TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

1 Tawarikh 1:1--9:44

Konteks
Daftar keturunan Adam sampai Abraham
1:1 1 Adam, a  Set, Enos 2 , 1:2 Kenan, b  Mahalaleel, c  Yared, d  1:3 Henokh, e  Metusalah, f  Lamekh, g  1:4 Nuh, h  i  Sem, Ham dan Yafet. j  1:5 Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesekh dan Tiras. 1:6 Keturunan Gomer ialah Askenas, Difat dan Togarma. 1:7 Keturunan Yawan ialah Elisa, Tarsis, orang Kitim dan orang Rodanim. 1:8 Keturunan Ham ialah Kush, Misraim, Put dan Kanaan. 1:9 Keturunan Kush ialah Seba, Hawila, Sabta, Raema dan Sabtekha; keturunan Raema ialah Syeba dan Dedan. 1:10 Kush memperanakkan Nimrod; dialah orang yang mula-mula sekali berkuasa di bumi. 1:11 Misraim memperanakkan orang Ludim, orang Anamim, orang Lehabim, orang Naftuhim, 1:12 orang Patrusim, orang Kasluhim--dari mereka inilah berasal orang Filistin--dan orang Kaftorim. 1:13 Kanaan memperanakkan Sidon, anak sulungnya dan Het, 1:14 serta orang Yebusi, orang Amori, orang Girgasi, 1:15 orang Hewi, orang Arki, orang Sini, 1:16 orang Arwadi, orang Semari dan orang Hamati. 1:17 Keturunan Sem ialah Elam, Asyur, Arpakhsad, Lud, Aram, Us, Hul, Geter dan Mesekh. 1:18 Arpakhsad memperanakkan Selah, dan Selah memperanakkan Eber. 1:19 Bagi Eber lahir dua anak laki-laki; nama yang seorang ialah Peleg, sebab dalam zamannya penduduk bumi terbagi, dan nama adiknya ialah Yoktan. 1:20 Yoktan memperanakkan Almodad, Selef, Hazar-Mawet, Yerah, 1:21 Hadoram, Uzal, Dikla, 1:22 Ebal, Abimael, Syeba, 1:23 Ofir, Hawila dan Yobab; itulah semuanya anak-anak Yoktan. 1:24 Sem, k  Arpakhsad, Selah, 1:25 Eber, Peleg, Rehu, 1:26 Serug, Nahor, Terah, 1:27 Abram, itulah Abraham.
Keturunan Abraham
1:28 Anak-anak Abraham ialah Ishak dan Ismael. 1:29 Inilah keturunan mereka: anak sulung Ismael ialah Nebayot, lalu Kedar, Adbeel, Mibsam, 1:30 Misyma, Duma, Masa, Hadad, Tema, 1:31 Yetur, Nafish dan Kedma; mereka itulah anak-anak Ismael. 1:32 Keturunan Ketura, gundik l  Abraham: perempuan itu melahirkan Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isybak dan Suah. Anak-anak Yoksan ialah Syeba dan Dedan. m  1:33 Anak-anak Midian ialah: Efa, Efer, Hanokh, Abida dan Eldaa. Itulah semuanya keturunan Ketura.
Keturunan Esau
1:34 Abraham n  memperanakkan Ishak o . Anak-anak Ishak ialah Esau dan Israel. p  1:35 Anak-anak Esau q  ialah Elifas, Rehuel, r  Yeush, Yaelam dan Korah. 1:36 Anak-anak Elifas ialah Teman, Omar, Zefi, Gaetam, Kenas, Timna dan Amalek. s  1:37 Anak-anak Rehuel t  ialah Nahat, Zerah, Syama dan Miza. 1:38 Anak-anak Seir ialah Lotan, Syobal, Zibeon, Ana, Disyon, Ezer dan Disyan. 1:39 Anak-anak Lotan ialah Hori dan Homam; adik perempuan Lotan ialah Timna. 1:40 Anak-anak Syobal ialah Alyan, Manahat, Ebal, Syefi dan Onam; anak-anak Zibeon ialah Aya dan Ana. u  1:41 Keturunan Ana ialah Disyon; anak-anak Disyon ialah Hamran, Esyban, Yitran dan Keran. 1:42 Anak-anak Ezer ialah Bilhan, Zaawan dan Yaakan. Anak-anak Disyan ialah Us dan Aran.
Raja-raja Edom
1:43 Inilah raja-raja yang memerintah di tanah Edom, sebelum seorang raja dari orang Israel memerintah: Bela bin Beor, dan kotanya bernama Dinhaba. 1:44 Setelah Bela mati, Yobab bin Zerah, dari Bozra, menjadi raja menggantikan dia. 1:45 Setelah Yobab mati, Husyam, dari negeri orang Teman, v  menjadi raja menggantikan dia. 1:46 Setelah Husyam mati, Hadad bin Bedad menjadi raja menggantikan dia; dialah yang memukul kalah orang Midian di daerah Moab, dan kotanya bernama Awit. 1:47 Setelah Hadad mati, Samla, dari Masyreka menjadi raja menggantikan dia. 1:48 Setelah Samla mati, Saul, dari Rehobot-Sungai, menjadi raja menggantikan dia. 1:49 Setelah Saul mati, Baal-Hanan bin Akhbor menjadi raja menggantikan dia. 1:50 Setelah Baal-Hanan mati, Hadad menjadi raja menggantikan dia, dan kotanya bernama Pahi dan isterinya bernama Mehetabeel binti Matred binti Mezahab. 1:51 Setelah Hadad mati, maka yang menjadi kepala-kepala kaum di Edom ialah kepala kaum Timna, kepala kaum Alya, kepala kaum Yetet, 1:52 kepala kaum Oholibama, kepala kaum Ela, kepala kaum Pinon, 1:53 kepala kaum Kenas, kepala kaum Teman, kepala kaum Mibzar, 1:54 kepala kaum Magdiel dan kepala kaum Iram. Itulah kepala-kepala kaum di Edom.
Keturunan Yehuda
2:1 Inilah anak-anak Israel 3 : Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakhar, Zebulon, 2:2 Dan, Yusuf, Benyamin, Naftali, Gad dan Asyer. 2:3 Anak-anak Yehuda w  ialah Er, Onan dan Syela, x  tiga orang, yang lahir bagi dia dari anak perempuan Syua y  perempuan Kanaan itu. Tetapi Er, anak sulung Yehuda itu, adalah jahat di mata TUHAN, maka Ia membunuhnya. z  2:4 Tamar, a  menantu perempuan b  Yehuda, melahirkan baginya Peres c  dan Zerah. Semuanya anak-anak Yehuda ada lima orang. 2:5 Anak-anak 4  Peres d  ialah Hezron e  dan Hamul. 2:6 Anak-anak Zerah ialah Zimri, Etan, Heman, Kalkol dan Dara. Semuanya lima orang. 2:7 Keturunan Karmi ialah Ahar, f  yang mencelakakan orang Israel karena ia tidak taat dalam hal barang-barang g  yang dikhususkan itu. 2:8 Keturunan Etan ialah Azarya. 2:9 Anak-anak yang lahir bagi Hezron h  ialah Yerahmeel, Ram dan Khelubai. 2:10 Ram i  memperanakkan Aminadab, j  dan Aminadab memperanakkan Nahason, k  pemimpin bani Yehuda. 2:11 Nahason memperanakkan Salma dan Salma memperanakkan Boas. 2:12 Boas l  memperanakkan Obed dan Obed memperanakkan Isai. m  2:13 Isai n  memperanakkan Eliab, o  anak sulungnya, dan Abinadab, anak yang kedua, Simea, anak yang ketiga, 2:14 Netaneel, anak yang keempat, Radai, anak yang kelima, 2:15 Ozem, anak yang keenam, dan Daud, anak yang ketujuh; 2:16 saudara-saudara perempuan mereka ialah Zeruya p  dan Abigail. Anak-anak Zeruya q  ialah Abisai, Yoab r  dan Asael, tiga orang. 2:17 Abigail melahirkan Amasa dan ayah Amasa s  ialah Yeter, orang Ismael itu. 2:18 Kaleb bin Hezron memperanakkan Yeriot dari Azuba, isterinya; dan inilah anak-anak perempuan itu: Yesyer, Sobab dan Ardon. 2:19 Sesudah Azuba mati, Kaleb t  mengawini Efrat yang melahirkan Hur baginya. 2:20 Hur memperanakkan Uri dan Uri memperanakkan Bezaleel. u  2:21 Sesudah itu Hezron menghampiri anak perempuan Makhir, bapa Gilead. v  Ia mengawini perempuan itu ketika ia berumur enam puluh tahun. Perempuan itu melahirkan Segub baginya. 2:22 Segub memperanakkan Yair yang mempunyai dua puluh tiga perkampungan di tanah Gilead. 2:23 Tetapi Gesur dan Aram merebut Hawot-Yair w  dari pada mereka, juga Kenat x  dan tempat-tempat jajahannya, enam puluh perkampungan. Itulah semuanya keturunan Makhir, bapa Gilead. 2:24 Sesudah Hezron mati, Kaleb menghampiri Efrata--dia adalah isteri Hezron, ayahnya--maka perempuan itu melahirkan baginya Asyhur, y  bapa Tekoa. 2:25 Anak-anak Yerahmeel, anak sulung Hezron, ialah Ram, anak sulung, Buna, Oren, Ozem dan Ahia. 2:26 Tetapi Yerahmeel mempunyai seorang isteri lain, bernama Atara; dialah ibu Onam. 2:27 Anak-anak Ram, anak sulung Yerahmeel, ialah Maas, Yamin dan Eker. 2:28 Anak-anak Onam ialah Samai dan Yada, dan anak-anak Samai ialah Nadab dan Abisur. 2:29 Nama isteri Abisur ialah Abihail yang melahirkan Ahban dan Molid baginya. 2:30 Anak-anak Nadab ialah Seled dan Apaim; Seled mati dengan tidak mempunyai anak. 2:31 Keturunan Apaim ialah Yisei, dan keturunan Yisei ialah Sesan, dan keturunan Sesan ialah Ahlai. 2:32 Anak-anak Yada, adik Samai, ialah Yeter dan Yonatan; Yeter mati dengan tidak mempunyai anak. 2:33 Anak-anak Yonatan ialah Pelet dan Zaza. Itulah keturunan Yerahmeel. 2:34 Sesan tidak mempunyai anak laki-laki, hanya anak-anak perempuan; tetapi Sesan mempunyai seorang budak laki-laki, orang Mesir, yang bernama Yarha. 2:35 Jadi Sesan memberi anaknya kepada Yarha, budaknya itu, menjadi isteri, lalu perempuan itu melahirkan Atai baginya. 2:36 Atai memperanakkan Natan, dan Natan memperanakkan Zabad. z  2:37 Zabad memperanakkan Eflal, dan Eflal memperanakkan Obed. 2:38 Obed memperanakkan Yehu, dan Yehu memperanakkan Azarya. 2:39 Azarya memperanakkan Heles, dan Heles memperanakkan Elasa. 2:40 Elasa memperanakkan Sismai, dan Sismai memperanakkan Salum. 2:41 Salum memperanakkan Yekamya, dan Yekamya memperanakkan Elisama. 2:42 Keturunan Kaleb, a  adik Yerahmeel, ialah Mesa, anak sulungnya, bapa Zif, dan anak-anak Maresa, bapa Hebron. 2:43 Anak-anak Hebron ialah Korah, Tapuah, Rekem dan Sema. 2:44 Sema memperanakkan Raham, bapa Yorkeam, dan Rekem memperanakkan Samai. 2:45 Anak Samai ialah Maon, dan Maon b  ialah bapa Bet-Zur. c  2:46 Efa, gundik Kaleb, melahirkan Haran, Moza dan Gazes; Haran memperanakkan Gazes. 2:47 Anak-anak Yohdai ialah Regem, Yotam, Gesan, Pelet, Efa dan Saaf. 2:48 Gundik Kaleb, yakni Maakha, melahirkan Seber dan Tirhana. 2:49 Perempuan itu melahirkan juga Saaf, bapa Madmana, d  dan Sewa, bapa Makhbena dan bapa Gibea; anak perempuan Kaleb ialah Akhsa. e  2:50 Itulah keturunan Kaleb. Anak-anak Hur, f  anak sulung Efrata, ialah Sobal, bapa Kiryat-Yearim, g  2:51 Salma, bapa Betlehem dan Haref, bapa Bet-Gader. 2:52 Sobal, bapa Kiryat-Yearim, mempunyai keturunan, yakni Haroe dan setengah orang Menuhot. 2:53 Dan kaum-kaum Kiryat-Yearim ialah orang Yetri, h  orang Puti, orang Sumati dan orang Misrai; dari mereka inilah berasal orang Zora dan orang Esytaol. 2:54 Keturunan Salma ialah Betlehem, orang Netofa, i  Atarot-Bet-Yoab dan setengah orang Manahti, yakni orang Zori. 2:55 Dan kaum-kaum para ahli surat, yang diam di Yabes, ialah orang Tirati, orang Simati, dan orang Sukhati. Mereka itulah orang Keni j  keturunan Hamat k  bapa keluarga Rekhab. l 
Keturunan Daud
3:1 Inilah anak-anak Daud 5  m  yang lahir bagi dia di Hebron; anak sulung ialah Amnon, dari Ahinoam, n  perempuan Yizreel; o  anak yang kedua ialah Daniel, dari Abigail, p  perempuan Karmel; 3:2 anak yang ketiga ialah Absalom, anak Maakha, yakni anak perempuan Talmai, raja Gesur; anak yang keempat ialah Adonia, q  anak Hagit; 3:3 anak yang kelima ialah Sefaca, dari Abital; anak yang keenam ialah Yitream, dari Egla, isterinya itu. 3:4 Enam orang lahir bagi dia di Hebron, r  di mana ia memerintah tujuh tahun enam bulan s  lamanya; dan tiga puluh tiga tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. 3:5 Inilah yang lahir bagi dia di Yerusalem: Simea, Sobab, Natan dan Salomo, empat orang dari Batsyua t  binti Amiel, 3:6 lalu Yibhar, Elisama, Elifelet, 3:7 Nogah, Nefeg, Yafia, 3:8 Elisama, Elyada dan Elifelet, sembilan orang. 3:9 Semuanya itu anak-anak Daud, belum terhitung anak-anak dari gundik-gundik. Tamar u  ialah saudara v  perempuan mereka. 3:10 Keturunan Salomo ialah Rehabeam; w  anak orang ini ialah Abia; x  anak orang ini ialah Asa; y  anak orang ini ialah Yosafat; z  3:11 anak orang ini ialah Yoram; a  anak orang ini ialah Ahazia; b  anak orang ini ialah Yoas; c  3:12 anak orang ini ialah Amazia; d  anak orang ini ialah Azarya; e  anak orang ini ialah Yotam; f  3:13 anak orang ini ialah Ahas; g  anak orang ini ialah Hizkia; h  anak orang ini ialah Manasye; i  3:14 anak orang ini ialah Amon; j  anak orang ini ialah Yosia. k  3:15 Anak-anak Yosia: anak sulung ialah Yohanan, anak yang kedua ialah Yoyakim, l  anak yang ketiga ialah Zedekia m  dan anak yang keempat ialah Salum. n  3:16 Keturunan Yoyakim ialah Yekhonya, o  anaknya itu, dan anak orang ini ialah Zedekia. p  3:17 Anak-anak Yekhonya, orang kurungan itu, ialah Sealtiel, q  anaknya, 3:18 lalu Malkhiram, Pedaya, Syenasar, r  Yekamya, Hosama dan Nedabya. s  3:19 Anak-anak Pedaya ialah Zerubabel t  dan Simei, dan anak-anak Zerubabel ialah Mesulam dan Hananya; Selomit ialah saudara perempuan mereka; 3:20 lalu Hasuba, Ohel, Berekhya, Hasaja dan Yusab-Hesed, lima orang. 3:21 Anak-anak Hananya ialah Pelaca dan Yesaya; anak orang ini ialah Refaya; anak orang ini ialah Arnan; anak orang ini ialah Obaja, dan anak orang ini ialah Sekhanya. 3:22 Anak-anak Sekhanya ialah Semaya, dan anak-anak Semaya ialah Hatus, u  Yigal, Bariah, Nearya dan Safat, enam orang. 3:23 Anak-anak Nearya ialah Elyoenai, Hizkia, dan Azrikam, tiga orang. 3:24 Anak-anak Elyoenai ialah Hodawya, Elyasib, Pelaya, Akub, Yohanan, Delaya dan Anani, tujuh orang.
Keturunan Yehuda dari cabang lain
4:1 Anak-anak Yehuda v  ialah Peres, Hezron, w  Karmi, Hur dan Syobal. 4:2 Reaya, anak Syobal, memperanakkan Yahat, dan Yahat memperanakkan Ahumai dan Lahad. Itulah kaum-kaum orang Zora. 4:3 Inilah anak-anak Etam: Yizreel, Isma dan Idbas; nama saudara perempuan mereka ialah Hazelelponi; 4:4 lalu Pnuel, bapa Gedor, dan Ezer, bapa Husa. Itulah keturunan Hur, x  anak sulung Efrata, bapa Betlehem. y  4:5 Asyur, z  bapa Tekoa, mempunyai dua isteri, yakni Hela dan Naara. 4:6 Naara melahirkan baginya Ahuzam, Hefer, Temeni dan orang Ahastari. Itulah anak-anak Naara. 4:7 Anak-anak Hela ialah Zeret, Yezohar dan Etnan. 4:8 Kos memperanakkan Anub, Hazobeba dan kaum-kaum Aharhel bin Harum. 4:9 Yabes lebih dimuliakan dari pada saudara-saudaranya; nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya: "Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan." 4:10 Yabes berseru kepada Allah Israel 6 , katanya: "Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku, dan melindungi aku dari pada malapetaka 7 , sehingga kesakitan tidak menimpa aku!" Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. 4:11 Kelub, saudara Suha, memperanakkan Mehir, dialah ayah Eston; 4:12 dan Eston memperanakkan Bet-Rafa, Paseah dan Tehina, bapa Ir-Nahas. Itulah orang-orang Rekha. 4:13 Anak-anak Kenas ialah Otniel a  dan Seraya; dan anak-anak Otniel ialah Hatat dan Meonotai; 4:14 dan Meonotai memperanakkan Ofra. Seraya memperanakkan Yoab, bapa Lembah Tukang-tukang, karena mereka adalah tukang-tukang. 4:15 Anak-anak Kaleb bin Yefune ialah Iru, Ela dan Naam; dan keturunan Ela ialah Kenas. 4:16 Anak-anak Yehaleleel ialah Zif, Zifa, Tireya dan Asareel. 4:17 Anak-anak Ezra ialah Yeter, Mered, Efer dan Yalon. Itulah anak-anak Bica, puteri Firaun yang telah dikawini Mered. Perempuan ini melahirkan Miryam, b  Samai dan Yisbah, bapa Estemoa. 4:18 Isteri Mered, perempuan Yehuda itu, melahirkan Yered, bapa Gedor, dan Heber, bapa Sokho, dan Yekutiel, bapa Zanoah. c  4:19 Anak-anak isteri Hodia, saudara perempuan Naham, ialah Abu Kehila, d  orang Garmi itu, dan Estemoa, orang Maakha e  itu. 4:20 Anak-anak Simon ialah Amnon, Rina, Benhanan dan Tilon. Anak-anak Yisei ialah Zohet dan Ben-Zohet. 4:21 Keturunan Sela, f  anak Yehuda, ialah Er, bapa Lekha, dan Lada, bapa Maresa, dan kaum-kaum para pengusaha kain lenan halus di Bet-Asybea, 4:22 lalu Yokim dan orang-orang Kozeba, lagi Yoas dan Saraf yang menguasai Moab dan kemudian pulang ke Betlehem; --riwayat-riwayat ini tua. 4:23 Mereka ini adalah tukang-tukang periuk yang diam di Netaim dan Gedera; mereka diam di sana dan bekerja untuk raja.
Keturunan Simeon
4:24 Anak-anak Simeon g  ialah Nemuel, Yamin, Yarib, h  Zerah dan Saul; 4:25 anak orang ini ialah Salum; anak orang ini ialah Mibsam; anak orang ini ialah Misma. 4:26 Keturunan Misma ialah Hamuel, anaknya; anak orang ini ialah Zakur; anak orang ini ialah Simei. 4:27 Simei mempunyai enam belas orang anak laki-laki dan enam orang anak perempuan; tetapi saudara-saudaranya tidak mempunyai banyak anak; seluruh kaum mereka tidak bertambah banyak seperti bani Yehuda. 4:28 Mereka diam di Bersyeba, i  Molada, j  Hazar-Sual, 4:29 Bilha, Ezem, k  Tolad, 4:30 Betuel, Horma, l  Ziklag, m  4:31 Bet-Markabot, Hazar-Susim, Bet-Biri dan di Saaraim. n  Itulah kota-kota mereka sampai Daud menjadi raja. 4:32 Dan desa-desanya ialah Etam, Ain, o  Rimon, Tokhen dan Asan, p  lima perkampungan; 4:33 juga segala desanya yang di sekitar perkampungan-perkampungan itu sampai ke Baal. Itulah tempat-tempat kediaman mereka dan mereka mempunyai silsilahnya sendiri. 4:34 Dan Mesobab, Yamlekh, Yosa bin Amazia, 4:35 Yoel, Yehu bin Yosibya bin Seraya bin Asiel, 4:36 Elyoenai, Yaakoba, Yesohaya, Asaya, Adiel, Yesimiel, Benaya, 4:37 Ziza bin Sifei bin Alon bin Yedaya bin Simri bin Semaya-- 4:38 orang-orang ini yang disebutkan dengan nama-namanya adalah pemimpin-pemimpin di antara kaum-kaum mereka. Keluarga-keluarga mereka makin bertambah banyak. 4:39 Oleh sebab itu mereka pindah ke arah Gedor q  sampai ke sebelah timur lembah untuk mencari padang rumput bagi kambing domba mereka. 4:40 Mereka menemui padang rumput yang gemuk dan baik; negeri itu luas, aman dan sentosa; r  orang-orang yang diam di sana sebelum mereka berasal dari Ham. 4:41 Orang-orang yang namanya tertulis ini datang dalam zaman Hizkia, raja Yehuda, dan memusnahkan kemah-kemah orang Ham dan orang Meunim s  yang terdapat di sana dan menumpas mereka; demikianlah sampai hari ini. Kemudian mereka menduduki tempat orang-orang itu, sebab di sana ada padang rumput bagi kambing domba mereka. 4:42 Dan sebagian dari mereka, dari bani Simeon, sebanyak lima ratus orang, pindah ke pegunungan Seir. t  Sebagai kepala mereka ialah Pelaca, Nearya, Refaya dan Uziel, anak-anak Yisei. 4:43 Mereka membinasakan sisa orang Amalek u  yang telah meluputkan diri. Lalu mereka diam di sana sampai hari ini.
Suku-suku yang di seberang sungai Yordan
5:1 Anak-anak Ruben, v  anak sulung Israel. Dialah anak sulung, tetapi karena ia telah melanggar kesucian petiduran w  ayahnya, maka hak kesulungannya diberikan kepada keturunan dari Yusuf, x  anak Israel y  juga, sekalipun tidak tercatat dalam silsilah sebagai anak sulung. z  5:2 Memang Yehudalah a  yang melebihi saudara-saudaranya, bahkan salah seorang dari antaranya menjadi raja, b  tetapi hak sulung c  itu ada pada Yusuf. 5:3 Anak-anak Ruben, d  anak sulung Israel, ialah Henokh, Palu, e  Hezron f  dan Karmi. 5:4 Keturunan Yoel ialah Semaya, anaknya; anak orang ini ialah Gog, anak orang ini ialah Simei; 5:5 anak orang ini ialah Mikha; anak orang ini ialah Reaya; anak orang ini ialah Baal; 5:6 anak orang ini ialah Beera yang diangkut ke dalam pembuangan oleh Tilgat-Pilneser, g  raja Asyur; dialah pemimpin orang Ruben. 5:7 Saudara-saudaranya menurut kaum-kaumnya, h  seperti tercatat dalam silsilah menurut keturunan mereka, ialah Yeiel, kepala, lalu Zakharia, 5:8 dan Bela bin Azas bin Sema bin Yoel; dialah yang diam di Aroer i  dan wilayahnya sampai ke Nebo j  dan Baal-Meon. k  5:9 Dan ke sebelah timur wilayahnya sampai ke pinggir padang gurun yang terbentang mulai dari sungai Efrat, l  sebab ternak mereka telah bertambah banyak di tanah Gilead. m  5:10 Di zaman Saul mereka melakukan perang melawan orang Hagri; n  setelah orang-orang ini jatuh ke dalam tangan mereka, maka mereka diam di kemah-kemah orang-orang itu di seluruh sisi timur Gilead. 5:11 Bani Gad o  diam berbatasan dengan mereka di tanah Basan sampai Salkha. p  5:12 Yoel adalah kepala dan Safam orang kedua; juga Yaenai dan Safat diam di Basan. 5:13 Saudara-saudara mereka menurut puak-puak mereka ialah Mikhael, Mesulam, Syeba, Yorai, Yakan, Ziya dan Eber, tujuh orang. 5:14 Itulah anak-anak Abihail bin Huri bin Yaroah bin Gilead bin Mikhael bin Yesisai bin Yahdo bin Bus. 5:15 Ahi bin Abdiel bin Guni ialah salah seorang kepala puak mereka. 5:16 Mereka diam di Gilead, di Basan, dan di segala anak kotanya dan di segala tanah penggembalaan Saron sampai ke ujung-ujungnya. 5:17 Mereka sekalian dicatat dalam silsilah pada zaman Yotam, q  raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam, r  raja Israel. 5:18 Dari bani Ruben, orang Gad dan setengah suku Manasye ada empat puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh orang yang sanggup berperang, s  orang-orang yang tangkas, yang dapat memanggul perisai dan pedang dan melentur busur panah, yang terlatih dalam bertempur. 5:19 Mereka itu melakukan perang melawan orang Hagri, Yetur, t  Nafish dan Nodab. 5:20 Mereka mendapat bantuan u  melawan orang-orang itu, sehingga orang Hagri itu dengan semua orang yang mengikutinya menyerahkan diri ke dalam tangan mereka, sebab mereka telah berseru v  kepada Allah dalam pertempuran itu. Maka Ia mengabulkan permintaan mereka, sebab mereka percaya w  kepada-Nya. 5:21 Mereka mengangkut ternak orang-orang itu sebagai jarahan: untanya lima puluh ribu ekor, kambing domba dua ratus lima puluh ribu ekor dan keledai dua ribu ekor, juga manusia seratus ribu jiwa. 5:22 Banyak orang yang tewas karena mati terbunuh, sebab pertempuran x  itu adalah dari pada Allah. Lalu mereka menduduki tempat orang-orang itu sampai waktu pembuangan. y  5:23 Setengah suku Manasye z  diam di negeri itu mulai dari Basan sampai Baal-Hermon, Senir dan gunung Hermon. a  Mereka sudah banyak jumlahnya. 5:24 Inilah para kepala puak-puak mereka: Hefer, Yisei, Eliel, Azriel, Yeremia, Hodawya dan Yahdiel, orang-orang pahlawan yang gagah perkasa, orang-orang yang kenamaan, para kepala puak-puak mereka. 5:25 Tetapi ketika mereka berubah setia b  terhadap Allah nenek moyang mereka 8  dan berzinah c  dengan mengikuti segala allah bangsa-bangsa negeri yang telah dimusnahkan Allah dari depan mereka, 5:26 maka Allah Israel menggerakkan hati d  Pul, e  yakni Tilgat-Pilneser, f  raja Asyur, lalu raja itu mengangkut mereka ke dalam pembuangan, yaitu orang Ruben, orang Gad dan setengah suku Manasye. Ia membawa mereka ke Halah, g  Habor, Hara dan sungai negeri Gozan; demikianlah mereka ada di sana sampai hari ini.
Suku Lewi
6:1 Anak-anak Lewi 9  h  ialah Gerson, Kehat dan Merari. 6:2 Anak-anak Kehat ialah Amram, Yizhar, Hebron dan Uziel. i  6:3 Anak-anak Amram ialah Harun, Musa dan Miryam. j  Anak-anak Harun ialah Nadab, Abihu, k  Eleazar l  dan Itamar. m  6:4 Eleazar memperanakkan Pinehas; n  Pinehas memperanakkan Abisua; 6:5 Abisua memperanakkan Buki; Buki memperanakkan Uzi; 6:6 Uzi memperanakkan Zerahya; Zerahya memperanakkan Merayot; 6:7 Merayot memperanakkan Amarya; Amarya memperanakkan Ahitub; 6:8 Ahitub memperanakkan Zadok; o  Zadok memperanakkan Ahimaas; 6:9 Ahimaas memperanakkan Azarya; Azarya memperanakkan Yohanan; 6:10 Yohanan memperanakkan Azarya; p  dialah yang memegang jabatan imam di Bait Suci yang didirikan Salomo di Yerusalem. 6:11 Azarya memperanakkan Amarya; Amarya memperanakkan Ahitub; 6:12 Ahitub memperanakkan Zadok; Zadok memperanakkan Salum; 6:13 Salum memperanakkan Hilkia; q  Hilkia memperanakkan Azarya; 6:14 Azarya memperanakkan Seraya r ; Seraya memperanakkan Yozadak; s  6:15 Yozadak turut diangkut ketika TUHAN membiarkan orang Yehuda dan Yerusalem diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar. 6:16 Anak-anak Lewi t  ialah Gerson, Kehat dan Merari. u  6:17 Inilah nama anak-anak Gerson: Libni dan Simei. v  6:18 Anak-anak Kehat ialah Amram, Yizhar, Hebron dan Uziel. w  6:19 Anak-anak Merari x  ialah Mahli dan Musi. y  Inilah kaum-kaum suku Lewi dalam puak-puak mereka: 6:20 dari pada Gerson ialah Libni, anaknya, dan anak orang ini ialah Yahat, dan anak orang ini ialah Zima, 6:21 dan anak orang ini ialah Yoah, dan anak orang ini ialah Ido, dan anak orang ini ialah Zerah, dan anak orang ini ialah Yeatrai. 6:22 Keturunan Kehat ialah Aminadab, anaknya, dan anak orang ini ialah Korah, z  dan anak orang ini ialah Asir, 6:23 dan anak orang ini ialah Elkana, dan anak orang ini ialah Ebyasaf, dan anak orang ini ialah Asir, 6:24 dan anak orang ini ialah Tahat, dan anak orang ini ialah Uriel, a  dan anak orang ini ialah Uzia, dan anak orang ini ialah Saul. 6:25 Anak-anak Elkana ialah Amasai dan Ahimot, 6:26 dan anak orang ini ialah Elkana, dan anak orang ini ialah Zofai, dan anak orang ini ialah Nahat, 6:27 dan anak orang ini ialah Eliab, dan anak orang ini ialah Yeroham, dan anak orang ini ialah Elkana. b  6:28 Anak-anak Samuel c  ialah Yoel, d  anak sulung dan anak yang kedua ialah Abia. 6:29 Keturunan Merari ialah Mahli, dan anak orang ini ialah Libni, anak orang ini ialah Simei, dan anak orang ini ialah Uza, 6:30 dan anak orang ini ialah Simea, dan anak orang ini ialah Hagia, dan anak orang ini ialah Asaya.
Penyanyi-penyanyi di rumah TUHAN
6:31 Inilah orang-orang e  yang ditugaskan oleh Daud memimpin nyanyian f  di rumah TUHAN sejak tabut itu mendapat tempat perhentian. 6:32 Di hadapan Kemah Suci, yakni Kemah Pertemuan, mereka melayani sebagai penyanyi 10  sampai Salomo mendirikan rumah TUHAN di Yerusalem. Mereka melakukan tugas jabatannya sesuai dengan peraturannya. 6:33 Inilah orang-orang yang memegang tugas itu dengan anak-anak mereka: dari bani Kehat ialah Heman, g  penyanyi itu, anak Yoel h  bin Samuel 6:34 bin Elkana i  bin Yeroham bin Eliel bin Toah 6:35 bin Zuf bin Elkana bin Mahat bin Amasai 6:36 bin Elkana bin Yoel bin Azaria bin Zefanya 6:37 bin Tahat bin Asir bin Ebyasaf bin Korah j  6:38 bin Yizhar k  bin Kehat bin Lewi bin Israel. 6:39 Kemudian di sebelah kanannya berdiri Asaf, l  saudara sesukunya, yaitu Asaf bin Berekhya bin Simea m  6:40 bin Mikhael bin Baaseya bin Malkia 6:41 bin Etai bin Zerah bin Adaya 6:42 bin Etan bin Zima bin Simei 6:43 bin Yahat bin Gerson bin Lewi. 6:44 Di sebelah kiri berdiri dari bani Merari, n  saudara-saudara sesuku mereka, Etan bin Kisi bin Abdi bin Malukh 6:45 bin Hasabya bin Amazia bin Hilkia 6:46 bin Amzi bin Bani bin Semer 6:47 bin Mahli bin Musi bin Merari bin Lewi.
Keturunan Harun
6:48 Saudara-saudara sesuku mereka, orang-orang Lewi o  yang lain, diserahkan melakukan segala pekerjaan di Kemah Suci, rumah Allah. 6:49 Tetapi Harun dan anak-anaknya berkewajiban membakar korban di atas mezbah p  korban bakaran dan di atas mezbah pembakaran ukupan, q  dan melakukan segala pekerjaan di tempat maha kudus serta mengadakan pendamaian bagi orang Israel, tepat seperti yang diperintahkan Musa, hamba Allah itu. 6:50 Inilah keturunan Harun: Eleazar, anaknya, dan anak orang ini ialah Pinehas, dan anak orang ini ialah Abisua, 6:51 dan anak orang ini ialah Buki, dan anak orang ini ialah Uzi, dan anak orang ini ialah Zerahya 6:52 dan anak orang ini ialah Merayot, dan anak orang ini ialah Amarya, dan anak orang ini ialah Ahitub, 6:53 dan anak orang ini ialah Zadok, r  dan anak orang ini ialah Ahimaas.
Kota-kota orang Lewi
6:54 Inilah tempat-tempat kediaman s  mereka menurut tempat-tempat perkemahan mereka di daerah mereka: kepada keturunan Harun yang termasuk kaum orang Kehat--karena bagi merekalah undian yang pertama-- 6:55 kepada mereka diberikan Hebron di tanah Yehuda dengan tanah-tanah penggembalaan di sekelilingnya, 6:56 tetapi tanah ladang kota tadi dengan desa-desanya telah diberikan kepada Kaleb bin Yefune. t  6:57 Kepada keturunan Harun diberikan Hebron kota perlindungan itu, kemudian Libna u  dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Yatir, v  lalu Estemoa dengan tanah-tanah penggembalaannya; 6:58 Hilen dengan tanah-tanah penggembalaannya, Debir w  dengan tanah-tanah penggembalaannya; 6:59 Asan x  dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Bet-Semes dengan tanah-tanah penggembalaannya; 6:60 dan dari suku Benyamin: Geba dengan tanah-tanah penggembalaannya, Alemet dengan tanah-tanah penggembalaannya dan Anatot y  dengan tanah-tanah penggembalaannya. Seluruhnya kota-kota mereka ada tiga belas yang dibagikan di antara kaum-kaum mereka. 6:61 Dan keturunan Kehat yang selebihnya mendapat dengan undian sepuluh kota dari kaum suku itu, yakni dari suku Manasye yang setengah itu. 6:62 Kepada keturunan Gerson menurut kaum-kaum mereka diberikan tiga belas kota dari suku Isakhar, dari suku Asyer, dari suku Naftali dan dari suku Manasye yang di Basan. 6:63 Kepada keturunan Merari menurut kaum-kaum mereka diberikan dengan diundi dua belas kota dari suku Ruben, dari suku Gad dan dari suku Zebulon. 6:64 Jadi orang Israel memberikan kepada orang Lewi kota-kota z  itu dengan tanah-tanah penggembalaannya. 6:65 Mereka memberikan juga dengan diundi kota-kota tadi, yang mereka sebutkan nama-namanya, dari suku bani Yehuda, dari suku bani Simeon dan dari suku bani Benyamin. 6:66 Kaum-kaum yang lain dari keturunan Kehat mendapat kota-kota dari suku Efraim sebagai daerah mereka. 6:67 Kepada mereka diberikan Sikhem, kota perlindungan itu, dengan tanah-tanah penggembalaannya, di pegunungan Efraim, lalu Gezer a  dengan tanah-tanah penggembalaannya, 6:68 Yokmeam b  dengan tanah-tanah penggembalaannya, Bet-Horon c  dengan tanah-tanah penggembalaannya, 6:69 Ayalon d  dengan tanah-tanah penggembalaannya dan Gat-Rimon e  dengan tanah-tanah penggembalaannya. 6:70 Dan dari suku Manasye yang setengah itu: Aner dengan tanah-tanah penggembalaannya dan Bileam dengan tanah-tanah penggembalaannya. Jadi kota-kota itu diberikan kepada kaum-kaum yang selebihnya dari keturunan Kehat. 6:71 Keturunan Gerson f  mendapat dari kaum suku Manasye yang setengah itu; Golan yang di Basan g  dengan tanah-tanah penggembalaannya, lalu Asytarot dengan tanah-tanah penggembalaannya; 6:72 dari suku Isakhar: Kedesh dengan tanah-tanah penggembalaannya; Daberat h  dengan tanah-tanah pengembalaannya, 6:73 Ramot dengan tanah-tanah penggembalaannya dan Anem dengan tanah-tanah penggembalaannya; 6:74 dari suku Asyer: Masal dengan tanah-tanah penggembalaannya, Abdon i  dengan tanah-tanah penggembalaannya, 6:75 Hukok j  dengan tanah-tanah penggembalaannya dan Rehob k  dengan tanah-tanah penggembalaannya; 6:76 dari suku Naftali: Kedesh yang di Galilea dengan tanah-tanah penggembalaannya, Hamon l  dengan tanah-tanah penggembalaannya dan Kiryataim m  dengan tanah-tanah penggembalaannya. 6:77 Keturunan Merari yang selebihnya mendapat dari suku Zebulon: Rimono dengan tanah-tanah penggembalaannya dan Tabor dengan tanah-tanah penggembalaannya; 6:78 dan di seberang sungai Yordan dekat Yerikho, di sebelah timur sungai Yordan, diberikan dari suku Ruben: Bezer n  yang di padang gurun dengan tanah-tanah penggembalaannya, Yahas dengan tanah-tanah penggembalaannya, 6:79 Kedemot o  dengan tanah-tanah penggembalaannya dan Mefaat dengan tanah-tanah penggembalaannya; 6:80 dan dari suku Gad: Ramot di Gilead p  dengan tanah-tanah penggembalaannya, Mahanaim q  dengan tanah-tanah penggembalaannya, 6:81 Hesybon dengan tanah-tanah penggembalaannya dan Yaezer r  dengan tanah-tanah penggembalaannya. s 
Suku-suku selebihnya
7:1 Anak-anak Isakhar t  ialah Tola dan Pua, u  Yasub dan Simron, empat orang. 7:2 Anak-anak Tola ialah Uzi, Refaya, Yeriel, Yahmai, Yibsam dan Samuel, kepala-kepala puak turunan Tola, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa; menurut daftar keturunan mereka jumlahnya di zaman Daud ada dua puluh dua ribu enam ratus orang. 7:3 Keturunan Uzi ialah Yizrahya dan anak-anak Yizrahya ialah Mikhael, Obaja, Yoel dan Yisia, lima orang, semuanya mereka adalah kepala-kepala. 7:4 Di bawah mereka itu, menurut daftar keturunan dan menurut puak mereka, ada pasukan-pasukan tentara tiga puluh enam ribu orang, sebab isteri dan anak-anak mereka banyak. 7:5 Saudara-saudara sesuku mereka dari segala kaum Isakhar, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, semuanya ada delapan puluh tujuh ribu orang yang terdaftar dalam silsilah. 7:6 Anak-anak Benyamin v  ialah Bela, Bekher dan Yediael, tiga orang. 7:7 Anak-anak Bela ialah Ezbon, Uzi, Uziel, Yerimot dan Iri, lima orang, kepala-kepala puak, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa; mereka yang terdaftar dalam silsilah ada dua puluh dua ribu tiga puluh empat orang. 7:8 Anak-anak Bekher ialah Zemira, Yoas, Eliezer, Elyoenai, Omri, Yeremot, Abia, Anatot dan Alemet; sekaliannya itu ialah anak-anak Bekher. 7:9 Mereka yang terdaftar dalam silsilah, menurut keturunan mereka, sebagai kepala-kepala puak mereka, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, ada dua puluh ribu dua ratus orang. 7:10 Keturunan Yediael ialah Bilhan dan anak-anak Bilhan ialah Yeush, Benyamin, Ehud, Kenaana, Zetan, Tarsis dan Ahisahar. 7:11 Sekaliannya itu ialah keturunan Yediael, kepala-kepala puak mereka, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa; orang-orang yang sanggup berperang ada tujuh belas ribu dua ratus. 7:12 Dan Supim dan Hupim ialah keturunan Ir; Husim ialah keturunan Aher. 7:13 Anak-anak Naftali w  ialah Yahziel, Guni, Yezer dan Salum, anak-anaknya dari Bilha. 7:14 Keturunan Manasye x  ialah Asriel yang dilahirkan oleh gundiknya, perempuan Aram itu; perempuan ini melahirkan Makhir, bapa Gilead. y  7:15 Makhir mengambil seorang isteri bagi Hupim dan Supim; nama saudaranya perempuan ialah Maakha. Nama anak yang kedua ialah Zelafead. z  Zelafead hanya mempunyai anak-anak perempuan. 7:16 Tetapi Maakha, isteri Makhir, melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Peresh; nama saudaranya laki-laki ialah Seres dan anak-anak orang ini ialah Ulam dan Rekem. 7:17 Keturunan Ulam ialah Bedan. Itulah keturunan Gilead a  bin Makhir bin Manasye. 7:18 Saudaranya perempuan, Molekhet, melahirkan Isyhod, Abiezer b  dan Mahla. 7:19 Anak-anak Semida c  ialah Ahyan, Sekhem, Likhi dan Aniam. 7:20 Keturunan Efraim d  ialah Sutelah, dan anak orang ini ialah Bered, dan anak orang ini ialah Tahat, dan anak orang ini ialah Elada, dan anak orang ini ialah Tahat, 7:21 dan anak orang ini ialah Zabad, dan anak orang ini ialah Sutelah, kemudian Ezer dan Elad. Mereka dibunuh oleh orang-orang Gat yang lahir di negeri itu, sebab mereka pergi merampas ternak orang-orang itu. 7:22 Efraim, ayah mereka, berkabung berhari-hari lamanya, sehingga saudara-saudaranya datang untuk menghiburkan dia. 7:23 Sesudah itu ia bersetubuh dengan isterinya, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamainya Beria, sebab malapetaka telah menimpa keluarganya. 7:24 Anaknya perempuan ialah Seera yang telah mendirikan Bet-Horon-Hilir dan Bet-Horon-Hulu e  serta Uzen-Seera. 7:25 Anak laki-laki Beria ialah Refah, lalu Resef; anak orang ini ialah Telah, dan anak orang ini ialah Tahan, 7:26 dan anak orang ini ialah Ladan, dan anak orang ini ialah Amihud, dan anak orang ini ialah Elisama, 7:27 dan anak orang ini ialah Nun, dan anak orang ini ialah Yosua. 7:28 Tanah milik mereka dan tempat kediaman mereka ialah Betel dengan segala anak kotanya, Naaran di sebelah timur dan Gezer f  dengan segala anak kotanya di sebelah barat, kemudian Sikhem dengan segala anak kotanya sampai Aya dengan segala anak kotanya, 7:29 dan pada perbatasan bani Manasye: Bet-Sean g  dengan segala anak kotanya, juga Taanakh dengan segala anak kotanya, Megido dengan segala anak kotanya, Dor h  dengan segala anak kotanya. Di tempat-tempat itulah keturunan Yusuf bin Israel diam. 7:30 Anak-anak Asyer i  ialah Yimna, Yiswa, Yiswi dan Beria; Serah ialah saudara perempuan mereka. 7:31 Anak-anak Beria ialah Heber dan Malkiel; dialah bapa Birzait. 7:32 Heber memperanakkan Yaflet, Somer dan Hotam serta Sua, saudara perempuan mereka. 7:33 Anak-anak Yaflet ialah Pasakh, Bimhab dan Asywat. Itulah anak-anak Yaflet. 7:34 Anak-anak Semer ialah Ahi, Rohga, Yehuba dan Aram. 7:35 Anak-anak Helem, saudaranya laki-laki, ialah Zofah, Yimna, Seles dan Amal. 7:36 Anak-anak Zofah ialah Suah, Harnefer, Syual, Beri dan Yimra, 7:37 Bezer, Hod, Sama, Silsa, Yitran dan Beera. 7:38 Anak-anak Yeter ialah Yefune, Pispa dan Ara. 7:39 Anak-anak Ula ialah Arah, Haniel dan Rizya. 7:40 Itulah sekaliannya keturunan Asyer, kepala-kepala puak mereka, pahlawan-pahlawan gagah perkasa yang terpilih, pemimpin-pemimpin utama. Jumlah yang terdaftar dalam silsilah mereka sebagai pasukan perang ada dua puluh enam ribu orang.
Daftar keturunan Benyamin
8:1 Benyamin j  memperanakkan Bela, anak sulungnya, Asybel, anak yang kedua, Ahrah, anak yang ketiga, 8:2 Noha, anak yang keempat dan Rafa, anak yang kelima. 8:3 Anak-anak Bela ialah Adar, k  Gera, Abihud, 8:4 Abisua, Naaman, Ahoah, l  8:5 Gera, Sefufan dan Huram. 8:6 Inilah anak-anak Ehud; m  mereka ini adalah kepala-kepala puak penduduk Geba yang diangkut ke dalam pembuangan ke Manahat; 8:7 Naaman, Ahia dan Gera mengangkut mereka ke dalam pembuangan; dia memperanakkan Uza dan Ahihud. 8:8 Saharaim mendapat anak di daerah Moab, sesudah diusirnya Husim dan Baara, isteri-isterinya. 8:9 Ia mendapat anak dari Hodesh, isterinya, yakni Yobab, Zibya, Mesa, Malkam, 8:10 Yeus, Sokhya dan Mirma; itulah anak-anaknya, kepala-kepala puak; 8:11 sebelum itu dari Husim ia telah mendapat anak, yakni Abitub dan Elpaal. 8:12 Anak-anak Elpaal ialah Eber, Misam dan Semed; dia ini mendirikan kota Ono n  dan kota Lod dengan segala anak kotanya. 8:13 Beria dan Sema adalah kepala-kepala puak penduduk Ayalon; o  mereka telah menghalau penduduk Gat. p  8:14 Ahyo, Sasak, Yeremot, 8:15 Zebaja, Arad, Eder, 8:16 Mikhael, Yispa dan Yoha ialah anak-anak Beria. 8:17 Zebaja, Mesulam, Hizki, Heber, 8:18 Yismerai, Yizlia dan Yobab ialah anak-anak Elpaal. 8:19 Yakim, Zikhri, Zabdi, 8:20 Elyoenai, Ziletai, Eliel, 8:21 Adaya, Beraya dan Simrat ialah anak-anak Simei. 8:22 Yispan, Eber, Eliel, 8:23 Abdon, Zikhri, Hanan, 8:24 Hananya, Elam, Antotia, 8:25 Yifdeya dan Pnuel ialah anak-anak Sasak. 8:26 Samserai, Seharya, Atalya, 8:27 Yaaresya, Elia dan Zikhri ialah anak-anak Yeroham. 8:28 Itulah para kepala puak, para kepala menurut keturunan mereka; mereka ini diam di Yerusalem.
Keturunan Saul
8:29 Tetapi di Gibeon q  diam bapa Gibeon, yakni Yeiel, dan nama isterinya ialah Maakha. 8:30 Anak sulungnya ialah Abdon, lalu Zur, Kish, Baal, Nadab, 8:31 Gedor, Ahyo, Zekher 8:32 dan Miklot yang memperanakkan Simea. Juga mereka ini pergi diam berdekatan dengan saudara-saudara mereka di Yerusalem bersama-sama saudara mereka yang lain. 8:33 Ner r  memperanakkan Kish; s  Kish memperanakkan Saul; t  Saul memperanakkan Yonatan, Malkisua, Abinadab dan Esybaal. u  8:34 Anak Yonatan v  ialah Meribaal dan Meribaal w  memperanakkan Mikha. 8:35 Anak Mikha ialah Piton, Melekh, Tarea dan Ahas. 8:36 Ahas memperanakkan Yoada; Yoada memperanakkan Alemet, Azmawet dan Zimri; Zimri memperanakkan Moza. 8:37 Moza memperanakkan Bina; anak orang ini ialah Rafa, dan anak orang ini ialah Elasa, dan anak orang ini ialah Azel. 8:38 Azel mempunyai enam orang anak, dan inilah nama-nama mereka: Azrikam, Bokhru, Ismael, Searya, Obaja dan Hanan. Itulah sekaliannya anak-anak Azel. 8:39 Anak-anak Esek, saudaranya, ialah Ulam, anak sulungnya, lalu Yeush, anak yang kedua, dan Elifelet, anak yang ketiga. 8:40 Anak-anak Ulam itu adalah orang-orang berani, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, pemanah-pemanah; anak dan cucu mereka banyak: seratus lima puluh orang. Mereka semuanya itu termasuk bani Benyamin. x 
Daftar penduduk Yerusalem
9:1 Seluruh orang Israel 11  y  telah terdaftar dalam silsilah; mereka tertulis dalam kitab raja-raja Israel, sedang orang Yehuda telah diangkut ke dalam pembuangan ke Babel z  oleh karena perbuatan mereka yang tidak setia. a  9:2 Dan orang-orang yang mula-mula menetap kembali di tanah-tanah milik mereka, di kota-kota b  mereka, ialah orang Israel awam, para imam, orang-orang Lewi dan para budak c  di bait Allah. 9:3 Di Yerusalem tinggal orang-orang dari bani Yehuda, dari bani Benyamin, dari bani Efraim dan Manasye: 9:4 Utai bin Amihud bin Omri bin Imri bin Bani, dari keturunan Peres bin Yehuda. d  9:5 Dan dari orang Syela ialah Asaya, anak yang sulung, dengan anak-anaknya. 9:6 Dari keturunan Zerah ialah Yeuel dengan sanak saudaranya, enam ratus sembilan puluh orang. 9:7 Dari bani Benyamin ialah Salu bin Mesulam bin Hodawya bin Hasenua, 9:8 Yibnea bin Yeroham, Ela bin Uzi bin Mikhri dan Mesulam bin Sefaca bin Rehuel bin Yibnia 9:9 dengan sanak saudara mereka menurut keturunan mereka, sembilan ratus lima puluh enam orang. Semua orang itu adalah kepala puak. 9:10 Dari para imam ialah Yedaya, Yoyarib, Yakhin, 9:11 Azarya bin Hilkia bin Mesulam bin Zadok bin Merayot bin Ahitub, pemuka rumah Allah, 9:12 lalu Adaya bin Yeroham bin Pasyhur e  bin Malkia, dan Masai bin Adiel bin Yahzera bin Mesulam bin Mesilemit bin Imer, 9:13 dengan sanak saudara mereka, kepala-kepala puak, seribu tujuh ratus enam puluh orang, orang-orang tangkas untuk menyelenggarakan ibadah di rumah Allah. 9:14 Dari orang-orang Lewi ialah Semaya bin Hasub bin Azrikam bin Hasabya, dari keturunan Merari; 9:15 lalu Bakbakar, Heresh, Galal dan Matanya f  bin Mikha bin Zikhri bin Asaf, 9:16 serta Obaja bin Semaya bin Galal bin Yedutun dan Berekhya bin Asa bin Elkana yang diam di desa-desa orang Netofa. g  9:17 Penunggu-penunggu h  pintu gerbang ialah Salum, Akub, Talmon dan Ahiman, dengan sanak saudara mereka; Salum ialah kepala. 9:18 Sampai sekarang mereka ada di pintu gerbang i  raja di sebelah timur. Merekalah penunggu-penunggu pintu gerbang perkemahan bani Lewi. 9:19 Salum j  bin Kore bin Ebyasaf bin Korah dan saudara-saudara sepuaknya, yakni orang-orang Korah, mempunyai tugas jabatan sebagai penjaga-penjaga ambang pintu Kemah, seperti bapa-bapa mereka bertugas di perkemahan TUHAN sebagai penjaga-penjaga pintu masuk. 9:20 Pinehas k  bin Eleazar mengepalai mereka sebelumnya. TUHAN kiranya menyertai dia. 9:21 Zakharia l  bin Meselemya adalah penunggu pintu Kemah Pertemuan. 9:22 Mereka semuanya yang terpilih menjadi penunggu m  ambang pintu ada dua ratus dua belas orang. Mereka telah terdaftar dalam silsilah di desa-desa mereka. Daud dan Samuel, pelihat n  itu, mengangkat mereka dalam jabatan itu. 9:23 Mereka dan anak-anak mereka bertugas menjaga pintu-pintu gerbang rumah TUHAN, yakni Bait Kemah itu. 9:24 Ke arah empat mata angin ditempatkan penunggu-penunggu pintu gerbang itu, yakni ke arah timur, barat, utara dan selatan. 9:25 Dan saudara-saudara mereka yang tinggal di desa-desa mereka, pada waktu-waktu tertentu harus masuk selama tujuh hari o  untuk bekerja bersama-sama mereka, 9:26 sedang keempat kepala penunggu pintu gerbang itu memegang jabatan tetap. Mereka adalah orang Lewi dan mengawasi bilik-bilik serta perbendaharaan p  rumah Allah. 9:27 Mereka bermalam di sekitar rumah Allah q  itu sebab mereka bertanggung jawab atas penjagaan r  dan harus membuka pintu setiap pagi. 9:28 Sebagian dari mereka mengurus perkakas ibadah: mereka menghitung perkakas itu pada waktu dimasukkan dan dikeluarkan. 9:29 Sebagian dari mereka ditugaskan mengurus perabotan, yakni segala perabotan tempat kudus, s  dan mengurus tepung yang terbaik, anggur, minyak, kemenyan dan rempah-rempah, 9:30 sedangkan beberapa t  orang imam menyediakan campuran rempah-rempah. 9:31 Matica, salah seorang Lewi, anak sulung Salum, orang Korah itu, mendapat tugas tetap untuk mengolah roti. 9:32 Dan sebagian dari anak-anak orang Kehat, yakni dari sanak saudara mereka, mengurus roti sajian u  untuk disediakan setiap hari Sabat. 9:33 Dan inilah para penyanyi, v  kepala-kepala puak orang Lewi, yang diam di bilik-bilik dan bebas dari pekerjaan lain, sebab siang dan malam w  mereka sibuk dengan pekerjaannya. 9:34 Itulah para kepala puak orang Lewi, para kepala, menurut keturunan mereka; mereka ini diam di Yerusalem.
Silsilah Saul
9:35 Di Gibeon diam bapa Gibeon, yakni Yeiel, x  dan nama isterinya ialah Maakha. 9:36 Anak sulungnya ialah Abdon, lalu Zur, Kish, Baal, Ner, Nadab, 9:37 Gedor, Ahyo, Zakharia dan Miklot. 9:38 Miklot memperanakkan Simeam. Juga mereka ini pergi diam berdekatan dengan saudara-saudara mereka di Yerusalem bersama-sama saudara mereka yang lain. 9:39 Ner y  memperanakkan Kish; z  Kish memperanakkan Saul; Saul memperanakkan Yonatan, a  Malkisua, Abinadab dan Esybaal. b  9:40 Anak Yonatan ialah Meribaal, c  dan Meribaal memperanakkan Mikha. 9:41 Anak Mikha ialah Piton, Melekh, Tahrea dan Ahas. 9:42 Ahas memperanakkan Yaera; Yaera memperanakkan Alemet, Azmawet dan Zimri; Zimri memperanakkan Moza. 9:43 Moza memperanakkan Bina, dan anak orang ini ialah Refaya, dan anak orang ini ialah Elasa, dan anak orang ini ialah Azel. 9:44 Azel mempunyai enam orang anak dan inilah nama-nama mereka: Azrikam, Bokhru, Ismael, Searya, Obaja dan Hanan. Itulah anak-anak Azel.
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[1:1]  1 Full Life : DAFTAR KETURUNAN.

Nas : 1Taw 1:1

Pencantuman berbagai daftar keturunan dalam kitab ini mempunyai berbagai tujuan:

 1. 1) Seperti halnya seluruh 1 Tawarikh, daftar-daftar keturunan ini bermaksud menghubungkan kembali para buangan yang kembali dengan nenek moyang mereka dan masa lalu penebusan mereka, dengan demikian menolong mereka menemukan kembali kesadaran akan asal-usul dan warisan rohani mereka.
 2. 2) Daftar-daftar keturunan itu menyatakan bagaimana Allah memilih dan memelihara kaum sisa untuk diri-Nya sendiri dari awal sejarah manusia hingga masa pasca-pembuangan ketika itu.
 3. 3) Sasaran terdekat ialah menolong keluarga-keluarga Israel menetap kembali di tanah itu sesuai dengan kepemilikan keluarga mereka sebelumnya (bd. pasal Im 25:1-55) dan untuk menunjukkan dengan jelas bahwa suku Lewi yang akan melahirkan imam-imam.
 4. 4) Sasaran akhir ialah menelusuri keturunan keluarga yang melaluinya Allah akan membawa keselamatan kepada dunia. Allah telah memilih Abraham (ayat 1Taw 1:27), dan dari Abraham, suatu keluarga lain, Israel (ayat 1Taw 1:34), dan dari keluarga Israel (1Taw 2:1) Allah memilih suku Yehuda, yang menurunkan keturunan Daud (1Taw 3:1). Allah berjanji bahwa dari keluarga Daud akan datang Putra Mesias, yang akan membawa penebusan dari Iblis dan dosa

  (lihat cat. --> Kej 3:15;

  [atau ref. Kej 3:15]

  lihat art. PERJANJIAN ALLAH DENGAN DAUD,

  lihat art. PERJANJIAN ALLAH DENGAN ABRAHAM, ...)

[1:1]  2 Full Life : ADAM, SET, ENOS.

Nas : 1Taw 1:1-4

Nama-nama ini diperoleh dari Kej 5:1-32 dan menunjukkan bahwa penulis Tawarikh mempercayai pasal-pasal pertama kitab Kejadian adalah sejarah yang dapat diandalkan dan bukan legenda.

[2:1]  3 Full Life : ANAK-ANAK ISRAEL.

Nas : 1Taw 2:1

Dalam pasal 1Taw 1:1-54, penulis mendaftarkan keturunan Adam (ayat 1Taw 2:1) hingga Abraham (ayat 1Taw 2:27) sampai Israel (ayat 1Taw 2:34). Melalui anak-anak Israel (yaitu Yakub) datanglah umat pilihan Allah. Allah telah menentukan untuk memberkati "semua kaum di bumi" melalui mereka (Kej 12:3). Dalam pasal 1Taw 2:1-8:40 penulis merunut daftar keturunan kedua belas putra Israel. Silsilah Yehuda ditempatkan yang pertama antara suku-suku lainnya (ayat 1Taw 2:3) karena arus utama sejarah penebusan mengalir melalui suku ini, khususnya melalui Daud dan keturunannya (bd. 1Taw 3:1; 2Sam 23:5), hingga Mesias.

[2:5]  4 Full Life : ANAK-ANAK.

Nas : 1Taw 2:5

Daftar keturunan yang disajikan bersifat selektif, dengan memilih hanya keturunan tertentu. Istilah "anak-anak" juga dapat diartikan "keturunan dari"; jadi ada kemungkinan beberapa anak atau angkatan dilewati.

[3:1]  5 Full Life : ANAK-ANAK DAUD.

Nas : 1Taw 3:1

Penulis memberikan perhatian khusus kepada keturunan Daud. Allah sudah berjanji bahwa dari keturunan Daud Dia akan mendatangkan raja Mesias untuk memerintah umat Allah (lih. 2Sam 7:12-17). Penulis ingin menunjukkan bahwa sekalipun kerajaan Daud sudah dihancurkan, keturunannya masih hidup terus. Jadi, Allah dapat dan akan menggenapi janji-janji-Nya.

[4:10]  6 Full Life : YABES BERSERU KEPADA ALLAH ISRAEL.

Nas : 1Taw 4:10

Contoh Yabes yang benar menekankan kebenaran bahwa Allah memberkati orang yang dengan setia berseru kepada-Nya. Perhatikan bahwa Yabes "lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya" (ayat 1Taw 4:9). Yabes menujukkan bahwa berkat dan perlindungan dari Allah tidak datang dengan otomatis, tetapi terjadi sebagai hasil dari penyerahan kita kepada-Nya dan maksud-Nya di bumi dan sebagai hasil doa kita (lih. Mat 6:13;

lihat art. BERDOA DENGAN EFEKTIF).

Sudut pandangan penulis terungkap dengan baik dalam 2Taw 20:20, "Percayalah kepada Tuhan, Allahmu, dan kamu akan tetap teguh!" Doa Yabes merupakan pola bagi semua orang percaya.

[4:10]  7 Full Life : MELINDUNGI AKU DARI PADA MALAPETAKA.

Nas : 1Taw 4:10

Lihat cat. --> Mat 6:13.

[atau ref. Mat 6:13]

[5:25]  8 Full Life : BERUBAH SETIA TERHADAP ALLAH NENEK MOYANG MEREKA.

Nas : 1Taw 5:25-26

Sepanjang Tawarikh, penulis menggarisbawahi kebenaran bahwa ketidaktaatan dan dosa mendatangkan hukuman dan malapetaka, sedangkan ketaatan dan kesetiaan mendatangkan sejahtera dan berkat (lih. 2Taw 7:14; 2Taw 15:2-7; 19:2; 21:12-15; 24:20; 28:9; 34:24-25). Prinsip rohani ini, yang masih berlaku dalam PB, seharusnya memotivasi kita untuk takut akan Tuhan dan mematuhi pimpinan Roh Kudus (lih. Rom 2:6-10; Rom 8:5-17; 1Kor 10:1-13).

[6:1]  9 Full Life : ANAK-ANAK LEWI.

Nas : 1Taw 6:1

Pasal 1Taw 6:1-81 mendaftarkan keturunan Lewi, keturunan imam besar hingga tawanan, dan daftar kota-kota Lewi. Anak-anak Lewi dipilih Allah untuk pelayanan rohani di kemah suci (pasal Bil 3:1-4:49) dan di bait suci (pasal 1Taw 23:1-26:32). Sebenarnya, pasal ini menunjukkan pentingnya penyembahan sejati yang sesuai dengan perintah Allah.

[6:32]  10 Full Life : MELAYANI SEBAGAI PENYANYI.

Nas : 1Taw 6:32

Menyembah Allah dalam nyanyian adalah suatu bentuk pelayanan kepada Dia (lih. Ef 5:18-20) dan yang sangat berkenan kepada-Nya. Melalui nyanyian, kita dapat mempersembahkan diri kita kepada-Nya di dalam iman dan kasih

(lihat cat. --> Ef 5:19).

[atau ref. Ef 5:19]

[9:1]  11 Full Life : SELURUH ORANG ISRAEL.

Nas : 1Taw 9:1

Pasal 1Taw 9:1-44 memperhatikan seluruh masyarakat umat Allah (yaitu "seluruh Israel") setelah mereka kembali dari pembuangan di Babel, sambil menekankan kesinambungan mereka dengan Israel sebelum pembuangan (bd. pasal Neh 9:1-38). Ayat pertama ini memberikan alasan bagi tawanan mereka, sedangkan sisa pasal ini membahas "para imam, orang-orang Lewi dan para budak di Bait Allah" (ayat 1Taw 9:2) yang ditugaskan Allah untuk memulihkan tatanan penyembahan sejati yang telah hilang selama pembuangan.TIP #26: Perkuat kehidupan spiritual harian Anda dengan Bacaan Alkitab Harian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA