TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

1 Petrus 2:13-17

2:13 upotaghte <5293> (5649) pash <3956> anyrwpinh <442> ktisei <2937> dia <1223> ton <3588> kurion <2962> eite <1535> basilei <935> wv <5613> upereconti <5242> (5723)

2:14 eite <1535> hgemosin <2232> wv <5613> di <1223> autou <846> pempomenoiv <3992> (5746) eiv <1519> ekdikhsin <1557> kakopoiwn <2555> epainon <1868> de <1161> agayopoiwn <17>

2:15 oti <3754> outwv <3779> estin <1510> (5748) to <3588> yelhma <2307> tou <3588> yeou <2316> agayopoiountav <15> (5723) fimoun <5392> (5721) thn <3588> twn <3588> afronwn <878> anyrwpwn <444> agnwsian <56>

2:16 wv <5613> eleuyeroi <1658> kai <2532> mh <3361> wv <5613> epikalumma <1942> econtev <2192> (5723) thv <3588> kakiav <2549> thn <3588> eleuyerian <1657> all <235> wv <5613> yeou <2316> douloi <1401>

2:17 pantav <3956> timhsate <5091> (5657) thn <3588> adelfothta <81> agapate <25> (5720) ton <3588> yeon <2316> fobeisye <5399> (5737) ton <3588> basilea <935> timate <5091> (5720)TIP #24: Gunakan Studi Kamus untuk mempelajari dan menyelidiki segala aspek dari 20,000+ istilah/kata. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA