TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Kejadian 10:1-32

Konteks
Daftar bangsa-bangsa keturunan Sem, Ham dan Yafet
10:1 Inilah keturunan b  Sem, Ham dan Yafet 1 , c  anak-anak d  Nuh. Setelah air bah itu lahirlah anak-anak lelaki bagi mereka. 10:2 Keturunan Yafet 2  ialah Gomer, e  Magog, f  Madai, Yawan, g  Tubal, h  Mesekh i  dan Tiras. 10:3 Keturunan Gomer ialah Askenas, j  Rifat dan Togarma. k  10:4 Keturunan Yawan ialah Elisa, l  Tarsis, m  orang Kitim n  dan orang Dodanim. 10:5 Dari mereka inilah berpencar bangsa-bangsa daerah pesisir. Itulah keturunan Yafet, masing-masing di tanahnya, dengan bahasanya o  sendiri, menurut kaum dan bangsa mereka. 10:6 Keturunan Ham 3  ialah Kush, p  Misraim, Put q  dan Kanaan. r  10:7 Keturunan Kush ialah Seba, s  Hawila, t  Sabta, Raema u  dan Sabtekha; anak-anak Raema ialah Syeba v  dan Dedan. w  10:8 Kush memperanakkan Nimrod; x  dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi; 10:9 ia seorang pemburu y  yang gagah perkasa z  di hadapan TUHAN, sebab itu dikatakan orang: "Seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan TUHAN." 10:10 Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, a  Erekh, b  dan Akad, c  semuanya di tanah Sinear. d  10:11 Dari negeri itu ia pergi ke Asyur, e  lalu mendirikan Niniwe, f  Rehobot-Ir, Kalah 10:12 dan Resen di antara Niniwe dan Kalah; itulah kota besar itu. 10:13 Misraim memperanakkan orang Ludim, orang Anamim, orang Lehabim, orang Naftuhim, 10:14 orang Patrusim, orang Kasluhim dan orang Kaftorim; g  dari mereka inilah berasal orang Filistin. h  10:15 Kanaan i  memperanakkan Sidon, j  anak sulungnya, k  dan Het, l  10:16 serta orang Yebusi, m  orang Amori n  dan orang Girgasi; o  10:17 orang Hewi, p  orang Arki, orang Sini, 10:18 orang Arwadi, q  orang Semari dan orang Hamati; r  kemudian berseraklah kaum-kaum orang Kanaan s  itu. 10:19 Daerah orang Kanaan t  adalah dari Sidon u  ke arah Gerar v  sampai ke Gaza, w  ke arah Sodom, Gomora, Adma dan Zeboim x  sampai ke Lasa. 10:20 Itulah keturunan Ham menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. 10:21 Lahirlah juga anak-anak bagi Sem 4 , bapa semua anak Eber y  serta abang Yafet. 10:22 Keturunan Sem ialah Elam, z  Asyur, a  Arpakhsad, b  Lud dan Aram. c  10:23 Keturunan Aram ialah Us, d  Hul, Geter dan Mas. 10:24 Arpakhsad memperanakkan Selah, dan Selah memperanakkan Eber. e  10:25 Bagi Eber lahir dua anak laki-laki; nama yang seorang ialah Peleg, sebab dalam zamannya bumi terbagi, dan nama adiknya ialah Yoktan. 10:26 Yoktan memperanakkan Almodad, Selef, Hazar-Mawet dan Yerah, 10:27 Hadoram, Uzal f  dan Dikla, 10:28 Obal, Abimael dan Syeba, g  10:29 Ofir, h  Hawila dan Yobab; itulah semuanya keturunan Yoktan. 10:30 Daerah kediaman mereka terbentang dari Mesa ke arah Sefar, yaitu pegunungan di sebelah timur. 10:31 Itulah keturunan Sem, menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. 10:32 Itulah segala kaum anak-anak i  Nuh menurut keturunan mereka, menurut bangsa mereka. Dan dari mereka itulah berpencar bangsa-bangsa di bumi j  setelah air bah itu.

Kejadian 1:6

Konteks
1:6 Berfirmanlah q  Allah: "Jadilah cakrawala r  di tengah segala air s  untuk memisahkan air dari air."

Ayub 3:5

Konteks
3:5 Biarlah kegelapan dan kekelaman d  menuntut hari itu, awan-gemawan menudunginya, dan gerhana matahari mengejutkannya.

Ayub 10:21-22

Konteks
10:21 sebelum aku pergi, dan tidak kembali lagi, e  ke negeri yang gelap dan kelam pekat, f  10:22 ke negeri yang gelap gulita, tempat yang kelam pekat g  dan kacau balau, di mana cahaya terang serupa dengan kegelapan. h "

Ayub 15:22

Konteks
15:22 Ia tidak percaya, bahwa ia akan kembali dari kegelapan: e  ia sudah ditentukan untuk dimakan pedang. f 

Ayub 15:30

Konteks
15:30 Ia tidak akan luput dari kegelapan, v  tunasnya w  akan dilayukan oleh nyala api, x  dan ia akan dilenyapkan y  oleh nafas mulut-Nya. z 

Ayub 19:8

Konteks
19:8 Jalanku ditutup-Nya dengan tembok, sehingga aku tidak dapat melewatinya, c  dan jalan-jalanku itu dibuat-Nya gelap. d 

Ayub 33:30

Konteks
33:30 mengembalikan f  nyawanya dari liang kubur, g  sehingga ia h  diterangi oleh cahaya hidup. i 

Ayub 42:10-12

Konteks
42:10 Lalu TUHAN memulihkan keadaan d  Ayub, setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan TUHAN memberikan kepada Ayub dua kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu 5 . e  42:11 Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama, f  dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berdukacita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan TUHAN kepadanya, g  dan mereka masing-masing memberi dia uang satu kesita dan sebuah cincin emas. 42:12 TUHAN memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih dari pada dalam hidupnya yang dahulu; ia mendapat empat belas ribu ekor kambing domba, dan enam ribu unta, seribu pasang lembu, dan seribu ekor keledai betina.

Yesaya 42:16

Konteks
42:16 Aku mau memimpin w  orang-orang buta x  di jalan yang tidak mereka kenal, dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang y  dan tanah yang berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata. z  Itulah hal-hal yang hendak Kulakukan kepada mereka, yang pasti akan Kulaksanakan. a 

Yesaya 49:9

Konteks
49:9 untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung: g  Keluarlah! kepada orang-orang yang ada di dalam gelap: h  Tampillah! Di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput, dan di segala bukit i  gundulpun tersedia rumput bagi mereka.

Yesaya 60:1-3

Konteks
Kemuliaan Sion yang akan datang
60:1 Bangkitlah, j  menjadi teranglah, sebab terangmu k  datang 6 , dan kemuliaan l  TUHAN terbit atasmu. 60:2 Sebab sesungguhnya, kegelapan m  menutupi bumi, dan kekelaman n  menutupi bangsa-bangsa; tetapi terang TUHAN terbit atasmu, dan kemuliaan-Nya menjadi nyata atasmu. 60:3 Bangsa-bangsa o  berduyun-duyun datang kepada terangmu, p  dan raja-raja q  kepada cahaya yang terbit bagimu.

Efesus 5:8

Konteks
5:8 Memang dahulu z  kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, a 

Efesus 5:1

Konteks
Hidup sebagai anak-anak terang
5:1 Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, k  seperti anak-anak l  yang kekasih

Pengkhotbah 2:9

Konteks
2:9 Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar dari pada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem g  sebelum aku; h  dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku.
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[10:1]  1 Full Life : KETURUNAN SEM, HAM DAN YAFET.

Nas : Kej 10:1

Maksud pasal Kej 10:1-32 ialah menunjukkan bagaimana semua bangsa di dunia berasal dari Nuh dan putra-putranya setelah air bah (ayat Kej 10:32).

[10:2]  2 Full Life : KETURUNAN YAFET.

Nas : Kej 10:2-5

Ayat-ayat ini mendaftarkan keturunan Yafet yang pergi ke utara dan menetap di wilayah pantai Laut Hitam dan Laut Kaspia. Mereka menjadi nenek moyang orang Media dan orang Yunani, dan juga bangsa-bangsa kulit putih dari Eropa dan Asia.

[10:6]  3 Full Life : KETURUNAN HAM.

Nas : Kej 10:6-20

Ayat-ayat ini mendaftarkan keturunan Ham yang tinggal di wilayah Arab Selatan, Mesir Selatan, dan pantai timur Laut Besar, dan pantai utara Afrika. Keturunan Kanaan (ayat Kej 10:15-19) menetap di wilayah yang diberi nama Kanaan, wilayah yang kemudian menjadi tempat tinggal bangsa Yahudi.

[10:21]  4 Full Life : ANAK-ANAK BAGI SEM.

Nas : Kej 10:21-31

Ayat-ayat ini mendaftarkan keturunan Sem yang tinggal di wilayah Arab dan lembah Timur Tengah. Keturunannya termasuk bangsa Yahudi, Asyur, Siria, dan Elam.

[42:10]  5 Full Life : MEMBERIKAN KEPADA AYUB DUA KALI LIPAT DARI ... DAHULU.

Nas : Ayub 42:10

Pemulihan kekayaan Ayub menyatakan maksud Allah bagi semua orang percaya yang setia.

  1. 1) Maksud penebusan Allah berhubungan dengan penderitaan Ayub tercapai. Allah membiarkan Ayub menderita karena alasan-alasan yang tidak dimengertinya. Allah tidak pernah membiarkan orang percaya menderita tanpa maksud rohani, sekalipun mereka tidak memahami alasan-alasannya. Kita harus percaya Allah dalam keadaan semacam itu, mengetahui bahwa dalam keadilan-Nya yang sempurna Dia akan berbuat apa yang secara kekal terbaik bagi kita dan kerajaan-Nya.
  2. 2) Pendamaian Ayub dengan Allah dan penerimaan hidup kelimpahan menekankan bahwa kesulitan atau penyakit apa pun yang harus dialami, pada saat-Nya sendiri Allah akan mengulurkan tangan untuk menolong mereka yang bertekun untuk memberikan pemulihan dan kesembuhan total. "Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan maha penyayang dan penuh belas kasihan" (Yak 5:11).
  3. 3) Setiap orang yang tetap setia kepada Allah di tengah pencobaan dan penderitaan hidup ini akhirnya akan menikmati keadaan penuh sukacita dan berkat ketika ia menikmati kehadiran Allah untuk kekal (lih. 2Tim 4:7-8; 1Pet 5:10; Wahy 21:1-27; 22:1-5).

[60:1]  6 Full Life : TERANGMU DATANG.

Nas : Yes 60:1-3

Pasal ini menubuatkan bahwa dengan kedatangan Mesias, kemuliaan Tuhan akan datang di antara umat-Nya dan banyak bangsa akan datang kepada terang itu. PB menerapkan ayat-ayat ini kepada pelayanan Yesus yang diurapi di Galilea (lih. Mat 4:16-17). Sejak gerakan misioner yang besar dimulai pada zaman PB, nubuat ini sedang digenapi.TIP #29: Klik ikon untuk merubah popup menjadi mode sticky, untuk merubah mode sticky menjadi mode popup kembali. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA