TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

1 Korintus 6:3-5

6:3 ouk <3756> oidate <1492> (5758) oti <3754> aggelouv <32> krinoumen <2919> (5692) mhti <3385> ge <1065> biwtika <982>

6:4 biwtika <982> men <3303> oun <3767> krithria <2922> ean <1437> echte <2192> (5725) touv <3588> exouyenhmenouv <1848> (5772) en <1722> th <3588> ekklhsia <1577> toutouv <5128> kayizete <2523> (5719)

6:5 prov <4314> entrophn <1791> umin <5213> legw <3004> (5719) outwv <3779> ouk <3756> eni <1762> (5748) en <1722> umin <5213> oudeiv <3762> sofov <4680> ov <3739> dunhsetai <1410> (5695) diakrinai <1252> (5658) ana <303> meson <3319> tou <3588> adelfou <80> autou <846>

1 Korintus 6:9

6:9 h <2228> ouk <3756> oidate <1492> (5758) oti <3754> adikoi <94> yeou <2316> basileian <932> ou <3756> klhronomhsousin <2816> (5692) mh <3361> planasye <4105> (5744) oute <3777> pornoi <4205> oute <3777> eidwlolatrai <1496> oute <3777> moicoi <3432> oute <3777> malakoi <3120> oute <3777> arsenokoitai <733>TIP #15: Gunakan tautan Nomor Strong untuk mempelajari teks asli Ibrani dan Yunani. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA