TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

1 Tawarikh 17:4-12

Konteks
17:4 "Pergilah, katakanlah kepada hamba-Ku Daud: Beginilah firman TUHAN: Bukanlah engkau e  yang akan mendirikan rumah bagi-Ku untuk didiami. 17:5 Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak Aku menuntun orang Israel keluar sampai hari ini, tetapi Aku mengembara dari kemah ke kemah, dan dari kediaman ke kediaman. 17:6 Selama Aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah Aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel, yang Kuperintahkan menggembalakan umat-Ku, demikian: Mengapa kamu tidak mendirikan bagi-Ku rumah dari kayu aras? f  17:7 Oleh sebab itu, beginilah kaukatakan kepada hamba-Ku Daud: Beginilah firman TUHAN semesta alam: Akulah yang mengambil engkau dari padang, ketika menggiring kambing domba, untuk menjadi raja g  atas umat-Ku Israel. 17:8 Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kaujalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku akan membuat namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. 17:9 Aku akan menentukan tempat bagi umat-Ku Israel dan akan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditekan oleh orang-orang lalim seperti dahulu, 17:10 sejak Aku mengangkat hakim-hakim h  atas umat-Ku Israel. Aku akan menundukkan segala musuhmu. Juga Aku beritahukan kepadamu: TUHAN akan membangun suatu keturunan bagimu. 17:11 Apabila umurmu sudah genap untuk pergi mengikuti nenek moyangmu, maka Aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, salah seorang anakmu sendiri, dan Aku akan mengokohkan kerajaannya. 17:12 Dialah yang akan mendirikan i  rumah bagi-Ku dan Aku akan mengokohkan takhtanya untuk selama-lamanya. j 

1 Tawarikh 22:7-11

Konteks
22:7 kata Daud kepada Salomo: "Anakku, aku sendiri bermaksud c  hendak mendirikan d  rumah bagi nama e  TUHAN, Allahku, 22:8 tetapi firman TUHAN datang kepadaku, demikian: Telah kautumpahkan sangat banyak darah dan telah kaulakukan peperangan f  yang besar; engkau tidak akan mendirikan rumah bagi nama-Ku, g  sebab sudah banyak darah kautumpahkan ke tanah di hadapan-Ku. 22:9 Sesungguhnya, seorang anak laki-laki akan lahir bagimu; ia akan menjadi seorang yang dikaruniai keamanan. h  i  Aku akan mengaruniakan keamanan kepadanya dari segala musuhnya di sekeliling. Ia akan bernama Salomo; j  sejahtera dan sentosa k  akan Kuberikan atas Israel pada zamannya. 22:10 Dialah yang akan mendirikan rumah bagi nama-Ku l  dan dialah yang akan menjadi anak-Ku m  dan Aku akan menjadi Bapanya; Aku akan mengokohkan n  takhta kerajaannya atas Israel sampai selama-lamanya. o  22:11 Maka sekarang, hai anakku 1 , TUHAN kiranya menyertai p  engkau, sehingga engkau berhasil mendirikan rumah TUHAN, Allahmu, seperti yang difirmankan-Nya mengenai engkau.

1 Tawarikh 28:10-21

Konteks
28:10 Camkanlah sekarang, sebab TUHAN telah memilih engkau untuk mendirikan sebuah rumah menjadi tempat kudus. Kuatkanlah hatimu dan lakukanlah itu." 28:11 Lalu Daud menyerahkan kepada Salomo, anaknya, rencana s  bangunan dari balai Bait Suci dan ruangan-ruangannya, dari perbendaharaannya, kamar-kamar atas dan kamar-kamar dalamnya, serta dari ruangan untuk tutup pendamaian. 28:12 Selanjutnya rencana dari segala yang dipikirkannya t  mengenai pelataran rumah TUHAN, dan bilik-bilik di sekelilingnya, mengenai perbendaharaan-perbendaharaan rumah Allah dan perbendaharaan-perbendaharaan barang-barang u  kudus; 28:13 mengenai rombongan-rombongan v  para imam dan para orang Lewi dan mengenai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah TUHAN dan segala perkakas untuk ibadah di rumah TUHAN. 28:14 Juga ia memberikan emas seberat yang diperlukan untuk segala perkakas pada tiap-tiap ibadah; dan diberikannya perak seberat yang diperlukan untuk segala perkakas perak pada tiap-tiap ibadah, 28:15 yakni sejumlah emas untuk kandil-kandil w  emas dan lampu-lampunya yang dari emas, seberat yang diperlukan tiap-tiap kandil dan lampu-lampunya, dan perak untuk kandil perak seberat yang diperlukan perak untuk satu kandil dan lampu-lampunya, sesuai dengan pemakaian tiap-tiap kandil dalam ibadah. 28:16 Kemudian diberikannya sejumlah emas untuk meja-meja x  roti sajian, meja demi meja, dan perak untuk meja-meja dari perak; 28:17 selanjutnya emas murni untuk garpu-garpu, dan bokor-bokor y  penyiraman dan kendi-kendi, juga untuk piala-piala dari emas seberat yang diperlukan untuk tiap-tiap piala, dan perak untuk piala dari perak seberat yang diperlukan untuk tiap-tiap piala; 28:18 juga emas yang disucikan untuk mezbah pembakaran ukupan z  seberat yang diperlukan dan emas untuk pembentukan kereta a  yang menjadi tumpangan kedua kerub, yang mengembangkan sayapnya sambil menudungi b  tabut perjanjian TUHAN. 28:19 Semuanya itu terdapat dalam tulisan yang diilhamkan kepadaku oleh TUHAN, yang berisi petunjuk c  tentang segala pelaksanaan rencana d  itu. 28:20 Lalu berkatalah Daud kepada Salomo, anaknya: "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, e  dan lakukanlah itu; janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab TUHAN Allah, Allahku, menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan f  engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. g  28:21 Sesungguhnya, rombongan para imam dan para orang Lewi ada untuk melakukan segala ibadah di rumah Allah, dan ada beberapa sukarelawan yang ahli h  dalam setiap tugas yang dapat membantu engkau. Juga para pemimpin dan seluruh rakyat ini sepenuhnya ada di bawah perintahmu."

1 Tawarikh 29:3

Konteks
29:3 Lagipula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan m  bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri

1 Tawarikh 29:2

Konteks
29:2 Dengan segenap kemampuan aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku, yakni emas j  untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, tembaga untuk barang-barang tembaga, besi untuk barang-barang besi, dan kayu untuk barang-barang kayu, batu permata syoham dan permata tatahan, batu hitam k  dan batu permata yang berwarna-warna, dan segala macam batu mahal-mahal dan sangat banyak l  pualam.

1 Tawarikh 2:5-6

Konteks
2:5 Anak-anak 2  Peres d  ialah Hezron e  dan Hamul. 2:6 Anak-anak Zerah ialah Zimri, Etan, Heman, Kalkol dan Dara. Semuanya lima orang.

1 Tawarikh 6:8-9

Konteks
6:8 Ahitub memperanakkan Zadok; o  Zadok memperanakkan Ahimaas; 6:9 Ahimaas memperanakkan Azarya; Azarya memperanakkan Yohanan;
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[22:11]  1 Full Life : MAKA SEKARANG, HAI ANAKKU.

Nas : 1Taw 22:11

Sekalipun Daud tidak diizinkan membangun bait suci (ayat 1Taw 22:7-8), dengan setia ia mempersiapkan pembangunannya. Perhatiannya bukan hanya untuk bait suci, tetapi juga bagi putranya Salomo, yang akan mengawasi proyek itu. Terutama sekali, Ia mengarahkan putranya untuk menaati perintah-perintah Allah dengan tekun dan mencari Tuhan dengan segenap hati dan jiwa (ayat 1Taw 22:11-13,19;

lihat cat. --> Yoh 17:1

[atau ref. Yoh 17:1]

mengenai cara orang-tua harus mendoakan anak-anak mereka).

[2:5]  2 Full Life : ANAK-ANAK.

Nas : 1Taw 2:5

Daftar keturunan yang disajikan bersifat selektif, dengan memilih hanya keturunan tertentu. Istilah "anak-anak" juga dapat diartikan "keturunan dari"; jadi ada kemungkinan beberapa anak atau angkatan dilewati.TIP #23: Gunakan Studi Kamus dengan menggunakan indeks kata atau kotak pencarian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA