TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

1 Raja-raja 9:1-10

9:1 P <06213> twvel <02654> Upx <0834> rsa <08010> hmls <02837> qsx <03605> lk <0853> taw <04428> Klmh <01004> tyb <0853> taw <03068> hwhy <01004> tyb <0853> ta <01129> twnbl <08010> hmls <03615> twlkk <01961> yhyw(9:1)

9:1 kai <2532> egenhyh <1096> wv <3739> sunetelesen <4931> salwmwn oikodomein <3618> ton <3588> oikon <3624> kuriou <2962> kai <2532> ton <3588> oikon <3624> tou <3588> basilewv <935> kai <2532> pasan <3956> thn <3588> pragmateian <4230> salwmwn osa <3745> hyelhsen <2309> poihsai <4160>

9:2 <01391> Nwebgb <0413> wyla <07200> harn <0834> rsak <08145> tyns <08010> hmls <0413> la <03068> hwhy <07200> aryw(9:2)

9:2 kai <2532> wfyh <3708> kuriov <2962> tw <3588> salwmwn deuteron <1208> kaywv <2531> wfyh <3708> en <1722> gabawn

9:3 <03117> Mymyh <03605> lk <08033> Ms <03820> yblw <05869> ynye <01961> wyhw <05769> Mlwe <05704> de <08033> Ms <08034> yms <07760> Mwvl <01129> htnb <0834> rsa <02088> hzh <01004> tybh <0853> ta <06942> ytsdqh <06440> ynpl <02603> htnnxth <0834> rsa <08467> Ktnxt <0853> taw <08605> Ktlpt <0853> ta <08085> ytems <0413> wyla <03068> hwhy <0559> rmayw(9:3)

9:3 kai <2532> eipen prov <4314> auton <846> kuriov <2962> hkousa <191> thv <3588> fwnhv <5456> thv <3588> proseuchv <4335> sou <4771> kai <2532> thv <3588> dehsewv <1162> sou <4771> hv <3739> edehyhv <1210> enwpion <1799> emou <1473> pepoihka <4160> soi <4771> kata <2596> pasan <3956> thn <3588> proseuchn <4335> sou <4771> hgiaka <37> ton <3588> oikon <3624> touton <3778> on <3739> wkodomhsav <3618> tou <3588> yesyai <5087> to <3588> onoma <3686> mou <1473> ekei <1563> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> kai <2532> esontai <1510> oi <3588> ofyalmoi <3788> mou <1473> ekei <1563> kai <2532> h <3588> kardia <2588> mou <1473> pasav <3956> tav <3588> hmerav <2250>

9:4 <08104> rmst <04941> yjpsmw <02706> yqx <06680> Kytywu <0834> rsa <03605> lkk <06213> twvel <03476> rsybw <03824> bbl <08537> Mtb <01> Kyba <01732> dwd <01980> Klh <0834> rsak <06440> ynpl <01980> Klt <0518> Ma <0859> htaw(9:4)

9:4 kai <2532> su <4771> ean <1437> poreuyhv <4198> enwpion <1799> emou <1473> kaywv <2531> eporeuyh <4198> dauid o <3588> pathr <3962> sou <4771> en <1722> osiothti <3742> kardiav <2588> kai <2532> en <1722> euyuthti <2118> kai <2532> tou <3588> poiein <4160> kata <2596> panta <3956> a <3739> eneteilamhn <1781> autw <846> kai <2532> ta <3588> prostagmata mou <1473> kai <2532> tav <3588> entolav <1785> mou <1473> fulaxhv <5442>

9:5 <03478> larvy <03678> aok <05921> lem <0376> sya <0> Kl <03772> trky <03808> al <0559> rmal <01> Kyba <01732> dwd <05921> le <01696> ytrbd <0834> rsak <05769> Mlel <03478> larvy <05921> le <04467> Ktklmm <03678> aok <0853> ta <06965> ytmqhw(9:5)

9:5 kai <2532> anasthsw <450> ton <3588> yronon <2362> thv <3588> basileiav <932> sou <4771> epi <1909> israhl <2474> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> kaywv <2531> elalhsa <2980> tw <3588> dauid patri <3962> sou <4771> legwn <3004> ouk <3364> exaryhsetai <1808> soi <4771> anhr <435> hgoumenov <2233> en <1722> israhl <2474>

9:6 <0> Mhl <07812> Mtywxtshw <0312> Myrxa <0430> Myhla <05647> Mtdbew <01980> Mtklhw <06440> Mkynpl <05414> yttn <0834> rsa <02708> ytqx <04687> ytwum <08104> wrmst <03808> alw <0310> yrxam <01121> Mkynbw <0859> Mta <07725> Nwbst <07725> bws <0518> Ma(9:6)

9:6 ean <1437> de <1161> apostrafentev <654> apostrafhte <654> umeiv <4771> kai <2532> ta <3588> tekna <5043> umwn <4771> ap <575> emou <1473> kai <2532> mh <3165> fulaxhte <5442> tav <3588> entolav <1785> mou <1473> kai <2532> ta <3588> prostagmata mou <1473> a <3739> edwken <1325> mwushv enwpion <1799> umwn <4771> kai <2532> poreuyhte <4198> kai <2532> douleushte <1398> yeoiv <2316> eteroiv <2087> kai <2532> proskunhshte <4352> autoiv <846>

9:7 <05971> Mymeh <03605> lkb <08148> hnynslw <04912> lsml <03478> larvy <01961> hyhw <06440> ynp <05921> lem <07971> xlsa <08034> ymsl <06942> ytsdqh <0834> rsa <01004> tybh <0853> taw <0> Mhl <05414> yttn <0834> rsa <0127> hmdah <06440> ynp <05921> lem <03478> larvy <0853> ta <03772> ytrkhw(9:7)

9:7 kai <2532> exarw <1808> ton <3588> israhl <2474> apo <575> thv <3588> ghv <1065> hv <3739> edwka <1325> autoiv <846> kai <2532> ton <3588> oikon <3624> touton <3778> on <3739> hgiasa <37> tw <3588> onomati <3686> mou <1473> aporriqw ek <1537> proswpou <4383> mou <1473> kai <2532> estai <1510> israhl <2474> eiv <1519> afanismon <854> kai <2532> eiv <1519> lalhma eiv <1519> pantav <3956> touv <3588> laouv <2992>

9:8 <02088> hzh <01004> tyblw <02063> tazh <0776> Ural <03602> hkk <03068> hwhy <06213> hve <04100> hm <05921> le <0559> wrmaw <08319> qrsw <08074> Msy <05921> wyle <05674> rbe <03605> lk <05945> Nwyle <01961> hyhy <02088> hzh <01004> tybhw(9:8)

9:8 kai <2532> o <3588> oikov <3624> outov <3778> o <3588> uqhlov <5308> pav <3956> o <3588> diaporeuomenov <1279> di <1223> autou <846> eksthsetai <1839> kai <2532> suriei kai <2532> erousin eneka <1752> tinov <5100> epoihsen <4160> kuriov <2962> outwv <3778> th <3588> gh <1065> tauth <3778> kai <2532> tw <3588> oikw <3624> toutw <3778>

9:9 P <02063> tazh <07451> herh <03605> lk <0853> ta <05921> Mhyle <03068> hwhy <0935> aybh <03651> Nk <05921> le <05647> Mdbeyw <0> Mhl <07812> *wwxtsyw {wxtsyw} <0312> Myrxa <0430> Myhlab <02388> wqzxyw <04714> Myrum <0776> Uram <01> Mtba <0853> ta <03318> ayuwh <0834> rsa <0430> Mhyhla <03068> hwhy <0853> ta <05800> wbze <0834> rsa <05921> le <0559> wrmaw(9:9)

9:9 kai <2532> erousin any <473> wn <3739> egkatelipon <1459> kurion <2962> yeon <2316> autwn <846> ov <3739> exhgagen <1806> touv <3588> paterav <3962> autwn <846> ex <1537> aiguptou <125> ex <1537> oikou <3624> douleiav <1397> kai <2532> antelabonto yewn <2316> allotriwn <245> kai <2532> prosekunhsan <4352> autoiv <846> kai <2532> edouleusan <1398> autoiv <846> dia <1223> touto <3778> ephgagen kuriov <2962> ep <1909> autouv <846> thn <3588> kakian <2549> tauthn <3778>

9:10 <04428> Klmh <01004> tyb <0853> taw <03068> hwhy <01004> tyb <0853> ta <01004> Mytbh <08147> yns <0853> ta <08010> hmls <01129> hnb <0834> rsa <08141> hns <06242> Myrve <07097> huqm <01961> yhyw(9:10)

9:10 eikosi <1501> eth <2094> en <1722> oiv <3739> wkodomhsen <3618> salwmwn touv <3588> duo <1417> oikouv <3624> ton <3588> oikon <3624> kuriou <2962> kai <2532> ton <3588> oikon <3624> tou <3588> basilewv <935>TIP #16: Tampilan Pasal untuk mengeksplorasi pasal; Tampilan Ayat untuk menganalisa ayat; Multi Ayat/Kutipan untuk menampilkan daftar ayat. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA