TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

1 Samuel 15:22

15:22 <0352> Mylya <02459> blxm <07181> bysqhl <02896> bwj <02077> xbzm <08085> ems <02009> hnh <03068> hwhy <06963> lwqb <08085> emsk <02077> Myxbzw <05930> twleb <03068> hwhyl <02656> Upxh <08050> lawms <0559> rmayw(15:22)

15:22 kai <2532> eipen samouhl <4545> ei <1487> yelhton tw <3588> kuriw <2962> olokautwmata <3646> kai <2532> yusiai <2378> wv <3739> to <3588> akousai <191> fwnhv <5456> kuriou <2962> idou <2400> akoh <189> uper <5228> yusian <2378> agayh <18> kai <2532> h <3588> epakroasiv uper <5228> stear kriwn

Yeremia 7:22-23

7:22 <02077> xbzw <05930> hlwe <01697> yrbd <05921> le <04714> Myrum <0776> Uram <0853> Mtwa <03318> *yayuwh {ayuwh} <03117> Mwyb <06680> Mytywu <03808> alw <01> Mkytwba <0854> ta <01696> ytrbd <03808> al <03588> yk(7:22)

7:22 oti <3754> ouk <3364> elalhsa <2980> prov <4314> touv <3588> paterav <3962> umwn <4771> kai <2532> ouk <3364> eneteilamhn <1781> autoiv <846> en <1722> hmera <2250> h <3739> anhgagon <321> autouv <846> ek <1537> ghv <1065> aiguptou <125> peri <4012> olokautwmatwn <3646> kai <2532> yusiav <2378>

7:23 <0> Mkl <03190> bjyy <04616> Neml <0853> Mkta <06680> hwua <0834> rsa <01870> Krdh <03605> lkb <01980> Mtklhw <05971> Mel <0> yl <01961> wyht <0859> Mtaw <0430> Myhlal <0> Mkl <01961> ytyyhw <06963> ylwqb <08085> wems <0559> rmal <0853> Mtwa <06680> ytywu <02088> hzh <01697> rbdh <0853> ta <0518> Ma <03588> yk(7:23)

7:23 all <235> h <2228> to <3588> rhma <4487> touto <3778> eneteilamhn <1781> autoiv <846> legwn <3004> akousate <191> thv <3588> fwnhv <5456> mou <1473> kai <2532> esomai <1510> umin <4771> eiv <1519> yeon <2316> kai <2532> umeiv <4771> esesye <1510> moi <1473> eiv <1519> laon <2992> kai <2532> poreuesye <4198> en <1722> pasaiv <3956> taiv <3588> odoiv <3598> mou <1473> aiv <3739> an <302> enteilwmai <1781> umin <4771> opwv <3704> an <302> eu <2095> h <1510> umin <4771>

Matius 5:19

5:19 ov <3739> ean <1437> oun <3767> lush <3089> (5661) mian <1520> twn <3588> entolwn <1785> toutwn <5130> twn <3588> elacistwn <1646> kai <2532> didaxh <1321> (5661) outwv <3779> touv <3588> anyrwpouv <444> elacistov <1646> klhyhsetai <2564> (5701) en <1722> th <3588> basileia <932> twn <3588> ouranwn <3772> ov <3739> d <1161> an <302> poihsh <4160> (5661) kai <2532> didaxh <1321> (5661) outov <3778> megav <3173> klhyhsetai <2564> (5701) en <1722> th <3588> basileia <932> twn <3588> ouranwn <3772>

Yohanes 15:14

15:14 umeiv <5210> filoi <5384> mou <3450> este <1510> (5748) ean <1437> poihte <4160> (5725) o <3739> egw <1473> entellomai <1781> (5736) umin <5213>

Yohanes 15:1

15:1 egw <1473> eimi <1510> (5748) h <3588> ampelov <288> h <3588> alhyinh <228> kai <2532> o <3588> pathr <3962> mou <3450> o <3588> gewrgov <1092> estin <1510> (5748)

Yohanes 2:3-4

2:3 kai <2532> usterhsantov <5302> (5660) oinou <3631> legei <3004> (5719) h <3588> mhthr <3384> tou <3588> ihsou <2424> prov <4314> auton <846> oinon <3631> ouk <3756> ecousin <2192> (5719)

2:4 kai <2532> legei <3004> (5719) auth <846> o <3588> ihsouv <2424> ti <5101> emoi <1698> kai <2532> soi <4671> gunai <1135> oupw <3768> hkei <2240> (5719) h <3588> wra <5610> mou <3450>

Yohanes 3:22-24

3:22 meta <3326> tauta <5023> hlyen <2064> (5627) o <3588> ihsouv <2424> kai <2532> oi <3588> mayhtai <3101> autou <846> eiv <1519> thn <3588> ioudaian <2453> ghn <1093> kai <2532> ekei <1563> dietriben <1304> (5707) met <3326> autwn <846> kai <2532> ebaptizen <907> (5707)

3:23 hn <1510> (5713) de <1161> kai <2532> [o] <3588> iwannhv <2491> baptizwn <907> (5723) en <1722> ainwn <137> egguv <1451> tou <3588> saleim <4530> oti <3754> udata <5204> polla <4183> hn <1510> (5713) ekei <1563> kai <2532> pareginonto <3854> (5708) kai <2532> ebaptizonto <907> (5712)

3:24 oupw <3768> gar <1063> hn <1510> (5713) beblhmenov <906> (5772) eiv <1519> thn <3588> fulakhn <5438> iwannhv <2491>

Yohanes 3:1

3:1 hn <1510> (5713) de <1161> anyrwpov <444> ek <1537> twn <3588> farisaiwn <5330> nikodhmov <3530> onoma <3686> autw <846> arcwn <758> twn <3588> ioudaiwn <2453>

Yohanes 5:2-3

5:2 estin <1510> (5748) de <1161> en <1722> toiv <3588> ierosolumoiv <2414> epi <1909> th <3588> probatikh <4262> kolumbhyra <2861> h <3588> epilegomenh <1951> (5746) ebraisti <1447> bhyzaya <964> pente <4002> stoav <4745> ecousa <2192> (5723)

5:3 en <1722> tautaiv <3778> katekeito <2621> (5711) plhyov <4128> twn <3588> asyenountwn <770> (5723) tuflwn <5185> cwlwn <5560> xhrwn <3584>

Wahyu 22:14

22:14 makarioi <3107> oi <3588> plunontev <4150> (5723) tav <3588> stolav <4749> autwn <846> ina <2443> estai <1510> (5704) h <3588> exousia <1849> autwn <846> epi <1909> to <3588> xulon <3586> thv <3588> zwhv <2222> kai <2532> toiv <3588> pulwsin <4440> eiselywsin <1525> (5632) eiv <1519> thn <3588> polin <4172>TIP #17: Gunakan Pencarian Universal untuk mencari pasal, ayat, referensi, kata atau nomor strong. [SEMUA]
dibuat dalam 0.25 detik
dipersembahkan oleh YLSA