TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

1 Raja-raja 19:6-8

19:6 <07901> bksyw <07725> bsyw <08354> tsyw <0398> lkayw <04325> Mym <06835> txpuw <07529> Mypur <05692> tge <04763> wytsarm <02009> hnhw <05027> jbyw(19:6)

19:6 kai <2532> epebleqen <1914> hliou kai <2532> idou <2400> prov <4314> kefalhv <2776> autou <846> egkrufiav olurithv kai <2532> kaqakhv udatov <5204> kai <2532> anesth <450> kai <2532> efagen <2068> kai <2532> epien <4095> kai <2532> epistreqav <1994> ekoimhyh <2837>

19:7 <01870> Krdh <04480> Kmm <07227> br <03588> yk <0398> lka <06965> Mwq <0559> rmayw <0> wb <05060> egyw <08145> tyns <03068> hwhy <04397> Kalm <07725> bsyw(19:7)

19:7 kai <2532> epestreqen <1994> o <3588> aggelov <32> kuriou <2962> ek <1537> deuterou <1208> kai <2532> hqato <680> autou <846> kai <2532> eipen autw <846> anasta <450> fage <2068> oti <3754> pollh <4183> apo <575> sou <4771> h <3588> odov <3598>

19:8 <02722> brx <0430> Myhlah <02022> rh <05704> de <03915> hlyl <0705> Myebraw <03117> Mwy <0705> Myebra <01931> ayhh <0396> hlykah <03581> xkb <01980> Klyw <08354> htsyw <0398> lkayw <06965> Mqyw(19:8)

19:8 kai <2532> anesth <450> kai <2532> efagen <2068> kai <2532> epien <4095> kai <2532> eporeuyh <4198> en <1722> th <3588> iscui <2479> thv <3588> brwsewv <1035> ekeinhv <1565> tessarakonta <5062> hmerav <2250> kai <2532> tessarakonta <5062> nuktav <3571> ewv <2193> orouv <3735> cwrhbTIP #11: Klik ikon untuk membuka halaman ramah cetak. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA