TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

1 Tawarikh 14:8-17

14:8 <06440> Mhynpl <03318> auyw <01732> dywd <08085> emsyw <01732> dywd <0853> ta <01245> sqbl <06430> Mytslp <03605> lk <05927> wleyw <03478> larvy <03605> lk <05921> le <04428> Klml <01732> dywd <04886> xsmn <03588> yk <06430> Mytslp <08085> wemsyw(14:8)

14:8 kai <2532> hkousan <191> allofuloi <246> oti <3754> ecrisyh <5548> dauid basileuv <935> epi <1909> panta <3956> israhl <2474> kai <2532> anebhsan <305> pantev <3956> oi <3588> allofuloi <246> zhthsai <2212> ton <3588> dauid kai <2532> hkousen <191> dauid kai <2532> exhlyen <1831> eiv <1519> apanthsin autoiv <846>

14:9 <07497> Myapr <06010> qmeb <06584> wjspyw <0935> wab <06430> Mytslpw(14:9)

14:9 kai <2532> allofuloi <246> hlyon <2064> kai <2532> sunepeson en <1722> th <3588> koiladi twn <3588> gigantwn

14:10 <03027> Kdyb <05414> Myttnw <05927> hle <03068> hwhy <0> wl <0559> rmayw <03027> ydyb <05414> Mttnw <06430> *Mytslp {Myytslp} <05921> le <05927> hleah <0559> rmal <0430> Myhlab <01732> dywd <07592> lasyw(14:10)

14:10 kai <2532> hrwthsen <2065> dauid dia <1223> tou <3588> yeou <2316> legwn <3004> ei <1487> anabw <305> epi <1909> touv <3588> allofulouv <246> kai <2532> dwseiv <1325> autouv <846> eiv <1519> tav <3588> ceirav <5495> mou <1473> kai <2532> eipen autw <846> kuriov <2962> anabhyi <305> kai <2532> dwsw <1325> autouv <846> eiv <1519> tav <3588> ceirav <5495> sou <4771>

14:11 <01188> Myurp <0> leb <01931> awhh <04725> Mwqmh <08034> Ms <07121> warq <03651> Nk <05921> le <04325> Mym <06556> Urpk <03027> ydyb <0341> ybywa <0853> ta <0430> Myhlah <06555> Urp <01732> dywd <0559> rmayw <01732> dywd <08033> Ms <05221> Mkyw <01188> Myurp <0> lebb <05927> wleyw(14:11)

14:11 kai <2532> anebh <305> eiv <1519> baalfarasin kai <2532> epataxen <3960> autouv <846> ekei <1563> dauid kai <2532> eipen dauid diekoqen o <3588> yeov <2316> touv <3588> ecyrouv <2190> mou <1473> en <1722> ceiri <5495> mou <1473> wv <3739> diakophn udatov <5204> dia <1223> touto <3778> ekalesen <2564> to <3588> onoma <3686> tou <3588> topou <5117> ekeinou <1565> diakoph farasin

14:12 P <0784> sab <08313> wprvyw <01732> dywd <0559> rmayw <0430> Mhyhla <0853> ta <08033> Ms <05800> wbzeyw(14:12)

14:12 kai <2532> egkatelipon <1459> ekei <1563> touv <3588> yeouv <2316> autwn <846> kai <2532> eipen dauid katakausai <2618> autouv <846> en <1722> puri <4442>

14:13 <06010> qmeb <06584> wjspyw <06430> Mytslp <05750> dwe <03254> wpyoyw(14:13)

14:13 kai <2532> proseyento <4369> eti <2089> allofuloi <246> kai <2532> sunepesan eti <2089> en <1722> th <3588> koiladi twn <3588> gigantwn

14:14 <01057> Myakbh <04136> lwmm <01992> Mhl <0935> tabw <05921> Mhylem <05437> boh <0310> Mhyrxa <05927> hlet <03808> al <0430> Myhlah <0> wl <0559> rmayw <0430> Myhlab <01732> dywd <05750> dwe <07592> lasyw(14:14)

14:14 kai <2532> hrwthsen <2065> dauid eti <2089> en <1722> yew <2316> kai <2532> eipen autw <846> o <3588> yeov <2316> ou <3364> poreush <4198> opisw <3694> autwn <846> apostrefou <654> ap <575> autwn <846> kai <2532> paresh <3918> autoiv <846> plhsion <4139> twn <3588> apiwn

14:15 <06430> Mytslp <04264> hnxm <0853> ta <05221> twkhl <06440> Kynpl <0430> Myhlah <03318> auy <03588> yk <04421> hmxlmb <03318> aut <0227> za <01057> Myakbh <07218> ysarb <06807> hdeuh <06963> lwq <0853> ta <08085> Kemsk <01961> yhyw(14:15)

14:15 kai <2532> estai <1510> en <1722> tw <3588> akousai <191> se <4771> thn <3588> fwnhn <5456> tou <3588> susseismou twn <3588> akrwn twn <3588> apiwn tote <5119> exeleush <1831> eiv <1519> ton <3588> polemon <4171> oti <3754> exhlyen <1831> o <3588> yeov <2316> emprosyen <1715> sou <4771> tou <3588> pataxai <3960> thn <3588> parembolhn twn <3588> allofulwn <246>

14:16 <01507> hrzg <05704> dew <01391> Nwebgm <06430> Mytslp <04264> hnxm <0853> ta <05221> wkyw <0430> Myhlah <06680> whwu <0834> rsak <01732> dywd <06213> veyw(14:16)

14:16 kai <2532> epoihsen <4160> kaywv <2531> eneteilato <1781> autw <846> o <3588> yeov <2316> kai <2532> epataxen <3960> thn <3588> parembolhn twn <3588> allofulwn <246> apo <575> gabawn ewv <2193> gazara

14:17 <01471> Mywgh <03605> lk <05921> le <06343> wdxp <0853> ta <05414> Ntn <03068> hwhyw <0776> twurah <03605> lkb <01732> dywd <08034> Ms <03318> auyw(14:17)

14:17 kai <2532> egeneto <1096> onoma <3686> dauid en <1722> pash <3956> th <3588> gh <1065> kai <2532> kuriov <2962> edwken <1325> ton <3588> fobon <5401> autou <846> epi <1909> panta <3956> ta <3588> eynh <1484>TIP #05: Coba klik dua kali sembarang kata untuk melakukan pencarian instan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA