TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

1 Korintus 7:1

7:1 peri <4012> de <1161> wn <3739> egraqate <1125> (5656) kalon <2570> anyrwpw <444> gunaikov <1135> mh <3361> aptesyai <680> (5733)

1 Korintus 7:8

7:8 legw <3004> (5719) de <1161> toiv <3588> agamoiv <22> kai <2532> taiv <3588> chraiv <5503> kalon <2570> autoiv <846> ean <1437> meinwsin <3306> (5661) wv <5613> kagw <2504>

1 Korintus 7:26

7:26 nomizw <3543> (5719) oun <3767> touto <5124> kalon <2570> uparcein <5225> (5721) dia <1223> thn <3588> enestwsan <1764> (5761) anagkhn <318> oti <3754> kalon <2570> anyrwpw <444> to <3588> outwv <3779> einai <1510> (5750)

1 Korintus 7:32-34

7:32 yelw <2309> (5719) de <1161> umav <5209> amerimnouv <275> einai <1510> (5750) o <3588> agamov <22> merimna <3309> (5719) ta <3588> tou <3588> kuriou <2962> pwv <4459> aresh <700> (5661) tw <3588> kuriw <2962>

7:33 o <3588> de <1161> gamhsav <1060> (5660) merimna <3309> (5719) ta <3588> tou <3588> kosmou <2889> pwv <4459> aresh <700> (5661) th <3588> gunaiki <1135>

7:34 kai <2532> memeristai <3307> (5769) kai <2532> h <3588> gunh <1135> h <3588> agamov <22> kai <2532> h <3588> paryenov <3933> merimna <3309> (5719) ta <3588> tou <3588> kuriou <2962> ina <2443> h <1510> (5753) agia <40> [kai] <2532> tw <3588> swmati <4983> kai <2532> tw <3588> pneumati <4151> h <3588> de <1161> gamhsasa <1060> (5660) merimna <3309> (5719) ta <3588> tou <3588> kosmou <2889> pwv <4459> aresh <700> (5661) tw <3588> andri <435>

1 Korintus 7:37

7:37 ov <3739> de <1161> esthken <2476> (5758) <2476> (5707) en <1722> th <3588> kardia <2588> autou <846> edraiov <1476> mh <3361> ecwn <2192> (5723) anagkhn <318> exousian <1849> de <1161> ecei <2192> (5719) peri <4012> tou <3588> idiou <2398> yelhmatov <2307> kai <2532> touto <5124> kekriken <2919> (5758) en <1722> th <3588> idia <2398> kardia <2588> threin <5083> (5721) thn <3588> eautou <1438> paryenon <3933> kalwv <2573> poihsei <4160> (5692)TIP #06: Pada Tampilan Alkitab, Tampilan Daftar Ayat dan Bacaan Ayat Harian, seret panel kuning untuk menyesuaikan layar Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA