Semaya bin Netaneel, panitera itu, seorang Lewi, menulis nama mereka di depan raja, di depan pembesar-pembesar, imam Zadok, Ahimelekh bin Abyatar dan di depan kepala-kepala puak para imam dan orang Lewi; setiap kali satu puak diambil dari Eleazar, dan demikian pula satu puak dari Itamar. 24:7 Undian yang pertama jatuh pada Yoyarib; yang kedua pada Yedaya; 24:8 yang ketiga pada Harim; yang keempat pada Seorim; 24:9 yang kelima pada Malkia; yang keenam pada Miyamin; 24:10 yang ketujuh pada Hakos; yang kedelapan pada Abia; 24:11 yang kesembilan pada Yesua; yang kesepuluh pada Sekhanya; 24:12 yang kesebelas pada Elyasib; yang kedua belas pada Yakim; 24:13 yang ketiga belas pada Hupa; yang keempat belas pada Yesebeab; 24:14 yang kelima belas pada Bilga; yang keenam belas pada Imer; 24:15 yang ketujuh belas pada Hezir; yang kedelapan belas pada Hapizes; 24:16 yang kesembilan belas pada Petahya; yang kedua puluh pada Yehezkel; 24:17 yang kedua puluh satu pada Yakhin; yang kedua puluh dua pada Gamul; 24:18 yang kedua puluh tiga pada Delaya; yang kedua puluh empat pada Maazya. 24:19 Itulah jabatan mereka dalam menyelenggarakan ibadah setelah mereka masuk rumah TUHAN, sesuai dengan peraturan yang diberikan kepada mereka dengan perantaraan Harun, bapa leluhur mereka, seperti yang diperintahkan kepadanya oleh TUHAN, Allah Israel.
Puak-puak orang Lewi
24:20 Golongan yang masih tinggal dari bani Lewi, dari anak-anak Amram ialah Subael, dari anak-anak Subael ialah Yehdeya; 24:21 dari anak-anak Rehabya ialah Yisia, seorang kepala; 24:22 dari orang Yizhar ialah Selomot; dari anak-anak Selomot ialah Yahat. 24:23 Anak-anak Hebron ialah Yeria, seorang kepala, Amarya, anak yang kedua, Yahaziel, anak yang ketiga, dan Yekameam, anak yang keempat. 24:24 Anak Uziel ialah Mikha; dari anak-anak Mikha ialah Samir. 24:25 Saudara Mikha ialah Yisia; dari anak-anak Yisia ialah Zakharia. 24:26 Keturunan Merari ialah Mahli dan Musi, juga anak-anak Yaazia, anaknya. 24:27 Keturunan Merari dari pihak Yaazia, anaknya, ialah Syoham, Zakur dan Hibri. 24:28 Dari Mahli ialah Eleazar; dia ini tidak mempunyai anak. 24:29 Dari Kish: anak Kish, yakni Yerahmeel. 24:30 Anak-anak Musi ialah Mahli, Eder dan Yerimot. Itulah bani Lewi menurut puak mereka. 24:31 Mereka inipun, sama seperti saudara-saudara sesuku mereka, anak-anak Harun, membuang undi di depan raja Daud, di depan Zadok, Ahimelekh dan para kepala puak, para imam dan orang Lewi. Dalam hal ini seorang kepala puak sama dengan saudaranya yang terkecil.
Para penyanyi
25:1 Selanjutnya untuk ibadah Daud dan para panglima menunjuk anak-anak Asaf, anak-anak Heman dan anak-anak Yedutun. Mereka bernubuat dengan diiringi kecapi, gambus dan ceracap. Daftar orang-orang yang bekerja dalam ibadah ini ialah yang berikut: 25:2 dari anak-anak Asaf ialah Zakur, Yusuf, Netanya dan Asarela, anak-anak Asaf di bawah pimpinan Asaf, yang bernubuat dengan petunjuk raja. 25:3 Dari Yedutun ialah anak-anak Yedutun: Gedalya, Zeri, Yesaya, Simei, Hasabya dan Matica, enam orang, di bawah pimpinan ayah mereka, Yedutun, yang bernubuat dengan diiringi kecapi pada waktu menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi TUHAN. 25:4 Dari Heman ialah anak-anak Heman: Bukia, Matanya, Uziel, Sebuel, Yerimot, Hananya, Hanani, Eliata, Gidalti, Romamti-Ezer, Yosbekasa, Maloti, Hotir dan Mahaziot. 25:5 Mereka ini sekalian adalah anak-anak Heman, pelihat raja, menurut janji Allah untuk meninggikan tanduk kekuatannya; sebab Allah telah memberikan kepada Heman empat belas orang anak laki-laki dan tiga orang anak perempuan. 25:6 Mereka ini sekalian berada di bawah pimpinan ayah mereka pada waktu menyanyikan nyanyian di rumah TUHAN dengan diiringi ceracap, gambus dan kecapi untuk ibadah di rumah Allah dengan petunjuk raja. Demikianlah keadaan bani Asaf, Yedutun dan Heman. 25:7 Jumlah mereka bersama-sama saudara-saudara mereka yang telah dilatih bernyanyi untuk TUHAN--mereka sekalian adalah ahli seni--ada dua ratus delapan puluh delapan orang. 25:8 Tua dan muda, guru dan murid, membuang undi mengenai tugasnya. 25:9 Lalu jatuhlah undian yang pertama pada Yusuf, orang Asaf; undian yang kedua pada Gedalya dengan saudara-saudaranya dan anak-anaknya, dua belas orang; 25:10 undian yang ketiga pada Zakur, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, dua belas orang; 25:11 undian yang keempat pada Yizri, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, dua belas orang; 25:12 undian yang kelima pada Netanya, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, dua belas orang; 25:13 undian yang keenam pada Bukia, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, dua belas orang; 25:14 undian yang ketujuh pada Yesarela, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, dua belas orang; 25:15 undian yang kedelapan pada Yesaya, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, dua belas orang; 25:16 undian yang kesembilan pada Matanya, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, dua belas orang; 25:17 undian yang kesepuluh pada Simei, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, dua belas orang; 25:18 undian yang kesebelas pada Azareel, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, dua belas orang; 25:19 undian yang kedua belas pada Hasabya, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, dua belas orang; 25:20 undian yang ketiga belas pada Subael, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, dua belas orang; 25:21 undian yang keempat belas pada Matica, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, dua belas orang; 25:22 undian yang kelima belas pada Yeremot, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, dua belas orang; 25:23 undian yang keenam belas pada Hananya, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, dua belas orang; 25:24 undian yang ketujuh belas pada Yosbekasa, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, dua belas orang; 25:25 undian yang kedelapan belas pada Hanani, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, dua belas orang; 25:26 undian yang kesembilan belas pada Maloti, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, dua belas orang; 25:27 undian yang kedua puluh pada Eliata, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, dua belas orang; 25:28 undian yang kedua puluh satu pada Hotir, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, dua belas orang; 25:29 undian yang kedua puluh dua pada Gidalti, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, dua belas orang; 25:30 undian yang kedua puluh tiga pada Mahaziot, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, dua belas orang; 25:31 undian yang kedua puluh empat pada Romamti-Ezer, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, dua belas orang.
Para penunggu pintu dan para pejabat lain di antara orang Lewi
26:1 Tentang rombongan para penunggu pintu: dari orang Korah ialah Meselemya bin Kore dari keturunan Ebyasaf. 26:2 Meselemya mempunyai anak-anak, yakni Zakharia, anak sulung, Yediael, anak yang kedua, Zebaja, anak yang ketiga, Yatniel, anak yang keempat, 26:3 Elam, anak yang kelima, Yohanan, anak yang keenam, Elyoenai, anak yang ketujuh. 26:4 Obed-Edom mempunyai anak-anak, yakni Semaya, anak sulung, Yozabad, anak yang kedua, Yoah, anak yang ketiga, Sakhar, anak yang keempat, Netaneel, anak yang kelima, 26:5 Amiel, anak yang keenam, Isakhar, anak yang ketujuh dan Peuletai, anak yang kedelapan, sebab Allah telah memberkati dia. 26:6 Bagi Semaya, anak Obed-Edom itu, lahir anak-anak. Mereka memegang pemerintahan di antara puak mereka, sebab mereka itu adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. 26:7 Anak-anak Semaya ialah Otni, Refael, Obed dan Elzabad serta saudara-saudaranya, yakni Elihu dan Semakhya, orang-orang gagah perkasa. 26:8 Mereka sekalian adalah dari keturunan Obed-Edom, yakni mereka sendiri, anak-anak mereka dan saudara-saudara mereka, masing-masing orang yang gagah perkasa, cakap untuk pekerjaan itu, enam puluh dua orang jumlahnya dari Obed-Edom. 26:9 Dan Meselemya mempunyai delapan belas orang anak dan saudara, orang-orang yang gagah perkasa. 26:10 Hosa dari bani Merari mempunyai anak-anak, yakni Simri, seorang kepala--sebab sekalipun ia bukan anak sulung, tetapi ayahnya mengangkat dia menjadi kepala-- 26:11 Hilkia, anak yang kedua, Tebalya, anak yang ketiga dan Zakharia, anak yang keempat. Semua anak dan saudara Hosa itu ada tiga belas orang. 26:12 Rombongan-rombongan para penunggu pintu itu, yang dibagi menurut kepala kaum, mempunyai tugas melayani di rumah TUHAN, sama seperti saudara-saudara sesuku mereka. 26:13 Untuk setiap pintu gerbang mereka membuang undi, menurut puak-puak mereka, baik puak yang kecil maupun puak yang besar. 26:14 Undian untuk pintu timur jatuh pada Selemya; selanjutnya mereka membuang undi bagi Zakharia, anaknya, seorang penasihat yang berakal budi, lalu jatuhlah undiannya untuk pintu utara. 26:15 Bagi Obed-Edom ialah pintu selatan dan bagi anak-anaknya gudang perlengkapan. 26:16 Bagi Supim dan Hosa ialah pintu barat beserta Pintu Gerbang Syalekhet di jalan raya tanjakan. Penjaga yang satu ditaruh berdampingan dengan penjaga yang lain. 26:17 Di sebelah timur ada enam orang setiap hari, di sebelah utara ada empat orang setiap hari, di sebelah selatan ada empat orang setiap hari, tetapi pada gudang perlengkapan selalu ada dua orang; 26:18 pada Parbar di sebelah barat: empat orang di jalan raya dan dua orang pada Parbar. 26:19 Itulah rombongan-rombongan para penunggu pintu dari bani Korah dan dari bani Merari. 26:20 Orang-orang Lewi, saudara-saudara sesuku mereka, yang mengawasi perbendaharaan rumah Allah dan yang mengawasi perbendaharaan barang-barang kudus; 26:21 bani Ladan, yakni keturunan Gerson melalui Ladan, mempunyai orang-orang Yehiel sebagai kepala puak. 26:22 Keturunan Yehiel, yakni Zetam dan Yoel, saudaranya, mengawasi perbendaharaan rumah TUHAN. 26:23 Dari orang Amram, orang Yizhar, orang Hebron dan orang Uziel 26:24 adalah Sebuel bin Gersom bin Musa yang menjadi kepala perbendaharaan. 26:25 Sanak saudara Sebuel melalui Eliezer ialah Rehabya, anak Eliezer, dan Yesaya, anak Rehabya, dan Yoram, anak Yesaya, dan Zikhri, anak Yoram, dan Selomit, anak Zikhri. 26:26 Selomit ini beserta sanak saudaranya mengawasi perbendaharaan barang-barang kudus yang telah dikuduskan oleh raja Daud dan oleh para kepala puak dan para pemimpin pasukan seribu dan pasukan seratus dan para panglima. 26:27 Mereka telah menguduskannya dari rampasan perang untuk menyemarakkan rumah TUHAN. 26:28 Juga segala yang dikuduskan oleh Samuel, pelihat itu, oleh Saul bin Kish, oleh Abner bin Ner dan oleh Yoab, anak Zeruya, ya segala barang yang dikuduskan ada di bawah pengawasan Selomit beserta sanak saudaranya. 26:29 Dari orang Yizhar adalah Kenanya beserta anak-anaknya yang diserahi tugas luar di Israel, yaitu menjadi pengatur dan hakim. 26:30 Dari orang Hebron adalah Hasabya beserta sanak saudaranya, orang-orang gagah perkasa, seribu tujuh ratus orang jumlahnya, yang diserahi urusan pemerintahan Israel di sebelah barat sungai Yordan dalam segala urusan untuk TUHAN dan segala pekerjaan untuk raja. 26:31 Dari orang Hebron adalah Yeria yang menjadi kepala. Tentang orang Hebron, mengenai keturunannya dan puaknya, dalam tahun keempat puluh zaman pemerintahan Daud diadakan penyelidikan tentang mereka dan ternyata, bahwa di antara mereka ada pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa di Yaezer-Gilead. 26:32 Sanak saudara Yeria, orang-orang yang gagah perkasa, kepala-kepala puak ada dua ribu tujuh ratus orang. Mereka itu diangkat raja Daud mengawasi orang Ruben, orang Gad dan suku Manasye yang setengah itu dalam segala perkara untuk Allah dan segala perkara untuk raja.

Sumber: http://alkitab.sabda.org/passage.php?passage=1Taw 24-26
Copyright © 2005-2024 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)