TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

1 Raja-raja 20:13-34

20:13 <03068> hwhy <0589> yna <03588> yk <03045> tedyw <03117> Mwyh <03027> Kdyb <05414> wntn <02005> ynnh <02088> hzh <01419> lwdgh <01995> Nwmhh <03605> lk <0853> ta <07200> tyarh <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <0559> rmayw <03478> larvy <04428> Klm <0256> baxa <0413> la <05066> sgn <0259> dxa <05030> aybn <02009> hnhw(20:13)

20:13 (21:13) kai <2532> idou <2400> profhthv <4396> eiv <1519> proshlyen <4334> tw <3588> basilei <935> israhl <2474> kai <2532> eipen tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> ei <1487> eorakav <3708> panta <3956> ton <3588> oclon <3793> ton <3588> megan <3173> touton <3778> idou <2400> egw <1473> didwmi <1325> auton <846> shmeron <4594> eiv <1519> ceirav <5495> sav <4674> kai <2532> gnwsh <1097> oti <3754> egw <1473> kuriov <2962>

20:14 <0859> hta <0559> rmayw <04421> hmxlmh <0631> roay <04310> ym <0559> rmayw <04082> twnydmh <08269> yrv <05288> yrenb <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <0559> rmayw <04310> ymb <0256> baxa <0559> rmayw(20:14)

20:14 (21:14) kai <2532> eipen acaab en <1722> tini <5100> kai <2532> eipen tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> en <1722> toiv <3588> paidarioiv <3808> twn <3588> arcontwn <758> twn <3588> cwrwn <5561> kai <2532> eipen acaab tiv <5100> sunaqei ton <3588> polemon <4171> kai <2532> eipen su <4771>

20:15 <0505> Mypla <07651> tebs <03478> larvy <01121> ynb <03605> lk <05971> Meh <03605> lk <0853> ta <06485> dqp <0310> Mhyrxaw <07970> Myslsw <08147> Myns <03967> Mytam <01961> wyhyw <04082> twnydmh <08269> yrv <05288> yren <0853> ta <06485> dqpyw(20:15)

20:15 (21:15) kai <2532> epeskeqato <1980> acaab ta <3588> paidaria <3808> twn <3588> arcontwn <758> twn <3588> cwrwn <5561> kai <2532> egenonto <1096> diakosioi <1250> kai <2532> triakonta <5144> kai <2532> meta <3326> tauta <3778> epeskeqato <1980> ton <3588> laon <2992> pan <3956> uion <5207> dunamewv <1411> exhkonta <1835> ciliadav <5505>

20:16 <0853> wta <05826> rze <04428> Klm <08147> Mynsw <07970> Mysls <04428> Myklmhw <01931> awh <05521> twkob <07910> rwks <08354> hts <01130> ddh <0> Nbw <06672> Myrhub <03318> wauyw(20:16)

20:16 (21:16) kai <2532> exhlyen <1831> meshmbriav <3314> kai <2532> uiov <5207> ader pinwn <4095> meyuwn <3184> en <1722> sokcwy autov <846> kai <2532> oi <3588> basileiv <935> triakonta <5144> kai <2532> duo <1417> basileiv <935> sumbohyoi met <3326> autou <846>

20:17 <08111> Nwrmsm <03318> wauy <0582> Mysna <0559> rmal <0> wl <05046> wdygyw <01130> ddh <0> Nb <07971> xlsyw <07223> hnsarb <04082> twnydmh <08269> yrv <05288> yren <03318> wauyw(20:17)

20:17 (21:17) kai <2532> exhlyon <1831> paidaria <3808> arcontwn <758> twn <3588> cwrwn <5561> en <1722> prwtoiv <4413> kai <2532> apostellousin <649> kai <2532> apaggellousin tw <3588> basilei <935> suriav <4947> legontev <3004> andrev <435> exelhluyasin <1831> ek <1537> samareiav <4540>

20:18 <08610> Mwvpt <02416> Myyx <03318> wauy <04421> hmxlml <0518> Maw <02416> Myyx <08610> Mwvpt <03318> wauy <07965> Mwlsl <0518> Ma <0559> rmayw(20:18)

20:18 (21:18) kai <2532> eipen autoiv <846> ei <1487> eiv <1519> eirhnhn <1515> outoi <3778> ekporeuontai <1607> sullabete <4815> autouv <846> zwntav <2198> kai <2532> ei <1487> eiv <1519> polemon <4171> zwntav <2198> sullabete <4815> autouv <846>

20:19 <0310> Mhyrxa <0834> rsa <02428> lyxhw <04082> twnydmh <08269> yrv <05288> yren <05892> ryeh <04480> Nm <03318> wauy <0428> hlaw(20:19)

20:19 (21:19) kai <2532> mh <3165> exelyatwsan <1831> ek <1537> thv <3588> polewv <4172> ta <3588> paidaria <3808> arcontwn <758> twn <3588> cwrwn <5561> kai <2532> h <3588> dunamiv <1411> opisw <3694> autwn <846>

20:20 <06571> Mysrpw <05483> owo <05921> le <0758> Mra <04428> Klm <01130> ddh <0> Nb <04422> jlmyw <03478> larvy <07291> Mpdryw <0758> Mra <05127> wonyw <0376> wsya <0376> sya <05221> wkyw(20:20)

20:20 (21:20) epataxen <3960> ekastov <1538> ton <3588> par <3844> autou <846> kai <2532> edeuterwsen ekastov <1538> ton <3588> par <3844> autou <846> kai <2532> efugen <5343> suria <4947> kai <2532> katediwxen <2614> autouv <846> israhl <2474> kai <2532> swzetai <4982> uiov <5207> ader basileuv <935> suriav <4947> ef <1909> ippou <2462> ippewv <2460>

20:21 <01419> hlwdg <04347> hkm <0758> Mrab <05221> hkhw <07393> bkrh <0853> taw <05483> owoh <0853> ta <05221> Kyw <03478> larvy <04428> Klm <03318> auyw(20:21)

20:21 (21:21) kai <2532> exhlyen <1831> basileuv <935> israhl <2474> kai <2532> elaben <2983> pantav <3956> touv <3588> ippouv <2462> kai <2532> ta <3588> armata <716> kai <2532> epataxen <3960> plhghn <4127> megalhn <3173> en <1722> suria <4947>

20:22 o <05921> Kyle <05927> hle <0758> Mra <04428> Klm <08141> hnsh <08666> tbwstl <03588> yk <06213> hvet <0834> rsa <0853> ta <07200> harw <03045> edw <02388> qzxth <01980> Kl <0> wl <0559> rmayw <03478> larvy <04428> Klm <0413> la <05030> aybnh <05066> sgyw(20:22)

20:22 (21:22) kai <2532> proshlyen <4334> o <3588> profhthv <4396> prov <4314> basilea <935> israhl <2474> kai <2532> eipen krataiou <2901> kai <2532> gnwyi <1097> kai <2532> ide <3708> ti <5100> poihseiv <4160> oti <3754> epistrefontov <1994> tou <3588> eniautou <1763> uiov <5207> ader basileuv <935> suriav <4947> anabainei <305> epi <1909> se <4771>

20:23 <01992> Mhm <02388> qzxn <03808> al <0518> Ma <04334> rwsymb <0854> Mta <03898> Mxln <0199> Mlwaw <04480> wnmm <02388> wqzx <03651> Nk <05921> le <0430> Mhyhla <02022> Myrh <0430> yhla <0413> wyla <0559> wrma <0758> Mra <04428> Klm <05650> ydbew(20:23)

20:23 (21:23) kai <2532> oi <3588> paidev <3816> basilewv <935> suriav <4947> eipon yeov <2316> orewn <3735> yeov <2316> israhl <2474> kai <2532> ou <3364> yeov <2316> koiladwn dia <1223> touto <3778> ekrataiwsen <2901> uper <5228> hmav <1473> ean <1437> de <1161> polemhswmen <4170> autouv <846> kat <2596> euyu <2117> ei <1487> mh <3165> krataiwsomen <2901> uper <5228> autouv <846>

20:24 <08478> Mhytxt <06346> twxp <07760> Myvw <04725> wmqmm <0376> sya <04428> Myklmh <05493> roh <06213> hve <02088> hzh <01697> rbdh <0853> taw(20:24)

20:24 (21:24) kai <2532> to <3588> rhma <4487> touto <3778> poihson <4160> aposthson touv <3588> basileiv <935> ekaston <1538> eiv <1519> ton <3588> topon <5117> autwn <846> kai <2532> you <5087> ant <473> autwn <846> satrapav

20:25 P <03651> Nk <06213> veyw <06963> Mlql <08085> emsyw <01992> Mhm <02388> qzxn <03808> al <0518> Ma <04334> rwsymb <0853> Mtwa <03898> hmxlnw <07393> bkrk <07393> bkrw <05483> owok <05483> owow <0853> Ktwam <05307> lpnh <02428> lyxk <02428> lyx <0> Kl <04487> hnmt <0859> htaw(20:25)

20:25 (21:25) kai <2532> allaxomen <236> soi <4771> dunamin <1411> kata <2596> thn <3588> dunamin <1411> thn <3588> pesousan <4098> apo <575> sou <4771> kai <2532> ippon <2462> kata <2596> thn <3588> ippon <2462> kai <2532> armata <716> kata <2596> ta <3588> armata <716> kai <2532> polemhsomen <4170> prov <4314> autouv <846> kat <2596> euyu <2117> kai <2532> krataiwsomen <2901> uper <5228> autouv <846> kai <2532> hkousen <191> thv <3588> fwnhv <5456> autwn <846> kai <2532> epoihsen <4160> outwv <3778>

20:26 <03478> larvy <05973> Me <04421> hmxlml <0663> hqpa <05927> leyw <0758> Mra <0853> ta <01130> ddh <0> Nb <06485> dqpyw <08141> hnsh <08666> tbwstl <01961> yhyw(20:26)

20:26 (21:26) kai <2532> egeneto <1096> epistreqantov <1994> tou <3588> eniautou <1763> kai <2532> epeskeqato <1980> uiov <5207> ader thn <3588> surian <4947> kai <2532> anebh <305> eiv <1519> afeka eiv <1519> polemon <4171> epi <1909> israhl <2474>

20:27 <0776> Urah <0853> ta <04390> walm <0758> Mraw <05795> Myze <02835> ypvx <08147> ynsk <05048> Mdgn <03478> larvy <01121> ynb <02583> wnxyw <07125> Mtarql <01980> wklyw <03557> wlklkw <06485> wdqpth <03478> larvy <01121> ynbw(20:27)

20:27 (21:27) kai <2532> oi <3588> uioi <5207> israhl <2474> epeskephsan <1980> kai <2532> paregenonto <3854> eiv <1519> apanthn autwn <846> kai <2532> parenebalen israhl <2474> ex <1537> enantiav <1727> autwn <846> wsei <5616> duo <1417> poimnia <4168> aigwn kai <2532> suria <4947> eplhsen thn <3588> ghn <1065>

20:28 <03068> hwhy <0589> yna <03588> yk <03045> Mtedyw <03027> Kdyb <02088> hzh <01419> lwdgh <01995> Nwmhh <03605> lk <0853> ta <05414> yttnw <01931> awh <06010> Myqme <0430> yhla <03808> alw <03068> hwhy <02022> Myrh <0430> yhla <0758> Mra <0559> wrma <0834> rsa <03282> Ney <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <0559> rmayw <03478> larvy <04428> Klm <0413> la <0559> rmayw <0430> Myhlah <0376> sya <05066> sgyw(20:28)

20:28 (21:28) kai <2532> proshlyen <4334> o <3588> anyrwpov <444> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> eipen tw <3588> basilei <935> israhl <2474> tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> any <473> wn <3739> eipen suria <4947> yeov <2316> orewn <3735> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> israhl <2474> kai <2532> ou <3364> yeov <2316> koiladwn autov <846> kai <2532> dwsw <1325> thn <3588> dunamin <1411> thn <3588> megalhn <3173> tauthn <3778> eiv <1519> ceira <5495> shn <4674> kai <2532> gnwsh <1097> oti <3754> egw <1473> kuriov <2962>

20:29 <0259> dxa <03117> Mwyb <07273> ylgr <0505> Pla <03967> ham <0758> Mra <0853> ta <03478> larvy <01121> ynb <05221> wkyw <04421> hmxlmh <07126> brqtw <07637> yeybsh <03117> Mwyb <01961> yhyw <03117> Mymy <07651> tebs <0428> hla <05227> xkn <0428> hla <02583> wnxyw(20:29)

20:29 (21:29) kai <2532> paremballousin outoi <3778> apenanti toutwn <3778> epta <2033> hmerav <2250> kai <2532> egeneto <1096> en <1722> th <3588> hmera <2250> th <3588> ebdomh <1442> kai <2532> proshgagen <4317> o <3588> polemov <4171> kai <2532> epataxen <3960> israhl <2474> thn <3588> surian <4947> ekaton <1540> ciliadav <5505> pezwn mia <1519> hmera <2250>

20:30 o <02315> rdxb <02315> rdx <05892> ryeh <0413> la <0935> abyw <05127> on <01130> ddh <0> Nbw <03498> Myrtwnh <0376> sya <0505> Pla <07651> hebsw <06242> Myrve <05921> le <02346> hmwxh <05307> lptw <05892> ryeh <0413> la <0663> hqpa <03498> Myrtwnh <05127> wonyw(20:30)

20:30 (21:30) kai <2532> efugon <5343> oi <3588> kataloipoi <2645> eiv <1519> afeka eiv <1519> thn <3588> polin <4172> kai <2532> epesen <4098> to <3588> teicov <5038> epi <1909> eikosi <1501> kai <2532> epta <2033> ciliadav <5505> andrwn <435> twn <3588> kataloipwn <2645> kai <2532> uiov <5207> ader efugen <5343> kai <2532> eishlyen <1525> eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> tou <3588> koitwnov <2846> eiv <1519> to <3588> tamieion

20:31 <05315> Kspn <0853> ta <02421> hyxy <0194> ylwa <03478> larvy <04428> Klm <0413> la <03318> aunw <07218> wnsarb <02256> Mylbxw <04975> wnyntmb <08242> Myqv <04994> an <07760> hmyvn <01992> Mh <02617> dox <04428> yklm <03588> yk <03478> larvy <01004> tyb <04428> yklm <03588> yk <08085> wnems <04994> an <02009> hnh <05650> wydbe <0413> wyla <0559> wrmayw(20:31)

20:31 (21:31) kai <2532> eipen toiv <3588> paisin <3816> autou <846> oida oti <3754> basileiv <935> israhl <2474> basileiv <935> eleouv <1656> eisin <1510> epiywmeya <2007> dh <1161> sakkouv <4526> epi <1909> tav <3588> osfuav <3751> hmwn <1473> kai <2532> scoinia <4979> epi <1909> tav <3588> kefalav <2776> hmwn <1473> kai <2532> exelywmen <1831> prov <4314> basilea <935> israhl <2474> ei <1487> pwv <4459> zwogonhsei <2225> tav <3588> qucav <5590> hmwn <1473>

20:32 <01931> awh <0251> yxa <02416> yx <05750> wndweh <0559> rmayw <05315> yspn <04994> an <02421> yxt <0559> rma <01130> ddh <0> Nb <05650> Kdbe <0559> wrmayw <03478> larvy <04428> Klm <0413> la <0935> wabyw <07218> Mhysarb <02256> Mylbxw <04975> Mhyntmb <08242> Myqv <02296> wrgxyw(20:32)

20:32 (21:32) kai <2532> periezwsanto <4024> sakkouv <4526> epi <1909> tav <3588> osfuav <3751> autwn <846> kai <2532> eyesan <5087> scoinia <4979> epi <1909> tav <3588> kefalav <2776> autwn <846> kai <2532> eipon tw <3588> basilei <935> israhl <2474> doulov <1401> sou <4771> uiov <5207> ader legei <3004> zhsatw <2198> dh <1161> h <3588> quch <5590> mou <1473> kai <2532> eipen ei <1487> eti <2089> zh <2198> adelfov <80> mou <1473> estin <1510>

20:33 <04818> hbkrmh <05921> le <05927> whleyw <01130> ddh <0> Nb <0413> wyla <03318> auyw <03947> whxq <0935> wab <0559> rmayw <01130> ddh <0> Nb <0251> Kyxa <0559> wrmayw <04480> wnmmh <02480> wjlxyw <04116> wrhmyw <05172> wsxny <0376> Mysnahw(20:33)

20:33 (21:33) kai <2532> oi <3588> andrev <435> oiwnisanto kai <2532> espeusan <4692> kai <2532> anelexan ton <3588> logon <3056> ek <1537> tou <3588> stomatov <4750> autou <846> kai <2532> eipon adelfov <80> sou <4771> uiov <5207> ader kai <2532> eipen eiselyate <1525> kai <2532> labete <2983> auton <846> kai <2532> exhlyen <1831> prov <4314> auton <846> uiov <5207> ader kai <2532> anabibazousin <307> auton <846> prov <4314> auton <846> epi <1909> to <3588> arma <716>

20:34 o <07971> whxlsyw <01285> tyrb <0> wl <03772> trkyw <07971> Kxlsa <01285> tyrbb <0589> ynaw <08111> Nwrmsb <01> yba <07760> Mv <0834> rsak <01834> qvmdb <0> Kl <07760> Myvt <02351> twuwxw <07725> bysa <01> Kyba <0853> tam <01> yba <03947> xql <0834> rsa <05892> Myreh <0413> wyla <0559> rmayw(20:34)

20:34 (21:34) kai <2532> eipen prov <4314> auton <846> tav <3588> poleiv <4172> av <3739> elaben <2983> o <3588> pathr <3962> mou <1473> para <3844> tou <3588> patrov <3962> sou <4771> apodwsw <591> soi <4771> kai <2532> exodouv <1841> yhseiv <5087> sautw <4572> en <1722> damaskw <1154> kaywv <2531> eyeto <5087> o <3588> pathr <3962> mou <1473> en <1722> samareia <4540> kai <2532> egw <1473> en <1722> diayhkh <1242> exapostelw <1821> se <4771> kai <2532> dieyeto autw <846> diayhkhn <1242> kai <2532> exapesteilen <1821> auton <846>TIP #03: Coba gunakan operator (AND, OR, NOT, ALL, ANY) untuk menyaring pencarian Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA