TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

1 Korintus 15:1-4

15:1 gnwrizw <1107> (5719) de <1161> umin <5213> adelfoi <80> to <3588> euaggelion <2098> o <3739> euhggelisamhn <2097> (5668) umin <5213> o <3739> kai <2532> parelabete <3880> (5627) en <1722> w <3739> kai <2532> esthkate <2476> (5758)

15:2 di <1223> ou <3739> kai <2532> swzesye <4982> (5743) tini <5100> logw <3056> euhggelisamhn <2097> (5668) umin <5213> ei <1487> katecete <2722> (5719) ektov <1622> ei <1487> mh <3361> eikh <1500> episteusate <4100> (5656)

15:3 paredwka <3860> (5656) gar <1063> umin <5213> en <1722> prwtoiv <4413> o <3739> kai <2532> parelabon <3880> (5627) oti <3754> cristov <5547> apeyanen <599> (5627) uper <5228> twn <3588> amartiwn <266> hmwn <2257> kata <2596> tav <3588> grafav <1124>

15:4 kai <2532> oti <3754> etafh <2290> (5648) kai <2532> oti <3754> eghgertai <1453> (5769) th <3588> hmera <2250> th <3588> trith <5154> kata <2596> tav <3588> grafav <1124>TIP #17: Gunakan Pencarian Universal untuk mencari pasal, ayat, referensi, kata atau nomor strong. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA