TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

1 Samuel 17:31-39

17:31 <03947> whxqyw <07586> lwas <06440> ynpl <05046> wdgyw <01732> dwd <01696> rbd <0834> rsa <01697> Myrbdh <08085> wemsyw(17:31)

17:31

17:32 <02088> hzh <06430> ytslph <05973> Me <03898> Mxlnw <01980> Kly <05650> Kdbe <05921> wyle <0120> Mda <03820> bl <05307> lpy <0408> la <07586> lwas <0413> la <01732> dwd <0559> rmayw(17:32)

17:32 kai <2532> eipen dauid prov <4314> saoul <4549> mh <3165> dh <1161> sumpesetw h <3588> kardia <2588> tou <3588> kuriou <2962> mou <1473> ep <1909> auton <846> o <3588> doulov <1401> sou <4771> poreusetai <4198> kai <2532> polemhsei <4170> meta <3326> tou <3588> allofulou <246> toutou <3778>

17:33 o <05271> wyrenm <04421> hmxlm <0376> sya <01931> awhw <0859> hta <05288> ren <03588> yk <05973> wme <03898> Mxlhl <02088> hzh <06430> ytslph <0413> la <01980> tkll <03201> lkwt <03808> al <01732> dwd <0413> la <07586> lwas <0559> rmayw(17:33)

17:33 kai <2532> eipen saoul <4549> prov <4314> dauid ou <3364> mh <3165> dunhsh <1410> poreuyhnai <4198> prov <4314> ton <3588> allofulon <246> tou <3588> polemein <4170> met <3326> autou <846> oti <3754> paidarion <3808> ei <1510> su <4771> kai <2532> autov <846> anhr <435> polemisthv ek <1537> neothtov <3503> autou <846>

17:34 <05739> rdehm <07716> hv <05375> avnw <01677> bwdh <0853> taw <0738> yrah <0935> abw <06629> Naub <01> wybal <05650> Kdbe <01961> hyh <07462> her <07586> lwas <0413> la <01732> dwd <0559> rmayw(17:34)

17:34 kai <2532> eipen dauid prov <4314> saoul <4549> poimainwn <4165> hn <1510> o <3588> doulov <1401> sou <4771> tw <3588> patri <3962> autou <846> en <1722> tw <3588> poimniw <4168> kai <2532> otan <3752> hrceto <757> o <3588> lewn <3023> kai <2532> h <3588> arkov kai <2532> elambanen <2983> probaton <4263> ek <1537> thv <3588> agelhv <34>

17:35 <04191> wytymhw <05221> wytkhw <02206> wnqzb <02388> ytqzxhw <05921> yle <06965> Mqyw <06310> wypm <05337> ytluhw <05221> wytkhw <0310> wyrxa <03318> ytauyw(17:35)

17:35 kai <2532> exeporeuomhn <1607> opisw <3694> autou <846> kai <2532> epataxa <3960> auton <846> kai <2532> exespasa ek <1537> tou <3588> stomatov <4750> autou <846> kai <2532> ei <1487> epanistato ep <1909> eme <1473> kai <2532> ekrathsa <2902> tou <3588> faruggov autou <846> kai <2532> epataxa <3960> kai <2532> eyanatwsa <2289> auton <846>

17:36 o <02416> Myyx <0430> Myhla <04634> tkrem <02778> Prx <03588> yk <01992> Mhm <0259> dxak <02088> hzh <06189> lreh <06430> ytslph <01961> hyhw <05650> Kdbe <05221> hkh <01677> bwdh <01571> Mg <0738> yrah <0853> ta <01571> Mg(17:36)

17:36 kai <2532> thn <3588> arkon etupten <5180> o <3588> doulov <1401> sou <4771> kai <2532> ton <3588> leonta <3023> kai <2532> estai <1510> o <3588> allofulov <246> o <3588> aperitmhtov <564> wv <3739> en <1519> toutwn <3778> ouci <3364> poreusomai <4198> kai <2532> pataxw <3960> auton <846> kai <2532> afelw shmeron <4594> oneidov <3681> ex <1537> israhl <2474> dioti <1360> tiv <5100> o <3588> aperitmhtov <564> outov <3778> ov <3739> wneidisen <3679> parataxin yeou <2316> zwntov <2198>

17:37 <05973> Kme <01961> hyhy <03068> hwhyw <01980> Kl <01732> dwd <0413> la <07586> lwas <0559> rmaywo <02088> hzh <06430> ytslph <03027> dym <05337> ynlyuy <01931> awh <01677> bdh <03027> dymw <0738> yrah <03027> dym <05337> ynluh <0834> rsa <03068> hwhy <01732> dwd <0559> rmayw(17:37)

17:37 kuriov <2962> ov <3739> exeilato <1807> me <1473> ek <1537> ceirov <5495> tou <3588> leontov <3023> kai <2532> ek <1537> ceirov <5495> thv <3588> arkou autov <846> exeleitai <1807> me <1473> ek <1537> ceirov <5495> tou <3588> allofulou <246> tou <3588> aperitmhtou <564> toutou <3778> kai <2532> eipen saoul <4549> prov <4314> dauid poreuou <4198> kai <2532> estai <1510> kuriov <2962> meta <3326> sou <4771>

17:38 <08302> Nwyrs <0853> wta <03847> sblyw <07218> wsar <05921> le <05178> tsxn <06959> ebwq <05414> Ntnw <04055> wydm <01732> dwd <0853> ta <07586> lwas <03847> sblyw(17:38)

17:38 kai <2532> enedusen <1746> saoul <4549> ton <3588> dauid manduan kai <2532> perikefalaian <4030> calkhn peri <4012> thn <3588> kefalhn <2776> autou <846>

17:39 <05921> wylem <01732> dwd <05493> Mroyw <05254> ytyon <03808> al <03588> yk <0428> hlab <01980> tkll <03201> lkwa <03808> al <07586> lwas <0413> la <01732> dwd <0559> rmayw <05254> hon <03808> al <03588> yk <01980> tkll <02974> layw <04055> wydml <05921> lem <02719> wbrx <0853> ta <01732> dwd <02296> rgxyw(17:39)

17:39 kai <2532> ezwsen <2224> ton <3588> dauid thn <3588> romfaian autou <846> epanw <1883> tou <3588> manduou autou <846> kai <2532> ekopiasen <2872> peripathsav <4043> apax <530> kai <2532> div <1364> kai <2532> eipen dauid prov <4314> saoul <4549> ou <3364> mh <3165> dunwmai <1410> poreuyhnai <4198> en <1722> toutoiv <3778> oti <3754> ou <3364> pepeiramai <3985> kai <2532> afairousin auta <846> ap <575> autou <846>TIP #09: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab dan catatan hanya seukuran layar atau memanjang. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA